Giáo án giảng dạy môn lớp 1 - Tuần số 2 năm học 2010

Giáo án giảng dạy môn lớp 1 - Tuần số 2 năm học 2010

Học vần: DẤU HỎI, NẶNG

A. Muc tiêu :

 Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi vaø thanh hoûi, daáu naëng vaø thanh naëng.

 Ñoïc ñöôïc : beû, beï.

Traû lôøi 2 – 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong SGK

B. Chuẩn bị :

1. Giáo viên :

Bảng có kẻ ô li.Các vật giống như hình dấu , .

Tranh minh họa các tiếng : giỏ , khỉ, thỏ, hổ , mỏ, qụa, cọ, nụ, cụ

2. Học sinh : Sách ,bảng con.Bộ đồ dùng học tiếng việt

C. Các hoạt động:

 

doc 21 trang Người đăng viethung99 Ngày đăng 02/11/2019 Lượt xem 61Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án giảng dạy môn lớp 1 - Tuần số 2 năm học 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 2 Lòch Baùo Giaûng
THÖÙ
MOÂN
TEÂN BAØI DAÏY
2
23/08/2010
HV
HV
T
ÑÑ
 Baøi 4: ? .
 “
 Luyeän taäp
 Em laø hoïc sinh lôùp 1(tieát2)
3
24/08/2010
T
AÂN
HV
HV
TV
 Caùc soá 1, 2, 3
 GV chuyeân 
 Baøi 5: \ ~
 “ 
 Toâ caùc neùt cô baûn 
4
25/08/2010
HV
HV
TN-XH
TC 
 Baøi 6: be – beø – beõ – beû - beï
 Baøi 6: be – beø – beõ – beû - beï
 Chuùng ta ñang lôùn 
 Xeù daùn hình chöõ nhaät, hình tam giaùc (t1)
5
26/08/2010
HV
HV
T
 MT
 Baøi 7: eâ – v
 Baøi 7: eâ – v
 Luyeän taäp 
 Veõ neùt thaúng 
6
27/08/2010
TD
TV 
T
SH
 GV chuyeân
 Taäp toâ: e, b, beù
 Caùc soá 1, 2, 3, 4 ,5
 Toång keát tuaàn
Thöù hai, ngaøy 23 thaùng 8 naêm 2010
Học vần:	DẤU HỎI, NẶNG 
A. Muc tiêu :
Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi vaø thanh hoûi, daáu naëng vaø thanh naëng.
Ñoïc ñöôïc : beû, beï.
Traû lôøi 2 – 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong SGK 
B. Chuẩn bị :
1. Giáo viên :
Bảng có kẻ ô li.Các vật giống như hình dấu , .
Tranh minh họa các tiếng : giỏ , khỉ, thỏ, hổ , mỏ, qụa, cọ, nụ, cụ
2. Học sinh : Sách ,bảng con.Bộ đồ dùng học tiếng việt
C. Các hoạt động:
Hoạt ñộng của giaùo viêeân
Hoạt ñộng của học sinh
HTĐB
Tiết 1: 
1.Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ :5’ Dấu và thanh sắc
Cho HS viết dấu sắc và tiếng bé vào bảng con
Gọi cá nhân học sinh lên bảng chỉ dấu trong các tiếng vó, lá tre, vé, bói cá, cá mè
Giáo viên nhận xét
3. Bài mới:
HĐ1:Giới thiệu bài : 10’
GV treo tranh : giỏ, khỉ, thỏ, hổ, mỏ
Tranh này vẽ ai, vẽ gì ?
Các tiếng này có điểm gì giống nhau ?
GV chỉ vào dấu hỏi và nói đây là dấu hỏi
Cho HS phát âm đồng thanh các tiếng có thanh 
Dấu . :Thực hiện tương tư như thanh 
Bài học hôm nay là dấu hỏi, nặng 
 Nghỉ giữa tiết
HĐ 2 :Dạy dấu thanh ,pp Thực hành 10’
Dấu hỏi : 
GV viết dấu hỏi , dấu hỏi là một nét móc
Viết lần 2
