Bộ đề ôn tập học sinh giỏi lớp 3 tết canh dần năm học 2009 – 2010 môn: Toán

Bộ đề ôn tập học sinh giỏi lớp 3 tết canh dần năm học 2009 – 2010 môn: Toán

ĐỀ 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

 Bài 1:Mẹ 30 tuổi, con 5 tuổi. Hỏi tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?

 A. 5 lần B. 3 lần C. 6 lần

Bài 2: Số dư của phép chia 262 : 5 là:

 A. 12 B. 2 C. 1 D. Không dư

Bài 3: Kết quả của phép nhân 107 x 5 là:

 A. 505 B. 835 C. 535 D. 135

Bài 4: Mỗi xe ô tô chở được 3 tấn, để chở hết 11 tấn thì cần ít nhất bao nhiêu xe ô tô?

 A. 4 xe B. 3 xe C. 2 xe

Bài 5: Biểu thức nào sau đây có giá trị lớn nhất:

 A. 146 + 45 B. 267 - 176 C. 42 x 6 D. 360 : 9

 

doc 14 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 27/07/2019 Lượt xem 71Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề ôn tập học sinh giỏi lớp 3 tết canh dần năm học 2009 – 2010 môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé ®Ị «n tËp häc sinh giái líp 3 tÕt canh dÇn 
N¨m häc 2009 – 2010
 M«n : To¸n 
ĐỀ 1
PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
 Bài 1:Mẹ 30 tuổi, con 5 tuổi. Hỏi tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?
 A. 5 lần B. 3 lần C. 6 lần
Bài 2: Số dư của phép chia 262 : 5 là:
 A. 12 B. 2 C. 1 D. Không dư
Bài 3: Kết quả của phép nhân 107 x 5 là:
 A. 505 B. 835 C. 535 D. 135
Bài 4: Mỗi xe ô tô chở được 3 tấn, để chở hếtù 11 tấn thì cần ít nhất bao nhiêu xe ô tô?
 A. 4 xe B. 3 xe C. 2 xe 
Bài 5: Biểu thức nào sau đây có giá trị lớn nhất:
 A. 146 + 45 B. 267 - 176 C. 42 x 6 D. 360 : 9
Bài 6: Hình vẽ có mấy góc vuông và mấy góc không vuông ? 
A. Có 1 góc vuông và 3 góc không vuông
B. Có 2 góc vuông và 3 góc không vuông
C. Không có góc vuông và 3 góc không vuông	
PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị của các biểu thức:
 a) 123 x 4 - 276 ; b) 568 : 4 + 173 
Bài 2 (1 điểm): Tìm x:
 a) x : 3 = 163 b) 168 : x = 8
Bài 3 (2 điểm): Theo kế hoạch một đội sản xuất phải làm được 560 sản phẩm nhưng đến nay làm đã đạt được kế hoạch. Hỏi đội sản xuất còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa?
Bài 4 : 
a) Tính nhanh (1điểm)
4 + 4 + .....+ 4 + 4 + 112
 	 72 số 4
b) Kẻ thêm một đoạn thẳng để hình sau có 9 hình chữ nhật (1điểm)
ĐỀ 2
I. PhÇn tr¾c nghiƯm : 
