Giáo án bài dạy các môn khối 3 - Tuần 3

Giáo án bài dạy các môn khối 3 - Tuần 3

THỂ DỤC LỚP 3

TIẾT3

BÀI 3: ÔN ĐI ĐỀU -TRÒ CHƠI “KẾT BẠN ”

 I. Mục tiêu:

 -Ôn tập đi đều theo hàng dọc. Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh chóng trật tự, theo đúng nhịp hô của G

 -Trò chơi "Kết bạn.” Yêu cầu biết cách chơi và cùng tham gia chơi đúng luật và chủ động hào hứng trong khi chơi.

 II. Địa điểm, phương tiện

 -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.

 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

 

doc 37 trang Người đăng viethung99 Ngày đăng 08/11/2019 Lượt xem 360Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án bài dạy các môn khối 3 - Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 2
Thø hai ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2010
THỂ DỤC LỚP 3
TIẾT3
BÀI 3: ÔN ĐI ĐỀU -TRÒ CHƠI “KẾT BẠN ”
 I. Mục tiêu:
 -Ôn tập đi đều theo hàng dọc. Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh chóng trật tự, theo đúng nhịp hô của G 
 -Trò chơi "Kết bạn.” Yêu cầu biết cách chơi và cùng tham gia chơi đúng luật và chủ động hào hứng trong khi chơi.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(5 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
 -Khởi động các khớp 
- Giậm chân đếm theo nhịp 
- Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Tập đi đều theo hàng 
- Chia nhóm.
- Ôn động tác đi kiễng gót 2 tay chống hông,(dang ngang)
-Trò chơi vận động 
- Chò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”
 3. Phần kết thúc (6 phút )
-Thả lỏng cơ bắp, đi chậm vòng quanh sân 
-Củng cố,
-Nhận xét 
 -Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ 
G nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS chơi.
G nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu động tácvừa nhắc lại để HS nắm được
G dùng khẩu lệnh để hô cho HS tập 
HS tập G kiểm tra uốn nắncho các em. 
HS tập theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển HS nhóm mình 
G đi giúp đỡ sửa sai
G nêu tên động tác, làm mẫu, hô nhịp cho HS tập 
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển.
G giúp đỡ sửa sai 
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. 
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
đi một vòng sân.
HS + G củng cố nội dung bài.
G nhận xét giờ học, nhắc nhở một số điều mà HS chưa nắm được.
 G ra bài tập về nhà.
HS ôn đi đều, và đi kiễng gót 
THÓ DôC LíP 1
TIẾT 2
BÀI 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI 
 I. Mục tiêu
 - Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại.” Yêu cầu HS biết thêm một số con vật có hại, biết tham gia chủ động hơn bài trước, 
 - Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng,
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, tranh ảnh một số con vật, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
 - Khởi động các khớp 
- Hát
2. Phần cơ bản (25phút)
 - Đội hình đội ngũ
- Tập hợp hàng dọc dóng hàngdọc.
- Trò chơi vận động 
- Trò chơi “Diệt cac con vạt có hại”
 3. Phần kết thúc (4phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố,
- Nhận xét
 - Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca cho lớp hát một bài.
G nêu tên động tác hô khẩu lệnh điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS sắp xếp chỗ đứng cho từng em theo đúng vị trí, sau dó cho giải tán .
