Giáo án dạy bài Lớp 1 - Tuần 2

Giáo án dạy bài Lớp 1 - Tuần 2

Bài: ? .

Ngày soạn : ./ ./. Ngày dạy: ./ ./.

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:HS nhận biết được các dấu ? .,Bíêt ghép các tiếng bẻ, bẹ

2. Kỹ năng:Biết được các dấu thanh ? . ở tiếng chỉ đồ vật, sự vật

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề

3. Thái độ:Học sinh thích thú học tập môn Tiếng Việt.Tích cực tham gia vào c

II.Chuẩn bị:

- GV:Tranh minh họa (hoặc các mẫu vật)

- HS: bảng con, sách Tiếng Việt, bộ đồ dùng học tập

III.Hoạt động dạy và học:

1. Khởi động

2. Kiểm tra bài cũ:Cho hs viết dấu sắc và đọc tiếng bé

- Cho 2,3 hs lên bảng chỉ dấu sắc trong các tiếng vó, lá tre, vé, bói, cá, cá mè

- Nhận xét

3. Bài mới

 a/Giới thiệu bài: Dấu thanh ?:

 b/Các hoạt động:

 

doc 26 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 14/01/2021 Lượt xem 166Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy bài Lớp 1 - Tuần 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baøi: ? .
Ngaøy soaïn : ..././....... Ngaøy daïy:../../.......
I.Mục tiêu:
Kiến thức:HS nhận biết được các dấu ? .,Bíêt ghép các tiếng bẻ, bẹ
Kỹ năng:Biết được các dấu thanh ? . ở tiếng chỉ đồ vật, sự vật
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề
Thái độ:Học sinh thích thú học tập môn Tiếng Việt.Tích cực tham gia vào c
II.Chuẩn bị:
GV:Tranh minh họa (hoặc các mẫu vật) 
HS: bảng con, sách Tiếng Việt, bộ đồ dùng học tập
III.Hoạt động dạy và học:
Khôûi ñoäng
Kiểm tra bài cũ:Cho hs viết dấu sắc và đọc tiếng bé
Cho 2,3 hs lên bảng chỉ dấu sắc trong các tiếng vó, lá tre, vé, bói, cá, cá mè
Nhận xét
3. Bài mới
 a/Giới thiệu bài: Dấu thanh ?:
 b/Các hoạt động:
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Nhận diện dấu thanh
*Mục tiêu: Giúp HS bước đầu nhận diện được các dấu thanh
*Caùch tieán haønh:
 Dấu hỏi là một dấu móc
Dấu hỏi giống những vật gì?
Gv viết lên bảng dấu nặng.
Dấu nặng là một dấu chấm.
Dấu nặng . giống những vật gi?
Hoạt động 2: Ghép chữ và phát âm
Mục tiêu: Giúp HS ghép chữ và phát âm các tiếng có dấu vừa học
*Caùch tieán haønh:
 Khi thêm dấu hỏi váo be ta được tiếng bẻ
GV viết lên bảng tiếng bẻ và hướng dẫn hs ghép tiếng bẻ
Vị trí của dấu hỏi trong tiếng bẻ?
GV đọc: bẻ
GV sửa lỗi phát âm
Tìm các vật , sự vật có mang tiếng bẻ
Hoạt động 3: Hướng dẫn viết dấu thanh vào bảng con
Mục tiêu: hs viết đúng qui trình dấu thanh
*Caùch tieán haønh:
Dấu hỏi ?:
GV víêt dấu hỏi lên bảng
Hướng dẫn qui trình viết dấu hỏi
Hướng dẫn viết trên không
Hướng dẫn viết vào bảng con
Cho hs viết tiếng bẻ
Dấu .:
GV viết mẫu dấu nặng lên bảng lớp
Cho hs viết tiếng bẹ
Nhận xét 
HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi
Dấu nặng
Đồng thanh
Nhắc lại cá nhân
Hs tự nêu
HS ghép tiếng bẻ trong bộ chữ
Đặt trên chữ e
Đọc cá nhân
