Giáo án Lớp 1 Tuần 9 - Chuẩn Kiến thức kỹ năng

Giáo án Lớp 1 Tuần 9 - Chuẩn Kiến thức kỹ năng

Tiếng Việt: Học vần uôi, ươi (Tieát 1)

I/ Mục tiêu dạy học:

a/ Kiến thức : Đọc viết được vần uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.

b/ Kỹ năng : Đọc và viết được tiếng có vần uôi, ươi.

c/ Thái độ : Tích cực học tập

II/ Đồ dùng dạy học:

a/ Của giáo viên : Vật thật: nải chuối, múi bưởi

b/ Của học sinh : Bảng cài, bảng con

III/ Các hoạt động:

 

doc 19 trang Người đăng thanhlinh213 Ngày đăng 03/11/2018 Lượt xem 127Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 Tuần 9 - Chuẩn Kiến thức kỹ năng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009
Tiếng Việt: Hoïc vaàn uoâi, öôi (Tieát 1) 
I/ Mục tiêu dạy học:
a/ Kiến thức	: Đọc viết được vần uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
b/ Kỹ năng	: Đọc và viết được tiếng có vần uôi, ươi.
c/ Thái độ	: Tích cực học tập
II/ Đồ dùng dạy học:
a/ Của giáo viên	: Vật thật: nải chuối, múi bưởi
b/ Của học sinh	: Bảng cài, bảng con
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
- Gọi 4 HS lên đọc, viết các từ ở bảng con
- Nhận xét, ghi điểm
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu: vần uôi, ươi.
- Phát âm mẫu.
2/ Dạy vần uôi:
- Ghi vần uôi lên bảng
- Phát âm mẫu: uôi
- Nêu cấu tạo vần uôi
- So sánh vần uôi với ôi
- Đánh vần: u - ô - i - uôi
- Cho HS ghép vần uôi
- Hỏi: Có vần uôi muốn có tiếng chuối phải thêm chữ gì trước vần uôi.
- Viết từ chuối
- Nêu cấu tạo tiếng chuối
- Cho đánh vần tiếng chuối
- Cho HS cài tiếng chuối
- Giới thiệu nải chuối.
3/ Dạy vần ươi: (tương tự như vần uôi)
4/ Viết bảng con:
5/ Từ ngữ ứng dụng:
- Ghi từ
- Tìm tiếng chứa vần uôi, ươi.
- Giải nghĩa từ
- Hướng dẫn đọc từ
6/ Trò chơi
- HS đọc cá nhân
vui vẽ, gửi quà, ngửi mùi
- 4 tổ viết 4 từ
- HS đồng thanh một lần
- HS đọc (5 em)
- HS: vần uôi bắt đầu bằng u ô và kết thúc bằng chữ i
- HS đánh vần ( 5 em)
- HS cài vần uôi
- HS: thêm chữ ch
- HS : chữ ch đứng trước, vần uôi sau, trên oôi có dấu sắc.
- HS đánh vần (4 em)
- HS đọc trơn từ: (5 em)
- HS viết bảng con: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
- HS đọc (cá nhân , tổ, lớp) 5 em
- Đọc theo tổ, lớp
Tiếng Việt: Hoïc vaàn uoâi, öôi (Tieát 2) 
I/ Mục tiêu dạy học:
a/ Kiến thức	: Đọc được câu ứng dụng .
b/ Kỹ năng	: Biết trả lời đủ câu, đọc trơn
c/ Thái độ	: Tích cực học tập
II/ Đồ dùng dạy học:
a/ Của giáo viên	: Tranh : Chị em chơi đố chữ
b/ Của học sinh	: Vở tập viết, Sách giáo khoa
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Luyện đọc
- Cho HS đọc bảng lớp phần bài ở tiết 1: vần, tiếng, từ khóa, từ ứng dụng.
- Hướng dẫn xem tranh và thảo luận:
+ Tranh vẽ gì ?
