Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 30 năm 2011

Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 30 năm 2011

I. Mục tiêu

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: ở lớp, đứng dậy, trêu, bôiI bẩn, vuốt tóc. Bước đầu biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ, khổ thơ.

-Hiểu nội dung bài: Mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bé đã ngoan như thế nào?

- Trả lời câu hỏi 1, 2(SGK).

- GDKNS: Nhận thức về bản thân (HĐ 2.3 )

II . Đồ dùng dạy học:

Tranh minh hoạ bài tập đọc trong S GK.

III. Các hoạt động dạy học

 

doc 27 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 14/11/2016 Lượt xem 376Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 30 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai, ngày 04 tháng 4 năm 2011
Tập đọc
chuyện ở lớp 
I. Mục tiêu
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: ở lớp, đứng dậy, trêu, bôiI bẩn, vuốt tóc. Bước đầu biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ, khổ thơ.
-Hiểu nội dung bài: Mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bé đã ngoan như thế nào?
- Trả lời câu hỏi 1, 2(SGK).
- GDKNS: Nhận thức về bản thân (HĐ 2.3 )
II . Đồ dùng dạy học: 
Tranh minh hoạ bài tập đọc trong S GK.
III. Các hoạt động dạy học 
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Baứi cuừ:
* HĐ1: Baứi mụựi:
2.1 Hướng dẫn HS luyện đọc
2.2 Õn caực vaàn uoõc, uoõt: 
Tieỏt 2
2.3 Tỡm hieồu baứi ủoùc vaứ luyeọn noựi:
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- Cho HS ủoùc tửứng ủoaùn baứi “Chuự coõng” vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
+ ẹoaùn 1: Luực mụựi chaứo ủụứi, chuự coõng coự boọ loõng maứu gỡ?
+ ẹoaùn 2: Sau hai ba naờm ủuoõi coõng troỏng thay ủoồi theỏ naứo
a) GV ủoùc toaứn baứi:
b) HS luyeọn ủoùc:
* Luyeọn ủoùc tieỏng, tửứ: ụỷ lụựp, ủửựng daọy, treõu, boõi baồn, vuoỏt toực
* Luyeọn ủoùc caõu: Cho HS tieỏp noỏi nhau ủoùc trụn tửứng doứng thụ
* Luyeọn ủoùc ủoaùn, baứi: Cho HS thi ủoùc tửứng khoồ thụ, ủoùc caỷ baứi.
- Lụựp ủoùc ủoàng thanh caỷ baứi
a) Tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn uoõt: Vaọy vaàn caàn oõn laứ vaàn uoõc, uoõt
b) Tỡm tửứ ngửừ chửựa tieỏng coự vaàn uoõc, uoõt
- Nhỡn tranh, ủoùc maóu trong SGK
- Tửứng caự nhaõn thi tỡm tửứ ngửừ maứ em bieỏt chửựa tieỏng coự vaàn uoõc, uoõt
+Vaàn uoõc: cuoỏc ủaỏt, caựi cuoỏc, vaực cuoỏc, baột buoọc, troựi buoọc, buoọc daõy, 
+Vaàn uoõt: tuoỏt luựa, buoọt moàm, nuoỏt cụm, khoự nuoỏt, saựng suoỏt..
a) Tỡm hieồu baứi, keỏt hụùp luyeọn ủoùc: 
- Cho HS ủoùc thaàm khoồ thụ 1 vaứ 2, traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau:
+ Baùn nhoỷ keồ cho meù nghe nhửừng chuyeọn gỡ ụỷ lụựp?
- Cho HS ủoùc khoồ thụ 3, vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
+ Meù noựi gỡ vụựi baùn nhoỷ?( mẹ chẳng nhớ nổi đâu, mẹ chỉ muốn biết ở lớp bạn nhỏ ngoan như thế nào)
+ ở lớp em đã tự làm những việc gì?
- GV ủoùc dieón caỷm baứi vaờn
b) Thửùc haứnh luyeọn noựi: 
- ẹeà taứi: Haừy keồ vụựi cha meù, hoõm nay ụỷ lụựp em ủaừ ngoan theỏ naứo?
- Caựch thửùc hieọn:
