Giáo án Sinh hoạt - Tuần 5 đến tuần 9

Giáo án Sinh hoạt - Tuần 5 đến tuần 9

I.Mục tiê:

 HS nắm được mọi hoạt động trong tuần

 Phổ biến kế hoạch tuần 6

 II. Đồ dùng GV: Chuẩn bị bài hỏt: có nội dung về trường lớp và thày cô

 Nhận xột lớp tuần 5

 HS: Chuẩn bị các ý kiến để nhận xét

III Các hoạt động dạy học- học

 

doc 4 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 84Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh hoạt - Tuần 5 đến tuần 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sinh hoạt
Tæng KÕt tuÇn 5
I.Mục tiêu : 
 HS n¾m ®­îc mäi ho¹t ®éng trong tuÇn
 Phổ biến kế hoạch tuần 6
 II. Đồ dùng GV: Chuẩn bị bài hát: cã néi dung vÒ tr­êng líp vµ thµy c«
 Nhận xét lớp tuần 5
 HS: Chuẩn bị các ý kiến để nhận xét
III Các hoạt động dạy học- học
T g
Các hoạt động dạy học
Phương pháptổ chức hoạt 
5’
15’
5’
10’
 1. Ổn định 
 2.Nhận xét nền nếp tuần qua:
GVHD cho từng tổ nhận xét các bạn và tự nhận xét mình về kỷ luật, học tập tuần qua
GV nhận xét:
 GV tổng hợp tình hình: Học tập, kỉ luật, đạo đức, tuần qua
+ Khen những học sinh ngoan, chăm học giỏi. 
+ B×nh chän c¸ nh©n ®iÓn h×nh.:
( GV ghi vµo sæ phô tr¸ch líp)
+ B×nh chän tæ xuÊt s¾c: ( GV ghi vµo sæ phô tr¸ch líp) 
+ Nhắc nhở HS còn yếu, hay nói chuyện trong lớp
 3.Kế hoạch tuần 6
* Phát động thi đua tuần 6:
-Học tập: Nhiều hoa điểm tốt, Nói lời hay làm việc tốt, Kỉ luật trật tự tốt .
Để lập thành tích chào ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 4.Các hoạt động khác:
- Gọi cá nhân lên hát, kể chuyện, đọc thơ
- Dạy bài hát : cã néi dung vÒ tr­êng líp vµ thµy c« vµ vÒ c¸c bµ, c¸c mÑ
Lớp hát: “MÑ vµ c«...”
Thảo luận
Lớp trưởng, tổ trưởng làm việc 
* Tuyên dương 
3- 5 HS nhắc lại
5-7 HS
Cả lớp
sinh hoạt
Tæng KÕt tuÇn 6
I.Mục tiêu : 
 HS n¾m ®­îc mäi ho¹t ®éng trong tuÇn
 Phổ biến kế hoạch tuần 7
 II. Đồ dùng GV: Chuẩn bị bài hát: cã néi dung vÒ tr­êng líp vµ thµy c«
 Nhận xét lớp tuần 6
 HS: Chuẩn bị các ý kiến để nhận xét
III Các hoạt động dạy học- học
T g
Các hoạt động dạy học
Phương pháptổ chức hoạt 
5’
15’
5’
10’
 1. Ổn định 
 2.Nhận xét nền nếp tuần qua:
GVHD cho từng tổ nhận xét các bạn và tự nhận xét mình về kỷ luật, học tập tuần qua
GV nhận xét:
 GV tổng hợp tình hình: Học tập, kỉ luật, đạo đức, tuần qua
+ Khen những học sinh ngoan, chăm học giỏi. 
+ B×nh chän c¸ nh©n ®iÓn h×nh.:
( GV ghi vµo sæ phô tr¸ch líp)
+ B×nh chän tæ xuÊt s¾c: ( GV ghi vµo sæ phô tr¸ch líp) 
+ Nhắc nhở HS còn yếu, hay nói chuyện trong lớp
 3.Kế hoạch tuần 7
* Phát động thi đua tuần 7
-Học tập: Nhiều hoa điểm tốt, Nói lời hay làm việc tốt, Kỉ luật trật tự tốt .
Để lập thành tích chào ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 4.Các hoạt động khác:
