Giáo án Lớp 1 Tuần 32 - Trường TH Lê Thị Hồng Gấm

Giáo án Lớp 1 Tuần 32 - Trường TH Lê Thị Hồng Gấm

Đạo đức

DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG

(THEO DÕI VIỆC THỰC HIỆN 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

CỦA HỌC SINH)

1. Mục tiêu

- HS nắm được những điều em thực hiện được về 5 điều Bác Hồ dạy từ đầu năm học đến nay. Còn điều nào mà em chưa thực hiện được.

- Nêu biện pháp thực hiện những điều còn lại

2. Chuẩn bị

- Nội dung sinh hoạt

3. Hoạt động

a) Cho HS nhận xét mình so với 5 điều Bác Hồ dạy, nêu những gì em đã làm được, em chưa làm được.

- HS suy nghĩ và lên trình bày trước lớp.

- GV nhận xét và kết luận

 

doc 20 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 15/11/2016 Lượt xem 295Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 Tuần 32 - Trường TH Lê Thị Hồng Gấm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thửự hai ngaứy 27 thaựng 4 naờm 2009
Đạo đức
Dành cho địa phương 
(Theo dõi việc thực hiện 5 điều bác hồ dạy 
của học sinh)
1. Mục tiêu
- HS nắm được những điều em thực hiện được về 5 điều Bác Hồ dạy từ đầu năm học đến nay. Còn điều nào mà em chưa thực hiện được.
- Nêu biện pháp thực hiện những điều còn lại
2. Chuẩn bị
- Nội dung sinh hoạt
3. Hoạt động
a) Cho HS nhận xét mình so với 5 điều Bác Hồ dạy, nêu những gì em đã làm được, em chưa làm được.
- HS suy nghĩ và lên trình bày trước lớp.
- GV nhận xét và kết luận
b) Nêu biện pháp thực hiện những điều chưa làm được
- HS thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm lên trình bày
- GV nhận xét và kết luận
 ------------------------------ððð---------------------------
TAÄP ẹOẽC T261+262
HOÀ GệễM
A. MUẽC TIEÂU:
- HS ủoùc trụn caỷ baứi, ủoùc ủuựng caực tửứ ngửừ khoự: Hoà Gửụm, khoồng loà, laỏp loự, xum xueõ, coồ kớnh.
- OÂn caực vaàn ửụm, ửụp
- Bieỏt nghổ hụi khi gaởp daỏu phaồy, daỏu chaỏm.
- Hieồu caực tửứ ngửừ trong baứi.
- Hieồu ủửụùc noọi dung baứi: Hoà Gửụm laứ caỷnh ủeùp cuỷa thuỷ ủoõ Haứ Noọi.
B.ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC:
- Tranh minh hoaù baứi taọp ủoùc
C.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1
4
30
1. OÅn ủũnh: 
KTBC:
Goùi HS ủoùc baứi Hai chũ em vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi 
Baứi mụựi:
a.Giụựi thieọu baứi: Hoà Gửụm
- GV ủoùc maóu
b.Luyeọn ủoùc
Luyeọn ủoùc tửứ:
- Yeõu caàu HS phaõn tớch tieỏng khoự
- Yeõu caàu hs ủoùc laùi tửứ khoự
- GV giaỷi nghúa tửứ khoự
Luyeọn ủoùc caõu
- Goùi HS ủoùc noỏi tieỏp tửứng caõu theo tửứng em trong toồ.
Luyeọn ủoùc ủoaùn, baứi
- Cho hs noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caõu.
- Goùi caự nhaõn hs ủoùc caỷ baứi
- Yeõu caàu hs ủoùc ủoàng thanh.
