Giáo án Lớp 1 - Tuần 5 - Trường Tiểu học Luận Thành 1

Giáo án Lớp 1 - Tuần 5 - Trường Tiểu học Luận Thành 1

Buổi sáng :

Tiếng việt :

Bài 17 u - ­

I. Mục tiêu:

- HS đọc viết được u, ư, nụ, thư.

 - Đọc được tiếng, từ và câu ứng dụng: thứ tư bé hà thi vẽ.

 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: thủ đô.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học:

Tiết 1 Bài 17: u – ­

 

doc 16 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 16/01/2021 Lượt xem 175Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 5 - Trường Tiểu học Luận Thành 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 5 
Ngµy so¹n: ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 20-010
Ngµy d¹y: ngµy 27/9 ®Õn 1/10/2010
Thø hai ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2010
Buæi s¸ng :
TiÕng viÖt :
Bµi 17 u - ­
I. Môc tiªu:
- HS đọc viết được u, ư, nụ, thư.
 - Đọc được tiếng, từ và câu ứng dụng: thứ tư bé hà thi vẽ.
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: thủ đô.
II. §å dïng d¹y häc:	
 - Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
TiÕt 1 Bµi 17: u – ­
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HĐBT
1. KiÓm tra bµi cò:
-Gọi hs đọc,viết các âm, từ ngữ đã học ở bài trước 
- GV nhËn xÐt chung .
2. Bµi míi:
- 5 H ®äc ,2 H lªn b¶ng viÕt .
Ho¹t ®éng 1: Dạy âm và chữ ghi âm.
*Nhận diện chữ
 - Ghi bảng chư u và nói: đây là chữ “ u” 
-Hỏi : Chữ u gồm những nét nào kết hợp?
 *Phát âm và đánh vần
- Nét xiên phải và hai nét móc ngược 
-Đọc từng em
-HS ph©n tÝch
-Ghép tiếng và đọc
HS khaù, gioûi bieát ñoïc trôn
 - Đọc mẫu “u”
 - Viết bảng “ nụ” gọi hs phân tích và ghép vào bảng cài.
- nờ –u- nu-nặng-nụ
 - Đánh vần như thế nào?
 - Gợi ý cho hs đánh vần.
 - Chỉnh sửa cách phát âm cho hs.
- Giống nhau đều có chữ u. Khác nhau chữ ư có thêm nét móc.
D¹y ©m ­ (TiÕn hµnh t­¬ng tù).
Chó ý. So s¸nh u víi ­
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
Ho¹t ®éng 2: *Hướng dẫn viết chữ
 - Viết mẫu và hướng dẫn cách viết u, nụ.
- H­íng dÉn HS ph©n tÝch quy tr×nh viÕt tõng con ch÷ vµ cho HS viÕt vµo b¶ng con.
- ViÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt
- Cho HS tËp t« ch÷ trªn kh«ng, b¶ng con
- GV KT, NX vµ chØnh söa
3. Cñng cè - DÆn dß:
+ NhËn xÐt chung tiÕt häc
Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc.
- §äc l¹i bµi tiÕt 1 ( b¶ng líp)
- Gi¸o viªn theo dâi vµ chØnh söa cô thÓ cho HS ®äc sai
Ho¹t ®éng 2: LuyÖn viÕt.
- H­íng dÉn c¸ch t« ch÷ trong vë
- KT c¸ch cÇm bót, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viÖc
- GV quan s¸t vµ gióp ®ì nh÷ng HS yÕu
+ ChÊm ®iÓm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cña HS, ch÷a mét sè lçi sai phæ biÕn
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
Ho¹t ®éng 3 : LuyÖn nãi.
 - Cho HS ®äc tªn bµi luyÖn nãi.
-Treo tranh và gợi ý
+Tranh vẽ những gì? 
+Chùa một cột ở đâu?
+ Hà Nội còn gọi là gì? Mỗi nước có mấy thủ đô?
+ Em biết gì về thủ đô Hà Nội?