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ
HS các tổ thi đua trình diễn một lượt 
G + HS quan sát nhận xét biểu dương.
G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi , luật chơi. 
G kể thêm một số con vật có hại HS cả lớp cùng chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS + G củng cố nội dung bài
G nhận xét nội dung giờ học biểu dương HS học tốt.
 G ra bài tập về nhà. 
Thø ba ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2010
thÓ dôc líp 2
TiÕt 3: tËp hîp dãng hµng , hµng däc, ®iÓm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, dµn hµng ngang dån hµng.
- trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i”
Môc tiªu :
- BiÕt c¸ch tËp hîp hµng däc, häc sinh ®øng vµo hµng däc ®óng vÞ trÝ (thÊp trªn – cao d­íi), biÕt dãng hµng th¼ng hµng däc.
- BiÕt c¸ch ®iÓm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, biÕt dµn hµng ngang, dån hµng (cã thÓ cßn chËm).
- BiÕt c¸ch tham gia trß ch¬i vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña trß ch¬i
II. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn :
§Þa diÓm : Trªn s©n tr­êng vÖ sinh s¹ch sÏ .
Ph­¬ng tiÖn : ChuÈn bÞ mét cßi.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p :
Néi dung
C¸ch thøc tiÕn ha hµnh
PhÇn më ®Çu : ( 10 )
- GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm theo nhÞp.
- Ch¹y nhÑ nhµng theo vßng trßn.
- ¤n bµi thÓ dôc líp 1
PhÇn c¬ b¶n : ( 20 ph )
- TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, ®øng nghiªm ®øng nghØ, giËm ch©n t¹i chç - ®­íng l¹i .
- Dµn hµng ngang , dån hµng
Trß ch¬i : “nhanh lªn b¹n ¬i”.
PhÇn kÕt thóc : (10 ph )
 §øng tai chç vç tay h¸t.
 - G: NhËn líp phæ biÕn néi dung.
- H : GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm theo nhÞp.
- H : Ch¹y nhÑ nhµng theo vßng trßn.
H : ¤n 1 lÇn, mçi ®éng t¸c 2x8 nhÞp.
G : §iÒu khiÓn lÇn 1 c¸n sù ®iÒu khiÓn lÇn 2.
G+H : NhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
G: Nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i
H : Ch¬i trß ch¬i theo h­íng dÉn cña gv.
G : Chän vÇn ®iÖu vui ®Ó cho hs ®äc kÕt hîp víi ®éng t¸c.
H : Vç tay h¸t
G : HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt
MÜ THUËT LíP 3 ( D¹y thø 3 vµ thø 6)
Bài 2:Vẽ trang trí:VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM 
I. Mục tiêu:
- Hs tìm hiểu cách trang trí đường diềm đơn giản.
- Vẽ tiếp được hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm
- Hs thấy được vẽ đẹp của các đồ vật được trang trí đường diềm
II. Chuẩn bị:
 GV HS
- Một vài đồ vật có trang trí đường 	- Vở tập vẽ 3
(đơn giản )	- Bút chì, màu vẽ, tẩy
- Ba mẫu đường diềm chưa hoàn	
chỉnh và đã hoàn chỉnh.
- Một vài bài vẽ của hs năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
- Ổn định
- Kiểm tra đồ dùng học vẽ.
- Bài mới
NéI DUNG
c¸CH THøC Tæ CHøC C¸C HO¹T §éNG
*Giới thiệu:Gv lựa chọn cách giới thiệu cho phù hợp với nội dung
1- Hoạt động 1: Quan sát nhận xét
* Đường diềm số 1 chưa đẹp vì chưa hoàn chỉnh về hình và màu sắc.
2- Hoạt động 2: Cách vẽ 
+ Đường diềm số 2 đẹp hơn vì đã hoàn chỉnh về hình và màu sắc
3- Hoạt động 3: Thực hành
4- Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
* GV treo đường chưa hoàn chỉnh và hoàn chỉnh và đặt câu hỏi gợi ý:
- Em thấy đường diềm nào đẹp hơn ? Vì sao?