+ Giới thiệu câu ứng dụng
+ Tiếng nào trong câu chứa vần uôi, ươi?
+ Hướng dẫn HS luyện đọc câu ứng dụng
+ Đọc mẫu câu ứng dụng
Hoạt động 2: Luyện viết
- Ổn định tư thế ngồi viết.
- Hướng dẫn lại cách viết: nối giữa các con chữ, khoảng cách giữa các tiếng, từ.
Hoạt động 3: Luyện nói
1/ Giới thiệu tranh cho HS xem
+ Tranh vẽ những quả gì ?
+ Em thích loại quả nào nhất ?
+ Vườn em có trồng cây gì ?
+ Chuối chín có màu gì ?
+ Vú sữa có màu gì ?
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò
- Hướng dẫn đọc SGK
- Gọi HS đọc tiếng có vần uôi, ươi trong bài.
- Trò chơi: Tìm tiếng mới
- Dặn dò : Đọc lại bài. Chuẩn bị bài sau
- HS đọc (cá nhân, tổ, lớp)
- HS quan sát, nhận xét
- HS phát biểu: tiếng bưởi
-HS đọc 5 em: ( tổ, lớp) 1 lần
- Đại diện tổ đọc lại. (4 em)
- HS viết vào vở Tập Viết.
- Trả lời
- Trả lời
- HS đem SGK
- HS đọc cả 2 tiết
- 4 tổ đều chơi
- Nghe
Đạo Đức: Leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû (Tieát 2)
I/ Mục tiêu dạy học:
a/ Kiến thức	: Hiểu được: đối với anh chị phải lễ phép, đối với em nhỏ phải yêu thương, nhường nhịn. 
b/ Kỹ năng	: Biết lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ
c/ Thái độ	: Biết cư xử đối với anh chị em trong nhà.
II/ Đồ dùng dạy học:
a/ Của giáo viên	: Tranh vẽ bài tập
b/ Của học sinh	: Vở bài tập Đạo Đức
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Bài tập 1
- Giới thiệu tranh vẽ bài tập 1
- Hướng dẫn HS thảo luận
- Chốt lại ý chính: Anh chị em trong nhà càn phải yêu thương, nhường nhịn nhau
- Tranh 1: Anh nhường em quả cam, em vui mừng cảm ơn anh.
- Tranh 2: Hai chị em hòa thuận. Chị giúp em săn sóc búp bê.
Hoạt động 2: Bài tập 2
- Giới thiệu tranh
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn nêu các tình huống:
+ Lan dành tất cả quà.
+ Lan chia quả bé cho em
+ Lan cho em chọn.
+ Lan chia em quả to.
+ Hùng không cho em mượn ô tô.
+ Hùng cho em mượn và để mặc cho em từ chối.
+ Hùng không cho em mượn và hướng dẫn em chơi.
- Giáo viên chốt lại các ý đúng:
+ Tranh 1: Tình huống Lan chia em quả to và tình huống Hùng không cho em mượn ô tô và hướng dẫn em chơi.
- HS xem tranh và nhận xét việc làm của các bạn nhỏ trong bài tập 1.
- 2 HS thảo luận chung
- Phát biểu (đại diện nhóm)
- Lớp lắng nghe và bổ sung
- HS lắng nghe
- HS thảo luận cặp
- Tranh 1: Lan nhận quà, Lan sẽ làm gì với quà đó.