H·y chän c¸c ch÷ c¸i ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng ghi vµo bµi lµm :
 1. Sè thÝch hỵp ®Ĩ viÕt vµo chç chÊm : 8m 9cm = .......... cm lµ :
 A. 89	 B. 890	 C. 8009	 D. 809
 2. Gi¸ trÞ cđa biĨu thøc 126 - 72 : 6 + 3 b»ng :
 A. 12 	 	 B. 6	 	 C. 117	 	 D. 111
 3. Ba sè ë dßng nµo ®­ỵc viÕt theo thø tù t¨ng dÇn : 
 A. 7885 ; 7858 ; 8785	 	 B. 6897; 6879 ; 6789 
 C. 39889 ; 39908 ; 39921 	 D. 27615 ; 35661 ; 31999 
 4. C¸c th¸ng cã 30 ngµy lµ :
 A. Th¸ng 1 , Th¸ng 4 , Th¸ng 6 , Th¸ng 9 B. Th¸ng 4 , Th¸ng 6 , Th¸ng 9 , Th¸ng 11
 C. Th¸ng 2 , Th¸ng 4 , Th¸ng 6 , Th¸ng 9	 D. Th¸ng 4 , Th¸ng 6 , Th¸ng 8 , Th¸ng 11
 5. Ngµy 20 th¸ng 11 lµ ngµy thø ba th× ngµy 15 th¸ng 10 cïng n¨m ®ã lµ : 
 A. Chđ nhËt	 B. Thø hai	 C. Thø ba	 	D. Thø t­
 6. Cho h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 48cm vµ gÊp 3 lÇn chiỊu dµi. DiƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ :
 A. 128cm2	B. 768cm2	 C. 48cm2	 D. 512cm2 
 7. Trong h×nh bªn ta cã : 	 A	 C	 B	
 A. C lµ ®iĨm ë gi÷a hai ®iĨm A vµ B.
 B. C lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB
 C. D lµ ®iĨm ë gi÷a hai ®iĨm A vµ B 
 D. D lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB D 
 8. Sè tø gi¸c cã trong h×nh bªn lµ :	 
 A. 3 	
 B. 6
 C. 5
 D. 4
II. PhÇn vËn dơng vµ tù luËn :
 Bµi 1 : a) TÝnh nhanh : 4 + 7 + 10 + 13 + .... + 58 + 61
 	 b) T×m x : x - 96 : 3 = 185
 Bµi 2 : Mét cưa hµng cã 4653 m v¶i. Buỉi s¸ng cưa hµng b¸n ®­ỵc 1256m v¶i, buỉi chiỊu cưa hµng b¸n ®­ỵc nhiỊu h¬n buỉi s¸ng 375m v¶i. Hái cưa hµng cßn l¹i bao nhiªu mÐt v¶i ?. 
 Bµi 3 : B×nh cã mét tĩi bi. B×nh lÊy ra sè bi trong tĩi vµ 7 viªn bi th× ®­ỵc 19 viªn bi. Hái tĩi bi cđa B×nh cã mÊy viªn bi ?. 
 Bµi 4 : Mét m¶nh v­ên h×nh vu«ng cã chu vi 112 m. Ng­êi ta chia m¶nh v­ên ®ã thµnh hai m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã hiƯu hai chu vi lµ 8 m. TÝnh diƯn tÝch mçi m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt ?
ĐỀ 3
Bµi 1: ( 2 ®iĨm)
T×m sè cã hai ch÷ sè. BiÕt r»ng nÕu viÕt thªm ch÷ sè 2 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®­ỵc sè míi gÊp 5 lÇn sè ban ®Çu.
Bµi 2: ( 2 ®iĨm ).
Em h·y viÕt tiÕp vµo d·y sè sau 2 ch÷ sè n÷a vµ gi¶i thÝch c¸ch viÕt?
8, 10, 13, 17, 22....
Bµi 3: ( 3 ®iĨm)
Hai tÊm v¶i dµi ng¾n kh¸c nhau. TÊm v¶i ng¾n Ýt h¬n tÊm v¶i dµi lµ 30m. BiÕt r»ng tÊm v¶i ng¾n b»ng tÊm v¶i dµi.