- Tæ chøc HS theo cÆp 2 em c¹nh nhau th¶o luËn luyÖn nãi theo tranh
- Gîi ý ®Ó HS nãi thµnh c©u .
3. Cñng cè - DÆn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc.
* HS chó ý theo dâi
- HS dïng ngãn trë ®Ó t«
- HS tËp viÕt ch÷ trªn b¶ng con
* HS ®äc ( c¸ nh©n, nhãm, líp)
- HS theo dâi
* HS tËp t« ch÷ trong vë tËp viÕt theo HD cña GV
- HS chó ý theo dâi
* HS th¶o luËn nhãm theo yªu cÇu cña GV
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
To¸n:
SỐ 7
I.MỤC TIÊU: 
 - Biết 6 thêm 1 dược 7, viết số 7.
 - Biết đếm từ 1 đến 7và so sánh các số trong phạm vi 7.
 - Biết vi trí của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.
 - Hs làm bt 1, 2, 3. Hs khá giỏi làm bt 4
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - Bộ đồ dùng dạy Toán 1.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HÑBT
1. KiÓm tra bµi cò:
- Gọi hs đếm từ 1 đến 6.
- GV nhËn xÐt ghi ®iÓm .
2. Bµi míi:
H§1: Giới thiệu số 7 và chữ số 7.
- Treo tranh các bạn đang chơi và hỏi:
 ? Có mấy bạn đang chơi? Thêm mấy bạn chạy tới? Có tất cả bao nhiêu bạn?
- Cho hs đếm số.
 - Yêu cầu hs lấy 7 que tính.
? Các nhóm đồ vật trên có số lượng là bao nhiêu?
Gv : Để ghi lại các nhóm đồ vật có số lượng là 7 ta dùng chữ số 7.
 - Cài số 7 lên bảng và đọc mẫu “bảy”.
 - Viết bảng số 7 in và số 7 viết.
H§2: Thực hành
 * Bài 1: viết số:Viết mẫu số 7.
* Bài 2: Viết số thích hợp
 ? có mấy con bướm xanh? Mấy con bướm trắng? Có tất cả mấy con?
- Hỏi tương tự với tranh bàn là, cây viết . 
 * Bài 3:
- Đính bảng các cột hình vuông.
- Yêu cầu hs nêu cách làm.
 ? Muốn làm được bài tập này em cần phải làm gì?
* Bài 4:
3. Cñng cè - DÆn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc.
* 3 Hs đếm, nhận xét.
* 6 bạn đang chơi.
-1 bạn
- 7 bạn( hs nhắc lại 7 bạn)
- Lấy và lần lượt đếm xuôi , ngược, đồng thanh và theo tổ, cá nhân...
- 7.
- Cài vào bảng cài và đọc từng em.
- Quan sát .
- Đọc từng em 
- Quan sát.
-Viết vàobảng con và vào vở. 
- Lần lượt trả lời và ghi số vào ô trống.
* 5 con bướm xanh và 2 con bướm trắng. Có tất cả 7 con.
* Đính số thích hợp vào ô trống.
- Đếm số.
* 4 hs lên bảng làm, lớp nhận xét.
- Nêu cách làm, làm bài 
HS hoàn thành hết BT trong SGK
Buæi chiÒu :
 *********
Đ¹o ®øc:
GIỮ G×N S¸CH VỞ, ĐỒ DïNG HỌC TẬP (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: 
 - Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.
 - Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
 - Thực hiện giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập của bản thân.
 - Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - GV: Công ước quốc tế và quyền trẻ em.
 - HS: Vở bài tập Đạo đức 1, bút chì màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HĐBT
1. KiÓm tra bµi cò:
?Ai ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ nhất lớp mình?
? Ăn mặc như vậy, giúp em điều gì?
- Gv nhận xét, đánh giá.
2. Bµi míi:
 Hoạt động 1: Làm bài tập 1.
 - Gv nêu : Tô màu và gọi tên các đồ dùng học tập.
- Gv khen hs nhận xét chính xác. 
 Kết luận: Các đồ dùng này giúp em trong các giờ học được tốt hơn.