Hs tự nêu
HS quan sát
HS víêt bằng ngón trỏ
HS thực hiện
Viết bảng con
Tiết 2
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 4: Luyện đọc
Mục tiêu: Giúp hs đọc đúng những tiếng bẻ, bẹ
*Caùch tieán haønh:
GV chỉ lến bảng tiếng bẻ, bẹ
 *Lưu ý:HS vừa nhìn chữ vừa phát âm
GV lưu ý sửa cách phát âm của hs
Hoạt động 5: Luyện viết
MT: Giúp HS viết các chữ đúng qui định vào vở
*Caùch tieán haønh:
GV kiểm tra vở tập viết của hs
GV nhắc cách cầm viết, để vở, tư thế ngồi
Lần lượt cho hs tô bẻ, bẹ vào vở
Hoạt động 6: Luyện nói
Mục tiêu: Giúp hs nói theo chủ đề
*Caùch tieán haønh:
Mẹ đang làm gì cho bạn gái?
Bác nông dân đang làm gì?
Bạn gái bẻ cho các bạn cái gì ?
Các bức tranh này có gì giống nhau?
Có gì khác nhau?
Em thích bức tranh nào?
GV phát triển nội dung:
Trước khi đến trường em có sửa lại quần áo cho gọn không?
Em thường chia quà cho mọi người không?
Em đọc lại tên của bài này?
Tiếng bẻ còn được dùng ở đâu nữa?
Nhận xét
HS đọc cá nhân
Đồng thanh
HS thực hiện
Bẻ cổ áo cho bạn
Bẻ bắp
Bẻ bánh đa cho các bạn
Hoạt động bẻ
Các hoạt động
Bẻ
Bẻ gãy , bẻ tay lái
4- Cuûng coá.
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
IV.HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP
- Veà hoïc baøi vaø taäp vieát laïi dấu hỏi, nặng vaøo baûng con.
- Nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm.
Ruùt kinh nghieäm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dấu \ , ~
Ngaøy soaïn : ..././....... Ngaøy daïy:../../.......
Mục tiêu:
Kiến thức: Hs nhận biết được các dấu ~ \, biết ghép các tiếng bẽ, bè
Kỹ năng: Biết được dấu ~, \ ở tiếng chỉ các đồ vật, sự vật
Phát triển lời nói tự nhiên , nói về bè và tác dụng trong đời sống
Thái độ:Học sinh thích thú học tập môn Tiếng Việt.
 - Tích cực tham gia các hoạt động học tập, luyện nói một cách tự nhiên , mạnh dạn
Chuẩn bị:
GV: Các vật tựa như hình dấu ~, \
 HS: bảng con, sách Tiếng Việt, vở Tiếng Việt, vở Bài Tập Tiếng Việt
Hoạt động dạy và học:
Ổn định
Kiểm tra bài cũ - Cho hs víêt dấu hỏi , nặng và đọc tiếng bẻ, bẹ
Chỉ dấu ?, . ở tíâng củ cải, nghé ọ, đu đủ, cổ áo, xe cộ, cái kẹo
3. Bài mới
a/Giới thiệu bài: Dấu \, Dấu ~:
 b/Caùc hoaït ñoäng : TIẾT 1
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Nhận diện dấu
*Mục tiêu: Giúp HS bước đầu nhận diện dấu \, ~
*Caùch tieán haønh:
 Dấu \:
GV viết dấu \
Dấu \ là một nét sổ nghiêng sang trái
Dấu huyền giống những vật gì?
Dấu ~:
GV viết dấu ~
Dấu ~ là một nét móc đuôi đi lên
Dấu ~ giống những vật gì?
Hoạt động 2: Ghép chữ và phát âm
*Mục tiêu: Giúp HS phát âm đúng dấu \,~ và tiếng có dấu \, ~
*Caùch tieán haønh:
 Dấu \:
 Khi thêm dấu \ vào be ta được tiếng bè
GV viết bảng : bè
Hướng dẫn hs ghép tiếng bè trong SGK
Vị trí của dấu \ trong tiếng bè?
GV phát âm mẫu : bè
Gv chú ý uốn nắn, sử sai phát âm của hs
Tìm tiếng có mang tiếng bè
