Giáo án Lớp 1 Tuần 10 - Chuẩn Kiến thức kỹ năng

Giáo án Lớp 1 Tuần 10 - Chuẩn Kiến thức kỹ năng

Tiếng Việt: Học vần au, âu (Tieát 1)

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

 - HS đọc và viết được: au, âu, cây cau, cái cầu.

 - Đọc được đoạn thơ ứng dụng: Chào Mào có áo màu nâu

 Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về.

 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.

 B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

 - Tranh minh họa các TN khóa

 - Tranh minh hoạ bài đọc ứng dụng.

 - Tranh minh họa phần Luyện nói.

 C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

 

doc 24 trang Người đăng thanhlinh213 Ngày đăng 03/11/2018 Lượt xem 121Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 Tuần 10 - Chuẩn Kiến thức kỹ năng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
 Tiếng Việt: Hoïc vaàn au, aâu (Tieát 1) 
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
	- HS đọc và viết được: au, âu, cây cau, cái cầu.
	- Đọc được đoạn thơ ứng dụng: 	Chào Mào có áo màu nâu
	Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về.
	- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.
	B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
	- Tranh minh họa các TN khóa
	- Tranh minh hoạ bài đọc ứng dụng.
	- Tranh minh họa phần Luyện nói.
	C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	I Ổn định lớp: 
	II. Bài cũ: 
	- HS đọc và viết được: cái kéo, leo trèo, trái đào, chào cờ.
	- HS đọc đọan thơ: Suối chảy rì rào 
	III. Bài mới:
Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài: chúng ta học vần au, âu
2. Dạy vần:
+ Vần au: 
- Vần au được tạo nên từ a và u
- So sánh au với ao
-Đánh vần:
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV hd cho HS đv a-u-au
- Tiếng và TN khóa
GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
-Viết:
GV viết mẫu: au
GV nhận xét và chữa lỗi cho HS.
+ Vần âu:
- Vần âu được tạo nên từ â và u.
- So sánh âu và au.
- Đánh vần
- Viết: nét nối giữa â và u; giữa c và âu, thanh huyền trên âu, viết tiếng và TN khóa: cầu và cái cầu.
+ Đọc TN ứng dụng:
GV có thể giải thích các TN.
GV đọc mẫu.
HS đọc theo GV: au, âu
Giống nhau: bắt đầu bằng a
Khác nhau: kết thúc bằng u và o.
HS nhìn bảng phát âm.
HS trả lời: vị trí của chữ và vần trong tiếng khóa: cau (c đứng trước, au đứng sau)
Đv và đọc trơn TN khóa.
HS viết vào bảng con: au
HS viết bảng con: cau
Giống nhau: kết thúc bằng u
Khác nhau: âu bắt đầu bằng â
HS Đv: â - u - âu
cờ - âu - câu - huyền - cầu, cái cầu
2-3 HS đọc các TN ứng dụng.
Tiết 2
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc:
Luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1