TÝnh mçi tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt.
Bµi 4: ( 2 ®iĨm).
Víi 3 que t¨m. Em cã thĨ xÕp ®­ỵc nh÷ng sè La m· nµo?
1cmm
* Bµi 5: ( 3 ®iĨm).
Cho h×nh vÏ bªn
 1
2cm
2
1cm
3
A - H×nh bªn cã tÊt c¶ bao nhiªu h×nh ch÷ nhËt?
B - TÝnh tỉng chu vi tÊt c¶ c¸c h×nh ch÷ nhËt ®ã?
Đề 4
Bài 1:(2 điểm) Tìm x:
	a/ x + 37 = 98	b/ x – 25 = 46	c/ 20 . x = 0
	d/ 10 . x = 1000	e/ x : 4 = 36	f/ x: 70 = 0
	g/ 38 : x = 1	h/ 76 – x = 42
Bài 2(2 điểm) So sánh:	
	a/ 37 x 	 4 39	b/ 35 : 35 9 : 9	c/ 0 : 27 0 . 27
	d/ 27 – 12 5 . 3	 	e/ 18 + 26 + 32 34 + 19 + 28	
	f/ 36 : (3 3 )	36 : 3 3	g/ 0 : ( x + 1 ) 	 0 : x + 1	
h/ 120 : 10 	 1200 : 100
Bài 3:(0,5 điểm) Tốn đố: 
	Một quyển sách gồm 200 trang. Bình đọc mỗi ngày 10 trang. Hỏi cần bao nhiêu ngày để Bình cĩ thể đọc xong hết số trang sách đĩ?
Bài 4:( 1điểm) Quãng đường AB dài 36 km. Một chiếc xe ơtơ xuất phát từ A đến B đi được quãng đường. Hỏi ơtơ cần chạy thêm bao nhiêu km nữa để đi hết quãng đường AB?
Bài 5: (2 điểm) Cho các số từ 0 đến 16
	a/ Tìm tất cả các số chia hết cho 2?
	b/ Tìm tất cả các số chia hết cho 3?
	c/ Tìm tất cả các số chia hết cho 2 v à 3?
	d/ Tính tổng các số lẻ tự nhiên liên tiếp trong dãy số nĩi trên?
Bài 6: (0,5 điểm) a/ Gạch chéo phần biểu diễn	b/ Gạch chéo phần biểu diễn 
Bài 7: (1 điểm)Một hình chữ nhật cĩ chiều dài là 12 cm, chiều rộng là 8 cm. Hỏi:
	a/ Tính diện tích hình chữ nhật đĩ.
	b/ Cần kéo dài chiều rộng của hình chữ nhật đĩ bao nhiêu cm nữa thì nĩ trở thành hình vuơng?
Bài 8: (1 điểm)Một hình vuơng cĩ diện tích là 49 cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật đĩ?
Đ ề 5
Bài 1: Điền số thích hợp vào ơ trống
1) ..+:..= 5).. ..+.=
 92, 9, 774, 6 72, 9, 82, 730
2)..- =. 6).. +..=..
 69, 8, 6, 629 44, 8, 9, 404
 3) ..+..=.. 7).. +..=
 8, 6, 77, 9 40, 300, 7, 6
4).. ..+..=.	8) .+..=.
 45, 9, 369, 8	20, 8, 172, 19
Bài làm 3: Vượt chướng ngại vật
1) Một người mua 2 gĩi kẹo và 3 gĩi bánh, mỗi gĩi kẹo cân nặng 150 g, mỗi gĩi bánh cân nặng 175 gam. Hỏi người đĩ mua tất cả bao nhiêu gam bánh kẹo?
2) Bác Hà mua tất cả 140 con vịt, bác đã bán đi 1/7 số vịt. Hỏi bác Hà cịn lại bao nhiêu con?
3) Hiện nay tuổi bố An gấp 5 lần tuổi An, bố 40 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của 2 bố con?