Đưa dấu hỏi trong bộ chữ cái
 Dấu hỏi giống vật gì ?
Dấu nặng . : 
GV viết dấu nặng , dấu nặnglà một chấm
GV cho học sinh tìm các vật, sự vật được chỉ bằng tiếng bẻ
HĐ 3:Hướng dẫn viết Pp:Luyện tập,giảng giải 7’
GV viết mẫu : dấu hỏi 
Cho học sinh viết trên không, trên bàn
Giáo viên viết : bẻ , viết tiếng be sao đó đặt dấu hỏi trên con chữ e
Giáo viên nhận xét sửa sai
Dấu nặng :Thực hiện tương tự như dấu hỏi
Hát múa chuyển sang tiết 2
 Tiết 2
HĐ 1 : Luyện đọc,Phương pháp : Luyện tập 15’
 GV cho học sinh nhìn bảng đọc be , bẻ , bẹ
 GV sửa phát âm cho học sinh 
 Nghỉ giữa tiết
HĐ 2 : Luyện viết,Pp: Luyện tập, giảng giải , thực hành 8’ 
GV cho HS nhắc lại cách cầm bút, tư thế ngồi viết
GV hướng dẫn HS tập tô tiếng bẻ,bẹ theo qui trình
 Tiếng bẻ : bắt đầu từ đường kẻ 2 viết nét khuyết trên , lia bút nối với nét thắt, từ nét thắt của chữ bê lia bút nối với chữ e, sau đó nhấc bút viết dấu hỏi trên chữ e
 Tiếng bẹ : viết tiếng be xong nhấc bút chấm dấu nặng dưới chữ e 
 Giáo viên cho học sinh tô vào vở
Giáo viên lưu ý học sinh cách 1 đường kẻ dọc tô tiếng thứ 2
Giáo viên quan sát và giúp đỡ các em chậm
HĐ3 :Luyện nói;Pp :Thực hành, trực quan, thảo luận 5’
2 em 1 nhóm sẽ thảo luận nội dung tranh và nêu
 Giáo viên chia tranh cho từng tổ
Tổ 1 : Tranh 1
Tổ 2 : Tranh 2
Tổ 3 : Tranh 3
Quan sát tranh em thấy gì ?
Các tranh này có gì giống nhau ?
Các tranh này có gì khác nhau ?
Trước khi đến trường em có sửa lại quần áo hay không?Em có thường chia quà cho mọi người không?
à Trước khi đến trường em phải sửa lại quần áo cho gọn gàng tươm tất
Em đọc tên của bài này
4. Củng cố – . Dặn dò : 5’
 GV chia lớp thành 2 nhóm thi đua tìm tiếng có dấu hỏi và dấu nặng, tổ nào tìm nhiều sẽ thắng
Nhận xét giờ chơi
Tự tìm chữ có dấu thanh , . ở sách báo
Xem trước bài : Dấu và thanh huyền, ngã
Học sinh quan sát.
Học sinh lên bảng chỉ
Hoạt động nhóm
Hai em ngồi cùng bàn thảo luận và trả lời
Giống nhau ở dấu hỏi 
Học sinh phát âm : cá nhân, nhóm, lớp
HS quan sát và làm theo. Phát âm dấu hỏi
Giống cổ con ngỗng
HS quan sát và làm theo. Phát âm dấu nặng
HS ghép tiếng bẻ trong sách giáo khoa 
2 em ngồi cùng bàn thảo luận và nêu: dấu hỏi đặt trên con chữ e
Học sinh phát âm : Cả lớp, nhóm, bàn, cá nhân
Bẻ nhành cây, bẻ cổ áo, bẻ ngón tay
 HS đọc nội dung tiết 1
Học sinh đọc phát âm theo lớp, nhóm, bàn , cá nhân
 Học sinh quan sát
 Học sinh viết trên không
Học sinh viết trên bảng con
Học sinh nhắc lại
Học sinh quan sát giáo viên viết 
Mẹ bẻ cổ áo cho bạn gái
Chú nông dân bẻ ngô
Bạn gái bẻ bánh cho bạn
Đều có tiếng bẻ
Các hoạt động khác nhau
Học sinh nêu theo ý nghĩ của mình