- Gọi cá nhân lên hát, kể chuyện, đọc thơ
- Dạy bài hát : cã néi dung vÒ tr­êng líp vµ thµy c«.
Lớp hát : Em yªu tr­êng em..
Thảo luận
Lớp trưởng, tổ trưởng làm việc 
* Tuyên dương 
3- 5 HS nhắc lại
5-7 HS
Cả lớp
sinh hoạt
Tæng KÕt tuÇn 8
I.Mục tiêu : 
 HS n¾m ®­îc mäi ho¹t ®éng trong tuÇn
 Phổ biến kế hoạch tuần 8
 II. Đồ dùng GV: Chuẩn bị bài hát: cã néi dung vÒ tr­êng líp vµ thµy c«
 Nhận xét lớp tuần 7
 HS: Chuẩn bị các ý kiến để nhận xét
III Các hoạt động dạy học- học
T g
Các hoạt động dạy học
Phương pháptổ chức hoạt 
5’
15’
5’
10’
 1. Ổn định 
 2.Nhận xét nền nếp tuần qua:
GVHD cho từng tổ nhận xét các bạn và tự nhận xét mình về kỷ luật, học tập tuần qua
GV nhận xét:
 GV tổng hợp tình hình: Học tập, kỉ luật, đạo đức, tuần qua
+ Khen những học sinh ngoan, chăm học giỏi. 
+ B×nh chän c¸ nh©n ®iÓn h×nh.:
( GV ghi vµo sæ phô tr¸ch líp)
+ B×nh chän tæ xuÊt s¾c: ( GV ghi vµo sæ phô tr¸ch líp) 
+ Nhắc nhở HS còn yếu, hay nói chuyện trong lớp
 3.Kế hoạch tuần 8
* Phát động thi đua tuần 8
-Học tập: Nhiều hoa điểm tốt, Nói lời hay làm việc tốt, Kỉ luật trật tự tốt .
Để lập thành tích chào ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 4.Các hoạt động khác:
- Gọi cá nhân lên hát, kể chuyện, đọc thơ
- Dạy bài hát : cã néi dung vÒ tr­êng líp vµ thµy c«.
Lớp hát : Em yªu tr­êng em..
Thảo luận
Lớp trưởng, tổ trưởng làm việc 
* Tuyên dương 
3- 5 HS nhắc lại
5-7 HS
Cả lớp
sinh hoạt
Tæng KÕt tuÇn 9
I.Mục tiêu : 
 HS n¾m ®­îc mäi ho¹t ®éng trong tuÇn
 Phổ biến kế hoạch tuần 9
 II. Đồ dùng GV: Chuẩn bị bài hát: cã néi dung vÒ tr­êng líp vµ thµy c«
 Nhận xét lớp tuần 8
 HS: Chuẩn bị các ý kiến để nhận xét
III Các hoạt động dạy học- học
T g
Các hoạt động dạy học
Phương pháptổ chức hoạt 
5’
15’
5’
10’
 1. Ổn định 
 2.Nhận xét nền nếp tuần qua:
GVHD cho từng tổ nhận xét các bạn và tự nhận xét mình về kỷ luật, học tập tuần qua
GV nhận xét:
 GV tổng hợp tình hình: Học tập, kỉ luật, đạo đức, tuần qua
+ Khen những học sinh ngoan, chăm học giỏi. 
+ B×nh chän c¸ nh©n ®iÓn h×nh.:
( GV ghi vµo sæ phô tr¸ch líp)
+ B×nh chän tæ xuÊt s¾c: ( GV ghi vµo sæ phô tr¸ch líp) 
+ Nhắc nhở HS còn yếu, hay nói chuyện trong lớp
 3.Kế hoạch tuần 9
* Phát động thi đua tuần 9
-Học tập: Nhiều hoa điểm tốt, Nói lời hay làm việc tốt, Kỉ luật trật tự tốt .
Để lập thành tích chào ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 4.Các hoạt động khác:
- Gọi cá nhân lên hát, kể chuyện, đọc thơ
- Dạy bài hát : cã néi dung vÒ Anh bé ®éi Cô Hå.
Lớp hát : Em yªu tr­êng em..
Thảo luận
Lớp trưởng, tổ trưởng làm việc 
* Tuyên dương 
3- 5 HS nhắc lại
5-7 HS
Cả lớp

Tài liệu đính kèm:

  • docSINH HOAT.doc