Giáo án Lớp 1 Tuần 29 - Trường Tiểu học Đồng Cốc

Giáo án Lớp 1 Tuần 29 - Trường Tiểu học Đồng Cốc

Thể dục:

 TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I.Mục tiªu

-Làm quen với chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức nhất định.

-Làm quen với trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức ban đầu(chưa có vần điệu).

-GDHS yêu thích thể thao và có tinh thần rèn luyện TDTT

II. Chuẩn bị

 

doc 22 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 18/11/2016 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 Tuần 29 - Trường Tiểu học Đồng Cốc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 29
Thø hai ngµy 19 th¸ng 03 n¨m 2012
S¸ng
Chµo cê
(TËp trung d­íi cê)
TiÕt 1
Thể dục: 
 TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I.Mục tiªu 
-Làm quen với chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức nhất định.
-Làm quen với trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức ban đầu(chưa có vần điệu).
-GDHS yªu thÝch thÓ thao vµ cã tinh thÇn rÌn luyÖn TDTT
II. Chuẩn bị
-Sân bãi sạch sẽ
III.Nội dung và phương pháp lên lớp: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Phần mở đầu: 
-Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Quan sát nhận xét
2.Phần cơ bản: 
-Trò chơi“Kéo cưa lừa xẻ”:6-8 phút
-Nêu tên trò chơi,giải thích
-Chuyền cầu theo nhóm 2 người:8-10 phút
-Nhận xét đánh giá
3.Phần kết thúc: 
Hệ thống bài
Nhận xét tiết học
- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên 50 đến 60m
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 
-Xoay khớp cổ tay và các ngón tay, cánh tay, đầu gối, hông.
-Ôn bài thể dục:1 lần
-Chơi trò chơi " Diệt các con vật có hại "
-HS tập hợp thành 2 hàng dọc quay mặt vào nhau
-2 HS làm mẫu.Cả lớp thực hiện theo.
-Lớp trưởng điều khiển, cả lớp thực hiện
-Tự tổ chức chơi
Đi thường theo nhịp 3 hàng dọc và hát
*Ôn động tác vươn thở và điều hòa
TiÕt 2+3
TËp ®äc
§ÇM SEN
I. Môc tiªu 
- HS ®äc tr¬n ®­îc c¶ bµi ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng khã:xanh m¸t, ngan ng¸t ,thanh khiÕt,dÑt l¹i. b­íc ®Çu biÕt nghØ h¬I ë chç cã dÊu c©u.
- RÌn kü n¨ng t×m tiÕng cã chøa vÇn ®· häc
- HiÓu ®­îc néi dung bµi :VÎ ®Ñp cña hoa l¸,h­¬ng s¾c loµi sen
-GDHS cÇn ph¶i biÕt yªu quý c¸c loµi hoa vµ b¶o vÖ chóng
II. §å dïng 
-Tranh minh ho¹ bµi T§ ,viÕt s½n bµi lªn b¶ng 
III.Ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò
- 1, 2 em ®äc bµi : “ V× b©y giê mÑ míi vÒ ” 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 
3. Bµi míi
a) Giíi thiÖu bµi
b) LuyÖn tËp 
- YCHS ®äc mÉu bµi th¬ 
+ LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã
- GV ®äc mÉu lÇn 1 
- Gi¶i nghÜa tõ : §µi sen , nhÞ , ngan ng¸t , thanh khiÕt . 
+ LuyÖn ®äc c©u
+ LuyÖn ®äc toµn bµi
-L¾ng nghe
- HS ph¸t ©m c¸c tõ xanh ng¸t , c¸nh hoa , xoÌ ra , ngan ng¸t , thanh khiÕt . 
-HS t×m tõ khã
- HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng c©u 
- HS thi ®ua ®äc c¶ bµi 
- Líp ®äc ®ång thanh c¶ bµi 1 l­ît 
c) ¤n c¸c vÇn: en , oen 
? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn en?