- Tranh 2: Em muốn mượn ô tô của anh
- HS thảo luận và đóng vai, chọn lựa tình huống với đề bài học
- Lắng nghe
Mĩ thuật: Xem tranh phong caûnh
 I.MUÏC TIEÂU:
 Giuùp hoïc sinh:
 _ Nhaän bieát ñöôïc tranh phong caûnh, moâ taû ñöôïc nhöõng hình veõ vaø maøu saéc trong tranh
 _ Yeâu meán caûnh ñeïp queâ höông
 II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
1. Giaùo vieân: 
 _ Tranh, aûnh phong caûnh (caûnh bieån, caûnh ñoàng ruoäng, phoá phöôøng )
 _ Tranh phong caûnh cuûa thieáu nhi vaø tranh ôû Vôû Taäp veõ 1
 _Moät soá tranh phong caûnh cuûa HS naêm tröôùc
2. Hoïc sinh:
 _ Vôû taäp veõ 1
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.Giôùi thieäu tranh phong caûnh
_ Cho HS xem tranh (ñaõ chuaån bò tröôùc) hoaëc tranh ôû baøi 9, giôùi thieäu vôùi HS:
+Tranh phong caûnh thöôøng veõ nhaø, caây, ñöôøng, ao, hoà, bieån, thuyeàn, 
+Tranh phong caûnh coøn coù theå veõ theâm ngöôøi vaø caùc con vaät (gaø, traâu ) cho sinh ñoäng
+Coù theå veõ tranh phong caûnh baèng chì maøu, saùp maøu, buùt daï vaø maøu boät 
2.Höôùng daãn HS xem tranh 
* Tranh 1: Ñeâm hoäi cuûa Voõ Ñöùc Hoaøng Chöông- 10 tuoåi
_Höôùng daãn HS sinh xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi
+Tranh veõ nhöõng gì?
+Maøu saéc cuûa tranh theá naøo?
+Em nhaän xeùt gì veà tranh Ñeâm hoäi 
_GV toùm taét: Tranh ñeâm hoäi cuûa baïn Hoaøng Chöông laø tranh ñeïp, maøu saéc töôi vui, ñuùng laø moät “ñeâm hoäi”
*Tranh 2: Chieàu veà (tranh buùt daïcuûa Hoaøng Phong, 9 tuoåi)
_GV hoûi:
+Tranh cuûa Baïn Hoàng Phong veõ ban ngaøy hay ban ñeâm?
+Tranh veõ caûnh ôû ñaâu?
+Vì sao baïn Hoaøng phong laïi ñaët teân tranh laø “Chieàu veà” ?
+Maøu saéc cuûa tranh theá naøo?
_GV gôïi yù: Tranh cuûa baïn Hoaøng Phong laø böùc tranh ñeïp, coù nhöõng hình aûnh quen thuoäc, maøu saéc röïc rôõ, gôïi nhôù ñeán buoåi chieàu heø ôû noâng thoân
3.GV toùm taét:
_Tranh phong caûnh laø tranh veõ veà caûnh. Coù nhieàu loaïi caûnh khaùc nhau:
+Caûnh noâng thoân( ñöôøng laøng, caùnh ñoàng, haø ao, )
+Caûnh thaønh phoá (nhaø, xe coä)
+Caûnh soâng, bieån (soâng, taøu thuyeàn )
+Caûnh nuùi röøng (nuùi, ñoài, caây, suoái)
_Coù theå duøng maøu thích hôïp ñeå veõ caûnh vaøo buoåi saùng, tröa, chieàu, toái
_Hai böùc tranh vöøa xem laø nhöõng tranh phong caûnh ñeïp
4. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù:
_Nhaän xeùt tieát hoïc
5.Daën doø: 
 _Daën HS veà nhaø:
_Quan saùt 
+Tranh veõ nhöõng ngoâi nhaø cao, thaáp vôùi maùi ngoùi maøu ñoû
+Phía tröôùc laø caây
+Caùc chuøm phaùo hoa nhieàu maøu saéc treân baàu trôøi
+Tranh coù nhieàu maøu töôi saùng vaø ñeïp: maøu vaøng, maøu tím, maøu xanh cuûa phaùo hoa, maøu ñoû cuûa maùi ngoùi, maøu xanh cuûalaù caây
+Baàu trôøi maøu thaãm laøm noåi baät maøu cuûa phaùo hoa vaø caùc maùi nha
Ø
+Veõ ban ngaøy
+Veõ caûnh noâng thoân: coù nhaø ngoùi, coù caây döøa, coù ñaøn traâu  
+Baàu trôøi veà chieàu ñöôïc veõ baèng maøu da cam; ñaøn traâu ñang veà chuoàng 
+Maøu saéc töôi vui: maøu ñoû cuûa maùi ngoùi, maøu vaøng uûa töôøng, maøu xanh cuûa laù caây 
_Quan saùt caây vaø caùc con vaät
_Söu taàm tranh phong caûnh
Toán T.C Luyeän taäp
Môc tiªu.