Hoạt động 2: Làm bài tâp 2
Gv nêu yêu cầu: Giới thiệu với bạn những đồ dùng học tập của mình.
 - Nhận xét, bổ sung.
 Kết luận: Giữ gìn đồ dùng học tập chính là giúp các em có được quyền học tập của mình.
 Hoạt động 3: Làm bài tập 3.
- Gv nêu yêu cầu: Đánh dấu vào ô vẽ hành động đúng.
 Kết luận: Hành động đúng là: 1, 2, 6.
 Hành động sai là: 3, 4, 5.
 Kết luận chung:
 Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận, gọn gàng.
3. Cñng cè - DÆn dß:
 - Nhận xét tiết học.
- 2 Hs trả lời, nhận xét.
- HS quan sát tranh,tìm và tô màu vào các đồ dùng học tập.
Hs giải thích và nhận xét.
* Hs hoạt động nhóm 2..
Một số HS trình bài trước lớp.
* Hs làm bài, chữa bài và nhận xét.
Tất cả HS biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
..................................................................................
LuyÖn TOAN;
LuyÖn viÕt sè 7 –vbt-bttn
I.MỤC TIÊU: 
 - Häc viÕt ®óng mÉu, ®Ñp số 7.
 - Biết đếm từ 1 đến 7và so sánh các số trong phạm vi 7.
 - Biết vÞ trí của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7. 
 - Lµm bµi tËp vbt 
..................................................................................
LuyÖn TVIET I.
Môc tiªu
 luyÖn ®äc , viÕt u – ¦ - BTTN
- Cñng cè vµ rÌn kÜ n¨ng ®äc dóng c¸c ©m u,  vµ c¸c tiÕng võa ghÐp.
- LuyÖn kÜ n¨ng viÕt ®óng, ®Ñp c¸c ch÷ u, vµ c¸c tiÕng võa ghÐp.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
..................................................................................
Thø ba ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2010
Buæi s¸ng :
to¸n
SỐ 8
I.MỤC TIÊU
 - Biết 7 thêm 1 được 8.
 - Biết đọc, viết các số 8 . Biết đếm và so sánh các số trong phạm vi 8.
 - Biết vị trí số 8 trong dãy số 1,2, 3, 4,5, 6, 7, 8 trong bộ phận đầu của dãy số tự nhiên.
 - Hs làm bt 1, 2, 3.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - Bộ đồ dùng dạy Toán 1. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HĐBT
1. KiÓm tra bµi cò:
Gv cho HS đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. và ngược lại.
- Gv nhận xét, cho điểm.
2. Bµi míi:
 H§1: Giới thiệu số 8 và chữ số 8
- Treo tranh các bạn đang chơi và hỏi:? Có mấy bạn đang chơi nhảy dây? Thêm mấy bạn chạy tới? Có tất cả mấy bạn?
- Cho hs đếm số.
- Yêu cầu hs 8 que tính.
 ? Các nhóm đồ vật trên có số lượng là bao nhiêu?
 Gv : Để ghi lại các nhóm đồ vật có số lượng là 8 ta dùng chữ số .
- Cài số 6 lên bảng và đọc mẫu “tám”
- Giới thiệu số 8 in và số 8 viết.
H§2: Thực hành
Bài 1: viết số: 
- Viết mẫu số 8.
 Bài 2: Viết số thích hợp
- Gọi 1 hs lên làm mẫu và giải thích cách làm.
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống.
 ? Muốn làm được bài tập này em cần phải làm gì?
Bài 4: 
3. Cñng cè - DÆn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc.
* HS đếm, nhận xét.
*  7 bạn đang chơi.
+  1 bạn.
+ 8 bạn.
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- Lấy và lần lượt đếm.
- 8.
- Cài vào bảng và đọc từng em.
- Quan sát. 
* Quan sát.
- Viết vào bảng con và vào vở.
 - Hs viết vào vở.
* tự làm bài và chữa bài.
* Đếm số.
- 4 hs lên bảng làm, lớp nhận xét.
- Nêu cách làm, làm bài .
* Hs làm bài và nhận xét.
Hs đính và nhận xét.