?Thi t×m tiÕng ®óng , nhanh , nhiÒu
TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn en , oen 
GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua 
?Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn en hoÆc oen 
- HS thi ®ua t×m ®óng nhanh nhiÒu 
- HS thi ®ua t×m tiÕng tõ cã vÇn oen , en 
- HS nh×n tranh nãi 2 c©u mÉu 
- HS thi nèi c©u chøa cã vÇn en hoÆc oen 
TiÕt 2: LuyÖn tËp
d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi
* T×m hiÓu néi dung bµi ®äc
?Khi në hoa sen tr«ng ®Ñp nh­ thÕ nµo ? 
? 1 em ®äc c©u v¨n t¶ h­¬ng sen ? 
- Cho HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ ë líp
*Thùc hµnh nãi vÒ sen 
- §äc diÔn c¶m tõng bµi 
* Thùc hµnh luyÖn nãi
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt 
- 1 em ®äc l¹i bµi , c¶ líp ®äc thÇm 
-HSTL:( C¸nh hoa ®á nh¹t xoÌ ra , ph« ®µi sen vµ nhuþ sen mµu vµng ) 
- ( 1, 2 em ®äc l¹i bµi ) 
- 2 , 3 HS thi ®äc thuéc lßng
- HS nh×n mÉu trong SGK khi nãi tiÕng vÒ sen 
- NhiÒu cÆp HS thùc hµnh hái - ®¸p 
4. Cñng cè, dÆn dß
- GV nhËn xÐt tiÕt häc khen ngîi nh÷ng em häc tèt , nãi hay vÒ sen 
- VÒ nhµ ®äc l¹i bµi v¨n , chuÈn bÞ bµi : “Mêi vµo” 
TiÕt 4
To¸n
PhÐp céng trong ph¹m vi 100 ( céng kh«ng nhí ) 
I. Môc tiªu 	
- B­íc ®Çu gióp HS n¾m ®­îc c¸ch céng sè cã hai ch÷ sè
- RÌn kü n¨ng ®Æt tÝnh råi lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 100 
-Cñng cè vÒ gi¶i to¸n vµ ®o ®é dµi 
- GDHS say mª m«n häc 
II. §å dïng d¹y häc 
- C¸c bã, mçi bã 1 chôc que tÝnh vµ 1 sè que tÝnh rêi 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc 
1. æn ®Þnh 
2. KiÓm bµi cò 
3. Bµi míi 
a,Giíi thiÖu bµi 
b, C¸c ho¹t ®éng 
* Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh céng kh«ng nhí 
- Tr­êng hîp phÐp céng cã d¹ng : 35 +24 
B­íc 1 : GV h­íng dÉn HS thao t¸c trªn que tÝnh 
+ H­íng dÉn HS gép c¸c bã chôc vµ c¸c que tÝnh rêi l¹i víi nhau ®­îc 5 bã vµ 9 que tÝnh rêi ( ViÕt 5 ë cét choc , 9 ë cét ®¬n vÞ ) 
B­íc 2 : H­íng dÉn HS lµm tÝnh céng 
- §Ó lµm tÝnh céng d¹ng 35 + 24 ta ®Æt tÝnh . GV võa nªu võa viÕt 
b) Tr­êng hîp phÐp céng cã d¹ng 
35 + 20 
- H­íng dÉn HS c¸ch ®Æt tÝnh 
c) Tr­êng hîp phÐp céng d¹ng 35 + 2 
H­íng dÉn kÜ thuËt tÝnh 
L­u ý HS : Khi ®Æt tÝnh ë sè 2 ph¶i th¼ng cét víi víi sè 5 ( cét ®¬n vÞ ) 
- Khi tÝnh : TÝnh tõ ph¶i sang tr¸i 
-HS thùc hiÖn theo h­íng dÉn
- Vµi häc sinh nªu l¹i c¸ch céng 
- Cho vµi em nªu l¹i c¸ch lµm 
* Thùc hµnh 
Bµi 1 : TÝnh 
- Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi 
Bµi 2 : §Æt tÝnh råi tÝnh 
- GV l­u ý HS viÕt th¼ng cét 
Bµi 3 : 
GV nªu bµi tËp 
YC HS lµm bµi
- 4 HS lªn b¶ng tÝnh 
52 + 36 = 88 , 82 + 14 = 96 
43 + 15 = 58 , 76 + 10 = 86 
- D­íi líp lµm vµo b¶ng con 
63 + 5 = 68 , 9 + 10 = 19 
- HS lµm vµo b¶ng con 
- 1 em lªn b¶ng tãm t¾t BT 
- Líp lµm vµo vë 
Bµi gi¶i
C¶ 2 líp trång ®­îc lµ : 
35 + 50 = 85 ( c©y ) 