Học sinh nêu. Học sinh đọc : bẻ
Học sinh cử 3 em đại diện lên tìm
Lớp hát bài hát
MÔN: TOÁN	LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
Nhận bi t hình vuông , hình tròn, hình tam gi ác. Ghép các hình đã học thành hình mới .
Chuẩn bị:
Giáo viên :
Các hình vuông, tròn, tam giác bằng gỗ bìa
Que diêm, gỗ bìa có mặt là hình vuông, hình tam giác, tròn.
Học sinh : 
 Sách, vở, bài tập; Bộ đồ dùng học toán.
Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HTÑB
Ổn định :
Bài cũ :4’
Kể tên các hình đã học
Lấy bộ đồ dùng:hình tam giác, hinh vuông, hình tròn.
Các hoạt động:
Hoạt động 1 : Ôn các hình đã học.
Mục tiêu : Cũng cố lại cho học sinh các hình đã học
Phương pháp: Thực hành,trực quan 10’
Các hình nào các em đã học ?
Hãy tô các hình cùng tên 1 màu.
Giáo viên sửa bài.
 Nghỉ giữa tiết
 c )Hoạt động 2 : Tạo hình pp thực hành 8’
từ các hình vuông, hình tròn, hình tam giác các em sẽ tạo thành các hình đồ vật có dạng khác nhau
Giáo viên theo dõi và khen thưởng những học sinh trong 5’ tạo được hình mới.
Cũng cố,Dặn dò:5’
Phương pháp : Trò chơi
Cả ba nhóm thi đua tìm các đồ vật có mặt hình vuông, hình tam giác, hình tròn.
Lớp tuyên dương
Xem lại các bài đã học.
Nhận xét tiết học.
Hát
Học sinh lấy hình tam giác, hình vuông, hình tròn
Hình thức học:Lớp, cá nhân.
ĐDHT: vở bài tập
Học sinh làm vở bài tập.
Học sinh xếp hình
Ngôi nhà, thuyền, khăn quàng
Cả ba nhóm nêu vật mình tìm được ở trên bảng.
Lớp nhận xét từng tổ.
Ñaïo Ñöùc EM LAØ HOÏC SINH LÔÙP 1 ( tieát 2)
Muc Tieâu :
- Böôùc ñaàu bieát treû em 6 tuoåi ñöôïc ñi hoïc.
- Bieát teân tröôøng, lôùp, teân thaày, coâ giaùo, moät soá baïn beø trong lôùp.
- Böôùc ñaàu bieát giôùi thieäu teân mình, nhöõng ñieàu mình thích tröôùc lôùp.
Chuaån Bò :
Giaùo vieân : Tranh veõ phoùng to ôû saùch giaùo khoa .Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc
Hoïc sinh : Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc
Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HTĐB
Khởi động: 
HĐ 1 : Làm việc với sách giáo khoa ;Pp : Quan sát, kể chuyện 15’
Muc Tiêu : Nhìn tranh và kể lại được câu chuyện
Cách tiến hành :
Hai nhóm quan sát 1 tranh vẽ ở SGK và nêu nhận xét 
Giáo viên treo tranh và kể
 Tranh 1: Đây là bạn Mai 6 tuổi. Năm nay Mai vào lớp 1. Cả nhà vui vẻ chuẩn bị cho Mai đi học
 Tranh 2: Mẹ đưa Mai đến trường. Trường Mai thật đẹp. Cô giáo đón em và các bạn vào lớp.
 Tranh 3: Ở lớp, Mai được cô giáo dạy bao điều mới lạ
 Tranh 4: Mai có thêm nhiều bạn mới, cùng chơi với các bạn
 Tranh 5: Về nhà Mai kể với bố mẹ về trường lớp mới
à Chúng ta thật vui và tự hào trở thành học sinh lớp một