OÂn vaàn ửụm, ửụp
- GV cho HS neõu yeõu caàu 1, 2 trong baứi.
- 3 HS ủoùc baứi
- HS theo dõi và laộng nghe
-1 HS phaõn tớch từ khó
-2 HS ủoùc caự nhaõn.
- nhóm 1+ nhóm 2 laàn lửụùt ủoùc trụn tửứng caõu.
-2 HS noỏi tieỏp nhau ủoùc.
-2 HS ủoùc caỷ baứi. Lụựp nhaọn xeựt.
- HS đọc ủoàng thanh 1 laàn.
- HS tỡm vaứ ủoùc leõn các từ vừa tìm được
Tieỏt 2
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
30
5
4. Tỡm hieồu baứi ủoùc vaứ luyeọn noựi:
a. Tỡm hieồu baứi ủoùc:
Goùi 2 HS ủoùc đoạn 1 trong sgk và trả lời câu hỏi
Goùi HS neõu caõu hoỷi :
 - GV cho học sinh nhận xét –GV nhận xét chung.
GV cho 2 em đọc đoạn 2 
- GV ủoùc dieón caỷm laùi baứi .
- Goùi HS ủoùc theo nhoựm
 - Em hãy nêu yêu cầu của phần luyện nói?
 - Cho học sinh chơi trò chơi thi nhìn ảnh , tìm câu văn tả cảnh.
 + GV nêu đề bài cho cả lớp : Cho học sinh nhìn các bức ảnh đọc tên các cảnh trong ảnh sgk.
 + GV nhận xét cho điểm.
5. Nhaọn xeựt- Daởn doứ: 
- Daởn HS ủoùc baứi ụỷ nhaứ.Xem trửụực baứi: Luyừ tre.
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- 2 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm
- HS traỷ lụứi caõu hoỷi:
- Hoà Gửụm laứ caỷnh ủeùp ụỷ ủaõu?
- Tửứ treõn cao nhỡn xuoỏng maởt Hoà Gửụm trong nhử theỏ naứo?
2 HS đọc đoạn 2
- HS thi ủua ủoùc theo nhoựm -Lụựp nhaọn xeựt.
-1 HS nêu y/c 
 HS quan sát tranh sgk và trả lời câu hỏi.
 ------------------------------ððð---------------------------
Thửự ba, ngaứy 28 thaựng 4 naờm 2009
SAÙNG
CHÍNH TAÛ(NHèN BAÛNG)T15
HOÀ GệễM
A. MUẽC TIEÂU:
- Hs cheựp ủuựng ủuựng ủoaùn vaờn tửứ Caàu Theõ Huực ủeỏn coồ kớnh.
- Trỡnh baứy ủeùp
- ẹieàn ủuựng caực aõm k, c caực vaàn ửụm hay ửụp
- Vieỏt ủuựng cửù li, toỏc ủoọ caực chửừ ủeàu ủeùp
 B.ẹOÀ DUỉNG DAẽY- HOẽC:
- GV : Baỷng phuù coự ghi noọi dung baứi
- HS : Vụỷ chớnh taỷ
C.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC: 
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1
4
20
7
5
1.OÅn ủũnh
2.KTBC:
- Goùi hs vieỏt laùi caực tửứ khoự cuỷa baứi trửụực
- GV kieồm tra vieọc chuaồn bũ cuỷa HS
3.Baứi mụựi:
a.Giụựi thieọu baứi 
- GV ghi tửùa baứi : Hoà Gửụm
b. Hửụựng daón taọp cheựp
- Cheựp baứi leõn baỷng.
- Yeõu caàu HS tỡm tieỏng khoự, phaõn tớch tieỏng khoự 
- GV hửụựng daón hoùc sinh vieỏt vaứo baỷng con
- Yeõu caàu HS ủoùc laùi baứi
- GV cho HS vieỏt vaứo vụỷ.
- GV quan saựt uoỏn naộn caựch ngoài vieỏt, caàm buựt cuỷa moọt soỏ em coứn sai, nhaộc HS vieỏt teõn baứi vaứo giửừa trang. Chửừ caựi ủaàu caõu phaỷi vieỏt hoa. Vieỏt hoa teõn ủũa danh trong baứi.
- Hửụựng daón soaựt loói
-GV yeõu caàu HS ủoồi vụỷ cho nhau ủeồ soaựt loói. chửừa baứi
-GV ủoùc baứi cho HS soaựt loói
- Chaỏm ủieồm 10 vụỷ, nhaọn xeựt.