HS khá ,giỏi hoàn thành hết các BT trong SGK.
 ..................................................................................
TiÕng viÖt :
Bµi 18 x - ch
I. Môc tiªu:
 - HS đọc viết được x, ch, xe, chó.
 - Đọc được tiếng, từ và câu ứng dụng: xe ô tô chở cá về thị xã.
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: xe bò, xe lu, xe ô tô
 -Hs khá giỏi đọc trơn.
II. §å dïng d¹y häc:	
 - Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
TiÕt 1 Bµi 18: x – ch
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HĐBT
Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc.
- §äc l¹i bµi tiÕt 1 ( b¶ng líp)
- Gi¸o viªn theo dâi vµ chØnh söa cô thÓ cho HS ®äc sai
Ho¹t ®éng 2: LuyÖn viÕt.
- H­íng dÉn c¸ch t« ch÷ trong vë
- KT c¸ch cÇm bót, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viÖc
- GV quan s¸t vµ gióp ®ì nh÷ng HS yÕu
+ ChÊm ®iÓm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cña HS, ch÷a mét sè lçi sai phæ biÕn
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
Ho¹t ®éng 3 : LuyÖn nãi.
 Cho HS ®äc tªn bµi luyÖn nãi.
-Treo tranh và gợi ý
?Tranh vẽ những gì? 
?Em hãy chỉ từng loại xe?
?Hãy kể những loại xe mà em biết? 
?Những loại xe đó dùng để làm gì?
- Tæ chøc HS theo cÆp 2 em c¹nh nhau th¶o luËn luyÖn nãi theo tranh
- Gîi ý ®Ó HS nãi thµnh c©u .
3. Cñng cè - DÆn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc.
*HS ®äc (c¸ nh©n, nhãm, líp)
- HS theo dâi
* HS tËp t« ch÷ trong vë tËp viÕt theo HD cña GV
- HS chó ý theo dâi
* HS th¶o luËn nhãm theo yªu cÇu cña GV
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
HS kh¸, giái biÕt ®äc tr¬n.
..................................................................................
Buæi chiÒu :
 *********
«n luyÖn TiÕng viÖt :
luyÖn ®äc , viÕt x -ch
I. Môc tiªu:
- Cñng cè vµ rÌn kÜ n¨ng ®äc dóng c¸c ©m x,ch vµ c¸c tiÕng võa ghÐp.
- LuyÖn kÜ n¨ng viÕt ®óng, ®Ñp c¸c ch÷ x ,ch vµ c¸c tiÕng võ ... s làm bt 1, 2, 3, 4.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - Bộ đồ dùng dạy Toán 1, Tranh SGK phóng to.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HĐBT
1. KiÓm tra bµi cò:
- Cho HS đọc các số từ 1 đến 8, và ngược lại.
Gv nhận xét, cho điểm.
2. Bµi míi:
H§1: Giới thiệu số 9 và chữ số 9
- Treo tranh các bạn đang chơi và hỏi: ? Có mấy bạn đang chơi? Thêm mấy bạn chạy tới? Có tất cả mấy bạn?
 - Cho hs đếm số.
- Yêu cầu hs lấy 9 hình tam giác, 9 hình vuông, 9 hình tròn, 9 que tính.
 ? Các nhóm đồ vật trên có số lượng là bao nhiêu?
Gv : Để ghi lại các nhóm đồ vật có số lượng là 9 ta dùng chữ số 9.
- Cài số 9 lên bảng và đọc mẫu “9”.
- Giới thiệu số 9 in và số 9 viết.
H§2: Thực hành
Bài 1: viết số
- Viết mẫu số 9.
Bài 2: Viết số thích hợp
- Gọi 1 hs lên làm mẫu và giải thích cách làm
Bài 3: >, <,=
Bài 4: Điền số thích hợp và chỗ chấm.
Gợi ý để hs điền (VD : 8< 9)
3. Cñng cè - DÆn dß:
 -Trò chơi “ Ai nhanh hơn”
 - Nhận xét tiết học. 
* Hs đếm số, nhận xét.
*  8 bạn đang chơi.