HĐ 2 : Sinh hoạt vui chơi;Pp : Thực hành, thảo luận, tìm hiểu 12’
Muc Tiêu : HS biết múa hát , đọc thơ, vẽ tranh về chủ đề trường em
Cách tiến hành : 
Mỗi nhóm 6 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên
 Sau khi trao đổi các em trình bày trước lớp
Để xứng đáng là học sinh lớp một em phải làm gì?
Kết luận : 
 Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền đi học
Chúng ta tự hào là học sinh lớp một vì vậy các em phải cố gắng học thật giỏi, thật ngoan
Nhận xét tiết học
Dặn dò :4’
Thực hiện như những điều vừa học
Xem trước bài : Gọn gàng, sạch sẽ
Hát tập thể bài “Đi đến trường”
ĐDHT : Vở bài tập, Tranh vẽ
Hình thức học : Nhóm, lớp
 Học sinh lấy vở bài tập
Mỗi nhóm 2-3 em
HS kể chuyện trong nhóm
2-3 học sinh kể
Học sinh kể lại tranh 1
Học sinh kể lại ở tranh 2
ĐDHT : Giấy, bút để vẽ
Hình thức học : nhóm, lớp, cá nhân
Nhóm 1: Vẽ tranh về trường em
Nhóm 2: Đọc thơ về trường em
Nhóm 3: Múa hoặc hát về trường em
Học sinh nhắc lại : Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi học
HS nghe
 Thöù ba, ngaøy 24 thaùng 8 naêm 2010	
Toaùn:	CAÙC SOÁ 1 , 2 , 3
I/ Muïc tieâu:
- Nhaän bieát ñöôïc soá löôïng caùc nhoùm ñoà vaät coù 1, 2, 3 ñoà vaät ; ñoïc, vieát ñöôïc caùc chöõ soá 1, 2, 3 ; bieát ñeám 1, 2 , 3 vaø ñoïc theo thöù töï ngöôïc laïi 3, 2, 1 ; bieát ñöôïc thöù töï cuûa caùc soá 1, 2, 3.
II/ Chuaån bò:
Giaùo vieân : Maåu vaät vaø tranh ôû SGK/11. Soá 1, 2, 3 maãu
Hoïc sinh : Saùch vôû baøi taäp, boä ñoà duøng hoïc toaùn 
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HTĐB
1. Ổn định :
2. Bài cũ : Luyện tập 5’
Kể tên các hình đã học
Khăn quàng, gạch bông có hình gì ?
3. Bài mới :
HĐ1 : Có khái niệm ban đầu về số 1, 2, 3
Phương pháp: Đàm thoại , trực quan 10’
-Giáo viên : cô có 1 quả chuối, cô có 1 cái ca
-Mời 1 em lên lấy cho cô 1 con chim, 1 con thỏ
-Giới thiệu số 1 in , 1 viết
Tương tự số 2, 3
 Nghỉ giữa tiết
HĐ 2 : Thực hành;pp luyện tập : 12’ 
Bài 1: thực hành viết số 
Số 1 gồm mấy nét, viết thế nào ?
Số 2, 3 gồm mấy nét ? đó là nét nào ?
-GV cho học sinh viết trên không , bàn, vở.
Bài 2 : Nêu số lượng ở hình vẽ
Giáo viên nêu yêu cầu
Bài 3 : Viết số hoặc vẽ chấm tròn
Đề bài yêu cầu gì ?GV theo dõi, nhận xét
4. Cũng cố,Dặn dò:5’
Trò chơi : Nhận biết số lượng
Cô giơ số đồ vật, em đếm và giơ tay theo số lượng đó.Giáo viên nhận xét 
Tập viết số 1 , 2 , 3 cho đẹp.huẩn bị : Luyện tập 
Hát
Học sinh nêu
Khăn quàng hình tam giác
Gạch bông có hình vuông
Học sinh quan sát 
Học sinh lên lấy và đọc 1 con chim 
Học sinh đọc số 1
 1 – 2 – 3 ; 3 – 2 – 1 
-Gồm 1 nét hất , 1 nét sổ,2 3 