4.Luyeọn taọp
Baứi taọp 2:
- Goùi hs ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi taọp vaứ ủieàn vaứo choó chaỏm
- GV nhaọn xeựt vaứ ruựt ra keỏt luaọn : K chổ ủửựng trửụực caực aõm e, eõ, i. ẹửựng trửụực caực aõm coứn laùi phaỷi vieỏt baống c.
5.Nhaọn xeựt – Daởn doứ:
- Moói chửừ sai vieỏt laùi moọt doứng.
- HS vieỏt vaứo baỷng con.
- HS laởp laùi tửùa baứi
- HS vieỏt vaứo baỷng con nhửừng tieỏng khoự
Hoà Gửụm, Theõ Huực, con toõm, Ngoùc Sụn, xum xueõ, coồ kớnh, Thaựp Ruứa.
- HS ủoùc laùi ủoaùn seừ vieỏt.
-HS vieỏt vaứo vụỷ
-HS ủoồi vụỷ, soaựt loói, gaùch chaõn chửừ sai baống vieỏt chỡ
1 HS laứm treõn baỷng lụựp.dưới lớp làm trong vở.
------------------------------ððð---------------------------
Toaựn T125
LUYEÄN TAÄP CHUNG
A.MUẽC TIEÂU
 Giuựp hs 
Cuỷng coỏ veà coọng trửứ trong phaùm vi 100
Reứn kú naờng so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 100
Cuỷng coỏ veà kú naờng vaứ laứm pheựp tớnh vụựi ủoọ daứi ủoaùn thaỳng.
Cuỷng coỏ veà kú naờng giaỷi toaựn coự lụứi vaờn, nhaọn daùng hỡnh vaứ veừ ủoaùn thaỳng qua hai ủieồm.
B.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1
4
25
5
1.OÅn ủũnh
2.KTBC: Chửừa baứi taọp
3.Baứi mụựi:
a.Giụựi thieọu baứỡ
GV ghi tửùa: Luyeọn taọp 
b.Thửùc haứnh:
Phần luyện tập hôm nay gồm mấy bài tập? nêu dạng mỗi bài tập?
Baứi1:
Cho hs neõu yeõu caàu vaứ laứm baứi.
Baứi 2:
Cho hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi vaứ laứm baứi
Baứi 3: 
Cho HS nhỡn hỡnh veừ neõu baứi toaựn vaứ giaỷi.
HSlàm bài - cho hs chữa bài.
Ngoài câu trả lời trên em còn có câu trả lời khác không?
GV nhận xét chung.
Baứi 4:
- Yeõu caàu hs keỷ theõm ủoaùn thaỳng ủeồ coự 1 hỡnh vuoõng vaứ hai hỡnh tam giaực.
4. Nhaọn xeựt - Daởn doứ:2p
 -.GV Nhaọn xeựt, daởn doứ.
 - Về nhà làm bài .
 - Chuẩn bị bài sau.
-HS leõn baỷng
- HS laởp laùi tửùa baứi.
HS laứm baứi.
- HS treõn baỷng lụựp , lụựp nhaọn xeựt.
- HS laứm baứi vaứ chửừa baứi.
- HS laứm baứi, lụựp nhaọn xeựt.
------------------------------ððð---------------------------
THUÛ COÂNG T32
CAẫT- DAÙN VAỉ TRANG TRÍ NGOÂI NHAỉ( TIEÁT 1 )
A.MUẽC TIEÂU:
- HS bieỏt vaọn duùng kieỏn thửực ủaừ hoùc vaứo baứi caột daựn trang trớ ngoõi nhaứ.
- HS caột ủửụùc ngoõi nhaứ em yeõu thớch.
B. CHUAÅN Bề:
- GV: maóu.
- HS:+ Keựo, hoà daựn
 + Hai tụứ giaỏy maứu vaứ moọt tụứ giaỏy vụỷ
 + Vụỷ thuỷ coõng.
C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1
3
28
3
1. OÅn ủũnh:
2.Bài cũ:
GV kiểm tra đồ dùng của học sinh.
GV nhận xét.
3. Baứi mụựi:30p
* Hửụựng daón quan saựt vaứ nhaọn xeựt
Cho HS quan saựt hỡnh maóu vaứ gụùi yự:
+ Ngoõi nhaứ goàm coự maỏy phaàn?
* Hửụựng daón HS keỷ, caột daựn caực boọ phaọn cuỷa ngoõi nhaứ treõn giaỏy vụỷ.