+  1 bạn.
+  9 bạn.
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Lấy và lần lượt đếm.
-  9.
- Cài vào bảng và đọc từng em.
- Quan sát. 
- Đọc từng em .
* Quan sát.
- Viết vào bảng con và vào vở.
* lần lượt 3 hs làm, lớp nhận xét.
* 3 hs thi đua làm và lớp nhận xét.
* Làm bài và chữa bài.
HS khá, giỏi hoàn thành hết BT trong SGK.
..........................................................................
Buæi chiÒu :
«l TiÕng viÖt :
luyÖn ®äc , viÕt s – r-BTTN
I. Môc tiªu:
- Cñng cè vµ rÌn kÜ n¨ng ®äc dóng c¸c ©m s ,r vµ c¸c tiÕng võa ghÐp.
- LuyÖn kÜ n¨ng viÕt ®óng, ®Ñp c¸c ch÷ r,s vµ c¸c tiÕng võa ghÐp.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
¤n LuyÖn TO¸N:
LuyÖn ®äc viÕt sè 7, 8, 9-VBT-BTTN
I. MỤC TIÊU: 
 -§Õm ®­îc tõ 1 ®Õn 9. So s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 9, biÕt vÞ trÝ sè 7,8,9 trong d·y sè tõ 1 ®Õn 9.
-GD hoïc sinh yeâu thích moân hoïc.
..........................................................................
Thø n¨m ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2010
To¸n:
SỐ 0
I.MỤC TIÊU : 
 - Biết đọc, viết các số 0. Biết đếm và so sánh các số trong phạm vi 0 đến 9.
 - Nhận biết thứ tự của các số 0, 1,2, 3, 4,5, 6 , 7, 8, 9.
 - Học sinh làm bt 1, bài 2 (dòng 2), bài 3( dòng 3), bài 4 ( cột 1, 2).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - GV: Bộ đồ dùng dạy Toán 1. 
 - HS: Bộ đồ dùng học Toán 1 .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
H§BT
1. KiÓm tra bµi cò:
- Gọi hs đếm từ 1 đến 9.
- Gv nhận xét, cho điểm.
2. Bµi míi:
 H§1: Giới thiệu số o.
- Hướng dẫn thực hiện trên que tính
- Cho hs quan sát tranh trong sách và hỏi: 
? Lúc đầu trong bể có mấy con cá? Lấy đi một con thì còn mấy con ?
? Lấy đi một con nữa thì còn mấy con? Lấy đi một con nữa thì còn lại bao nhiêu con cá?
 Gv : Để chỉ không có, không còn ta dùng chữ số 0.
- Cài số 0 lên bảng và đọc mẫu “không”.
Giới thiệu số 0 in và số 0 viết.
* Giới thiệu số 0 trong dãy số
Gv đính bảng các bìa có đính chấm tròn từ o đến 9.
- Cho hs đếm từ 0 đến 9 và ngược lại.
H§2: Thực hành
 * Bài 1: viết số: - Viết mẫu số 0.
 * Bài 2: Viết số thích hợp.
 * Bài 3:
 - Yêu cầu hs nêu cách làm.
 - Nhận xét.
 *Bài 4:>, <, =
 3. Cñng cè - DÆn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc.
* Hs đếm, nhận xét.
- Lấy bốn que tính lần lượt bớt cho tới lúc không còn que nào cả.
- ba con cá.
+ còn hai con cá.
+ còn một con cá.
+ không còn con nào cả.
- Đọc từng em.
- Quan sát.
- Đính số thích hợp dưới các bìa.
- Viết vào bảng con và vào vở.
- Làm trên bảng lớp.
- Làm theo nhóm vào phiếu bài tập.
- Làm vào bảng con mỗi tổ 1 cột.
HS khá, giỏi hoàn thành hết BT trong SGK.
....................................................................................
TiÕng viÖt :
Bµi 20 k - kh
I. Môc tiªu:
-HS đọc viết được k, kh, kẻ, khế.
 -Đọc được tiếng, từ và câu ứng dụng: Chị kha kẻ vở cho bé hà và bé lê.