* Đường diềm số 1 chưa đẹp vì chưa hoàn chỉnh về hình và màu sắc. Vậy hôm nay chúng ta cùng vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm.
- GV ghi bảng
- GV treo đường diềm
 + Đường diềm này vẽ bằng các hoạ tiết gì?
 + Các hoạ tiết này sắp xếp như thế nào?
 + Các hoạ tiết giống nhau được vẽ như thế nào? 
+ Màu sắc trong đường diềm như thế nào ?
- GV treo bài tập ở SGK
+Các em thấy đường diềm này như thế nào ?
 + Chúng ta phải làm gì ?
* Để vẽ các hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm cho đẹp các em tiến hành theo các bước sau:
- Phác trục để vẽ hoạ tiết đối xứng cho đều và cân đối. Các hoạ tiết giống nhau vẽ đều nhau
- Khi vẽ nên phác nét nhẹ trước để có thể tẩy xoá sửa cho hoàn chỉnh.
- Các em thấy đã đẹp chưa ?
-Vậy chúng ta phải làm gì đẹp hơn?
- Vẽ màu thế nào cho đúng?
*Gv bổ sung
- GV cho hs xem một số bài hs năm trước 
- Hs quan sát trả lời:
- Gv quan sát và nhắc nhở các hs làm bài
- Gv chọn một số bài cho hs cùng xem và nhận xét
- GV nhận xét và tuyên dương
Thø t­ ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2010
thÓ dôc lop 2
 Bài : 03 	 * Dàn hàng ngang, Dồn hàng
 * Trò chơi: Qua đường lội 
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số khĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1, Y/c thực hiện tương đối chính xác,trật tự
- Ôn cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp, Y/c thực thiện tương đối đúng.,trật tự
- Ôn trò chơi :” Qua đường lội” Y/c học sinh biết cách chơi và tham gia.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU ( 6’)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân giậm Đứng lại .đứng 
Thành vòng tròn đi thường . bước Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN: ( 28’)
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
Nghiêm (nghỉ )
Giậm chân.giậm Đứng lạiđứng
Nhận xét
b.Dàn hàng ngang - Dồn hàng
Nhận xét
 c. Chào,báo cáo khi GV nhận lớp: 
GV hướng dẫn, học sinh thực hiện
Nhận xét
d. Trò chơi: Qua đường lội
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:	(6’)
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Trò chơi : Có chúng em
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Yêu cầu nội dung về nhà
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình trò chơi
<= * * * * * * * 
<= * * * * * * * 
<= * * * * * * * 
<= * * * * * * * 
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
MÜ thuËt líp 1
	Baøi 2:
VEÕ NEÙT THAÚNG
 I.MUÏC TIEÂU:
 Giuùp hoïc sinh:
_ Nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi neùt thaúng
_ Bieát caùch veõ neùt thaúng
_ Bieát veõ phoái hôïp caùc neùt thaúng, ñeå taïo thaønh baøi veõ ñôn giaûn vaø veõ maøu theo yù thích
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
1. Giaùo vieân: 
_ Moät soá hình (hình veõ, aûnh) cho caùc neùt thaúng
_ Moät baøi veõ minh hoïa
2. Hoïc sinh:
_ Vôû taäp veõ 1
_ Buùt chì ñen, chì maøu hoaëc buùt daï, saùp maøu
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:
Néi dung
C¸ch thøc tæ chøc
A. KiÓm tra:
B. Bµi míi:
1.Giôùi thieäu neùt thaúng: ( 2’)
_ Quan saùt caùc hình veõ
2.Höôùng daãn HS caùch veõ neùt thaúng: (5’)
+ Neùt thaúng “ngang”
+ Neùt thaúng “nghieâng”
+Neùt gaáp khuùc
+ Hình a:
-Veõ nuùi: Neùt gaáp khuùc.
-Veõ nöôùc: Neùt ngang.
+ Hình b: 
-Veõ caây: Neùt thaúng ñöùng, neùt nghieâng.
-Veõ ñaát: neùt ngang.
3.Thöïc haønh: (20’)

4. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: (2’)
 5.Daën doø: (1’)
_ GV yeâu caàu HS xem hình veõ trong Vôû taäp veõ 1 ñeå caùc em bieát theá naøo laø neùt veõ vaø teân cuûa chuùng:
+ Neùt thaúng “ngang” (Naèm ngang)
+ Neùt thaúng “nghieâng” (Xieân)
+ Neùt thaúng “ñöùng”
+ Neùt “gaáp khuùc” (Neùt gaõy)
_ GV coù theå chæ vaøo caïnh baøn, baûng ñeå thaáy roõ hôn veà caùc neùt “Thaúng ngang”, “thaúng ñöùng”, ñoàng thôøi veõ leân baû ... g gì liên quan đến trường lớp, đến hsvà mọi hoạt động ở trường
- GV treo tranh phong cảnh trường
 + Trong tranh có những hình ảnh nào thể hiện nội dung chính trong tranh?
- Cách sắp xếp các hình ảnh trong tranh như thế nào?
- Màu sắc trong tranh như thế nào ?
* Vậy muốn vẽ tranh về đề tài nhà trường em, các em hãy nhớ lại hoạt động của hs với nhà trường để chọn chủ đề cho tranh của mình.
- GV treo hình gợi ý cách vẽ.
 + Chọn đề tài (đề tài khác nhau)
 + Chọn hình ảnh chính, phụ để làm rõ nội dung cho bức tranh.
 + Sắp xếp hình ảnh chính phụ cho cân đối, rõ ràng
 + Vẽ màu theo ý thích
Gv cho Hs xem một số tranh vẽ của Hs các lớp trước để các em năm rõ hơn.
 - Gv quan sát và hướng dẫn các hs làm bài 
-Hs thực hành
-Mỗi Hs chọn một đề tài khác nhau để vẽ
- Gv chọn một số bài cho hs cùng xem:
 + Em có nhận xét gì về các bài vẽ ?
 + Em thích bài nào nhất ? Vì sao ?
- GV nhận xét và tuyên dương
Thø t­ ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2010
ThÓ dôc líp 2
TIẾT 8
BÀI 8 :ĐỘNG TÁC CHÂN-TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”
 I. Mục tiêu
- Ôn 3 động tác vươn thở và tay, chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Học động tác lườn. của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
- Ôn trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(5 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
* Kiểm tra bài cũ
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn 3 động tác 
- Động tác vươn thở,tay, chân.
- Học động tác lườn.
 - Ôn 4 động tác.
-Trò chơi “ kéo cưa lừa xẻ”
 3. Phần kết thúc (6 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét 
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
G hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
2 HS lên bảng tập bài thể dục.
H + G nhận xét đánh giá.
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ.
G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình. 
G nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng 
G kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, Gđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
G giúp đỡ sửa sai. 
G hô nhịp liền mạch 3 động tác HS thực hiện G giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.
 G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 cặp lên làm mẫu, G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập. 
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp
H + G. củng cố nội dung bài.
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.
G nhận xét giờ học 
 G ra bài tập về nhà 
 HS về ôn bài thể dục 
mÜ thuËt líp 1
	Baøi 4:
 VEÕ HÌNH TAM GIAÙC
 I.MUÏC TIEÂU:
 Giuùp hoïc sinh:
_ Nhaän bieát ñöôïc hình tam giaùc
_ Bieát caùch veõ hình tam giaùc 
 _ Töø caùc hình tam giaùc coù theå veõ ñöôïc moät soá hình töông töï thieân nhieân
 II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
1. Giaùo vieân: 
 _ Moät soá hình veõ coù daïng hình tam giaùc (h.1, h2, h3,  baøi4, Vôû taäp veõ 1)