- Noực nhaứ laứ hỡnh chửừ nhaọt daứi 10 roọng 5 oõ, sau ủoự caột hai ủửụứng xieõn hai beõn ta ủửụùc maựi nhaứ.
Thaõn nhaứ laứ hỡnh chửừ nhaọt daứi 8 oõ roọng 5oõ
Cửỷa soồ laứ hỡnh vuoõng coự caùnh 2 oõ, cửỷa ra vaứo laứ hỡnh chửừ nhaọt daứi 4oõ roọng 2 oõ.
* Hửụựng daón HS keỷ vaứ caột treõn giaỏy vụỷ
- GV nhaọn xeựt, giuựp ủụừ nhửừng em coứn luựng tuựng.
- Cho 1 em nêu lại cách cắt, dán trang trí ngôi nhà
Nhaọn xeựt – Daởn doứ:2p
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- Về nhà làm bài .
 - Chuẩn bị bài sau.
KT đồ dùng của bạn trong nhóm.
-  noực nhaứ, thaõn nhaứ , cửỷa soồ, cửỷa ra vaứo.
- HS thửùc haứnh treõn giaỏy vụỷ.
------------------------------ððð---------------------------
LUYEÄN toán :
LUYEÄN TAÄP cộng trừ trong phạm vi 100( COÄNG TRệỉ không nhớ)
I)Mục tiêu: Củng cố về cộng trừ trong phạm vi 100 - trình bày bài giải .
 -Rèn cho học sinh về cộng, trừ trong phạm vi 100.
 -Vận dụng vào bài tập để làm bài. 
 -Rèn cách trình bày đúng, đẹp cho học sinh khi làm bài. 
II)Các hoạt độngdạy học chủ yếu:
 HĐ1: hs ôn lại kiến thức buổi 1(thời gian 1/3 ).
 HĐ2: Học sinh tự giác làm bài - gv quan sát nhận xét và uốn sửa cho học sinh (thời gian 2/3)
 BT1: Khắc sâu kiến thức về trừ trong phạm vi 100. 
 Bài tập 2:Cho HS nêu yc và làm bài . 
 Bài 3:Cho học sinh nêu y/c sau đó làm bài. 
 GV lưu ý cho hs khi điền số cho chính xác.
 - HS thực hành làm bài.
 - Học sinh làm bài xong cho học sinh đổi chéo vở nhận xét bài của nhau. 
 - Gv thu chấm nhận xét chung.
 - HS làm xong gv cho thêm một số bài nâng cao để cho học sinh làm.
III)Củng cố - Dặn dò: -GV nhận xét tiết học
 -Khắc sâu kiến thức cho học hs.
 -Gv tuyên dương 1 số hs có ý thức học tập tốt. 
 -Về nhà chuẩn bị bài sau. 
 ------------------------------ððð--------------------------- 
CHIEÀU
TAÄP VIEÁT T28
TOÂ CHệế HOA S,T
A.MUẽC TIEÂU:
 - HS toõ ủuựng caực chửừ hoa S, T
- Vieỏt ủuựng vaứ ủeùp caực vaàn ửụm, ửụp, lửụùm luựa, nửụứm nửụùp. ieõng, yeõng, tieỏng chim, con yeồng.
- Vieỏt theo cụừ chửừ thửụứng, cụừ vửứa, ủuựng maóu chửừ, ủeàu neựt.
B.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC
- GV: Baỷng phuù coự ghi saỹn chửừ trong khung.
- HS: Baỷng con, vụỷ taọp vieỏt.
C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1
4
27
3
1.OÅn ủũnh:
2.Kieồm tra baứi cuừ:
Goùi hs vieỏt tửứ ngửừ ụỷ tieỏt trửụực
3.Baứi mụựi: 
a.Giụựi thieọu baứi:
- GV ghi noọi dung caàn taọp vieỏt
b.Hửụựng daón toõ chửừ hoa S, T
 - Treo baỷng coự vieỏt saỳn chửừ S, T
- Hoỷi:
+ Chửừ S hoa goàm nhửừng neựt naứo?
+ Chửừ T hoa goàm nhửừng neựt naứo?
- GV duứng que hửụựng daón quy trỡnh vieỏt
c. Hửụựng daón vieỏt tửứ ửựng duùng:
- GV vieỏt maóu vaứ hửụựng daón vieỏt.