Dấu ~:
Khi thêm dấu ~ vào be ta được tiếng bẽ
GV viết bảng : bẽ
Hướng dẫn hs ghép tiếng bẽ trong SGK
Vị trí của dấu ~ trong tiếng bẽ?
GV phát âm mẫu : bẽ
Gv chú ý uống nắn, sử sai phát âm của hs
Tìm tiếng có mang tiếng bẽ
Hoạt động 3: Hướng dẫn viết dấu thanh
*Mục tiêu: hs viết đúng dấu thanh
*Caùch tieán haønh:
Dấu \:
GV viết mẫu: \ nêu qui trình viết
Hướng dẫn hs viết bảng con
GV huớng dẫn hs viết ở bảng con tiếng bè
Nhận xét, sửa lỗi
Dấu ~:
GV viết mẫu: ~ nêu qui trình viết
Hướng dẫn hs viết bảng con
GV huớng dẫn hs viết ở bảng con tiếng bẽ
Nhận xét, sửa lỗi 
- Hs neâu 
Hs thực hành ghép tiếng bè trên đồ dùng học tập
Đặt trên con chữ e
Cá nhân , đồng thanh
Hs thực hành ghép tiếng bè trên đồ dùng học tập
Đặt trên con chữ e
Cá nhân , đồng thanh
HS viết trên không
HS viết ở bảng con
HS viết trên không
HS viết ở bảng con
TI ẾT 2
TG
Hoaït ñoäng daïy 
Hoaït ñoäng hoïc 
Hoạt động 1: Luyện đọc
*Mục tiêu: Hs đọc đúng những tiếng có dấu \, ~
*Caùch tieán haønh:
GV chỉ lến bảng tiếng bè, bẽ
 *Lưu ý:HS vừa nhìn chữ vừa phát âm
GV lưu ý sửa cách phát âm của hs
Hoạt động 2: Luyện viết
Mục tiêu: Giúp HS viết đúng qui trình dấu \, ~, tiếng bè, bẽ vào vở
*Caùch tieán haønh:
 GV kiểm tra vở tập viết của hs
GV nhắc lại cách cầm viết, để vở, tư thế ngồi
Lần lượt cho hs tô bẻ, bẹ vào vở
Hoạt động 3: Luyện nói
Mục tiêu: Giúp hs nói theo chủ đề
 Chủ đề: Bè và tác dụng của nó đối với đời sống
HS quan sát tranh
Bè đi trên cạn hay dưới nước?
Thuyền khác bè như thế nào?
Bè dùng để làm gi?
Bè thường chở gì?
Những người trong bức tranh đang làm gi?
GV phát triển chủ đề luyện nói:
HS đọc cá nhân
Đồng thanh
HS thực hiện
Đi dước nước
4- Cuûng coá.- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
IV.HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP
- Veà hoïc baøi vaø taäp vieát laïi dấuhuyền , ngã vaøo baûng con.
- Nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm.
- Chuẩn bị: bài 6
Baøi: Goïn gaøng, saïch seõ (tieát 1)
Ngaøy soaïn : ..././....... Ngaøy daïy:../../.......
I . Muïc tieâu 
1. HS hieåu theá naøo laø aên maëc gon gaøng, saïch seõ vaø ích lôïi cuûa vieäc aên maëc goøn gaøng, saïch seõ
2. HS bieát giöõ gìn veä sinh caù nhaân, ñaàu toùc
II. Taøi lieäu phöông tieän
-Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc 1
-Baøi haùt “röûa maët nhö meøo”
Buùt chì hoaëc saùp maøu, vaø löôït chaûy ñaàu
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc Tieát 1
Khôûi ñoäng: Lôùp haùt vui 
Kieåm tra baøi cuõ: -GV goïi HS traû lôøi caâu hoûi
Baøi môùi: 
a/Giôùi thieäu :
b/Caùc hoaït ñoäng
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
@Hoaït ñoäng 1:Quan saùt
Muïc tieâu : hieåu maëc gon gaøng, saïch seõ vaø ích lôïi.
*Caùch tieán haønh:
-GV cho HS xem tranh thaûo luaän