§¸p sè : 85 c©y
4. Cñng cè dÆn dß 
- GV nh¾c l¹i kÜ thuËt lµm tÝnh céng 
- NhËn xÐt giê 
CHIÒU
To¸n*(2 tiÕt)
¤n tËp phÐp céng trong ph¹m vi 100(kh«ng nhí)
I.Muïc tieâu: 
Giuùp HS
Bieát caùch ñaët tính vaø kÜ n¨ng tÝnh coäng caùc soá trong PV:100
GDHS c¸ch lµm bµi cÈn thËn vµ chÝnh x¸c
II. §å dïng
-VBT to¸n
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. OÂn caùch ñaët tính
 - Goïi HS neâu caùch ñaët tính 
- HS ñaët tính baûng con : 23 + 45= 56 + 23=
- GV nx + tuyeân döông 
* Thö giaõn: boùng laên
2. HD tính 
- GV goïi neâu yeâu caùch tính
- HS laøm baûng con
- GV nhaéc nhôõ HS ghi keát quaû thaúng coät
- GV thu vôû chaám nx
- GV nx + tuyeân döông söï tieán boä cuûa HSY( Lan)
3) Cñng cè dÆn dß
* Troø chôi: Giaûi toaùn tieáp söùc
- GV nx + tuyeân döông
- GV nx tieát hoïc + GD
- DD: Ñoïc, vieát caùc soá ñeán 100
- CN 
- HS thöïc hieän
- HSnx
- CN 
- HSY laøm theo HD
- HS chuù yù
- HS tuyeân döông
- Moãi ñoäi 3 HS
- HS vieát soá baûng con
- HS nx
Tiếng Việt*
 Luyện tập
I.Mục tiêu:
-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài thơ : Đầm sen
-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.
-GDHS có ý thức học tập	
Ii. Đồ dùng:
-Vở BTTV tập 2
III.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I. Bài cũ
Kết hợp bài mới
II. Bài mới
1.Luyện đọc: 
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài thơ : "Đầm sen"
Hướng dẫn cách đọc.
a.Luyện đọc đúng:
 b.Luyện đọc diễn cảm:
 Quan sát, giúp đỡ.
Gọi HS đọc bài 
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa.
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay.
 Khen HS đọc tốt.
 2.Làm bài tập
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT T2.
Quan sát giúp đỡ HS yếu.
Chấm, chữa bài, nhận xét
3.Củng cố, dặn dò
 Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới
Mở SGK đọc thầm theo.
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân)
Luyện đọc theo nhóm 2
Tự nhận xét lẫn nhau.
Đọc toàn bài (cá nhân)
Đại diện các nhóm thi đọc.
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên dương.
Làm bài tập ở VBT : Bài " Đầm sen" phần tập đọc 
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt)
Thø ba ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2012
s¸ng 
Tiết1 
 Tập viết: 
 TÔ CHỮ HOA : L,M,N
I.Mục tiªu
-Biết tô các chữ hoa : L,M,N. 
-Biết viết đúng các vần, từ : oan, oat, en, oen, ong, oong, ngoan ngoãn, đoạt giải, hoa sen, nhoẻn cười, trong xanh,cải xoong. Chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, dãn đúng khoảng cách theo vë tËp viÕt 1,tËp 2(Mçi tõ ng÷ viÕt ®­îc Ýt nhÊt 1 lÇn)
-GDHS viÕt cÈn thËn, chÝnh x¸c
II. Đồ dùng:
-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập viết (Các chữ hoa đặt trong khung chữ)
III.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I.Bài cũ: 
-Chấm bài viết ở nhà của HS ( 3 em) và nhận xét.