+ Hai nhoựm, moói nhoựm hai em, dửùa theo tranh, caực em trong nhoựm hoỷi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
+ GV ủửa tranh minh hoaù phoựng to. Moọt nhoựm goàm hai em, moọt ủoựng vai meù vaứ moọt ủoựng vai em beự troứ chuyeọn theo ủeà taứi treõn.
Gụùi yự:Meù: - Con keồ xem ụỷ lụựp ủaừ ngoan theỏ naứo?
Con: -Meù ụi, hoõm naứy con laứm trửùc nhaọt, lau baỷng saùch, coõ giaựo khen con
Meù: - Con meù ngoan quaự nhổ! 
- Nhận xét chung tiết học.
..
Toán
phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
I. Mục tiêu
- Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số(không nhớ) dạng 65 - 30, 36 - 4.
Hoàn thành bài 1, bài 2, bài 3 (cột 1, 3).
II. Đồ dùng 
+ Các bó que tính và các que tính rời.
III. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Bài cũ:
* HĐ1: Bài cũ:
2.1 Giụựi thieọu caựch laứm tớnh trửứ (khoõng nhụự) dạng 65 - 30 và 36 - 4 .
a) Daùng 65 – 30
b) Daùng 36 - 4
* HĐ2: Thực hành
Baứi 1 : Tớnh 
Baứi 2 : ẹuựng ghi ẹ - Sai ghi S
Baứi 3: Tớnh nhaồm 
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào bảng con:
- Đặt tính rồi tính: 5 + 24 ; 11 + 80 ; 15 + 51 ; 22 + 40
- HS nêu cách đặt tính và làm tính.
- GV nhận xét chung.
Bửụực 1: GV hửụựng daón HS thao taực treõn caực que tớnh
- Cho HS laỏy 65 que tớnh (goàm 6 boự vaứ 5 que tớnh rụứi), GV noựi vaứ vieỏt: 
+ Coự 6 boự, vieỏt 6 ụỷ coọt chuùc
+ Coự 5 que rụứi, vieỏt 5 ụỷ coọt ủụn vũ
- Tieỏn haứnh taựch ra 3 boự 
+ Coự 3 boự, vieỏt 3 ụỷ coọt chuùc
+ Coự 0 que rụứi, vieỏt 0 ụỷ coọt ủụn vũ
- Coứn laùi:
- GV vieỏt: 3 ụỷ coọt chuùc, vieỏt 5 ụỷ coọt ủụn vũ vaứo caực doứng ụỷ cuoỏi baỷng
Bửụực 2: Giụựi thieọu kyừ thuaọt laứm tớnh trửứ daùng 65 - 30
+ ẹaởt tớnh:
- Vieỏt 65 roài vieỏt 30 sao cho chuùc thaỳng coọt chuùc, ủụn vũ thaỳng coọt ủụn vũ
- Vieỏt daỏu - Keỷ vaùch ngang
+ Tớnh (tửứ phaỷi sang traựi)
 65 +5 trửứ 0 baống 5, vieỏt 5
 - 30 + 6 trửứ 3 baống 3, vieỏt 3
 ___ 
 35
 Nhử vaọy: 65 – 30 = 35
*Goùi vaứi HS neõu laùi caựch trửứ, GV choỏt laùi laàn nửừa
* Thửùc haứnh HS làm trên bảng con : 82 –50; 75 –40; 
- Hửụựng daón caựch laứm tớnh trửứ daùng 36 – 4 (boỷ thao taực treõn que tớnh)
+ ẹaởt tớnh: - Vieỏt 4 phaỷi thaỳng coọt vụựi 6 ụỷ coọt ủụn vũ. Vieỏt daỏu “- ’’
- Keỷ vaùch ngang
+ Tớnh (tửứ phaỷi sang traựi)
 36 + 6 trửứ 4 baống 2, vieỏt 2
 - 4 + haù 3, vieỏt 3
  ____
 32
 Nhử vaọy: 36 – 4 = 32
*Goùi vaứi HS neõu laùi caựch trửứ, GV choỏt laùi laàn nửừa.
* Thửùc haứnh: HS làm trên bảng con 68 – 4; 37 - 2
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 1 
- 2 hoùc sinh leõn baỷng thửùc hieọn. Caỷ lụựp laứm vaứo vở.
- Caỷ lụựp nhaọn xeựt baứi 2 baùn treõn baỷng .
- HS nhắc lại cách thực hiện trừ số có hai chữ số.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai chung.
- Giaựo vieõn treo baỷng phuù cho hoùc sinh tham gia chụi tieỏp sửực 
- Giaựo vieõn toồ chửực chụi coõng baống, theo doừi, nhaọn xeựt cuù theồ 
- Tuyeõn dửụng ủoọi thaộng
-Hs đọc yêu cầu bài
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh kyừ thuaọt tớnh nhaồm nhanh, ủuựng .
- Lửu yự caực pheựp tớnh coự daùng 66-60 , 58-8, 67-7, 99-9. (laứ caực daùng trong ủoự xuaỏt hieọn soỏ 0 ).Gv yêu cầu 3 HS lên chữa bài