4) Cĩ 2 túi kẹo, túi thứ nhất cĩ 40 cái kẹo, túi thứ hai nhiều hơn túi thứ nhất 8 cái kẹo. Đem số kẹo chia đều cho 8 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu cái?
5) Người ta xếp 720 cái bát vào các hộp, mỗi hộp cĩ 6 cái. Sau đĩ, xếp các hộp vào các thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi xếp được tất cả bao nhiêu thùng?
6)Một phép chia cĩ số chia bằng 9, thương bằng 75 và số dư bằng 8. hãy tìm số bị chia của phép chia đĩ?
7) Một phép chia cĩ bị số chia bằng 75, thương bằng 9, số dư bằng 3. Tìm số chia?
8) Một phép chia cĩ số bị chia bằng 53, thương bằng 8, số dư bằng 5. Tìm số chia?
9) Một phép chia cĩ số chia bằng 9 thương bằng 25, số dư bằng 7. Tìm số bị chia?
10) Một người mua 5 gĩi kẹo và 2 gĩi bánh. Mỗi gĩi kẹo nặng 85 gam, mỗi gĩi bánh nặng 250 gam. Hỏi người đĩ mua tất cả bao nhiêu gam bánh kẹo?
Đề 6
Bµi 1: ( 3 ®iĨm ) 
§iỊn sè cßn thiÕu vµ gi¶i thÝch : 
a/ 1 ; 8 ; 15 ;.......... ; ...........
b/ 2 ; 6 ; 11 ; .......... ; ............
Bµi 2 ( 2 ®iĨm ) 
a/ Sè 589 sÏ thay ®ỉi thÕ nµo nÕu bá ®i ch÷ sè 8 ? 
b/ Sè 79 sÏ thay ®ỉi thÕ nµo nÕu thªm vµo bªn ph¶i ch÷ sè 5 ?
Bµi 3 (2 ®iĨm ) T×m x
a/ x : 6 = 7 ( d­ 5 ) b/ x : 4 = 6 ( d­ 3 ) 
Bµi 4 ( 2 ®iĨm ) Thay ®ỉi mçi dÊu * b»ng ch÷ sè thÝch hỵp .
a/ ** : 7 = 8 ( d­ 5 ) b/ 4** : 7 = * ( d­ 5 ) 
Bµi 5 ( 2 ®iĨm ) 
T×m 3 sè biÕt r»ng sè thø nhÊt gÊp 2 lÇn sè thø hai , sè thø hai gÊp hai lÇn sè thø ba vµ hiƯu cđa sè thø nhÊt vµ sè thø ba lµ 27 .
Bµi 6 ( 3 ®iĨm ) 
a/ Trong mét phÐp chia , sè bÞ chia gÊp 7 lÇn sè chia . Hái th­¬ng cđa phÐp chia lµ bao nhiªu ?
b/ Chia mét sè cho 7 th× ®­ỵc 5 . Hái sè ®ã chia cho 4 th× cßn d­ bao nhiªu ? 
Bµi 7 ( 3 ®iĨm ) 
Cã hai tĩi g¹o . Tĩi thø nhÊt chøa 20 kg g¹o vµ tĩi thø hai chøa 8 kg g¹o . Hái ph¶i cïng lÊy ra ë mçi tĩi mÊy kg g¹o ®Ĩ sè g¹o cßn l¹i ë tĩi thø nhÊt gÊp 3 lÇn sè g¹o ë tĩi thø hai ? 
Bµi 8 ( 3 ®iĨm ) 
Ng­êi ta ghÐp 3 viªn g¹ch h×nh vu«ng cã c¹nh 30 cm thµnh h×nh d­íi ®©y :
	30 cm 
a/ TÝnh chu vi cđa h×nh ?
b/ Chu vi h×nh ®ã gÊp mÊy lÇn chu vi mét viªn g¹ch ? 
ĐỀ 7
PhÇn i. Tr¾c nghiƯm 
Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng.
C©u 1: Cho: X + 3 X < 3. Gi¸ trÞ cđa X lµ:
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
C©u 2: Cho biĨu thøc: Y = (2 + 4 + 6 + 8 + 10) (72 – 8 8 – 8) .
 Gi¸ trÞ cđa Y lµ:
A. 30	B. 0 	C. 50	D. 504