1. KiÕn thøc: Cñng cè vÒ b¶ng céng vµ lµm tÝnh céng trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc. PhÐp céng mét sè víi 0.
2. Kü n¨ng: Lµm tèt c¸c phÐp tÝnh céng.
3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc tù tin häc tËp.
Ho¹t ®éng d¹y häc. 
H­íng dÉn lµm bµi tËp ®Ó cñng cè phÐp céng, tÝnh céng.
Bµi 1:Ph¶i viÕt c¸c sè th¼ng cét däc víi nhau
HS nªu c¸ch lµm råi lµm vµ ch÷a bµi.
Bµi 2: TÝnh
 2 + 1 + 2 = 3 + 1 + 1 = 2 + 0 + 2 =
HS nªu l¹i c¸ch tÝnh 
2+ 1 + 2 = ta lÊy 2 céng 1 b»ng 3 råi lÊy 3 céng 2 b»ng 5 viÕt 5. HS lµm tiÕp, ®æi vë kiÓm tra
Bµi 3: §iÒn dÊu >, <
2 + 3 = ... 1 + 4 ... 4 + 1 
2 + 2 ... 5 5 + 0 ... 2 + 3
2 + 2 ... 1 + 2 
2 + 1 ... 1 + 2 
HS ®äc thÇm lµm bµi tËp. Nªu c¸ch lµm - tù lµm - ch÷a bµi 
Bµi 4: Quan s¸t tranh nªu bµi to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp 
Nªu bµi to¸n
ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp 
 2 + 1 = 3 1 + 3 = 4
Cñng cè - dÆn dß.
Nh¾c l¹i ®Çu bµi.
Tieáng vieät T.C: Luyeän vieát
Môc tiªu.
1. KiÕn thøc: HS viÕt ®óng: nô c­êi,buæi tr­a,l­íi c¸,m­êi giê,lß s­ëi.
2. Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng viÕt ®óng kü thuËt, ®¶m b¶o tèc ®é viÕt.
3. Th¸i ®é: TËp trung häc tËp. Cã ý thøc cÈn thËn viÕt n¾n nãt. Gi÷ g×n vë s¹ch viÕt ch÷ ®Ñp.
Ñoà dïng.
B¶ng con, vë 5 li.
Ho¹t ®éng d¹y häc. 
1. LuyÖn viÕt b¶ng con.
a) ViÕt vÇn.
GV viÕt mÉu: nô c­êi,buæi tr­a,l­íi c¸,m­êi giê,lß s­ëi.
GV h­íng dÉn viÕt.
Chó ý: C¸c nèi c¸c con ch÷ trong mçi ch÷ ghi vÇn.
HS quan s¸t vµ ®äc 
HS viÕt b¶ng con 
b) ViÕt tiÕng, tõ.
H­íng dÉn HS viÕt mét sè tiÕng, tõ sau:
nô c­êi,buæi tr­a,l­íi c¸,m­êi giê,lß s­ëi.
H­íng dÉn HS viÕt ®é cao, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tiÕng trong mét tõ.
C¸ch viÕt vÞ trÝ dÊu thanh.
GV söa cho HS.
2. LuyÖn viÕt vë.
nô c­êi: 1 dßng
buæi tr­a: 1dßng.
l­íi c¸: 1 dßng
 m­êi giê: 1 dßng
lß s­ëi: 1 dßng
GV: Chó ý t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót, ®Ó vë
KÌm nh÷ng em viÕt kÐm.
3. Bµi tËp.
H­íng dÉn HS lµm bµi tËp tiÕng ViÖt.