-Viết mỗi số 1 dòng
Học sinh nêu lại
Học sinh nêu số lượng hình vẽ
Viết số vào ô Vẽ chấm tròn vào ô 
Học sinh làm bài
Hình thức học:Lớp
Học sinh giơ : 1 , 2 , 3
Hoïc vaàn	 DAÁU HUYEÀN, DAÁU NGAÕ 
Muc Tieâu :
Nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn vaø thanh huyeàn, daáu ngaõ vaø thanh ngaõ.
Ñoïc ñöôïc : beø, beõ.
Traû lôøi 2 – 3  ...  ,nhóm,lớp
Học sinh viết chữ lên không, trên bàn
Học sinh viết bảng con 
Học sinh viết bảng con 
HS ghép và nêu các tiếng tạo được 
HS đọc cá nhân 
2-3 học sinh đọc 
HS t theo dõi và đọc cá nhân, đồng thanh 
Học sinh quan sát tranh 
Học sinh trả lời bé vẽ bê
Học sinh đọc câu ứng dụng
Học sinh nêu tư thế ngồi viết 
Học sinh tô chữ mẫu và viết 2 chữ ê
Học sinh tô chữ v
 Học sinh tô tiếng bê
Học sinh viết ve
Học sinh quan sát thảo luận và nêu
Mẹ đang bế bé
Em bé rất vui vì được mẹ bế
Học sinh nêu theo suy nghĩ
Học sinh nêu
Học sinh nêu
Học sinh nghe
Toaùn 	LUYEÄN TAÄP
Muïc tieâu:
Nhaän bieát ñöôïc soá löôïng 1, 2, 3; bieát ñoïc, bieát vieát, ñeám caùc soá 1, 2, 3.
Baøi 1, baøi 2
Chuaån bò:
Giaùo vieân : Tranh baøi 1, trang 13, baûng soá.
Hoïc sinh : Vôû baøi taäp, que tính.
Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoat ñoäng cuûa hoïc sinh
HTÑB
1-OÅn ñònh:Haùt vaø muùa
2-Baøi cuõ: Soá 1, 2, 3.
Keå caùc soá ñaõ hoïc
Vieát caùc soá 1, 2, 3.
Ñeám xuoâi töø 1 ñeán 3.
Ñeám ngöôïc laïi
Neâu caùc ñoà vaät trong lôùp coù soá löôïng 1, 2, 3
3-Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi:Hoâm nay hoïc luyeän taäp
Baøi 1: Soá ?
Giaùo vieân theo doõi söï laøm baøi vaø giuùp ñôõ caùc em khi caàn thieát.
Nhaän xeùt cho ñieåm
Baøi 2: Soá ?
Giaùo vieân cuõng coá cho caùc em naém vöõng thuaät ngöõ ñeám xuoâi hoaëc ñeám ngöôïc
 Nghæ giöõa tieát
Baøi 3: Soá?
Caùc em laøm baøi
Hoïc sinh söûa baøi
4-Cuûng coá
 - Giaùoù vieân cho hoïc sinh thi ñua ñieàn soá öùng vôí soá löôïng ñoà vaät
 - Nhaän xeùt vaø bieåu döông.
5- HÑNT
 - Taäp vieát soá 1, 2, 3 cho ñeïp vaøo vôû nhaø
 - Chuaån bò baøi:1,2,3,4,5
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoïc sinh thöïc hieän theo yeâu caàu
Nhaän bieát soá löôïng ñoà vaät coù trong hình veõ, roài vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng
Hoïc sinh laøm baøi
Yeâu caàu ñoïc keát quaû
Hoïc sinh laøm baøi
Hoïc sinh ñoïc töøng daõy soá : 1, 2, 3 hoaëc 3, 2, 1
Hoïc sinh chôi troø chôi
Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng ñeå hieän soá oâ vuoâng cuûa nhoùm
Hoïc sinh laøm baøi
HS ñieàn
HS nghe
 Mó thuaät	VEÕ NEÙT THAÚNG
I.Mục tiêu
- HS nhận biết được một số loại nét thẳng.
- Biết cách vẽ nét thẳng.