d.Hửụựng daón hs vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt
- Nhaộc nhụỷ HS tử theỏ ngoài, caựch caàm buựt.
Thu vụỷ chaỏm ủieồm, nhaọn xeựt
4. Nhaọn xeựt – Daởn doứ:
- Taọp vieỏt phaàn B ụỷ nhaứ
- huẩn bị bài sau.
- 2 HS vieỏt treõn baỷng lụựp, lụựp vieỏt vaứo baỷng con.
- HS quan saựt vaứ traỷ lụứi.
- HS quan saựt vaứ vieỏt vaứ ... ððð----------------------------
 TOAÙN T126
KIEÅM TRA
A. MụC tiêu: Kiểm tra kết quả học tập của HS về:
- Kĩ năng làm tính cộng và tính trừ các số trong phạm vi 100
- Giải toán có lời văn bằng phép trừ
B. Đề: 
1. ẹặt tính rồi tính:
32+45 46-13 76-55 48-6 5+64
2. Tớnh:
 60+5 78-6 98-76
 32+4 40-30 24+33
3. Lớp 1A có 37 HS Sau đó có 3 HS chuyển sang lớp khác. Hỏi lớp 1A còn bao nhiêu HS ?
4. Điền số
35
 + 21 - 21
C. đánh Giá:
1. Bài 1: 4đ - mỗi phép tính đúng 1 đ
2. Bài 2: 3ủ
3. Bài 3: 2ủ - Viết câu lời giải đúng được 0.5 điểm; viết phép tính đúng được 1 điểm; viết đáp số đúng được 0,5đ
4. Bài 4: 1 đ - Viết đúng mỗi số vào ô trống được 0,5đ
------------------------------ððð----------------------------
 TNXH T 32 
Gió 
A.MUẽC TIEÂU
Giuựp hs bieỏt:
 - Nhửừng daỏu hieọu chớnh trời có gió,hay không có gió, gió nhẹ hay gió mạnh..
 - Moõ taỷ ủửụùc cảm nhận của mình để mô tả cảm giác khi có gió thổi vào người..
 - Coự yự thửực baỷo veọ sửực khoỷe khi ủi dửụựi gió to.
B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC
 -GV: Caực hỡnh trong baứi 32 SGK, 
 - HS: SGK. 
C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1
4
25
5
1 Khụỷi ủoọng:
Cho hs haựt vui
2. Baứi cuừ:Khi trụứi mửa baàu trụứi coự daỏu hieọu gỡ?
3. Baứi mụựi:
a. Giụựi thieọu baứi : Gió
b. Hoaùt ủoọng1 : Laứm vieọc vụựi caực tranh aỷnh veà trụứi có , trụứi không có gió
Muùc tieõu: HS bieỏt nhửừng daỏu hieọu khi trụứi có , trụứi không có gió.
Caựch tieỏn haứnh: 
- GV chia nhoựm 2 em cho hs quan saựt tranh về trụứi có gió , trụứi không có gió vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi SGK
ẹoỏi vụựi caõu hoỷi: Neõu nhửừng gỡ baùn nhaọn thaỏy khi gioự thoồi vaứo ngửụứi
GV yeõu caàu caực em laỏy vụỷ hoaởc quaùt quaùt vaứo mỡnh vaứ ủửa ra nhaọn xeựt
 Hoaùt ủoọng2 : Thaỷo luaọn 
Muùc tieõu : HS bieỏt baỷo veọ sửực khoỷe khi ủi dửụựi naộng, dửụựi mửa và gió lớn.
Caựch tieỏn haứnh:
- Cho hs thaỷo luaọn nhoựm vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau:
+Khi ủi dửụựi naộng và gió to phaỷi làm gì ?
+ẹeồ khoõng bũ ửụựt ủi dửụựi mửa to gió lớn em phaỷi laứm gỡ?
Keỏt luaọn: ẹi dửụựi gió to phaỷi ủoọi muừ noựn ủeồ traựnh bũ nhửực ủaàu, soồ muừi
 ẹi dửụựi mửa phaỷi maởc aựo mửa, ủoọi noựn hoaởc che duứ ủeồ khoõng bũ ửụựt.
* Troứ chụi “Nhận biết gió to và gió nhỏ” 