4. Cñng cè: ChÊm bµi viÕt, nhËn xÐt.
HS viÕt b¶ng con 
HS viÕt theo sù h­íng dÉn cña GV
Theå duïc: ÑHÑN – Theå duïc reøn luyeän tö theá cô 
 I / Mục tiêu :
- OÂn 1 soá kyõ naêng ñoäi hình, ñoäi nguõ. OÂn tö theá ñöùng cô baûn, ñöùng ñöa 2 tay ra tröôùc.Hoïc ñöùng ñöa 2 tay dang ngang, ñöùng ñöa 2 tay leân 
- Thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái chính xaùc, nhanh, traät töï.
cao cheách chöõ V. Thöïc hieän ôû möùc cô baûn ñuùng. 
 II/ Đồ dùng dạy học:
 - Giáo viên : Còi , tranh, kẻ sân chơi
 - Học sinh : Trang phục gọn gàng.
III/ Hoạt động dạy học :
Khởi động : Chạy nhẹ nhàng ,xoay các khớp  ...  lời người em, lời chim đại bàng.
- Ý nghĩa câu chuyện: Không nên có tính tham lam.
- Cho các tổ thi đua kể chuyện.
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò
- HS đọc cá nhân (8 em)
- HS đọc từ ngữ ( nhóm, tổ, cá nhân, lớp)
- HS quan sát tranh và nắm nội dung tranh
- HS: tiếng tay, thay, trời, oi.
- HS đọc (cá nhân 5 em)
tổ, lớp đồng thanh
- 2 em lần lượt đọc
- HS viết vở tập viết: tuổi thơ, mây bay
- HS nghe kể chuyện:
+ Tranh 1: Cảnh nghèo nàn của người em: túp lều và cây khế.
+ Tranh 2: Đại bàng hứa ăn khế trả vàng.
+ Tranh 3: Người em đem vàng về trở nên giàu.
+ Tranh 4: Người anh đổi lấy cây khế rồi theo đại bàng ra đảo vàng.
+ Tranh 5: Người anh tham lấy nhiều vàng nên bị rơi xuống biển.
- HS kể nối tiếp câu chuyện
Thuû coâng: Xeù, daùn hình caây ñôn giaûn (Tieát2)
I.Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc:Bieát caùch xeù, daùn hình taùn laù ñôn giaûn.
2.Kó naêng :Xeù ñöôïc hình taùn caây, thaân caây vaø daùn caân ñoái, phaúng.
3.Thaùi ñoä :Ham thích moân hoïc
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Gv: +Baøi maãu veà xeù, daùn hình caây ñôn giaûn.
 +Giaáy thuû coâng, giaáy traéng.
-Hs: Giaáy thuû coâng, buùt chì, hoà daùn, khaên, vôû thuû coâng.
III.Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1.Khôûi ñoäng (1’): OÅn ñònh ñònh toå chöùc.
2.KTBC (2’) : - Kieåm tra vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa Hs.
 - Nhaän xeùt.
3.Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng 1: OÂân laïi lí thuyeát 
Muïc tieâu: Naém ñöôïc quy trình xeù hình caây ñôn giaûn.
Caùch tieán haønh:
Cho HS xem baøi maãu, hoûi ñeå HS traû lôøi quy trình 
Keát luaän: Nhaän xeùt choát laïi yù HS ñaõ traû lôøi.
Hoaït ñoäng 2: HS thöïc haønh treân giaáy maøu
Muïc tieâu: HS thöïc haønh veõ, xeù vaø daùn hình caây ñôn giaûn.
Caùch tieán haønh:
1.Veõ vaø xeù hình vuoâng, troøn ñeám oâ vaø duøng buùt chì noái caùc daáu ñeå thaønh hình caây ñôn giaûn.
2.Veõ vaø xeù daùn hình caây ñôn giaûn.
-Duøng buùt chì veõ hình troøn- Xeù thaønh hình caây ñôn giaûn.