a)66 - 60 = 6 98 - 90 = 8 72 - 70 = 2
 78 - 50 = 28 59 - 30 =29 43 - 20 = 23
b)58 - 4 = 54 67 - 7 = 60 99 - 1 = 98
 58 - 8 =50 67 - 5 = 62 99 - 9 = 90
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai chung .
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
..
Luyện viết
Luyện viết: chuyện ở lớp
I. Mục tiêu:
- Chộp lại bài: Chuyện ở lớp một cách chính xác, đẹp; trình bày sạch sẽ
II. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Giới thiệu bài: 
* HĐ2: Hướng dẫn HS tập chộp:
3. Củng cố, dặn dũ:
- GV viết bảng đoạn văn cần chộp.
- HS nhỡn bảng đọc lại đoạn văn.
- GV chỉ cỏc tiếng: “ở lớp, đứng dậy, trêu, bôi bẩn, vuốt tóc,.... ”
- HS đọc, đỏnh vần cỏ nhõn cỏc tiếng dễ viết sai đú, sau đú viết bảng con.
- GV gọi HS nhận xột, sửa sai cho bạn.
- Cho HS tập chộp vào vở, GV hướng dẫn cỏc em cỏch ngồi viết, cỏch cầm bỳt, cỏch trỡnh bày cho đỳng đoạn văn, cỏch viết hoa sau dấu chấm
- HS chộp bài vào vở.
- GV đọc cho HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- GV chữa trờn bảng những lối khú trờn bảng, yờu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bờn lề vở.
 - Nhận xột tiết học.
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
Thứ ba, ngày 05 tháng 4 năm 2011
Thể dục:
trò chơi vận động
I. Mục tiêu:
- Bước đầu biết cách chuyển cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hay vợt gỗ).
- Bước đầu biết cách chơi trò chơi “ kéo cxưa lừa xẻ” ( kết hợp với vần điệu).
II. Địa điểm, phương tiện:
- Treõn saõn trửụứng.
III. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Phaàn mụỷ ủaàu: 
* HĐ2: Phaàn cụ baỷn: 
* HĐ3. Phaàn keỏt thuực: 
- GV nhaọn lụựp. 
- Phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu baứi hoùc
- ẹửựng taùi choó voó tay, haựt . Khụỷi ủoọng( lớp trưởng hô cho cả lớp thực hiện)
a) Troứ chụi “ Keựo cửa lửứa xeỷ”: 
- Cho HS chụi khoaỷng 1 phuựt ủeồ nhụự laùi caựch chụi.
- Daùy cho HS ủoùc vaàn ủieọu: “ Keựo cửa lửứa xeỷ,
Keựo cho thaọt khoeỷ
Cho thaọt nhũp nhaứng
Cho ngửùc nụỷ nang
Chaõn tay cửựng caựp
Hoứ doõ! Hoứ doõ!”
- Cho HS chụi keỏt hụùp vụựi vaàn ủieọu.
b) Chuyeàn caàu theo nhoựm 2 ngửụứi: 
- Cho HS quay maởt vaứo nhau taùo thaứnh tửứng ủoõi moọt caựch nhau 1.5 - 3m.
- Choùn 2 HS coự khaỷ naờng thửùc hieọn ủoọng taực toỏt, chổ daón baống lụứi cho 2 HS ủoự laứm maóu, ủoàng thụứi giaỷi thớch caựch chụi cho caỷ lụựp bieỏt, roài cho tửứng nhoựm tửù chụi. 
- HS thaỷ loỷng.
- GV Cuỷng coỏ.
- HS hát
..
Toán:
luyện tập
I. Mục tiêu 
- Biết đặt tính, làm tính trừ, tính nhẩm các số trong phạm vi 100 ( không nhớ)
- Hoàn thành bài 1, bài 2, bài 3, bài 5.
II. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* Hoaùt ủoọng 1: Củng cố kĩ năng làm tính trừ không nhớ.
Baứi 1 : ẹaởt tớnh roài tớnh 
Baứi 2 : Tớnh nhaồm 
Baứi 3 : ẹieàn daỏu = 
Bài 5: Nối
* Hoạt động 2: Củng cố về giải toán có lời văn.
Baứi 4 : Giaỷi toaựn : Lớp 1B có 35 bạn, trong đó có 20 bạn nữ. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn nam?
4.Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 1 
- 3 hoùc sinh leõn baỷng thửùc hieọn. Caỷ lụựp laứm vaứo vở