II.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn tô chữ hoa : 
-Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
-Nhận xét về số lượng nét và kiểu nét
-Vừa tô chữ trong khung chữ vừa hướng dẫn quy trình.
3.Hướng dẫn viết vần, từ ứng dụng: 
Quan sát, nhận xét, sửa sai.
4.Hướng dẫn tập tô, tập viết:
-Quan sát, hướng dẫn giúp đỡ HS yếu.
Hướng dẫn HS chữa lỗi.
-Chấm, chữa bài cho HS (1/3 lớp) số còn lại mang về nhà chấm.
III.Củng cố dặn dò: 
Khen ngợi những HS viết đẹp.
Tiếp tục luyện viết phần B ở nhà.
-Quan sát chữ L, M, N hoa trên bảng phụ và trong vở TV rồi nêu nhận xét.
-Tập viết vào bảng con:L, M, N hoa
-Đọc vần và từ ứng dụng trên bảng phụ và trong vở TV
-Tập viết vào bảng con một số từ
Tập tô, tập viết vào vở theo mẫu.
Tiết2 
Chính tả: 
HOA SEN
I.Mục đích 
-Nh×n s¸ch hoÆc b¶ng chÐp l¹i chính xác, không mắc lỗi, trình bày đúng bài " Hoa sen ".
 -Làm đúng các bài tập chính tả , nhớ quy tắc : gh+ e, ê, i.
 -Giáo dục BVMT: Hoa sen vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa
B. Đồ dùng:
-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài chính tả, bài tập chính tả.
C.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I.Bài cũ: 
Kiểm tra vở HS về nhà chép lại bài
Nhận xét- ghi điểm.
II.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn tập chép : 
-Quan sát, giúp đỡ HS viết chậm.
-Đọc thong thả chỉ vào từng chữ để HS soát, dừng lại chữ khó đánh vần 
-Hướng dẫn gạch chân chữ sai sửa bên lề vở.
-Chữa lỗi trên bảng những lỗi phổ biến.
-Thu chấm tại lớp một số vở, số còn lại về nhà chấm.
3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả: -Hướng dẫn gợi ý cách làm.
Nhận xét.
III.Củng cố dặn dò: 
-GV củng cố:Hoa sen vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa(Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn),do vậy ai cũng yêu thích và muốn gìn giữ để hoa đẹp mãi.
-Khen ngợi những HS chép bài đúng, đẹp.
-Về nhà chép lại đoạn văn, làm lại bài tập chưa đúng.
-3HS nhìn bảng đọc bài cần chép
-Cả lớp đọc thầm. Tự viết từ khó ra bảng con.
-Chép bài vào vở.
-Cầm bút chì chữa bài.
-Chữa lỗi theo yêu cầu.
-Làm bài vào vở sau đó chữa bài trên bảng.
-Đọc lại toàn bộ bài tập đã hoàn thành.
-Lắng nghe
Tiết3 
Toán: 
 LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu
*Giúp học sinh: 
-Củng cố cho HS về đặt tính và thực hiện phép tính cộng không nhớ trong phạm vi 100
-Tập tính nhẩm và nhận biết bước đầu tính chất giao hoán của phép cộng
- Củng cố về giải toán có lời văn và vẽ độ dài đoạn thẳng có số đo cho trước.
-GDHS tính cẩn thận ,chính xác khi làm bài 
II.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I.Bài cũ:
Đặt tính rồi tính: 37+22; 60+29
 ... iäng diÔn c¶m
- KÓ lÇn 1; lÇn 2, kÕt hîp víi tranh minh ho¹
c) H­íng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh
- Tranh 1: C¶nh vÏ g×?
- Tranh 2: C©u hái d­íi tranh lµ g×?
- GV yªu cÇu mçi tæ cö ®¹i diÖn thi kÓ ®o¹n 1
-L¾ng nghe
-HS tr¶ lêi
- HS tiÕp tôc kÓ theo tranh 2, 3, 4
d) H­íng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn 
e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn 
? C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g× ? 
- Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt , b×nh chän ng­êi kÓ chuyÖn hay nhÊt , hiÓu nhÊt néi dung c©u chuyÖn 
- 2 HS thi kÓ l¹i 1 ®o¹n c©u chuyÖn dùa vµo tranh vµ gîi ý d­íi tranh 
- B¸c Hå rÊt yªu thÝch thiÕu nhi , thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå 
4. Cñng cè, dÆn dß
- GV nhËn xÐt tiÕt häc 
- ChuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn : Sãi vµ Sãc 
- VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ng­êi nghe
TiÕt 4
To¸n :
PhÐp trõ trong ph¹m vi 100 (trõ kh«ng nhí)
I. Môc tiªu 
- B­íc ®Çu gióp HS biÕt ®Æt tÝnh råi lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 100,biÕt gi¶I to¸n cã phÐp trõ sè cã hai ch÷ sè 
- GDHS yªu thÝch m«n to¸n 
II. §å dïng 
- C¸c thÎ chôc que tÝnh vµ c¸c que tÝnh rêi 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò 
3. Bµi míi 
a) Giíi thiÖu bµi 
b) Bµi míi
*Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh trõ d¹ng 57- 23 
B­íc 1 : GV h­íng dÉn HS thao t¸c . 
B­íc 2 Giíi thiÖu kÜ thuËt lµm tÝnh trõ d¹ng : 57 - 23 ( ta ®Æt tÝnh ) 
* ViÕt 57 råi viÕt 23 sao cho chôc th¼ng víi hµng chôc,®¬n vÞ th¼ng víi cét ®¬n vÞ 
* ViÕt dÊu trõ ( - ) 
* KÎ v¹ch ngang 
* TÝnh : ( tõ ph¶i sang tr¸i ) 
- HS thùc hµnh thao t¸c trªn que tÝnh 
- Vµi HS nh¾c l¹i c¸ch trõ 
* Thùc hµnh 
-
Bµi 1 : 
-TÝnh 
-§Æt tÝnh råi tÝnh 
- GV l­u ý HS ®Æt tÝnh cho th¼ng cét 
Bµi 2: §óng ghi § sai ghi S 
-GV ch÷a bµi
Bµi 3 : Gi¶i to¸n 
- GV nªu yªu cÇu bµi tËp 
- 4 HS lªn b¶ng tÝnh 
-
-
-
- HS lµm vµo b¶ng con . 
a) 4 HS lªn b¶ng lµm 
b) Líp lµm vµo vë b¶ng con 
- 1 HS ®äc bµi tËp 
- 1 em nªu tãm t¾t 
- Líp lµm bµi vµo vë 
Gi¶i
Sè trang s¸ch Lam cßn phÇn ®äc lµ : 
64 - 24 = 40 ( trang ) 
§¸p sè : 40 trang 
4. Cñng cè dÆn dß 
- GV nh¾c l¹i kÜ thuËt lµm tÝnh trõ 
- GV nhËn xÐt giê häc 
CHIÒu
Tiếng Việt*(2tiết) 
 Luyện tập
I.Mục tiêu:
-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài thơ :Mêi vµo
-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.
-GDHS ham học môn tiếng việt	
II. Đồ dùng:
-Vở BTTV tập 2
III.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I. Bài cũ
Két hợp bài mới
II. Bài mới
1.Luyện đọc
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài thơ : "Mêi vµo”
Hướng dẫn cách đọc.
a.Luyện đọc đúng:
Chú ý sữa sai cho HS yếu.
b.Luyện đọc diễn cảm:
 Quan sát, giúp đỡ.
Gọi HS đọc bài 
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa.
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay.
 Khen HS đọc tốt.
2.Làm bài tập: 
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT T2.
Quan sát giúp đỡ HS yếu.
Chấm, chữa bài, nhận xét
3.Củng cố, dặn dò: 
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới
Mở SGK đọc thầm theo.
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân)
Luyện đọc theo nhóm 2
Tự nhận xét lẫn nhau.
Đọc toàn bài (cá nhân)
Nhận xét bạn đọc. 
Đại diện các nhóm thi đọc.
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên dương.