 3. GV höôùng daãn thao taùc daùn hình
 Nghæ giöõa tieát (5’)
Hoaït ñoäng 3: Trình baøy saûn phaåm
Muïc tieâu: Höôùng daãn HS trình baøy saûn phaåm. 
Caùch tieán haønh : 
Yeâu caàu HS kieåm tra saûn phaåm laãn nhau 
Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá daën doø(5’)
Yeâu caàu moät soá HS nhaéc laïi qui trình xeù daùn hình quaû cam.
 Ñaùnh giaù saûn phaåm: Hoaøn thaønh vaø khoâng hoaøn thaønh
- Daën doø: veà nhaø chuaån bò giaáy maøu ñeå hoïc baøi : Xeù, daùn hình caây ñôn giaûn.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS quan saùt vaø traû lôøi.
Thöïc haønh: HS luyeän taäp treân giaáy maøu vaø daùn vaøo vôû thuû coâng.
- Caùc toå trình baøy saûn phaåm cuûa mình treân baûng lôùp.
-Thu doïn veä sinh. 
Thứ naêm ngày 23 tháng 10 năm 2008
Toán: Kieåm tra ñònh kì
Tiếng Việt: Hoïc vaàn eo, ao (Tieát 1) 
I/ Mục tiêu dạy học:
a/ Kiến thức	: Đọc viết được vần eo, ao, ngôi sao, chú mèo.
b/ Kỹ năng	: Đọc và viết được tiếng có vần ao, eo
c/ Thái độ	: Tích cực học tập
II/ Đồ dùng dạy học:
a/ Của giáo viên	: Tranh: ngôi sao, chú mèo
b/ Của học sinh	: Bảng cài, bảng con, Sách giáo khoa.
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
- Gọi 4 HS lên trả bài đọc, viết
- Gọi 1 em viết từ
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu: Ghi đề bài: eo, ao
- Phát âm mẫu
2/ Dạy vần eo:
- Giới thiệu vần
- Nêu cấu tạo, đánh vần, đọc trơn, ghép vần eo
- Có vần eo muốn có tiếng mèo phải làm gì ?
- Giới thiệu tranh: con mèo và từ chú mèo
3/ Dạy vần ao: 
- Nêu cấu tạo, đánh vần, so sánh ao với eo.
- Ghép vần
- Tạo tiếng “ngôi”, đọc từ “ ngôi sao”
4/ Viết bảng con:
- Viết mẫu, Hướng dẫn HS cách viết.
5/ Từ ngữ ứng dụng:
- Ghi từ
- Hướng dẫn HS tìm tiếng có vần ao, eo và luyện đọc từ
- Giải nghĩa từ
- HS 1 đọc: đôi đũa
- HS 2 đọc: tuổi thơ
- HS 3 đọc: mây bay
- HS 4 đọc SGK
- HS 5, 6 viết: tuổi thơ, mây bay
- HS đọc đồng thanh cả lớp: ao, eo
- Đọc đồng thanh 1 lần : eo
- HS thực hành (cá nhân, tổ, lớp)
- Thêm chữ “m” trước vần eo, trên vần eo có dấu huyền
- HS cài tiếng mèo, đánh vần, đọc trơn.
- HS đọc trơn từ ( 4 em)
- HS thực hành ( 4 em)
- HS ghép vần ao
- HS viết bảng con: eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
- HS đọc (cá nhân, tổ, lớp)
 cái kéo trái đào
 leo trèo chào cờ
Tiếng Việt: Hoïc vaàn eo, ao (Tieát 2) 
I/ Mục tiêu dạy học:
a/ Kiến thức	: Đọc trơn đoạn thơ ứng dụng.
b/ Kỹ năng	: Đọc thông, viết thạo, Trả lời đủ câu
c/ Thái độ	: Tích cực học tập
II/ Đồ dùng dạy học:
a/ Của giáo viên	: Tranh luyện đọc, luyện nói.
b/ Của học sinh	: Vở tập viết, Sách giáo khoa
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Luyện đọc
- Hướng dẫn HS đọc lại bài ở tiết 1
- Hướng dẫn xem tranh và giới thiệu đoạn thơ ứng dụng.