Đọc bài ứng dụng
GV chỉnh sửa lỗi HS đọc câu ứng dụng.
GV đọc mẫu câu ứng dụng.
c. Luyện nói:
GV gợi ý theo tranh, HS trả lời câu hỏi
Trò chơi
HS lần lượt phát âm: au, cau, cây cau và âu, cầu, cái cầu.
HS đọc các TN ứng dụng: nhóm, CN, cả lớp.
HS nhận xét tranh minh họa của đoạn thơ ứng dụng. HS đọc câu ứng dụng:CN, nhóm, lớp
HS đọc câu ứng dụng:2-3 HS
HS đọc tên bài luyện nói Bà cháu.
HS trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV
Cho HS thi đua ghép chữ.
IV.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- GV chỉ SGK cho HS đọc.
- Dặn: HS học bài, làm bài, tự tìm chữ có vần vừa học ở nhà; xem trước bài 40.
Ñaïo Ñöùc: Leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû
Muïc tieâu:
Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát cö xöû leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em
nhoû trong gia ñình
Kyõ naêng:Noùi naêng vaø haønh ñoäng leã pheùp vôùi anh chò, luoân nhöôøng nhòn em nhoû
Thaùi ñoä:Vui veû khi ñöôïc anh chò giao vieäc vaø caûm thaáy haïnh phuùc khi coù em
Chuaån bò:
a.Giaùo vieân: Tranh veõ baøi taäp 3
b.Hoïc sinh: Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
OÅn ñònh:
Baøi cuõ: Leã pheùp vôùi anh chò – nhöôøng nhòn em nhoû (t1)
Anh chò em trong gia ñình phaûi theá naøo vôùi nhau?
Em cö xöû theá naøo vôùi anh chò ?
Nhaän xeùt 
Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: Hoïc sinh laøm baøi taäp 3
Muïc tieâu: Naém ñöôïc vaøi haønh ñoäng neân vaø khoâng neân laøm trong gia ñình
Phöông phaùp: Thöïc haønh , saém vai
Hình thöùc hoïc: Lôùp, nhoùm
ÑDDH : vôû baøi taäp
Em noái caùc böùc tranh vôùi chöõ neân hoaëc khoâng neân
Giaùo vieân cho hoïc sinh trình baøy
1/ Anh khoâng cho em chôi chung (khoâng neân)
2/ Em höôùng daãn em hoïc
3/ Hai chò em cuøng laøm vieäc nhaø
4/ Chò em tranh nhau quyeån truyeän
5/ Anh ñeå em ñeå meï laøm vieäc nhaø
Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh chôi ñoùng vai
Muïc tieâu: Hoïc sinh bieát vaâng lôøi anh chò, yeâu thöông, nhöôøng nhòn em nhoû laø vieäc neân laøm
Phöông phaùp: Quan saùt, thaûo luaän 
Hình thöùc hoïc: Lôùp, caù nhaân 
Giaùo vieân neâu yeâu caàu ñoùng vai theo caùc tình huoáng ôû baøi taäp 2
Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt veà
Caùch cö xöû
Vì sau cö xöû nhö vaäy
à Laø anh chò phaûi nhöôøng nhòn em nhoû, laø em , caàn phaûi leã pheùp, vaâng lôøi anh chò
Cuûng coá : 
Em haõy keå vaøi taám göông veà leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû
Giaùo vieân nhaän xeùt , tuyeân döông
Daën doø : 
Thöïc hieän toát caùc ñieàu em ñaõ hoïc
Chuaån bò: nghieâm trang khi chaøo côø
Nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt
Anh chò em trong gia ñình phaûi thöông yeâu vaø hoaø thuaän vôùi nhau
Leã pheùp vôùi anh chò
Hoïc sinh neâu
Töøng nhoùm trình baøy
Lôùp nhaän xeùt boå sung
Neân
Neân
Khoâng neân
Khoâng neân
Hoïc sinh ñoùng vai
Hoïc sinh nhaän xeùt 
Hoïc sinh keå
Mó thuaät: Veõ quaû (Quaû daïng troøn) 
I. Muïc tieâu :
 	-Giuùp HS hieåu ñöôïc hình daùng, maøu saéc cuûa moät soá quaû.
-Bieát caùch veõ quaû vaø veõ maøu theo yù thích phuø hôïp caùc quaû.
	-Giaùo duïc oùc thaåm mó, yeâu thích moân veõ.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
-Tranh veõ veõ caùc daïng quaû, vaät thaät
-Hoïc sinh : buùt, taåy, maøu 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1.Kieåm tra baøi cuõ: 
Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa caùc em.
2.Baøi môùi :
Qua tranh giôùi thieäu baøi vaø ghi töïa.
Giôùi thieäu caùc loaïi quaû:
GV hoûi : 
Treân ñóa coù caùc loaïi quaû gì?
Caùc quaû naøy coù daïng hình gì?
Em keå caùc loaïi quaû maø em bieát?
Toùm laïi :
Caùc loaïi quaû ñeàu coù hình daïng vaø maøu saéc khaéc nhau .
Höôùng daãn hoïc sinh xem tranh veõ caùc loaïi quaû.
GV neâu caâu hoûi :
Tranh veõ quaû gì?
Maøu saéc cuûa quaû nhö theá naøo?
Höôùng daãn hoïc sinh veõ quaû:
Veõ hình troøn tröôùc sau ñoù veõ caùc boä phaän khaùc cuûa quaû.
Hoïc sinh thöïc haønh baøi veõ cuûa mình.
GV theo doõi giuùp moät soá hoïc sinh yeáu ñeå hoaøn thaønh baøi veõ cuûa mình.
3.Cuûng coá :
Thu baøi chaám.
Hoûi teân baøi.
GV heä thoáng laïi noäi dung baøi hoïc.
Nhaän xeùt, tuyeân döông.
4.Daën doø: Baøi thöïc haønh ôû nhaø.
Vôû taäp veõ, taåy,chì,
Hoïc sinh nhaéc töïa.
Hoïc sinh quan saùt caùc loaïi quaû treân ñóa ñeå neâu cho ñuùng teân quaû vaø maøu saéc.
Hoïc sinh laéng nghe.
Hoïc sinh quan saùt caùc loaïi quaû treân tranh veõ ñeå neâu cho ñuùng teân quaû vaø maøu saéc.
Hoïc sinh thöïc haønh 
baøi veõ cuûa mình
Hoïc sinh neâu laïi yù coâ vöøa neâu.
Thöïc hieän ôû nhaø.
Toaùn T.C: OÂn taäp pheùp tröø trong phaïm vi 3, 4. 
Môc tiªu.
1. KiÕn thøc: Cñng cè vÒ b¶ng trõ vµ lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 3, 4.
2. Kü n¨ng: TËp biÓu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng phÐp tÝnh thÝch hîp.
3. Th¸i ®é: Høng thó say mª häc tËp.
Ho¹t ®éng d¹y häc. 
1. Bµi cò.
 4 = 3 4 - 1 = 4 - 2 = 
Gäi 1 em lªn b¶ng: 4 - 2 - 1 = Nªu c¸ch tÝnh
2. Bµi míi.
a) Giíi thiÖu bµi.
b) H­íng dÉn HS lÇn l­ît lµm c¸c bµi tËp.
Bµi 1: HS nªu yªu cÇu cña bµi.
§©y lµ phÐp tÝnh ®Æt theo hµng g× ?
ViÕt dÊu trõ ngay ng¾n kÕt qu¶ ph¶i th¼ng hµng víi c¸c sè.
TÝnh
Hµng däc
3 HS lªn b¶ng ë d­íi lµm vµo s¸ch
Bµi 2: Nªu yªu cÇu cña bµi
Gäi 2 HS lªn b¶ng
ë d­íi lµm bµi
Bµi 3: Nªu yªu cÇu cña bµi
 4 - 1 - 1 = 4 - 1 - 2 = 
Sè
§äc kÕt qu¶
NhËn xÐt
TÝnh
§äc kÕt qu¶ vµ nªu c¸ch tÝnh