C©u 3: MĐ h¬n con 24 tuỉi. BiÕt r»ng 5 n¨m sau th× tuỉi mĐ gÊp 4 lÇn tuỉi con. H·y tÝnh tuỉi hiƯn nay cđa con lµ?
A. 3	B. 5	C. 6	D. 8
C©u 4: Mét chuång thá ®Õm ®­ỵc 40 c¸i ch©n. Hái chuång thá ®ã cã bao nhiªu con?
A. 20	B. 10	C. 15	D. 4
C©u 5: Cho d·y sè: 5; 10; 15; 20; ; 2 010. Cã bao nhiªu sè h¹ng
A. 5	B. 400	C. 401	D. 2 000
C©u 6: Cã 36 quyĨn s¸ch ®­ỵc chia ®Ịu thµnh 4 gãi. NÕu cã thªm 27 quyĨn s¸ch nh­ thÕ n÷a th× sÏ cã tÊt c¶ bao nhiªu gãi s¸ch? 
 A. 3	B. 4	C. 7	D. 9
PhÇn II. Tù luËn
C©u 7: Hai anh em cã 40 quyĨn vë. NÕu anh cho em 6 quyĨn vë th× sè vë cđa 2 anh em b»ng nhau. TÝnh sè vë cđa mçi ng­êi lĩc ®Çu?
C©u 8: T×m sè cßn thiÕu:
440
950
287 	153	 880 	 70	 63 	154
ĐỀ 8
Bài 1 (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.
Tính: a) 475 : 5 = ? 90 95
b) 288: 9 = ? 30 32
c) 344 : 8 = ? 43 40
d) 574 : 7 = ? 80 82 
Bài 2 (2 điểm) Khoang và chữ đặt trước kết quả đúng:
Tính: a) 392 : 7 + 132 = ? 
 A. 180. B. 188
b) 72 5 + 143 = ? 
 A. 494. B. 503
c) 306 : 9 + 207 = ? 
 A. 240. B. 241
d) 504 : 8 - 32 = ? 
 A. 90. B. 31
Bài 3 (1 điểm) Tìm 
a. 8 = 40 9 b. 7 = 300 + 71
Bài 4 (1 điểm) Một cuộn dây điện dài 504 m. người ta lấy ra cuộn dây điện đĩ. Hỏi cịn lại bao nhiêu mét dây điện? 
Bài 5(2 điểm). Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đĩ lên 2 lần, được bao nhiêu gấp lên 5 lần thì được 450. 
Bài 6 (2 điểm). Hai tổ cơng nhân chuyển được 279 bao hàng vào kho. Tổ một cĩ 5 người, tổ hai cĩ 4 người. Hỏi mỗi người chuyển được bao nhiêu bao hàng vao kho? (Mức làm việc của mọi người như nhau) 
Đề 9
Bài 1. Cho hình vẽ bên: 
Tìm điểm ở giữa hai điểm:
* A và C * B và E
* A và D * C và E
 b) Tìm trung điểm của đoạn thẳng:
 AC, BD, CE, AE 
Bài 2. Cho các số 2, 0, 5, 8. 
Viết tất cả các số cĩ bốn chữ số cĩ đủ mặt các chữ số trên.
Xếp các số đĩ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Bài 3. Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống :
 * 8325 13 6
 * 3852 = 852 * 9805 < 9 05 * 6278 = 62 8
Bài 4. a) Đọc và viết: 
Số lớn nhất cĩ bốn chữ số chẵn.
Số lớn nhất cĩ bốn chữ số lẻ khác nhau.
Số lớn nhất cĩ bốn chữ số chẵn khác nhau.
Xếp các số viết được ở trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
Bài 5. 
Hình chữ nhật ABCD (hình bên) cĩ chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm. 