-GV neâu yeâu caàu HS tìm vaø neâu teân baïn naøo trong lôùp hoâm nay coù ñaàu toùc, quaàn aùo goïn gaøng, saïch seõ
-GV yeâu caàu HS traû lôøi
-Theá naøo em cho baïn ñoù laø goïn gaøng, saïch seõ?
-GV cho HS nhaän xeùt quaàn aùo, ñaàu toùc cuûa baïn
-GV khen thöôûng HS nhaänk xeùt chính xaùc
@Hoaït ñoäng 2:Laøm baøi taäp
Muïc tieâu : bieát giöõ gìn veä sinh caù nhaân, ñaàu toùc
*Caùch tieán haønh:
-GV giaûi thích yeâu caàu baøi taäp
-Taïi sao em cho laø baïn maëc goïn gaøng, saïch seõ hoaëc goïn gaøng, saïch seõ, vaø neân söûa nhö theá naøo thì seõ goïn gaøng, saïch seõ
-GV yeâu caàu choïn 1 boä quaàn aùo ñi hoïc phuø hôïp cho baïn nam vaø 1 boä cho baïn nöõ. Roài noùi boä quaàn aùo ñaõ choïn vôùi baïn nam hoaëc baïn nöõ trong tranh
+ GV keát luaän: Quaàn aùo ñi hoïc caàn phaúng phiu, laønh laën saïch seõ, goïn gaøng
Khoâng maëc quaàn aùo nhaøu naùt raùch tuoät chæ ñöùt khuy baån hoâi, xoäc xeäch ñeán lôùp
-HS thaûo luaän
-HS neâu teân vaø môøi baïn coù ñaàu toùc quaàn aùo goïn gaøng, saïch seõ leân tröôùc lôùp
-HS traû lôøi: goïn gaøng, saïch seõ laø khoâng maëc quaàn aùo nhaøu naùt, raùch tuoät chæ, ñöùt khuy, baån hoâi xoäc xeäch ñeán lôùp
-HS nhaän xeùt 
-HS laøm baøi taäp
-2 HS laøm vieäc caù nhaân
-HS aùo baån, giaët saïch
-aùo saïch : ñöa meï vaù laïi
-caùi nuùt aùo leäch: phaûi caøi laïi ngay ngaén
-quaàn oáng thaáp cao söûa laïi oáng
-daây giaày khoâng buoäc thaét laïi daây giaày
-ñaàu toùc xuø: chaûy laïi toùc
-HS laøm baøi taäp 2
-HS thöïc haønh
-1 soá HS thöïc haønh, 1 soá HS trình baøy. Söï löïa choïn cuûa mình laéng nghe vaø nhaän xeùt
-HS nhaéc laïi
4.Cuûng coá 
- Th ế nào là ăn mặc gọn gàng?
- Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ có ích lợi gì?
IV.HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP
-Veà nhaø xem baøi tröôùc ñeå hoïc tieát 2
Rút kinh nghiệm:
 LUYEÄN TAÄP
Ngaøy soaïn : ..././....... Ngaøy daïy:../../.......
Mục tiêu: 
Ki ến thức: Củng cố về nhận biết các hình đã học
Kỹ năng: HS nhận ra các hình vuông, tam giác, tròn. Biết ghép các hình đã học để tạo hình mới
Thái độ:HS ham thích học môn Toán, có óc sáng tạo
Chuẩn bị:
GV: 1 số hình vuông, hình tròn, hình tam giác, que diêm
HS: vở BT Toán, bút chì màu
Hoạt động dạy và học:
Ổn định
Bài cũ: kết hợp lúc ôn tập
Bài mới
a/Giới thiệu bài:
 b/Các hoạt động: 
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: HS dùng bút chì màu để tô màu vào các hình
Mục tiêu: HS biết tô màu theo đúng yêu cầu của bài
*Caùch tieán haønh:
Lưu ý: các hình vuông tô  ... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHÚNG TA ĐANG LỚN
Ngaøy soaïn : ..././....... Ngaøy daïy:../../.......
Mục tiêu:
Kiến thức: Sức lớn của em thể hiện ở chiều cao, cân nặng, sự hiểu biết
Kỹ năng: So sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp
Thái độ: Ý thức được sự lớn của mọi người là không hoàn toàn như nhau, có người cao hơn, có người béo hơn... đó là chuyện bình thường
Chuẩn bị:
GV: Các hình ở SGK
HS: SGK, vở bài tập
Các hoạt động dạy và học:
Ổn định
Bài cũ
Cơ thể chúng ta gồm có mấy phần?
Nhận xét
Bài mới
a/Giới thiệu bài : tròchơi 
b/Các hoạt động:
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Làm việc với SGK
Mục tiêu: hs biết sức lớn của em thể hiện ở chiếu cao, cân nặng và sự hiểu bíêt
*Caùch tieán haønh:
Bước 1: Làm việc theo cặp:
Cho hs quan sát hình vẽ ở SGK và nói với nhau về những gì em quan sát được
GV theo dõi và giúp các nhóm thực hiện
Bước 2: Hoạt động cả lớp
GV yêu cầu một số hs lên nói những gì em quan sát và nói với các bạn cùng nhóm
GV theo dõi, uốn nắn hs
* Trẻ em khi ra đời sẽ lớn lên hằng ngày , hằng tháng về cân nặng, chiều cao, về các hoạt động vận động và sự hiểu biết
Hoạt động 2: Thực hành theo nhóm
Mục tiêu: So sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp. Thấy được sức lớn lên của mỗi người là không như nhau có người lớn nhanh, có người lớn chậm hơn
*Caùch tieán haønh:
Bước 1: 
- Mỗi nhóm 4 hs chia làm 2 cặp. Lần lượt từng cặp đứng áp sát lưng. Cặp kia quan sát xem bạn nào cao hơn, ai béo , ai gầy
Bước 2: 
-Các em có thấy chúng ta tuy bằng tuổi nhưng lớn lên không bằng nhau phải không?
Điều đó có gì đáng lo không?
* Sự lớn lên của các em có thể giống nhau và khác nhau
Các em cần chú ý ăn uống, giữ gìn sức khoẻ, không ốm đau sẽ chóng lớn hơn
Hoạt động 3: vẽ về các bạn trong nhóm
M ục ti êu: Hs v ẽ đ ư ợc c ác n ét c ơ b ản
*Caùch tieán haønh:
-Nếu có thời gian GV yêu cầu hs vẽ hình dáng của 4 bạn trong nhóm
Trưng bày bài đẹp
Nhận xét
2 hs quan sát và nói sự lớn lên của em bé từ lúc còn nằm ngửa cho đến lúc chơi cùng các bạn
Cá nhân lên trình bày
Lớp bổ sung
Hs thực hành theo 4 nhóm
HS tự nêu theo suy nghĩ cá nhân
HS vẽ bạn trong nhóm
4./Củng cố :
- Gọi học sinh thế nào là một bạn có sức khoẻ tốt
VI./ Hoạt động nối tiếp:
Về xem lại bài chúng ta đang lớn
Chuẩn bị bài nhận biết các vật xung quanh
Nhận xét ưu điểm - khuyết điểm
Ruùt kinh nghieäm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l - h
Ngaøy soaïn : ..././....... Ngaøy daïy:../../.......
Mục tiêu:
Kiến thức: Hs đọc và viết được chữ l,h, lê, hè.Đọc được câu ứng dụng: ve ve ve, hè về
KN: Biết ghép âm tạo tiếng.Rèn víêt đúng , đều nét đẹp.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: le le
Thái độ:Học sinh thích thú học tập môn Tiếng Việt.
Tích cực tham gia các hoạt động học tập, luyện nói một cách tự nhiên , mạnh dạn
Chuẩn bị:
GV: Tranh minh họa từ khoá.Tranh minh hoạ câu ứng dụng phần luyện nói
HS: bảng con, sách Tiếng Việt, vở Tiếng Việt, vở Bài Tập Tiếng Việt
Hoạt động dạy và học:
Ổn định
Kiểm tra bài cũViết bảng con: e, bê, v, ve
Đọc âu ứng dụng: bé vẽ bê
Nhận xét
 3. Bài mới