- GV hoõ trụứi không có gió! ( hoaởc trụứi có gió to)
4.Cuỷng coỏ- Daởn doứ
- Nhaộc hs caàn baỷo veọ sửực khoeỷ khi ủi dửụựi bầu trời có gió to và , dửụựi trời không có gió.
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Haựt taọp theồ
-HS traỷ lụứi
- HS quan saựt theo nhoựm trao ủoồi theo noọi dung caõu hoỷi vụựi baùn trong nhoựm .
- HS trỡnh baứy trửụực lụựp.
- HS thaỷo luaọn nhoựm vaứ trỡnh baứy trửụực lụựp.
-HS ủoàng thanh ủoọi noựn (maởc aựo mửa )
------------------------------ððð----------------------------
LUYEÄN toán
 CHệếA BAỉI KIEÅM TRA 
1. Nhaọn xeựt chung veà baứi kieồm tra cuỷa caỷ lụựp, veà thaựi ủoọ, kổ luaọt...cuỷa HS trong giụứ kieồm tra.
2. Chửừa loói sai phoồ bieỏn:
-GV ghi leõn baỷng nhửừng baứi sai leõn baỷng, lụựp nhaọn xeựt vaứ ủửa ra phửụng aựn sửỷa...
-Tỡm hieồu nguyeõn nhaõn cuỷa loói sai -> GV ruựt ra baứi hoùc kinh nghieọm cho baỷn thaõn trong quaự trỡnh giaỷng daùy, ủeồ coự nhửừng phửụng phaựp hửừu hieọu cho nhửừng em naứy.
-Moọt vaứi loói sai thuoọc soỏ ớt, GV coự theồ chổ baỷo rieõng tửứng trửụứng hụùp...
3. Choùn nhửừng baứi laứm toỏt ủeồ tuyeõn dửụng vaứ khớch leọ caỷ lụựp cuứng phaỏn ủaỏu. 
--------------------------ððð------------------------
LUYEÄN TIEÁNG VIEÄT
LUYEÄN ẹOẽC BAỉI: LUYế TRE
I) Mục tiêu:
-Hs thực hành đọc được cả bài, phát âm đúng các từ khó trong bài .
-Ôn lại các vần trong bài ngoài bài. 
-Hiểu được các từ ngữ trong bài .
-Học sinh nêu được nội dung của bài .- và trả lời câu hỏi. 
-Học sinh có ý thức học tập tốt hơn.
II)Chuẩn bị đồ dùng :
 GV:Nội dung bài.
 HS: Vở bài tập 
 II)Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
 HĐ1: Hs mở sách giáo khoa đọc bài -Thi ủoùc nhanh, theồ hieọn gioùng ủoùc toỏt:
-Hs đọc bài - giáo viên theo dõi và chỉnh sửa cho học sinh. 
-Học sinh thi đua đọc xem tổ nào đọc tốt nhất.
-Các nhóm khác nhận xét.
 HĐ2: ẹọc kết hợp trả lời câu hỏi .
-Học sinh đọc tửứng khoồ thụ và trả lời câu hỏi
-Gv theo dõi và uốn sửa cho học sinh 
-Nhận xét chung 
 HĐ3: Phaựt trieồn chuỷ ủeà luyeọn noựi
-Muùc tieõu: Reứn cho HS bỡnh túnh, tửù tin dieón ủaùt ủieàu mỡnh caàn noựi trửụực lụựp
-Chuỷ ủeà: Hoỷi ủaựp veà caực loaứi caõy maứ em bieỏt-Y/caàu ngửụứi hoỷi phaỷi neõu ủửụùc 1 ủaởc ủieồm cuỷa caõy VD: H:Caõy gỡ coự hoa hửụựng veà phớa maởt trụứi? ẹ: Caõy hoa hửụựng dửụng....
-Nhoựm 2 HS hoỷi ủaựp nhau, sau ủoự trỡnh baứy trửụực lụựp
 Hẹ4: Laứm baứi taọp ụỷ Vụỷ baứi taọp Tieỏng Vieọt(in)
-HS laứm baứi, GV theo doừi, uoỏn naộn
 III) -Củng cố bài : - Cho học sinh đọc lại bài 
 -Về nhà xem lại bài - chuẩn bị bài sau 
-----------------------ððð--------------------------
Thửự sáu ngaứy ... thaựng 4 naờm 2009
TAÄP ẹOẽC T265+266