Tìm trung điểm M, N, P, Q lần lượt của các cạnh AB, BC, CD, AD (ghi vào hình vẽ).
Nối M với P, Q với N, tính tổng chu vi của hai hình chữ nhật ABNQ và AMPD.
®Ị 10
i. PhÇn tr¾c nghiƯm
Khoanh vµo ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng
bµi 1. Gi¸ trÞ cđa biĨu thøc 288 + 24 : 6 lµ
a. 52 b. 292 c. 282 d. 284
Bµi 2. Gi¸ trÞ cđa biĨu thøc 138 x ( 174 – 168)
a. 828 b. 688 c. 728 d. 788
Bµi 3. Sè lín nhÊt cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau lµ;
a. 9999 b. 9998 c. 9876 d. 9000
Bµi 4. x + 43 = 51, y – 43 = 957. TÝnh y : x = ?
a. 225 b. 126 c. 125 d. 135
Bµi 5. kg + 372g =
a. 621g b. 632g c. 622g d. 722g
Bµi 6. km – 23m = 
a. 277 m b. 178m c. 187m d. 177m
Bµi 7. x lµ sè lín nhÊt cã 4 ch÷ sè 
 y lµ sè bÐ nhÊt cã 4 ch÷ sè.
 x – y = 
a. 8999 b. 9999 c. 1000 d. 9000
Bµi 8. Sè tam gi¸c trong h×nh vÏ bªn lµ:
a. 10 h×nh b. 6 h×nh
c. 8 h×nh d. 12 h×nh
ii. PhÇn tù luËn
Bµi 1. Cho d·y sè: 2, 4, 6, 8, 10, 12,.
 a) Sè h¹ng thø 20 lµ sè nµo?
 b) Sè 93 cã ë trong d·y trªn kh«ng v× sao?
Bµi 2. TÝnh nhanh. 
a) 9- 8 + 7- 6 + 5 – 4 + 3- 2 + 1 - 0
 b) 815 – 23- 77 + 185
Bµi 3. T×m x, biÕt x ( 143 – 135) = 904
Bµi 4. C« gi¸o cã 84 quyĨn vë, lÇn ®Çu c« ph¸t cho häc sinh sè vë, lÇn sau c« l¹i ph¸t cho häc sinh sè vë cßn l¹i. Hái c« cßn l¹i bao nhiªu quyĨn vë?
Bµi 5. §iỊn c¸c sè 2, 3, 4, 5, 6, 7 vµo 6 « trèng 
trong h×nh trªn sao cho c¸c sè trªn mçi c¹nh tam
 gi¸c cã tỉng b»ng 14.
®¸p ¸n + BiĨu ®iĨm chÊm hsG ( 2009-2010)
M«n To¸n 3
ĐỀ 5
Bµi 1: ( 3 ®iĨm ) 
a/ 1 ; 8 ; 15 ;.......... ; ...........
Sè sau b»ng sè liỊn tr­íc céng 7 ( 0,5 )
vËy sè tiÕp theo lµ 15 + 7 = 22 ; 22+ 7 = 29 ( 0,5 )
Sè cÇn ®iỊn lµ 22 ; 29 ( 0,5 )
b/ 2 ; 6 ; 11 ; .......... ; ............
Sè sau b»ng sè liỊn tr­íc céng c¸c sè tù nhiªn t¨ng dÇn kĨ tõ 4 . ( 0,5 )
Sè tiÕp theo lµ 11+6 = 17 ; 17 +7 = 24 ( 0,5 )
VËy sè cÇn ®iỊn lµ 17; 24. ( 0,5 )
Bµi 2 ( 2 ®iĨm ) 
a/ Sè míi lµ 59 .	 ( 0,5 )
Sè míi gi¶m so víi sè cị sè ®¬n vÞ lµ :
589 – 59 = 530 ( ®¬n vÞ ) ( 0,5 )
b/ Sè míi lµ : 579 ( 0,5 )
Sè míi t¨ng so víi sè cị lµ :
579 – 79 = 500 ( ®¬n vÞ ) ( 0,5 )
Bµi 3 (2 ®iĨm ) T×m x (Mçi phÇn 1 ®iĨm )
a/ x : 6 = 7 ( d­ 5 ) 
 x = 7 x 6 + 5 
 x = 47 
b/ x : 4 = 6 ( d­ 3 )
 x = 6 x 4 + 3 
 x = 27 
Bµi 4 ( 2 ®iĨm ) Thay ®ỉi mçi dÊu * b»ng ch÷ sè thÝch hỵp . ( Mçi phÇn ®ĩng 1 ® ) 
a/ ** : 7 = 8 ( d­ 5 )