a/Giới thiệu bài
b/Các hoạt động: 	TIẾT 1	
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: dạy chữ ghi âm l
Mục tiêu: Giúp HS nhận diện âm, chữ l
*Caùch tieán haønh:
Nhận diện chữ
GV viết: l
Chữ l gồm 2 nét: nét khuyết trên và một nét móc ngược
Chữ l giống chữ nào nhất?
So sánh chữ l và chữ b
Phát âm và đánh vần tiếng
GV: l
GV viết: lê và đọc
Vị trí của 2 chữ trong lê?
GV đánh vần: lờ-ê-lê
Hướng dẫn viết chữ:
GV viết : l
Nêu qui trình viết
GV viết: lê và nêu qui trình viết
Nhận xét
Hoạt động 2: Dạy chữ ghi âm h:
Mục tiêu: Giúp HS nhận diện âm, chữ h
*Caùch tieán haønh:
 Nhận diện chữ
GV viết: h
Chữ h gồm 2 nét: nét khuyết trên và một nét móc 2 đầu
So sánh chữ h và chữ l 
Phát âm và đánh vần tiếng
GV: h
GV viết: hè và đọc
Vị trí của 2 chữ trong hè?
GV đánh vần: hờ-e-huyền-hè
Hướng dẫn viết chữ:
GV viết : h
Nêu qui trình viết
GV viết: hè và nêu qui trình viết
Nhận xét
Đọc tiếng ứng dụng:
GV đọc mẫu
Nhận xét
Chữ b
Giống: nét khuyết trên
Khác: b có nét thắt
Cá nhân , đồng thanh
Đọc cá nhân
L đứng trước , ê đứng sau
Đồng thanh, cá nhân
Viết bảng con: l - lê
Giống: khuyết trên
Khác: h móc hai đầu còn l là nét móc ngược
Cá nhân, đồng thanh : hè
Đọc lại
Viết bảng con
Viết bảng con
Cá nhân, đồng thanh
TG
Hoaït ñoäng daïy 
Hoaït ñoäng hoïc 
 Tiết 2
Hoạt động 3: Luyện đọc
Mục tiêu: giúp hs đọc trơn các chữ vừa học
*Caùch tieán haønh:
GV chỉ bảng: l – lê, h – hè
Cho hs đọc từ, tiếng ứng dụng
Nhận xét
* Đọc câu ứng dụng:
GV treo tranh minh họa
GV nhận xét chung và cho hs đọc câu ứng dụng
GV sửa lỗi
GV đọc câu ứng dụng
Hoạt động 4: Luyện viết
Mục tiêu: Giúp HS viết đúng qui trình các chữ l, h
*Caùch tieán haønh:
 GV nhắc lại qui trình viết
GV theo dõi, giúp dỡ hs
GV lưu ý cách nối nét
Nhận xét
Hoạt động 5: Luyện nói
Mục tiêu: Giúp hs nói theo chủ đề
*Caùch tieán haønh:
 Chủ đề: le le
GV treo tranh
Trong tranh em thấy gì?
Hai con vật đang bơi giống con gì?
HS đọc cá nhân
Cá nhân, đồng thanh
HS thảo luận
Cá nhân, đồng thanh
Cá nhân
HS tập viết các chữ vào vở
HS quan sát
4./Củng cố :
	- Chữ l và chữ h khác nhau như thế nào?
	- Thi đua tìm tiếng có chữa l , h.
IV.HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP
Đọc lại bài ở SGKTìm tiếng có chữ vừa học 
Baøi 6 CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5
Ngaøy soaïn : ..././....... Ngaøy daïy:../../.......
Mục tiêu: 
Ki ến thức: Có khái niệm ban đầu về 4, 5.Biết đọc, biết viết các số 4, 5. Đếm từ 1-5, từ 5-1
Kỹ năng: HS nhận biết số lượng các nhóm có 5 đồ vật và thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 trong bộ phận đầu của dãy số tự nhiên
Thái độ:HS ham thích học môn Toán.Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập
Chuẩn bị:
GV: mẫu vật, các miếng bìa có số 1,2,3,4,5
HS: vở BT Toán, SGK
Hoạt động dạy và học:
1.Khởi động