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai chung.
- Goùi hoùc sinh neõu laùi caựch trừ nhaồm .
- Hoùc sinh tửù giaỷi baứi vaứo vở sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của bạn. 3HS chữa bài
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai chung.
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn pheựp tớnh ụỷ veỏ traựi, sau ủoự ụỷ veỏ phaỷi so saựnh keỏt quaỷ cuỷa 2 pheựp tớnh roài ủieàn daỏu hay = vaứo choó troỏng. Chuự yự luoõn so saựnh caực soỏ tửứ traựi sang phaỷi .
- Cho hoùc sinh tửù giaỷi baứi toaựn vaứo vở.
-1 hoùc sinh leõn baỷng giaỷi baứi toaựn.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai chung.
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh chụi tieỏp sửực lụựp chia 2 ủoọi moói ủoọi 5 em xeỏp haứng 1 laàn lửụùt tớnh vaứ noỏi pheựp tớnh vụựi keỏt quaỷ ủuựng. ẹoọi naứo noỏi nhanh, noỏi ủuựng laứ thaộng cuoọc. 
- Giaựo vieõn chửừa baứi tuyeõn dửụng ủoọi thaộng. 
- Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh ủoùc baứi toaựn vaứ tửù toựm taột baứi toaựn. 
- Cho hoùc sinh tửù giaỷi vaứo vụỷ oõ li . 1HS tóm tắt, 1HS giải
Tóm tắt Bài giải
Có: 35 bạn Số bạn nam lớp 1B có là:
Có: 20 bạn nữ 35 – 20 = 15( bạn)
Có :....bạn nam? Đáp số: 15 bạn
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
.
Tập viết
tô chữ hoa o, ô, ơ, p
I. Mục tiêu 
- Tô được các chữ hoa O, Ô, Ơ, P.
- Viết đúng các vần: uôt, uôc, ưu, ươu ; các từ: chải chuốt, thuộc bài, con cừu, ốc bươu kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai ( Mỗi từ ngữ được viết ít nhất 1 lần).
II. Đồ dùng dạy-học:
- Các chữ hoa O, Ô, Ơ, P theo mẫu.
- Các vần uôt, uôc, ưu, ươu; các từ ngữ: chải chuốt, thuộc bài, con cừu, ốc bươu đặt trong khung chữ.
III. Các hoạt động dạy-học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* Hoạt động 1: Hướng dẫn tô chữ hoa:
* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng:
*Hoạt động ... Mèo con đi học
- Làm các bài tập chính tả có liên quan
II. Hoạt động dạy - học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Luyện đọc:
* HĐ2: Tìm hiểu nội dung:
* HĐ4: Bài tập
3. Củng cố, dặn dò
- HS luyện đọc bài ở SGK ( nhóm đôi)
- Gọi HS đọc bài nối tiếp
- Gọi HS đọc cả bài.
- HS thi đọc đúng, đọc hay
- HS đọc bài: Mèo con đi học
- GV hỏi:
+ Mèo con kiếm cớ gì để trốn học?
+ Cừu nói gì khiến Mèo vội xin đi học ngay
Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm
a) Từ ngữ có vần iu: nhỏ xíu,.
b) Từ ngữ có vần ưu: hoa lựu,
- HS tự làm bài và lên chữa bài
- GV nhận xét
Bài 2: Điền chữ d, gi hay r
Con ao; cái .ổ; ..àn mướp
- HS tự làm bài và lên chữa bài
- GV nhận xét
Nhận xét giờ học.
Tự học
Luyện đọc: chuyện ở lớp và mèo con đI học
I. Mục tiêu:
- Luyện HS đọc bài: Chuyện ở lớp và Mèo con đi học
II. Hoạt động dạy - học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* Hoạt động 1: Luyeọn ủoùc bài: Chuyện ở lớp
* Hoạt động 2: Luyện đọc: Mèo con đi học
3. Củng cố, dặn dò
- HS đọc lại bài chuyện ở lớp
- HS đọc theo bàn
- GV mời đại diện bàn lên đọc
- GV nhận xét
- HS thi đọc và trả lời câu hỏi
+ Baùn nhoỷ keồ cho meù nghe nhửừng chuyeọn gỡ ụỷ lụựp?