 _ Caùi eâke, caùi khaên quaøng
2. Hoïc sinh:
 _ Vôû taäp veõ 1
 _ Buùt chì ñen, chì maøu, saùp maøu
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:
Néi dung
C¸ch thøc tæ chøc
A. KiÓm tra:
B. Bµi míi:
1.Giôùi thieäu hình tam giaùc: ( 2’)
+ Hình veõ caùi noùn
 Hình veõ caùi eâke
 Hình veõ maùi nhaø
+ Caùnh buoàm; daõy nuùi; con caù
2. Höôùng daãn HS caùch veõ hình tam giaùc:( 5’)
3.Thöïc haønh: (20’)
4. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: (2’)
5.Daën doø: (1’)
- Gv kiÓm tra
(vaät, ñoà vaät) töø hình tam giaùc
GV cho HS xem ttranh, ñoàng thôøi ñaët caâu hoûi:
 + Tranh veõ hình gì?
_ GV cho HS xem hình 3, yeâu caàu HS goïi teân hình ñoù
_ GV keát luaän:
 Coù theå veõ ñöôïc nhieàu hình 
_ GV ñaët caâu hoûi: Veõ hình tam giaùc nhö theá naøo? Ñoàng thôøi GV veõ leân baûng 
 + Veõ töøng neùt
 + Veõ neùt töø treân xuoáng.
 + Veõ neùt töø traùi sang phaûi (veõ theo chieàu muõi teân).
_ GV veõ leân baûng moät soá hình tam giaùc khaùc nhau 
_ GV höôùng daãn HS caùch veõ caùnh buoàm, daõy nuùi, nöôùc (GV veõ leân baûng HS quan saùt)
_ GV höôùng daãn HS khaù, gioûi:
+ Veõ theâm hình: maây, caù
+ Veõ maøu theo yù thích, coù theå:
 -Moãi caùnh buoàm laø 1 maøu.
 -Taát caû caùc caùnh buoàm laø moät maøu
 -Maøu buoàm cuûa moãi thuyeàn khaùc nhau.
 -Maøu thuyeàn khaùc vôùi maøu buoàm.
 -Veõ maøu maët trôøi vaø nöôùc.
_ GV höôùng daãn HS veõ maøu trôøi vaø nöôùc. 
_ GV cho HS xem moät soá baøi vaø nhaän xeùt baøi naøo ñeïp
 _ GV ñoäng vieân, khen ngôïi moät soá HS coù baøi veõ ñeïp
Thø n¨m ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2010
Phô ®¹o líp 2
	To¸n
¤n tËp vÒ céng cã nhí trong ph¹m vi 100
I. Môc tiªu: 
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100.
- BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp tÝnh. 
II. §å dïng d¹y häc: 
 7 bã 1 chôc que tÝnh vµ 14 que tÝnh rêi. B¶ng gµi que tÝnh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Néi dung
C¸ch thøc tiÕn hµnh
A/ KiÓm tra bµi cò: (5 phót)
§Æt råi tÝnh: 9 + 6 39 + 7
B/ D¹y bµi míi: (30 phót)
1. Giíi thiÖu phÐp céng 49 + 25 (15phót)
Thùc hiÖn tÝnh viÕt: 49
 + 
 25
2. Thùc hµnh: (17phót)
Bµi 1: TÝnh
 39 69 19 29 39
 + + + + + 
 22 24 53 56 19
 49 19 89 59 69
 + + + + + 
 18 17 4 3 6
Bµi 3:
Tãm t¾t:
Líp 2A: 20 häc sinh
Líp 2B: 25 häc sinh
C¶ hai líp... häc sinh?
Bµi gi¶i
Hai líp cã tÊt c¶ sè häc sinh lµ:
20 + 25 = 45 (häc sinh)
 §¸p sè: 45 häc sinh.
C/ Cñng cè, dÆn dß: (3 phót)
Líp lµm vµo b¶ng con - 2H ch÷a bµi
Líp + G: nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
G: nªu bµi to¸n.
H: thao t¸c b»ng que tÝnh. H: Nªu c¸ch tÝnh.
H: lªn b¶ng ®Æt tÝnh råi tÝnh.
H: Nªu c¸ch tÝnh.
H: Líp lÊy VD vµo b¶ng con - G: NX
H: Nªu y/c bµi - 4->5H ch÷a bµi trªn b¶ng.
H + G: nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
G: chèt KQ ®óng.
H: ®äc ®Ò to¸n - 2H lªn tãm t¾t bµi to¸n.
H: tù gi¶i vµo vë.
G: NX - chèt KQ ®óng.
G: NX tiÕt häc 
-DÆn H vÒ nhµ xem l¹i bµi.
	 LuyÖn tõ vµ c©u
¤n: Tõ chØ sù vËt.tõ ng÷ vÒ ngµy, th¸ng, n¨m 
I. Môc ®Ých, yªu cÇu:
- T×m ®­îc mét sè tõ ng÷ chØ ng­êi, ®å vËt, con vËt, c©y cèi (BT1).
- BiÕt ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ thêi gian (BT2).
- B­íc ®Çu biÕt ng¾t ®o¹n v¨n ng¾n thµnh c¸c c©u trän ý (BT3).
 II. §å dïng d¹y häc: 
 	 - B¶ng phô (BT1).
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Néi dung
C¸ch thøc tiÕn hµnh
A/ KiÓm tra: (3phót )
§Æt c©u theo mÉu: Ai lµ g×?