Bµi 4: Nªu yªu cÇu cña bµi
GV h­íng dÉn lµm.
Bµi 5: Nªu yªu cÇu bµi to¸n
GV cho HS nªu ®Ò to¸n cña mçi h×nh vÏ
§iÒn dÊu >, <, =
HS lµm bµi - ch÷a bµi
ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp
Cã 3 con vÞt ®ang b¬i, 1 con vÞt ®i xuèng. Hái cã mÊy con vÞt ?
 3 + 1 = 4
Cã 4 con vÞt b¬i ë d­íi ao, 1 con vÞt ch¹y lªn bê. Hái cßn mÊy con ë d­íi ao ?
 4 - 1 = 3
3. Cñng cè - dÆn dß.
§äc l¹i phÐp trõ.
TiÕng viÖt T.C : OÂn taäp (Luyeän ñoïc)
Môc tiªu.
1. KiÕn thøc: Cñng cè c¸c vÇn cã kÕt thóc b»ng o, u (eo, ao, au, ©u, ªu, iu, iªu, yªu, ).
Cung cÊp mét sè tõ míi cã chøa c¸c vÇn trªn.
2. Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng ph¸t ©m chuÈn, ®äc to râ rµng, ®¶m b¶o tèc ®é ®äc.
3. Th¸i ®é: tËp trung häc tËp. Yªu thÝch m«n häc.
 Ñå dïng.
Bé ®å dïng tiÕng ViÖt, SGK.
 Ho¹t ®éng d¹y häc. 
Hoaït ñoäng cuûa GV
1. §äc trªn b¶ng líp.
a) §äc vÇn.
GV yªu cÇu HS nªu c¸c vÇn cã kÕt thóc b»ng o vµ u ®· häc.
GV ghi b¶ng.
GV cho HS luyÖn ®äc.
Hoaït ñoäng cuûa HS
HS nªu c¸c vÇn ®· häc cã kÕt thóc b»ng o, u
HS ®äc c¸ nh©n nhiÒu em
C¸c vÇn võa ®äc vÇn nµo ®­îc ghi b»ng 2 con ch÷ ?
Eo, ao, au, ©u, ªu, iu, 
VÇn nµo ®­îc ghi b»ng 3 con ch÷ ?
C¸c vÇn cã kÕt thóc b»ng g× ?
b) §äc tõ.
GV yªu cÇu H t×m tiÕng míi cã vÇn trªn
GV ghi b¶ng c¸c tõ:
Tiu nghØu, ®Çu tÇu, mÌo kªu, nghªu ngao, yªu quý, hiÕu th¶o, c¸i chiÕu, ®Ìo cao, bÇu r­îu, buæi chiÒu, kªu cøu, yÓu ®iÖu, tr¸i lùu, kú diÖu 
iªu, yªu,
KÕt thóc b»ng o vµ u 
HS gµi b¶ng gµi t×m tiÕng, tõ míi
HS luyÖn ®äc c¸ nh©n, kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng 
2. LuyÖn ®äc SGK.
GV yªu cÇu HS më SGK ®äc c¸c c©u øng dông bµi 38, 39, 40, 41.
HS ®äc c¸ nh©n 
GV chØnh söa cho HS ®äc ®óng c¸c dÊu c©u, ph¸t ©m chÝnh x¸c. 
Chó ý: HS ®äc kÐm.
3. Bµi tËp.
H­íng dÉn HS lµm bµi tËp tiÕng ViÖt.
4. Cñng cè: NhËn xÐt giê häc.
HS lµm bµi
Ch÷a bµi: §äc l¹i bµi võa lµm 
Theå duïc: Theå duïc reøn luyeän tö theá cô baûn 
I/MUÏC ÑÍCH:
 - OÂn moät soá ñoäng taùc Theå duïc RLTTCB ñaõ hoïc. 
 Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc chính xaùc hôn giôø tröôùc .
 - Hoïc ñöùng kieãng goùt, hai tay choáng hoâng.
 Yeâu caàu thöïc hieän ôû möùc cô baûn ñuùng.
 II/ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN:
 - Saân tröôøng, veä sinh nôi taäp, chuaån bò coøi. 
 III/NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:
Noäi dung
Phöông phaùp - Toå chöùc lôùp
I/PHAÀN MÔÛ ÑAÀU:
 - GV nhaän lôùp, phoå bieán nhieäm vuï vaø yeâu caàu baøi hoïc.
 + OÂn moät soá ñoäng taùc Theå duïc RLTTCB ñaõ hoïc.
 + Hoïc ñöùng kieãng goùt, hai tay choáng hoâng
 * Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt. 