Làm bài tập ở VBT : Bài "Mêi vµo" phần tập đọc 
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt)
To¸n*
¤n tËp phÐp trõ trong ph¹m vi 100(kh«ng nhí)
I.Muïc tieâu: 
Giuùp HS
Bieát caùch ñaët tính vaø kÜ n¨ng tÝnh trõ caùc soá trong PV:100
GDHS c¸ch lµm bµi cÈn thËn vµ chÝnh x¸c
II. §å dïng
-VBT to¸n
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. OÂn caùch ñaët tính
 - Goïi HS neâu caùch ñaët tính 
- HS ñaët tính baûng con : 67- 45= 56 - 23=
- GV nx + tuyeân döông 
* Thö giaõn: boùng laên
2. HD tính 
- GV goïi neâu yeâu caùch tính
- HS laøm baûng con
- GV nhaéc nhôõ HS ghi keát quaû thaúng coät
- GV thu vôû chaám nx
- GV nx + tuyeân döông söï tieán boä cuûa HSY( Lan)
3) Cñng cè dÆn dß
* Troø chôi: Giaûi toaùn tieáp söùc
- GV nx + tuyeân döông
- GV nx tieát hoïc + GD
- DD: Ñoïc, vieát caùc soá ñeán 100
- CN 
- HS thöïc hieän
- HSnx
- CN 
- HSY laøm theo HD
- HS chuù yù
- HS tuyeân döông
- Moãi ñoäi 3 HS
- HS vieát soá baûng con
- HS nx
Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 03 n¨m 2012
S¸ng
TiÕt 1+2
TËp ®äc
Chó c«ng 
I. Môc tiªu 
- HS ®äc tr¬n ®­îc c¶ bµi ,ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ khã:n©u g¹ch,rÎ qu¹t,rùc rì,lãng l¸nh.B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u.
- HiÓu ®­îc tõ ng÷ : ThÊy ®­îc vÎ ®Ñp cña bé l«ng c«ng , ®u«i c«ng , ®Æc ®iÓm ®u«i c«ng lóc bÐ , vµ lóc c«ng tr­êng thµnh . 
- GDHS yªu quý loµi vËt quý
II. §å dïng 
-Tranh minh ho¹ bµi T§ 
-Bé ch÷ häc vÇn : B¶ng con 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò
- 1, 2 em ®äc thuéc lßng bµi : Mêi vµo . 
- GV nhËn xÐt,ghi ®iÓm
3. Bµi míi
a) Giíi thiÖu bµi
b) LuyÖn tËp 
- Gäi HS ®äc mÉu diÔn c¶m bµi th¬ 
+ LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã
- GV ®äc mÉu lÇn 1 
+ LuyÖn ®äc c©u
+ LuyÖn ®äc toµn bµi
- GV chia lµm 2 ®o¹n 
§o¹n 1 : Tõ ®Çu – rÎ qu¹t 
§o¹n 2 : PhÇn cßn l¹i 
+Cho HS thi ®äc diÔn c¶m
- HS ph¸t ©m c¸c tõ : N©u g¹ch , sÎ qu¹t , rùc rì , lãng l¸nh . 
-L¾ng nghe
-LuyÖn ®äc c©u nèi tiÕp
- HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng ®o¹n 
- HS thi ®ua ®äc c¶ bµi 
- Líp ®äc ®ång thanh c¶ bµi 1 l­ît 
c) ¤n c¸c vÇn: oc, ooc 
- GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK
? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oc ?
?Thi t×m tiÕng ®óng , nhanh , nhiÒu
TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : oc , ooc 
GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua 
? Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn : oc , ooc 
- HS thi ®ua t×m ®óng nhanh nhiÒu 
- HS thi ®ua t×m nhanh 
- HS nh×n tranh nãi 2 c©u mÉu 
- HS thi nèi c©u chøa cã vÇn: oc hoÆc ooc 
TiÕt 2: LuyÖn tËp
d) LuyÖn ®äc, kÕt hîp víi t×m hiÓu néi dung bµi
* T×m hiÓu néi dung bµi ®äc
?Lóc míi chµo ®êi chó c«ng cã bé l«ng g× ? 
? Chó ®· biÕt lµm nh÷ng ®éng t¸c g× ? 
- Sau 2, 3 n¨m ®u«i c«ng trèng thay ®æi nh­ thÕ nµo ? 
- GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n 
* Thùc hµnh luyÖn nãi
- Häc thuéc lßng bµi th¬ ( t¹i líp ) 
LuyÖn nãi : 
- Cho HS h¸t bµi h¸t vÒ con s«ng 
- 1 em ®äc l¹i bµi , c¶ líp ®äc thÇm 
( Lóc míi chµo ®êi chó c«ng cã bé l«ng mµu g¹ch ) 
 ( Sau vµi giê chó ®· biÕt xoÌ c¸i ®u«i nhá xÝu thµnh h×nh rÎ qu¹t ) 
- 1 em ®äc ®o¹n 2 , líp ®äc thÇm 
( §u«i lín thµnh 1 thø xiªn ¸o rùc rì s¾c mµu , mçi chiÕc l«ng ®u«i ãng ¸nh  hµng tr¨m viªn ngäc ) 
- 2 , 3 HS ®äc l¹i bµi 
-C¶ líp ®äc thÇm thuéc bµi th¬
-C¶ líp h¸t 
4. Cñng cè, dÆn dß
- GV nhËn xÐt tiÕt häc , tuyªn d­¬ng nh÷ng em häc tèt 
- VÒ nhµ ®äc l¹i bµi ; ChuÈn bÞ bµi : ChuyÖn ë líp 
TiÕt 3
Thñ c«ng
C¾t, d¸n h×nh tam gi¸c ( TiÕt 2) 
I. Môc tiªu 
- Gióp HS kÎ ,c¾t , d¸n ®­îc h×nh tam gi¸c theo 2 c¸ch .§­êng c¾t t­¬ng ®èi th¼ng,h×nh d¸n t­¬ng ®èi ph¼ng
- GDHS biÕt quý träng s¶n phÈm mµ m×nh lµm ra
II. ChuÈn bÞ
- ChuÈn bÞ tam gi¸c mÉu b»ng giÊy mµu d¸n trªn mµn giÊy tr¾ng kÎ « 
- Tê giÊy kÎ « cã kÝch th­íc lín 
- GiÊy mµu cã kÎ « , giÊy HS cã kÎ « 
- Bót ch× , th­íc kÎ , kÐo , hå d¸n vµo vë thñ c«ng 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc 
1. Bµi cò : GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 
2. Bµi míi : 
3. HS thùc hµnh 
- GV cho HS nh¾c l¹i c¸c b­íc kÎ c¾t h×nh tam gi¸c
- GV quan s¸t vµ gióp ®ì nh÷ng em cßn lóng tóng khi thùc hµnh 
4 . Tr­ng bµy s¶n phÈm 
- GV cho HS sÏ tr­ng bµy s¶n phÈm tr­íc líp ®Ó GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ 
5. Cñng cè dÆn dß 
- GV nhËn xÐt vÒ tinh thÇn häc tËp , chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp kÜ n¨ng kÎ c¾t d¸n vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS 
- 1,2 HS nh¾c l¹i c¸c b­íc kÎ c¾t h×nh tam gi¸c 
- HS thùc hµnh kÎ c¾t h×nÊctm gi¸c theo tr×nh tù 
- HS tr­ng bµy s¶n phÈm tr­íc líp 
- HS chuÈn bÞ giÊy mµu , giÊy vë cã kÎ « , bót ch× , th­íc kÎ , kÐo , hå d¸n ®Ó häc bµi : C¾t d¸n hµng dµo ®¬n gi¶n 
TiÕt 4
§¹o ®øc
Chµo hái vµ t¹m biÖt ( TiÕt 2)
I. Môc tiªu 
*Giúp HS :
- Biết cách chào hỏi và tạm biệt trong các tình huống cụ thể,quen thuộc hàng ngày
- Nêu được ý nghĩa của lời chào hỏi và tạm biệt.