 ** = 8 x7 + 5 
 ** = 61
b/ 4* : 7 = * ( d­ 5 ) 
 4* = * x 7 + 5 
Th­¬ng ph¶i lµ sè nhá h¬n 7 vµ lín h¬n 4 v× nÕu th­¬ng lµ 7 th× 7 x 7 = 49 , kh«ng cã sè nµo ®Ĩ 4* - 49 =5 ; NÕu th­¬ng lµ 4 th× 4x7 = 28 , sè bÞ chia kh«ng thĨ lµ 4 *
+ NÕu th­¬ng lµ 6 ta cã : 4* - 42 = 5
 4 * = 42 + 5 
 4* = 47
 47 : 7 = 6 ( d­ 5 ) 
+ NÕu th­¬ng lµ 5 ta cã : 
 4* - 35 = 5 
 4* = 35 + 5
 4 * = 40
 40 : 7 = 5 ( d­ 5 ) 
Bµi 5 ( 2 ®iĨm ) 
 Bµi gi¶i 
NÕu sè thø ba lµ 1 phÇn th× sè thø hai lµ 1 x 2 = 2 ( phÇn ) , sè thø nhÊt lµ 2 x 2 = 4 (phÇn) nh­ thÕ . Sè thø nhÊt h¬n sè thø ba sè phÇn lµ : 4 -1 = 3 ( phÇn ) 
Sè thø ba lµ : 27 : 3 = 9 
Sè thø hai lµ : 9 x 2 = 18 
Sè thø nhÊt lµ : 18 x 2 = 36 
Bµi 6 ( 3 ®iĨm ) 
a/ Ta cã : SBC = Th­¬ng x SC SBC = 7 x SC => Th­¬ng = 7 ( 1,5 ® ) 
b/ Ta cã : SBC : 7 = 5 => SBC = 5 x7 = 35 .
VËy 35 : 4 = 8 ( d­ 3 ) 
Chia mét sè cho 7 th× ®­ỵc 5 . VËy sè ®o chia cho 4 th× cßn d­ 3 .
Bµi 7 ( 3 ®iĨm ) Bµi gi¶i
Tĩi thø nhÊt h¬n tĩi thø hai sè g¹o lµ :
20 – 8 = 12 ( kg ) 
Ta cã s¬ ®å khi tĩi thø nhÊt gÊp 3 lÇn tĩi thø hai : 
Tĩi 1 
 12 kg
Tĩi 2
Nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy 12 kg g¹o øng víi 2 phÇn b»ng nhau
Khi ®ã sè g¹o ë tĩi 2 lµ :
12 : 2 = 6 ( kg )
Khi ®ã sè g¹o ë tĩi 1 lµ :
6 x 3 = 18 ( kg )
VËy ph¶i cïng lÊy ra ë mçi tĩi sè kg g¹o lµ
8- 6 = 2 ( kg )
 §¸p sè : 2 kg 
Bµi 8 ( 3 ®iĨm ) 
Ng­êi ta ghÐp 3 viªn g¹ch h×nh vu«ng cã c¹nh 30 cm thµnh h×nh d­íi ®©y :
	30 cm 
a/ TÝnh chu vi cđa h×nh ?
H×nh bªn cã chu vi b»ng 8 c¹nh viªn g¹ch . VËy chu vi h×nh bªn lµ : 
8 x 30 = 240 ( cm )
b/ Chu vi h×nh ®ã gÊp mÊy lÇn chu vi mét viªn g¹ch ? 
Chu vi h×nh ®ã gÊp chu vi viªn g¹ch mét sè lÇn lµ :
 8 : 4 = 2 ( lÇn )
 §¸p sè a/ 240 cm b/ 2 lÇn
Đ Ề 6
PhÇn I. Tr¾c nghiƯm ( 6 ®iĨm)
Mçi ý ®ĩng cho 1 ®iĨm
C©u 1: A- 0 ( 1 ®iĨm)
C©u 2: B – 0 ( 1 ®iĨm)
C©u 3: A – 3 ( 1 ®iĨm)
C©u 4: B – 10 ( 1 ®iĨm)
C©u 5: C – 401 ( 1 ®iĨm)
C©u 6: C – 7 ( 1 ®iĨm)
PhÇn II. Tù luËn ( 4 ®iĨm)
C©u 7: ( 2 ®iĨm) 
NÕu anh cho em 6 quyĨn th× mçi ng­êi cã sè vë lµ: 
	40 : 2 = 20 ( quyĨn)	(0,75 ®iĨm)
Lĩc ®Çu anh cã: 
	20 + 6 = 26 ( quyĨn) 	( 0,5 ®iĨm)
Lĩc ®Çu em cã: 
	20 – 6 = 14 ( quyĨn) 	( 0,5 ®iĨm)
HoỈc 40 – 26 = 14 ( quyĨn) 
§¸p sè: Anh: 26 quyĨn 
	 Em: 14 quyĨn. 	( 0,25 ®iĨm)
C©u 8: ( 2 ®iĨm)
§iỊn sè: 217

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi lop 1(2).doc