 - Chaïy nheï nhaøng theo moät haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân ôû saân tröôøng.
 - Ñi thaønh hình voøng troøn vaø hít thôû saâu roài cho ñöùng laïi, quay maët vaøo taâm. 
 - Troø chôi (do GV choïn).
II/CÔ BAÛN:
* OÂn phoái hôïp (ra tröôùc – dang ngang) :
Nhòp 1 : TTÑCB ñöa hai tay ra tröôùc 
Nhòp 2 : Veà TTÑCB.
Nhòp 3 : Ñöùng ñöa hai tay dang ngang (baøn tay saáp).
Nhòp 4 : Veà TTÑCB.
 * OÂn phoái hôïp (ra tröôùc – leân cao cheách chöõ V ) :
Nhòp 1 : TTÑCB ñöa hai tay ra tröôùc 
Nhòp 2 : Veà TTÑCB.
Nhòp 3 : Ñöùng ñöa hai tay leân cao cheách chöõ V. 
Nhòp 4 : Veà TTÑCB.
 * OÂn phoái hôïp (ha ... 10 oâ, roäng 8 oâ xeù ra khoûi tôø giaáy, xeù 4 goác hình CN, söûa laïi cho gioáng hình con gaø.
Xeù hình ñaàu gaø: Laáy giaáy maøu vaøng laät maët sau ñeám vaø veõ hình vuoâng 5 oâ xeù ra khoûi tôø giaáy, xeù 4 goác ta ñöôïc ñaàu gaø. 
Xeù hình ñuoâi gaø:
Laáy giaáy maøu xanh laät maët sau ñeám vaø veõ hình vuoâng 4 oâ, veõ tam giaùc xeù ra khoûi tôø giaáy ta ñöôïc ñuoâi gaø.
Xeù moû, chaân vaø maét:
Daùn hình:
GV thao taùc boâi hoà laàn löôït vaø daùn theo thöù töï
Thaân, ñaàu, moû, maét, chaân.
Treo leân baûng lôùp ñeå caû lôùp quan saùt
4.Cuûng coá :
Hoûi teân baøi, neâu laïi caùc boä phaän cuûa con gaø?
Neâu caùch veõ thaân, ñaàu, ñuoâicon gaø 
5.Nhaän xeùt, daën doø:
Chuaån bò duïng cuï thuû coâng ñeå tieát sau hoïc toát hôn.
Haùt 
Giaáy maøu, buùt, keo,
Vaøi HS neâu laïi
Maãu con gaø, caû lôùp quan saùt treân baûng
Gaø coù thaân, ñaàu, maét, moû, chaân.
Lôùp duøng giaáy nhaùp laøm theo coâ.
Lôùp xeù hình ñaàu gaø
Lôùp xeù hình ñuoâi gaø
Lôùp xeù moû, chaân, maét
Xeù daùn con gaø.
HS neâu laïi.
Thöïc hieän ôû nhaø.
Thứ naêm ngày 30 tháng 10 năm 2008
Toaùn: Luyeän taäp
Muïc tieâu:
Kieán thöùc: 
- Giuùp cho HS cuûng coá veà baûng tröø vaø laøm pheùp tröø trong phaïm vi 3 vaø 4
- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính thích hôïp 
Kyõ naêng:
- Reøn cho hoïc sinh laøm tính nhanh, chính xaùc
- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng pheùp tröø
Thaùi ñoä: Yeâu thích hoïc toaùn
Chuaån bò:
Giaùo vieân: Vaät maãu, que tính
Hoïc sinh : Vôû baøi taäp, boä ñoà duøng hoïc toaùn, que tính
Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Khôûi ñoäng :
Baøi cuõ: Pheùp tröø trong phaïm vi 4
Ñoïc pheùp tröø trong phaïm vi 4 
Nhaän xeùt
Baøi môùi :
Giôùi thieäu : Chuùng ta hoïc baøi luyeän taäp 
 OÂn kieán thöùc cuõ
Muïc tieâu: Cuûng coá veà baûng tröø vaø laøm pheùp tröø trong phaïm vi 3 vaø 4
Phöông phaùp : Luyeän taäp, thöïc haønh 
Hình thöùc hoïc : Lôùp, caù nhaân 
ÑDDH : Boâng hoa, que tính
Giaùo vieân ñính vaät maãu theo nhoùm:
3 boâng hoa, 1 boâng hoa
2 que tính, 2 que tính
Giaùo vieân ghi baûng 
4 – 1 = 3