+ Tìm tiếng chứa vần đang học
+ Cho HS luyện đọc
+ Đọc mẫu và cho 2 HS khá, giỏi đọc lại
Họat động 2: Luyện viết
- Ổn định HS ngồi viết
- Nhắc lại cách viết.
Họat động 3: Luyện nói
- Cho HS xem tranh và nêu chủ đề
- Nêu câu hỏi trả lời:
+ Nêu từng cảnh trong tranh?
+ Em phải làm gì khi đi học về gặp mưa ?
+ Khi nào em thích có gió ?
+ Trước khi mưa to thì bầu trời như thế nào ?
Họat động 4: Củng cố - Dặn dò
- Hướng dẫn đọc SGK
- Tìm vần eo, ao trong câu văn
- Dặn về nhà đọc lại bài.
- HS đọc (cá nhân, tổ, nhóm, lớp)
- HS đọc (cá nhân, tổ, lớp)
- HS quan sát tranh và nhận biết nội dung tranh.
- HS phát biểu
- HS đọc (cá nhân, tổ, lớp)
- Nghe, 2 em đọc lại bài ứng dụng
- HS viết vào vở Tập Viết
-HS: gió, mây, mưa, bão, lũ
- Trả lời
- Trả lời
- HS đọc SGK
- Phát biểu
Thứ saùu ngày 24 tháng 10 năm 2008
Toaùn: Pheùp tröø trong phaïm vi 3
I/ Mục tiêu dạy học:
a/ Kiến thức	: Nắm được phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 3.
b/ Kỹ năng	: Biết làm tính trừ trong phạm vi 3
c/ Thái độ	: Thích học Toán, cẩn thận
II/ Đồ dùng dạy học:
a/ Của giáo viên	: Tranh minh họa nội dung bài học, tranh bài tập 3. Bộ ghép.
b/ Của học sinh	: Bảng con, bộ học toán, Sách giáo khoa
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
“Luyện tập chung”
- Nhận xét bài luyện tập hôm trước và chấm bổ sung 5 em
- Nhận xét bài tập
Hoạt động 2: Bài mới.
1/ Giới thiệu bài mới: Ghi đề bài
2/ Kiến thức: Giới thiệu phép trừ
2 - 1 = 1
- Trước đó có mấy con ong đang ăn mật hoa ?
- Có mấy con ong đã bay đi ?
- Còn lại mấy con ong ?
- Hai con ong, bay đi một con còn lại mấy con ong ?
- Hãy thực hiện với que tính.
- Hai bớt 1 còn mấy ?
- Viết phép tính gì ?
- Viết lên bảng : 2 - 1 = 1
3/ Thực hiện tương tự với các phép tính
3 - 1 = 2 , 3 - 2 = 1
4/ Luyện đọc ghi nhớ bảng trừ
Kiểm tra học thuộc
5/ Dùng sơ đồ chấm tròn để biết tính chất liên hệ giữa phép cộng và trừ rồi cho đọc.
6/ Luyện tập
- Bài 1: Tính ngang
- Bài 2: Tính dọc
- Bài 3: Viết phép tính thích hợp
- HS lắng nghe, 5 HS đưa bài cho GV
- HS đọc lại đề ( 2 em)
- HS: 2 con ong
- HS: 1 con bay đi
- Còn 1 con ong
- Còn lại 1 con ong
- HS lấy 2 que tính cầm tay trái vừa nói vừa làm thao tác.