2.Bài cũ: GV nêu các nhóm có từ 1 đến 3 đồ vật
HS viết số tương ứng
Nhận xét
3.Bài mới
a/Giới thiệu bài
b/Các hoạt động:
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Giới thiệu từng số 4, 5
Mục tiêu: Giúp hs nhận biết các số 4, 5
*Caùch tieán haønh:
 Bước 1: hướng dẫn hs quan sát 
Bức tranh có mấy bạn?
Bức tranh có mấy cái kèn?
Tấm bìa có mấy chấm tròn?
Bước 2: Hướng dẫn hs nhận ra đặc điểm chung của các món đồ vật có số lượng đều bằng 4
GV lần lượt chỉ vào từng món đồ vật nêu: 4 bạn trai, 4 cái kèn, 4 chấm tròn...đếu có số lượng là 4
GV ghi lên bảng : 4
Hướng dẫn hs đếm từng số lượng đồ vật trong SGK
GV giúp hs rút ra được sau số 3 là số 4, sau số 4 là số 5
Tổ chức cho hs tự đếm các số theo thứ tự xuôi, ngược
Lảm tương tự với cột hàng ngang
Hoạt động 2: thực hành 
Mục tiêu: Giúp hs nắm vững các số 4, 5
*Caùch tieán haønh:
Bài 1: viết số
 GV vừa hướng dẫn hs đọc số vừa đọc
Bài 2: Nhận biết số lượng
Gv cho hs làm bài
GV chữa bài
Nhận xét
Bài 3: điền số
GV sửa bài
Nhận xét
Bài 4: GV tổ chức cho hs thi đua nối theo mẫu
GV treo 2 bảng phụ để hs thi đua nối số lượng vật với các số tương ứng
Nhận xét
Có 4 bạn 
4 cái
Có 4 chấm tròn
Đọc cá nhân
1,2,3,4,5
1-2-3-4-5,5-4-3-2-1
Viết số 4, 5
HS tự nếu yêu cầu dựa vào tranh ở SGK
HS làm
HS nêu yêu cầu
HS điền số
2 dãy thi đua tiếp sức
Hs làm bài
4./Củng cố :
- Gọi học sinh đ ọc l ại c ác s ố 1,2,3,4,5
VI./ Hoạt động nối tiếp:
Xem lại các bài tập
Luyện viết số 1-5
- Tìm vật có số lượng 4, 5
Nhận xét ưu điểm - khuyết điểm
Ruùt kinh nghieäm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tập tô e , b , bé
Ngaøy soaïn : ..././....... Ngaøy daïy:../../.......
Mục tiêu:
Ki ến thức:Củng cố lại kiến thức các em đã học về chữ e, b, tiếng bé các em đã học ở tuần trước
Kỹ năng:HS víêt đúng nét các chữ, tiếng đã học,gọi tên chính xác chữ, tiếng đó
Thái độ:Học sinh ham thích học môn Tiếng Việt.Cẩn thận khi tập viết
II.Chuẩn bị:
GV: Chữ mẫu.	
HS: vở tập viết, bút chì 
III.Hoạt động dạy và học:
Ổn định
Bài cũ:Đọc bài vừa học
Nhận xét
Dạy và học bài mới
a/Giới thiệu bài:
b/C ác ho ạt đ ộng:
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Nhắc lại cấu tạo chữ
Mục tiêu: Giúp hs nắm vững cấu tao nét chữ e, b
*Caùch tieán haønh:
Chữ e gồm có nét gi?
Chữ e cao mấy ô li
Chữ b gồm có nét gi?
Chữ b cao mấy ô li
Hoạt động 2: tô các nét
Mục tiêu: Giúp HS tô đúng qui trìng chữ e, b
*Caùch tieán haønh:
GV nêu yêu cầu
Lưu ý hs cầm bút, tư thế ngồi
Lưu ý: nối nét giữa 2 con chữ
GV hướng dẫn hs tô từng dòng
GV quan sát hs viết, uốn nắn, sửa sai 
Nét thắt
2 ô li
Nét khuyết trên, nét thắt
5 ô li
Mỗi chữ 1 dòng
4./ Củng cố: 
- Ch ấm đi ểm v ầ sửa bài vi ết
IV.Hoaït ñoäng noái tieáp
 - Tập viết và đọc lại các nét cơ bản
Xem trước bài 
Ruùt kinh nghieäm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docGAlop1 tuan 2.doc