 -Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu.
 -Hs khá giỏi đọc trơn.
II. §å dïng d¹y häc:	
 - Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
TiÕt 1 Bµi 20: k – kh
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HĐBT
Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc.
- §äc l¹i bµi tiÕt 1 ( b¶ng líp)
- Gi¸o viªn theo dâi vµ chØnh söa cô thÓ cho HS ®äc sai
Ho¹t ®éng 2: LuyÖn viÕt.
- H­íng dÉn c¸ch t« ch÷ trong vë
- KT c¸ch cÇm bót, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viÖc
- GV quan s¸t vµ gióp ®ì nh÷ng HS yÕu
+ ChÊm ®iÓm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cña HS, ch÷a mét sè lçi sai phæ biÕn
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
Ho¹t ®éng 3 : LuyÖn nãi.
 - Cho HS ®äc tªn bµi luyÖn nãi.
-Treo tranh và gợi ý
? Các vật , con vật có tiếng kêu như thế nào?- Tæ chøc HS theo cÆp 2 em c¹nh nhau th¶o luËn luyÖn nãi theo tranh
- Gîi ý ®Ó HS nãi thµnh c©u .
3. Cñng cè - DÆn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc.
* HS ®äc ( c¸ nh©n, nhãm, líp)
- HS theo dâi
* HS tËp t« ch÷ trong vë tËp viÕt theo HD cña GV
- HS chó ý theo dâi
* HS th¶o luËn nhãm theo yªu cÇu cña GV
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
HS kh¸, giái biÕt ®äc tr¬n
..........................................................................................
Thø s¸u ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2010
Buæi s¸ng :
 *********
TiÕng viÖt :
Bµi 21 ¤n tËp
I. Môc tiªu:
- HS đọc viết một cách chắc chắn những âm đã học trong tuần: u, ư, x, ch, r, s, k, kh và các từ ngữ ứng dụng từ bài 17-21. 
 - Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể thỏ và sư tử.
 - Hs khá giỏi kể được từ 2-3 đoạn truyện theo tranh.
II. §å dïng d¹y häc:	
- Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
TiÕt 1 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HĐBT
1. KiÓm tra bµi cò:
- Cho HS đọc, viết: kẻ, khế.
- GV nhËn xÐt chung .
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Dạy âm và chữ ghi âm ®· häc.
*Các chữ và âm vừa học
- Chỉ bảng và gọi hs đọc theo thứ tự và không thứ tự.
 *Ghép chữ thành tiếng
-Chỉ bảng ôn cho hs đọc.
-Chỉnh sửa cách phát âm cho hs.
 Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
 Ho¹t ®éng 2: Hướng dẫn ®äc tõ øng dông.
-Viết bảng từ ứng dụng và gọi hs đọc.
Ho¹t ®éng 3: Hướng dẫn viết chữ
-Viết mẫu xe chỉ, củ sả.
3. Cñng cè dÆn dß:
- NhËn xÐt chung tiÕt häc
* Hs đọc viết. Nhận xét.
-Đọc đồng thanh và cá nhân.
-Ghép âm thành tiếng và đọc.
-HS đọc.
* Đọc cá nhân và đồng thanh.
* Lần lượt viết vào bảng con.
HS kh¸, giái biÕt ®äc tr¬n
..............................................................................................
Tù nhiªn vµ x· héi:
VỆ SINH THÂN thÓ
I.MỤC TIÊU: 
 - Biết được việc nên làm và việc không nên làm để để giữ vệ sinh thân thể luôn sạch sẽ.
 - Biết cách rửa mặt, rửa tay chân sạch sẽ.
 - Có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân hàng ngày.
 - Hs khá giỏi nêu được cảm giác khi bị mẩn ngứa, ghẻ, chấy rận, đau mắt, mụn nhọt.
 + Biết cách đề phòng các bệnh về da.
II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - SGK, vở bài tập TNXH lớp 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY vµ HỌC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HĐBT
1. KiÓm tra bµi cò:
? Em đã làm gì đểû giữ gìn tai và mắt?
- Gv nhận xét, đánh giá.