4 – 2 = 2
4 – 3 = 1
Thöïc haønh 
Muïc tieâu : Vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå laøm toaùn. Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh thaønh moät pheùp tính thích hôïp
Phöông phaùp : Luyeän taäp , thöïc haønh 
Hình thöùc hoïc : Caù nhaân, lôùp
Baøi 1: Tính
Löu yù hoïc sinh ñaët soá phaûi thaúng coät
Baøi 2: Tính roài vieát keát quaû vaøo hình troøn
Baøi 3: Tính daõy tính
4 – 1 – 1 = 
Laáy 4-1 baèng 3, roài laáy 3-1 baèng 2, ghi 2 sau daáu =
Baøi 4: Ñieàn daáu: >, < , =
So saùnh 2 keát quaû roài ñieàn daáu vaøo
choã chaám
Baøi 5: Cho hoïc sinh xem tranh
Nhìn vaøo tranh ñaët ñeà baøi toaùn vaø laøm baøi
Cuûng coá:
Cho hoïc sinh thi ñua ñieàn 
3 + 1 = 	 1 +  = 4
4 – 1 =  	 4 –  = 1
 4 – 3 = 	 4 –  = 3
Nhaän xeùt 
Daën doø:
Hoïc thuoäc baûng tröø trong phaïm vi 4
Chuaån bò baøi pheùp tröø trong phaïm vi 5
Haùt
Hoïc sinh ñoïc caù nhaân 
Hoïc sinh quan saùt vaø thöïc hieän thaønh pheùp tính ôû boä ñoà duøng
Hoïc sinh neâu 
Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, nhoùm
Hoïc sinh neâu caùch laøm vaø laøm baøi
Hoïc sinh söûa leân baûng
Hoïc sinh laøm, söûa baøi mieäng
Hoïc sinh laøm baøi, thi ñua söûa ôû baûng lôùp
4 – 1 < 3 + 1
 3 4
Hoïc sinh laøm, söûa baûng lôùp
Coù 3 con vòt ñang bôi, 1 con nöõa chaïy tôùi, hoûi coù maáy con vòt?
Hoïc sinh laøm baøi, söûa baøi mieäng
Lôùp chia 2 nhoùm, moãi nhoùm cöû 3 em leân thi tieáp söùc
Hoïc sinh nhaän xeùt 
Hoïc sinh tuyeân döông 
Haùt nhaïc: OÂn hai baøi haùt : _ Tìm baïn thaân
 _ Lyù caây xanh
(C« Chinh d¹y)
Tiếng Việt: Kieåm tra ñònh kì giöõa hoïc kì 1(2 tieát)
(Ñeà chung do sôû ra)
Thứ saùu ngày 31 tháng 10 năm 2008
Toaùn: Pheùp tröø trong phaïm vi 5
Muïc tieâu:
Kieán thöùc: 
Giuùp cho hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø vaø moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø.
Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 5
Kyõ naêng:
Hoïc sinh bieát laøm pheùp tröø trong phaïm vi 5
Thaùi ñoä:
Hoïc sinh coù tính caån thaän chính xaùc khi laøm baøi
Chuaån bò:
Giaùo vieân:
Vôû baøi taäp , saùch giaùo khoa, que tính
Hoïc sinh :
Vôû baøi taäp, saùch giaùo khoa, boä ñoà duøng hoïc toaùn
Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Khôûi ñoäng :
Baøi cuõ : Luyeän taäp
-Cho hoïc sinh ñoïc baûng tröø trong phaïm vi 4
-Cho hoïc sinh laøm baûng con:
4 – 3 = 
4 – 2 = 
4 – 1 =
-Nhaän xeùt 
Daïy vaø hoïc baøi môùi:
Giôùi thieäu: Pheùp tröø trong phaïm vi 5
 Giôùi thieäu khaùi nieäm veà pheùp tröø trong phaïm vi 5
Muïc tieâu: Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 5
Phöông phaùp : Tröïc quan , thöïc haønh, ñoäng naõo 
Hình thöùc hoïc : Lôùp, caù nhaân 
ÑDDH : maãu vaät