- 2 que tính bớt 1 que tính còn 1 que tính
- HS: 2 bớt 1 còn 1
- HS đọc: (cá nhân, lớp)
- HS đọc theo bảng trừ
2 - 1 = 1; 3 - 1 = 2; 3 - 2 = 1
(cá nhân, lớp)
- HS đọc: 2 + 1 = 3; 3 - 1 = 2
 1 + 2 = 3; 3 - 2 = 1
- Các bài tập thực hiện 1 số trên bảng cài và bảng con. Xong cho làm SGK
Taäp vieát: Xöa kia, muøa döa, ngaø voi
I/ Mục tiêu dạy học:
a/ Kiến thức	: Nắm cấu tạo chữ, nắm vững cách viết đúng từ ngữ.
b/ Kỹ năng	: Viết đúng, đẹp các từ ứng dụng
c/ Thái độ	: Ý thức rèn chữ đẹp, vở sạch
II/ Đồ dùng dạy học:
a/ Của giáo viên	: Bài viết mẫu
b/ Của học sinh	: Vở tập viết, bảng con
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài tập
- GV chấm một số vở tiết tuần trước HS chưa viết xong.
- Nhận xét, rút kinh nghiệm.
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu: Ghi đề bài: xưa kia, mùa dưa....
2/ Hướng dẫn tập viết:
- Cho HS xem chữ mẫu 
- Hỏi: những con chữ nào có độ cao bằng nhau?
- Độ cao chữ h, k, g mấy dòng li ?
+ Viết mẫu từng từ ngữ rồi cho HS viết bảng con.
+ Nhận xét, chữa sai cho HS kém
+ Hướng dẫn cách viết vào vở Tập Viết.
- Ổn định cách ngồi cầm bút.
- Nhắc lại viết khoảng cách giữa các từ.
- Theo dõi, chữa sai cho Hs viết chậm, kém.
- Chấm một số bài.
- Tuyên dương bài viết sạch, đẹp.
Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò: Viết tiếp cho đủ bài (Đối với HS nào viết chậm, xấu)
- HS nộp vở TV (5 em)
- Lắng nghe, chú ý
- Quan sát
- HS trả lời
- HS viết bảng con: xưa kia, mùa dưa, ngà voi,....
- HS lắng nghe và viết vào vở Tập Viết.
- Nghe
Taäp vieát: Ñoà chôi, töôi cöôøi, ngaøy hoäi
I/ Mục tiêu dạy học:
a/ Kiến thức	: Nắm cấu tạo tiếng từ, cách viết, khoảng cách các tiếng, các từ.
b/ Kỹ năng	: Biết viết đúng cở chữ, đúng cấu tạo chữ.
c/ Thái độ	: Ý thức rèn chữ đẹp, vở sạch
II/ Đồ dùng dạy học:
a/ Của giáo viên	: Bài viết mẫu
b/ Của học sinh	: Vở tập viết, bảng con
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài tập
- Nhận xét bài tập viết tuần trước, nhắc nhở HS cần cố gắng viết chữ đúng mẫu và giữ vở sạch.
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu: bài tập viết tuần trước gồm những từ có chứa vần kết thúc bằng chữ i, y.
2/ Hướng dẫn quan sát, nhận xét bài mẫu:
- Từ ứng dụng, cấu tạo tiếng có chứa vần âm cuối i, y, các nét nối chữ và vần, độ cao các nét khuyết.
3/ Hướng dẫn cách viết.
- Cho tập viết vào bảng con
- Cho HS viết vào vở tập viêt: Nhắc HS ổn định cách ngồi, cầm bút, xem chữ mẫu đầu dòng để viết đúng mẫu.
- Chữa sai kịp thời cho HS.
4/ Đánh giá, ghi điểm:
- Chấm một số bài viết đã hoàn thành.
- Cho lớp nhận xét bài viết của bạn
Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò
- Tuyên dương HS viết đúng, đẹp
- Dặn dò một số HS viết xấu cần viết lại các từ đó vào vở ô li.
- HS lắng nghe, chú ý
- Lắng nghe
- HS nhận xét, quan sát:
+ Đọc từ ứng dụng: đồ chơi, tươi cười, ngày hội
+ Nêu cấu tạo: chơi, tươi, cười, ngày, hội.
- HS viết bảng con để nắm cấu tạo chữ
- HS viết vào vở Tập Viết.
- HS nộp vở đã viết xong
- Nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 1 tuan 9 CKTKN.doc