- Có thái độ tôn trọng,lễ độ với người lớn tuổi ,than ái với bạn bè và em nhá
II. §å dïng 
Vë bµi tËp ®¹o ®øc 
Bµi h¸t “Con chim vµnh khuyªn”
III. C¸c häat ®éng d¹y vµ häc 
Ho¹t ®éng 1 : Cho HS h¸t bµi “Con chim vµnh khuyªn”
Ho¹t ®éng 2 : HS lµm bµi tËp 2
 -GV chèt l¹i:
Tranh 1: C¸c b¹n cÇn chµo hái khi gÆp thÇy c« gi¸o
Tranh 2: Bµn nhá cÇn chµo t¹m biÖt kh¸ch
Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn nhãm lµm bµi tËp 3
- GV nhËn xÐt, bæ sung
Ho¹t ®éng 4: §ãng vai theo bµi tËp 1
-GV giao nhiÖm vô ®ãng vai cho c¸c nhãm
- GV chèt l¹i nh÷ng tÝnh huèng ®óng
Ho¹t ®éng 4 : Cñng cè dÆn dß 
- GV nhËn xÐt giê . 
- VÒ nhµ thùc hµnh tèt bµi häc 
- HS h¸t bµi : Con chim vµnh khuyªn
- HS lµm bµi tËp
- HS ch÷a bµi tËp
- C¶ líp nhËn xÐt bæ sung
- HS th¶o luËn nhãm
- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy
- Nhãm kh¸c trao ®æi, bæ sung
- C¸c nhãm th¶o luËn nhãm chuÈn bÞ ®ãng vai
- C¸c nhãm HS lªn s¾m vai
1
TiÕt 5
TiÕt 5
SINH HOẠT LỚP LíP
KiÓm ®iÓm tuÇn 29
I. Môc tiªu:
- Häc sinh n¾m ®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm trong tuÇn.
- Cã th¸i ®é söa ch÷a nh÷ng thiÕu sãt, vi ph¹m m¾c ph¶i.
- Häc tËp vµ rÌn luyÖn theo “5 ®iÒu B¸c Hå d¹y”
II. NhËn xÐt chung:
 1. §¹o ®øc:
- §a sè c¸c em ngoan ngo·n, lÔ phÐp víi thÇy c« gi¸o, ®oµn kÕt víi b¹n bÌ.
- Kh«ng cã hiÖn t­îng g©y mÊt ®oµn kÕt.
- ¡n mÆc ®ång phôc ch­a ®óng qui ®Þnh, ch­a phï hîp víi thêi tiÕt.
- Häc tËp vµ rÌn luyÖn theo “5 ®iÒu B¸c Hå d¹y”.
 2. Häc tËp:
- §i häc ®Çy ®ñ, ®óng giê kh«ng cã b¹n nµo nghØ häc hoÆc ®i häc muén 
- S¸ch vë ®å dïng mang ch­a ®Çy ®ñ cßn quªn s¸ch, vë, bót: Long,Hµ
- Mét sè em cã tinh thÇn v­¬n lªn trong häc tËp, nh­: .Lan,C­¬ng,D­¬ng,Minh.
- Bªn c¹nh ®ã cßn mét sè em ch­a cã ý thøc trong häc tËp cßn nhiÒu ®iÓm yÕu :S¬n
 3. C«ng t¸c V¨n ho¸ - V¨n nghÖ.
- C¸c em cã ý thøc tham gia h¸t ®Çu giê, chuyÓn tiÕt ®Òu ®Æn.
- CÇn h¸t ®Çu giê vµ chuyÓn tiÕt ®Òu ®Æn kh«ng chê gi¸o viªn nh¾c nhë.
- Trang phôc cÇn ¨n mÆc gän gµng, s¹ch sÏ ...
 4. C«ng t¸c thÓ dôc vÖ sinh
- VÖ sinh ®Çu giê:
+ C¸c em tham gia ®Çy ®ñ.
+ VÖ sinh líp häc t­¬ng ®èi s¹ch sÏ.
II. Ph­¬ng h­ín tuÇn 30:
- Häc tËp theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y.
- Nãi lêi hay lµm viÖc tèt nhÆt ®­îc cña r¬i tr¶ l¹i ng­êi mÊt hoÆc tr¶ cho líp trùc tuÇn.
-Ph¸t huy ­u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm
-RÌn luyÖn ch÷ viÕt ë nhµ vµ ë líp
-Lµm bµi tËp tr­íc khi ®Õn líp

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 29.doc