2. Bµi míi:
Hoạt động 1: Làm việc theo cặp.
 - Cho hs quan sát tranh bài 5. GV gợi ý: 
 ? Hàng ngày em đã làm gì để giữ gìn thân thể quần áo sạch sẽ?
 Gv nhận xét.
Hoạt động 2: Làm việc với SGK.
 Gv hd HS qs Tr. 12+ 13, chỉ ra việc làm của bạn trong từng hình. Nêu rõ việc làm đó đúng hay sai? Tại sao?
Kết luận: Tắm gội bằng nước sạch, thay quần áo thường xuyên..
Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp:
Gv nêu y/c: ? Hãy nêu các việc cần làm trước, trong và sau khi tắm? Nên rửa tay khi nào?
 Cho hs kể những việc không nên làm nhưng nhiều người vẫn mắc phải.
 *Kết luận: 
Gv kết luận toàn bài, nhắc nhở hs có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân hàng ngày.
3. Cñng cè - DÆn dß:
- Gv nhËn xÐt giê häc.
 - Dặn hs thường xuyên thực hiện vệ sinh thân thể, quần áo sạch sẽ.
* Hs trả lời và nhận xét.
* HS trao đổi theo cặp và trình bày trước lớp.
* HS quan sát, nhận xét.
- HS trình bày trước lớp, lớp nhận xét.
* Hs trả lời câu hỏi.
HS tự vệ sinh thaân theå, bieát ñeà phoøng caùc beänh veà da.
..............................................................................
Thñ c«ng:
xÐ, d¸n h×nh vu«ng, h×nh trßn
I. MỤC TIÊU: 
 - Biết xé dán hình tròn
 - Xé được hình tròn. đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng
 -Học sinh khéo tay xé dán được hình tròn. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.
+ Có thể xé được hình tròn với kích thước khác.
 + Có thể kết hợp vẽ trang trí hình tròn.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - Bài mẫu xé dán hình tròn. Giấy thủ công.
 - Giấy màu, bút chì, thước kẻ, keo dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HÑBT
1. KiÓm tra bµi cò:
- Yêu cầu hs đặt dụng cụ lên bàn quan sát và nhận xét.
2. Bµi míi:
Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét.
- Cho hs xem mẫu và hỏi:
?Xung quanh em có những đồ vật nào có hình tròn ?
Hoạt động 2: Quan sát thao tác mẫu.
- Vẽ hình tròn. 
- Làm thao tác xé hình tròn.
- Xé xong lật mặt có màu để hs quan sát.
- Dán hình: Làm mẫu và hướng dẫn hs cách dán hình tròn. 
Hoạt động 3: Thực hành:
 Gv hd hs làm việc cá nhân.
 Gv bao quát lớp.
3. Cñng cè - DÆn dß:
 Gv nhận xét giờ học.
 Hướng dẫn hs đánh giá sản phẩm
* Đặt dụng cụ đã chuẩn bị lên bàn.
- Quan sát và kể ra.
* Quan sát
* Hs thực hành.
HS khá giỏi bieát keát hôïp veã trang trí hình troøn
............................................................................
Buæi chiÒu :
 *********
«n luyÖn TiÕng viÖt :
luyÖn ®äc , viÕt k – kh - BTTN
I. Môc tiªu:
- Cñng cè vµ rÌn kÜ n¨ng ®äc dóng c¸c ©m k,kh vµ c¸c tiÕng võa ghÐp.
- LuyÖn kÜ n¨ng viÕt ®óng, ®Ñp c¸c ch÷ k,kh vµ c¸c tiÕng võa ghÐp.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
............................................................................
¤n TO¸N
LuyÖn viÕt sè 8, 9, 0 - BTTN
I- Môc tiªu:
 - HS bieát ñoïc, viÕt dîc c¸c sè 8, 9, 0. 
 - BiÕt vÞ trÝ c¸c sè 8,9,0 trong d·y sè tõ 0 ®Õn 9.
 - Lµm c¸c bµi tËp ë VBT

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao An Lop 1DTuan 5 CKTKNGDKNS.doc