- Biết phối hợp các nét thẳng để vẽ, tạo hình đơn giản.
II.Đồ dùng dạy học
1 số hình có các nét thẳng
1 bài vẽ minh họa
III.Các hoạt dộng dạy học chủ yếu
GV
HS
HTÑB
1.Giới thiệu
GV yêu cầu HS quan sát hình trong SGK để nhân biết được thế nào là nét vẽ và tên của chúng:
GV chỉ vào cạnh bàn, bảng  để HS thấy rõ hơn các nét thẳng ngang, thẳng đứng. Đồng thời vẽ lên bảng nét thẳng ngang, thẳng đứngđể tạo hình cái bảng.
GV cho HS ví dụ về nét thẳng
-Nét thẳng ngang: Nên vẽ từ trái qua phải.
-Nét thẳng nghiêng: Nên vẽ từ trên xuống và từ trái qua phải.
-Nét thẳng đứng: Nên vẽ từ trên xuống
-Nét gấp khúc: Có thể vẽ liền nét, từ trên xuống, hoặc từ dưới lên.
*GV vẽ lên bảng, hỏi: Đây là hình gì?
GV hỏi: Vẽ núi ta vẽ bằng nét gì?
 Vẽ nước ta vẽ bằng nét gì?
* GV vẽ lên bảng, hỏi: Đây là hình gì?
GV nói: Vẽ cây, đất ta phải vẽ nét gì ?
Tóm tắt: Dùng nét thẳng ngang, nét thẳng nghiêng, nét thẳng đứng, có thể vẽ được nhiều hình.
3.Thực hành
4.Nhân xét, dặn dò
GV nhận xét chung tiết học
5.Dặn dò
Bạn nào vẽ chưa xong về nhà vẽ
Chuẩn bị để học bài sau
HS quan sát
HS nhận biết các nét:
-Nét thẳng ngang
-Nét thẳng nghiêng
-Nét thẳng đứng
-Nét gấp khúc
HS theo dõi
Quyển vở, quyển sổ, 
HS theo dõi
HS theo dõi
HS theo dõi
HS theo dõi
1 số HS nhắc lại
1 số HS lên vẽ lại các nét
HS quan sát
Hình núi và nước
Nét gấp khúc
Nét ngang
Cây và đất
Vẽ cây ta phải vẽ nét thẳng đứng, nét xiên, vẽ đất ta vẽ nét ngang.
HS tự vẽ tranh theo ý thích
Vẽ xong tô màu
 Thöù saùu, ngaøy 27 thaùng 8 naêm 2010
Taäp Vieát: TAÄP TOÂ e , b , beù
Muc Tieâu :
Toâ vaø vieát ñöôïc caùc chöõ : e, b, beù theo vôû Taäp vieát 1, taäp moät. 
II)Chuaån bò :
1.Giaùo vieân : Baûng coù keû oâ li. Chöõ maãu
2.Hoïc sinh : Baûng con. Vôû taäp vieát
III)Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HÑBT
Oån ñònh : Haùt. 
Kieåm tra baøi cuõ : Daáu vaø thanh huyeàn, ngaõ
Cho 3 hoïc sinh ñoïc : beø , beõ
Cho hoïc sinh vieát baûng con : beø , beõ
Nhaän xeùt
Daïy vaø hoïc baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi : 
Chuùng ta seõ vieát e , b , beù _ ghi baûng 
Hoaït ñoäng 1 : Vieát baûng con
Muc Tieâu : Vieát ñuùng côõ chöõ 
Giaùo vieân giôùi thieäu chöõ maãu : e , b , beù
Chöõ e cao 1 ñôn vò
Chöõ b cao 2,5 ñôn vò
Giaùo vieân vieát maãu
Hoaït Ñoäng 2 : Vieát vôû
Muc Tieâu : Hoïc sinh vieát ñuùng saïch ñeïp
Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu caùch caàm buùt, ñeå vôû, tö theá ngoài vieát 
Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát töøng doøng vaøo vôû : e (1 doøng), b (1 doøng), beù (1 doøng)
Giaùo vieân thu vôû chaám ñieåm
3.Cuûng coá : Daën doø :
Nhaän xeùt