SAU CễN MệA
A. MUẽC TIEÂU:
- HS ủoùc trụn caỷ baứi, ủoùc ủuựng caực tửứ ngửừ khoự: mửa raứo, raõm buùt, gioọi rửỷa, daột baày con, quanh, quaõy, 
- OÂn caực vaàn aõy, uaõy
- Bieỏt nghổ hụi khi gaởp daỏu phaồy, daỏu chaỏm.
- Hieồu caực tửứ ngửừ trong baứi.
- Hieồu ủửụùc noọi dung baứi: Baàu trụứi , maởt ủaỏt ủeàu vui veỷ sau traọn mửa raứo.
- Bieỏt noựi veà chuỷ ủeà “Troứ chuyeõn veà cụn mửa”
B.ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC:
- Tranh minh hoaù baứi taọp ủoùc, luyeọn noựi
C.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1
4
30
1. OÅn ủũnh
2.KTBC: Goùi HS ủoùc baứi Luyừ tre vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi .
3.Baứi mụựi:a.Giụựi thieọu baứi: Ngửụừng cửỷa
- GV ủoùc maóu
b.Luyeọn ủoùc
*Luyeọn ủoùc tửứ:
- Gaùch chaõn caực tửứ khoự
- Yeõu caàu hs phaõn tớch tieỏng khoự
- Yeõu caàu hs ủoùc laùi tửứ khoự
- GV giaỷi nghúa tửứ khoự
*Luyeọn ủoùc caõu
- Goùi hs ủoùc noỏi tieỏp tửứng caõu theo tửứng em trong toồ.
Luyeọn ủoùc ủoaùn, baứi
- Cho hs noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caõu.
- Goùi caự nhaõn hs ủoùc caỷ baứi
- Yeõu caàu hs ủoùc ủoàng thanh.
*OÂn vaàn aõy, uaõy
- GV neõu yeõu caàu 1: Tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn aõy
- GV neõu yeõu caàu 2: Tỡm tieỏng ngoaứi baứi coự vaàn aõy, uaõ
- 2 HS ủoùc baứi
- HS theo dõi và lắng nghe.
-2 HS phaõn tớch 
-3 HS đọc caự nhaõn.
- HS laàn lửụùt ủoùc trụn tửứng caõu.
-2 HS noỏi tieỏp nhau ủoùc.
-2 HS ủoùc caỷ baứi. Lụựp nhaọn xeựt.
- HS ủoùc ủoàng thanh 1 laàn.
 -maõy
- HS thi ủua tỡm.
Tieỏt 2
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
30
5
4. Tỡm hieồu baứi ủoùc vaứ luyeọn noựi:
a. Tỡm hieồu baứi ủoùc:
Goùi 2 hs ủoùc baứi 
Goùi hs neõu caõu hoỷi :
- GV ủoùc dieón caỷm caỷ baứi .
- Goùi hs ủoùc theo nhoựm
- Cho HS noựi veà chuỷ ủeà “Baùn thớch trụứi mửa hay trụứi naộng?”
5. Nhaọn xeựt- Daởn doứ
- Daởn HS ủoùc baứi ụỷ nhaứ.Xem trửụực baứi Caõy baứng.
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- 2 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm.
- HS neõu caõu hoỷi vaứ traỷ lụứi:
+ Sau traọn mửa raứo moùi vaọt thay ủoồi nhử theỏ naứo?
+ ẹoùc caõu vaờn taỷ caỷnh ủaứn gaứ sau cụn mửa.
- Hs noựi theo caởp đôi.
- HS thi ủua ủoùc theo nhoựm -Lụựp nhaọn xeựt.
-----------------------ððð--------------------------
TOAÙN TIEÁT 128
OÂN TAÄP: CAÙC SOÁ ẹEÁN 10
A.MUẽC TIEÂU:
 Giuựp hs 
 - Thửùc haứnh tớnh toaựn coọng trửứ trong phaùm vi 10
 - Tỡm thaứnh phaàn chửa bieỏt cuỷa pheựp coọng vaứ pheựp trửứ.
 - Veừ hỡnh vuoõng hinh tam giaực baống caựch noỏi ủieồm cho saỹn
B. CHUAÅN Bề:
 .- Vở và bảng phụ
B.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1
4
27
3