Giaùo vieân ñính maãu vaät
Em haõy neâu keát quaû?
Bôùt ñi laø laøm tính gì?
Thöïc hieän pheùp tính treân boä ñoà duøng
à Giaùo vieân ghi baûng, gôïi yù tieáp ñeå hoïc sinh pheùp tröø thöù 2
Töông töï vôí 5 bôùt 2, bôùt 3
Giaùo vieân ghi baûng: 
5 – 1 = 4
5 – 4 = 1
5 – 2 = 3 
5 – 3 = 2
Giaùo vieân xoùa daàn cho hoïc sinh hoïc thuoäc
Giaùo vieân gaén sô ñoà
Giaùo vieân ghi töøng pheùp tính
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
5 – 1 = 4
5 – 4 = 1
Giaùo vieân nhaän xeùt: caùc pheùp tính coù nhöõng con soá naøo?
Töø 3 soá ñoù laäp ñöôïc maáy pheùp tính?
Pheùp tính tröø caàn löu yù gì?
Thöïc haønh 
Muïc tieâu : Vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå laøm baøi taäp
Phöông phaùp : Giaûng giaûi , thöïc haønh 
Hình thöùc hoïc : Caù nhaân, lôùp
ÑDDH : Vôû baøi taäp
Baøi 1: Tính
Cuûng coá veà pheùp tröø trong phaïm vi 3, 4, 5
Baøi 2: Töông töï baøi 1
Baøi 3: Tính theo coät doïc löu yù caàn ñaët caùc soá phaûi thaúng coät
Baøi 4: Nhìn tranh ñaët ñeà toaùn
+Muoán bieát coù maáy quaû taùo , ta laøm tính gì?
+Thöïc hieän pheùp tính vaøo oâ troáng ñoù trong tranh
Baøi 5: Ñieàn daáu > , < , =
+Muoán ñieàn daáu ñuùng, ta phaûi tính keát quaû roài môùi ñieàn vaøo choã daáu chaám thích hôïp
-Nhaän xeùt 
Cuûng coá:
Phöông phaùp: ñoäng naõo , thi ñua
Hình thöùc hoïc: lôùp, toå
Ñoá vui: treân caây coù 5 con chim ngöôøi thôï saên baén rôi 1 con, treân caây coøn maáy con chim? Baïn A noùi coøn 4, baïn B noùi khoâng coøn con naøo. Vaäy ai ñuùng, ai sai?
- Cho 3 soá: 5, 3, 2 haõy vieát thaønh caùc pheùp tính coù theå ñöôïc
- Giaùo vieân nhaän xeùt 
Daën doø:
Hoïc thuoäc baûng tröø trong phaïm vi 5
Chuaån bò baøi luyeän taäp
Haùt
-Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, daõy
-Hoïc sinh laøm baûng con 
Hoïc sinh quan saùt vaø neâu ñeà. Coù 5 laù côø, cho bôùt 1 laù côø, hoûi coøn maáy laù côø?
5 bôùt 1 coøn 4
Tính tröø
Hoïc sinh thöïc hieän vaø neâu 5 – 1 = 4
Hoïc sinh ñoïc laïi baûng tröø, caù nhaân, lôùp
Hoïc sinh neâu ñeà theo gôïi yù
Coù 4 hình theâm 1 hình ñöôïc 5 hình
Coù 1 hình theâm 4 hình ñöôïc 5 hình
Coù 5 hình, bôùt 1 hình coøn 4 hình
Coù 5 hình, bôùt 4 hình coøn 1 hình
Hoïc sinh ñoïc caùc pheùp tính
Soá : 4, 5, 1
4 pheùp tính, 2 tính coäng, 2 tính tröø
Soá lôùn nhaát tröø soá beù
HS laøm baøi, söûa baøi mieäng
Hoïc sinh laøm vaø thi ñua söûa baûng lôùp
Treân caây coù 5 quaû taùo, beù laáy heát 1 quaû, hoûi coøn laïi maáy quaû taùo
- laøm tính tröø
-Hoïc sinh laøm vaø söûa
4 - 1 < 5 – 1
 3 4
-Hoïc sinh laøm baøi, söûa baøi
Hoïc sinh löïa choïn, neâu yù kieán. Baïn B noùi ñuùng
Theo toaùn: 5 - 1= 4
Thöïc teá: nghe tieáng suùng chim ñaõ sôï vaø bay ñi heát