Veà nhaø taäp vieát thaät nhieàu vaøo baûng con
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoïc sinh ñoïc 
Hoïc sinh vieát baûng con
3 hoïc sinh nhaéc töïa baøi
ÑDDH : Baûng chöõ maãu, baûng keû oâ li
Hình thöùc hoïc : Lôùp
Phöông phaùp : Giaûng giaûi , thöïc haønh 
Hoïc sinh quan saùt.
Hoïc sinh thöïc haønh treân khoâng vaø vieát baûng con
 Hoïc sinh neâu
Hoïc sinh vieát vaøo vôû
- Hoïc sinh noäp vôû
Toaùn	 CAÙC SOÁ 1, 2, 3, 4, 5
Muïc tieâu:
Nhaän bieát ñöôïc soá löôïng caùc nhoùm ñoà vaät töø 1 ñeán 5; bieát ñoïc, bieát vieát soá 4, soá 5; ñeám ñöôïc caùc soá töø 1 ñeán 5 vaø ñoïc theo thöù töï ngöôïc laïi töø 5 ñeán 1; bieát thöù töï cuûa moãi soá trong daõy soá 1, 2, 3, 4, 5.
Chuaån bò:
Giaùo vieân:
Caùc nhoùm coù ñeùn 5 ñoà vaät cuøng loaïi , moãi chöû soá 1, 2, 3, 4, 5 treân tôø bìa
Caùc tranh veõ ôû SGK trang 4, 5
Hoïc sinh; SGK, baûng con, boä ñoà duøng hoïc toaùn 
III)Caùc hoaït doäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HÑBT
OÅn ñònh : Haùt 
Baøi cuû: Luyeän taäp
Neâu caùc soù ñaõ hoïc
Vieát caùc soá 1, 2, 3.
Cho ví duï caùc soá ñaõ hoïc
Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu soá 4, 5
Muïc tieâu: hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 4, 5
Giaùo vieân treo tranh cho hoïc sinh ñeám soá ñoà vaät coù soá 4, 5
Hoaït ñoäng 2: Vieát soá 4, 5
Muïc tieâu : Bieát ñoïc bieát vieát soá 4 , 5
Giaùo vieân giôùi thieäu soá vieát vaø vieát maãu: soá 4 goàm nhöõng neùt naøo?
Soá 5 goàm nhöõng neùt naøo ?
Giaùo vieân höôùng daãn vieát
Vieát xuoâi töø 1 ñeán 5
Vieát ngöôïc laøi töø 5 ñeán 1
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 
Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå laøm baøi taäp
Baøi 1: Thöïc haønh vieát soá 
Baøi 2, 3: soá ?
Giaùo vieân ñoïc ñeà baøi
Giaùo vieân treo tranh cho 1 hoïc sinh laøm ôû baûng lôùp
Baøi 4 : Noái
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi
Cuõng coá:
Troø chôi: ñöa vaät töông öùng vôùi soá. Coâ ñoïc soá löôïng ñoà vaät em troïn vaø ñöa soá vaät.
5 con vòt
3 con gaø
4 quen tính
2 con deâ
5 HÑNT
Ñoïc thuoäc vò trí soá tö 1 ñeán 5
Chuaån bò luyeän taäp
Nhaän xeùt tieát hoïc
Phöông phaùp ñaøm thoaïi thöïc haønh
Lôùp coù hai cöûa soå
Lôùp coù 1 coâ giaùo
Lôùp coù 3 boùng ñeøn
Phöông phaùp : Tröïc quan, ñaøm thoaïi
Hình thöùc hoïc : Lôùp, caù nhaân
ÑDDH :Maãu vaät coù soá löôïng töø 1 ñeán 5
Hoïc sinh ñeám
Phöông phaùp : Thöïc haønh , tröc quan, giaûn giaûi
Hình thöùc hoïc : Lôùp, caù nhaân 
ÑDDH : soá 4 , 5 vieát maãu
Neùt xieân, neùt ngang , neùt soå
Neùt ngang, neùt soá, neùt cong hôû traùi