B/ D¹y bµi míi: (30 phót )
 1- Giíi thiÖu bµi
 2- H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1: T×m c¸c tõ theo mÉu trong b¶ng (mçi cét ®Æt 3 tõ)
Bµi 2: §Æt vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ngµy, th¸ng, n¨m, tuÇn, ngµy trong tuÇn.
VD: H«m nay lµ ngµy bao nhiªu?
 Th¸ng nµy lµ th¸ng mÊy?
Bµi 3: ViÕt
Trêi m­a to, Hoµ quªn mang ¸o m­a. Lan rñ b¹n ®i chung ¸o m­a víi m×nh. 
§«i b¹n vui vÎ ra vÒ
C/ Cñng cè, dÆn dß: (5 phót )
2,3H: ®Æt c©u
H + G: nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
G: nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc
1H ®äc yªu cÇu, c©u mÉu trong bµi.
G: gióp H ®iÒn tõ ®óng ND tõng cét
Líp lµm bµi vµo vë bµi tËp (CN).
H: ch÷a bµi - G nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Chèt lêi gi¶i ®óng
G: nªu yªu cÇu 
2H lªn b¶ng nh×n SGK nãi theo mÉu
Tõng cÆp H thùc hµnh hái ®¸p (8cÆp)
H thi hái ®¸p tr­íc líp (4,5 cÆp)
C¶ líp vµ G n/x, b×nh chän cÆp H ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái hay nhÊt.
G: gióp H n¾m ®­îc y/c cña bµi tËp 
2H lµm bµi trªn b¶ng
C¶ líp lµm bµi vµo vë
G: gióp H ch÷a bµi. 
G nhËn xÐt tiÕt häc vµ dÆn H vÒ nhµ t×m thªm c¸c tõ chØ ng­êi, con vËt, ®å vËt, c©y cèi.
H: hoµn thµnh BT trong vë BT. CB tiÕt häc sau.
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2010
ThÓ dôc líp 3
TIẾT8
BÀI 8 :ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT-TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG”
 I. Mục tiêu:
 -Tiếp tục ôn tập hợp đội hình hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải quay trái.Yêu cầu HS thực hiện động tác kỹ năng này ở mức tương đối chủ động, chính xác.
 -Học đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
- Chơi trò chơi “Thi xếp hàng.”Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động. 
II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, dụng cụ chướng ngại vật thấp,kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
-Nhận lớp
-Chạy chậm
 -Khởi động các khớp 
- Giậm chân đếm theo nhịp 
 -Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”
-Tại chỗ vỗ tay hát.
 2. Phần cơ bản (24 phút)
 - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,quay phải quay trái.
- Học động tác đi vượt chướng ngại vật thấp.
-Trò chơi vận động 
 Trò chơi: “Thi xếp hàng”
 3. Phần kết thúc (5 phút )
-Thả lỏng cơ bắp, đi chậm vòng quanh sân 
-Củng cố,
-Nhận xét 
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G chỉ dẫn cán sự lớp tập hợp lớp và báo cáo 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ 
G nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS chơi.
Quản ca cho lớp hát một bài
G nêu tên động tác, sau đó hô nhịp cho HS tập G kiểm tra uốn nắncho các em. 
HS tập theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển HS nhóm mình 
G đi giúp đỡ sửa sai.
HS trong nhóm thay nhau làm chỉ huy
G nêu tên động tác làm mẫu vừa giải thích động tácvà cho HS tập bắt chước G dùng khẩu lệnh để hô cho HS tập 
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển cho cả lớp tập G giúp đỡ sửa sai.
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS đọc vần điệu, chơi thử theo nhóm
G điều khiển giúp đỡ 
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
đi một vòng sân.
HS + G củng cố nội dung bài.
G nhận xét giờ học, nhắc nhở một số điều mà HS chưa nắm được.
 G ra bài tập về nhà.
HS ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an cac mon lop 3 thuong.doc