1.OÅn ủũnh:
2.KTBC: GV gọi học sinh làm bài 4 SGK
3.Baứi mụựi:
a.Giụựi thieọu baứỡ
GV ghi tửùa: OÂn taọp caực soỏ ủeỏn 10
b.Thửùc haứnh:
 Phần luyện tập hôm nay gồm mấy bài tập? nêu dạng mỗi bài tập?
Baứi1:Vieỏt caực soỏ tửứ 0 ủeỏn 10 vaứo tửứng vaùch cuỷa tia soỏ
-Cho hs neõu yeõu caàu vaứ laứm baứi.
Baứi 2:ẹieàn daỏu thớch hụùp ,= vaứo choó chaỏm
Cho hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi vaứ laứm baứi
Baứi 3: 
Cho Hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi vaứ laứm baứi.
Baứi 4:
Cho HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi vaứ laứm baứi.
4. Nhaọn xeựt - Daởn doứ:
 -GV Nhaọn xeựt, daởn doứ.
 - Về nhà làm bài .
 - Chuẩn bị bài sau.
-1 HS treõn baỷng , dưới lớp làm bài bảng con.
-1 HS nêu laùi baứi.
.
-HS làm baứi vaứ ủoùc caực soỏ tửứ 0 ủeỏn 10, tửứ 10 ủeỏn 0
-3-4 HS treõn baỷng lụựp , lụựp nhaọn xeựt.
 - HS laứm baứi cá nhân vaứ chửừa baứi.
- HS laứm baứi vaứ chửừa baứi.
-----------------------ððð-------------------------- 
 KEÅ CHUYEÄN T8
CON ROÀNG CHAÙU TIEÂN
A. MUẽC TIEÂU:
- Ghi nhụự ủửụùc noọi dung caõu chuyeọn ủeồ dửùa vaứo tranh minh hoaù vaứ caực caõu hoỷi cuỷa GV ủeồ keồ laùi ủửụùc tửứng ủoaùn cuỷa caõu chuyeọn.
- Hieồu ủửụùc yự nghúa cuỷa caõu chuyeọn: Nguoàn goỏc cuỷa daõn toọc ta raỏt cao quyự, chuựng ta laứ Con Roàng, chaựu Tieõn.
B.ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC:
 - Tranh minh hoaù 
 - Maởt naù soựi, deõ
CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1
30
4
OÅn ủũnh
2.Baứi mụựi:
Giụựi thieọu: Con Roàng chaựu Tieõn.
b. Keồ chuyeọn 
- GV keồ chuyeọn laàn moọt
- GV keồ chuyeọn laàn 2, keỏt hụùp cho hs xem tranh
* Hửụựng daón HS keồ laùi tửứng ủoaùn theo tranh
* Hửụựng daón HS keồ laùi toaứn chuyeọn
Hỡnh thửực: Moói baùn keồ moọt ủoaùn ủeồ keỏt noỏi laùi thaứnh caỷ caõu chuyeọn
* GV cho HS thi keồ.
-Baùn naứo keồ ủửụùc seó ủửụùc coõ vaứ caỷ lụựp thửụỷng cho 1 traứng phaựo tay
c.Tỡm hieồu yự nghúa caõu chuyeọn
-Caõu chuyeọn muoỏn noựi vụựi chuựng ta ủieàu gỡ?
Keỏt luaọn: Chuyeọn muoỏn noựi vụựi chuựng ta thuoọc doứng doừi cao quyự, cha thuoọc doứng doừi Roàng, meù Tieõn. Chuựng ta phaỷi tửù haứo vỡ ủieàu ủoự.
4.Cuỷng coỏ- Daởn doứ:
- Daởn HS taọp keồ laùi chuyeọn cho gia ủỡnh nghe.
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS laộng nghe
- HS nghe vaứ xem tranh.
- HS quan saựt ủoùc caõu hoỷi gụùi yự vaứ keồ laùi chuyeọn theo tranh.
-HS taọp keồ trửụực lụựp
-HS xung phong keồ toaứn boọ caõu chuyeọn
- HS laộng nghe.
chuựng ta thuoọc doứng doừi cha thuoọc doừi
cha Roàng, meù Tieõn.
ððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð
 &

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 32(1).doc