Hoïc sinh cöû moãi toå 4 em leân thi tieáp söùc, toå naøo laøm nhanh, ñuùng seõ thaéng
Hoïc sinh nhaän xeùt 
Hoïc sinh tuyeân döông 
Tiếng Việt: Hoïc vaàn ieâu, yeâu (2 tieát)
	A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
	- HS đọc và viết được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
	- Đọc được câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.	
	- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bé tự Giới thiệu.
	B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC dạy - học:
	- Tranh minh họa các TN khóa
	- Tranh minh họa câu ứng dụng.
	- Tranh minh họa phần Luyện nói.
	C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	I. Ổn định lớp: 
	II. Bài cũ: 
	- Gọi HS đọc và viết bài.
	- GV nhận xét cho điểm, nhận xét bài cũ.
	III. Bài mới:
 Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài: chúng ta học vần iêu, yêu. 
GV viết lên bảng iêu, yêu
2. Dạy vần:
+ Vần iêu:
- Vần iêu được tạo nên từ: iê và u
- So sánh: iêu với êu
-Đánh vần
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
- Viết: 
GV viết mẫu: iêu
GV nhận xét và chữa lỗi cho HS
+ Vần yêu: các tiếng nếu đã được ghi bằng yêu, thì không có âm bắt đầu nữa.
- Vần yêu được tạo nên từ yê và u
- So sánh yêu và iêu
-Đánh vần: y - ê - u - yêu
 yêu, yêu quý.
- Viết: nét nối giữa yê và u. Viết tiếng và TN khóa: yêu và yêu quý.
+ Đọc TN ứng dụng
GV giải thích các TN
GV đọc mẫu
HS đọc theo GV : iêu, yêu
Giống nhau: kết thúc bằng êu.
Khác nhau: iêu có thêm i ở phần đầu.
HS nhìn bảng, phát âm
HS trả lời vị trí của chữ và vần trong trong tiếng khoá: diều (d đứng trước, iêu đứng sau, dấu huyền trên iêu)
Đv và đọc trơn TN khóa: i-ê-u-iêu-dờ-iêu-diêu-huyền-diều; diều sáo.
HS viết bảng con: iêu, diều
Giống nhau: phát âm giống
Khác nhau: yêu bắt đầu bằng y
HS đv: CN, cả lớp
HS viết bảng con.
2-3 HS đọc các TN ứng dụng.
Tiết 2
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc:
Luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1
Đọc câu ứng dụng
GV cho HS đọc câu ứng dụng
GV chỉnh sửa lỗi HS đọc câu ứng dụng
GV đọc mẫu câu ứng dụng.
b. Luyện Viết:
GV hd HS viết vào vở.
c. Luyện nói:
GV gợi ý theo tranh, HS trả lời câu hỏi
Trò chơi
HS lần lượt phát âm: iêu, diều, diều sáo và yêu, yêu quý.
HS đọc các TN ứng dụng: nhóm, CN, cả lớp.
HS nhận xét tranh minh họa của câu ứng dụng.
HS đọc câu ứng dụng:CN, nhóm, lớp
HS đọc câu ứng dụng:2-3 HS
HS viết vào vở tập viết
HS đọc tên bài Luyện nói: Bé tự Giới thiệu.
HS trả lời theo gợi ý của GV.
Cho HS thi cài chữ.
IV.Cuûng coá, daën doø
- GV chỉ SGK cho HS đọc.
- Dặn: HS học bài, làm bài, tự tìm chữ có vần vừa học ở nhà; xem trước bài 42.

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 1 tuan 10 CKTKN.doc