Hoïc sinh vieát treân khoâng, treân baûng con.
 2 3 
Phöông phaùp : Thöïc haønh
Hình thöùc hoïc : lôùp, caù nhaân 
Hoïc sinh ñeám , ñieàn vaøo oâ troáng
Hoïc sinh noái soá vaät vôùi chaám troøn, vôùi soá
Caû lôùp laéng nghe coâ phoå bieán troø chôi
Hoïc sinh theo toå .toå naøo nghe nhanh seû thaéng.
5 hoïc sinh laøm vòt
3 hoïc sinh laøm gaø
Hoïc sinh giô que tính
2 hoïc sinh laøm deâ
 THUÛ COÂNG 	Xeù daùn hình chöõ nhaät.
I/. MUÏC TIEÂU :
Bieát caùch xeù, daùn hình chöõ nhaät.
Xeù, daùn ñöôïc hình chöõ nhaät. Ñöôøng xeù coù theå chöa thaúng, bò raêng cöa. Hình daùn coù theå chöa phaúng.
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân :
Baøi maãuxeù daùn hình chöõ nhaät, maãu saùng taïo.Giaáy nhaùp traéng, giaáy maøu. Hoà, buùt chì, khaên lau
2/. Hoïc sinh: taäp thuû coâng, giaáy nhaùp, giaáy maøu, hoà, keùo, buùt chì, khaên lau
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HTĐB
1.Ổn định:
2.Bài mới:
-GV giới thiệu, ghi dầu bài
HĐ1/Quan sát, nhận xét: pp trực quan,dàm thoại 5’
GV cho HS xem bài mẫu :
Đây là hình chữ nhật
Tìm xem những vật gì có dạng hình chữ nhật ?
*GV nhận xét chốt ý chính:Xung quanh ta có rất nhiều hình chữ nhật như: ô cửa sổ, bàn GV,HS các em hãy ghi nhớ hình dáng đó để xé dán cho đúng
HĐ2/Hướng dẫn mẫu: pp trực quan, giảng giải 10’
 - Lấy 1 tờ giấy màu thủ công, lật mặt sau đếm ô, đánh dấu và vẽ một hình chữ nhật
 - Tay trái giữ chặt tờ giấy, tay phải dùng ngón cái và ngón trỏ để xé dọc theo cạnh hình, lần lượt thao tác như vậy để xé các cạnh hình
 - Sau khi xé xong lật mặt có màu cho HS quan sát
 HĐ3/Thực hành; pp luyện tập thực hành:12’ 
-Nhắc Hs lấy giấy nháp để làm thử, sau đó mới lấy giấy màu thực hành
-Theo dõi , nhắc nhở, giúp đỡ HS
3.Củng cố, dặn dò:5’
-Nhận xét vài sản phẩm của HS ,tuyên dương, đánh giá
-Chuản bị: giấy màu, hồ dán, bút chì,vở thủ công để giờ sau học xé , dán hình tam giác
Hát
-HS nhắc đầu bài
-HS quan sát
- tìm và nêu ý kiến
-HS nghe
HS theo dõi
HS thực hành
 - HS nghe
SINH HOAÏT LÔÙP
Giaùo vieân neâu yeâu caàu tieát sinh hoaït cuoái tuaàn .
Caùc toå tröôûng nhaän xeùt chung veà tình hình thöïc hieän trong tuaàn qua .
GV nhaän xeùt chung lôùp .
Veà neà neáp töông ñoái toát, nhöng vaãn coøn ñi treã, chöa ngoan, hay noùi chuyeân rieâng nhö : Veà hoïc taäp :
Chöa hoïc baøi thöôøng xuyeân :
Bieän phaùp khaéc phuïc: Xeáp laïi choå ngoài cho caùc hoïc sinh yeáu ñeå hoïc sinh keøm laãn nhau, Nhaéc nhôû thöôøng xuyeân veà vieäc reøn chöõ vieát cho caû lôùp.
 Thöïc hieän toát thaùng “An toaøn giao thoâng” khi đi học
 Nhaän xeùt chung giôø sinh hoaït

Tài liệu đính kèm:

  • docGA LOP 1CKT moi.doc