+ Meù noựi gỡ vụựi baùn nhoỷ?
- HS đọc lại bài chuyện ở lớp
- HS đọc theo bàn
- GV mời đại diện bàn lên đọc
- GV nhận xét
- HS thi đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi
+ Meứo kiem cụự gỡ ủeồ troỏn hoùc?
+ Cửứu noựi gỡ khieỏn Meứo voọi xin ủi hoùc ngay?
Nhận xét giờ học.
Thứ sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2011
Buổi sáng
Tập đọc
người bạn tốt
I. Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: bút chì, liền đưa, sửa lại, ngay ngắn, ngượng nghịu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu nội dung bài: Nụ và Hà là những người bạn tốt, luôn giúp đỡ bạn rất hồn nhiên và chân thành.
- Trả lời câu hỏi 1, 2( SGK).
- GDKNS: Tự nhận thức về bản thân
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ bài tập đọc SGK.
III. Hoạt động dạy-học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Baứi cuừ:
* HĐ2: Baứi mụựi:
2.1 Hửụựng daón HS luyeọn ủoùc:
2.2 OÂn caực vaàn uc, ut: 
(thửùc hieọn caực yeõu caàu) trong SGK:
Tieỏt 2
2.3 Tỡm hieồu baứi ủoùc vaứ luyeọn noựi:
5. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
Cho HS ủoùc thuoọc loứng baứi thụ “Meứo con ủi hoùc” vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
+ Meứo kieỏm cụự gỡ ủeồ ủũnh troỏn hoùc?
+ Vỡ sao Meứo con laùi ủoàng yự ủi hoùc? Nhaọn xeựt
a) GV ủoùc toaứn baứi: 
b) HS luyeọn ủoùc:
* Luyeọn ủoùc tieỏng, tửứ: lieàn, sửỷa laùi, naốm, ngửụùng nghũu
+ Cho HS gheựp tửứ: ngửụùng nghũu
* Luyeọn ủoùc caõu:
- Cho HS luyeọn ủoùc nhieàu laàn caõu ủeà nghũ cuỷa Haứ, caõu traỷ lụứi cuỷa Cuực
*Luyeọn ủoùc ủoaùn, baứi: 
- ẹoaùn 1: “Trong giụứ veừ  ủửa buựt cuỷa mỡnh cho Haứ”: ẹoùc theo caựch phaõn vai - ẹoaùn 2: Phaàn coứn laùi. Chuự yự nghổ hụi sau daỏu chaỏm, ngaột hụi sau daỏu phaồy. Cho HS thi ủoùc caỷ baứi- Lụựp ủoùc ủoàng thanh caỷ baứi
a) Tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn uc, ut:
b) Cho caỷ lụựp thi noựi caõu coự vaàn uc hoaởc ut
+ Cho HS ủoùc maóu trong SGK
+ 2 Nhoựm thi noựi vụựi nhau
-Vaàn uc: Hoa cuực nụỷ vaứo muứa thu
-Vaàn ut: Kim phuựt chaùy nhanh hụn kim giụứ, 
a) Tỡm hieồu baứi, keỏt hụùp luyeọn ủoùc:
- Cho HS ủoùc ủoaùn 1, traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau:
+ Haứ hoỷi mửụùn buựt, ai ủaừ giuựp Haứ?
- Cho HS ủoùc ủoaùn 2, vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
+ Baùn naứo giuựp Cuực sửỷa daõy ủeo caởp?
- Cho HS ủoùc caỷ baứi, traỷ lụứi caõu hoỷi:
+ Em hieồu theỏ naứo laứ ngửụứi baùn toỏt?
+ Theo em thì đối với các bạn em đã là người bạn tốt chưa?
b) Luyeọn noựi: 
- ẹeà taứi: Keồ veà ngửụứi baùn toỏt cuỷa em.
- Gụùi yự lụứi keồ dửùa theo tranh:
+ Trụứi mửa Tuứng ruỷ Tuaỏn cuứng khoaực aựo mửa ủi veà
+ Haỷi oỏm, Hoa ủeỏn thaờm vaứ mang theo vụỷ ủaừ cheựp baứi giuựp baùn
+ Tuứng coự chuoỏi. Tuứng mụứi Quaõn aờn cuứng
+ Phửụng giuựp Lieõn hoùc oõn. Hai baùn ủeàu ủửụùc ủieồm 10
- GV chổ ủũnh 2 HS keồ veà ngửụứi baùn toỏt trửụực lụựp
- Nhận xét tiết học.
Thủ công
Cô Hoa dạy
.
Luyện viết
Luyện viết: người bạn tốt
I. Mục tiêu:
- Chộp lại bài: “ Người bạn tốt” một cách chính xác, đẹp; trình bày sạch sẽ
II. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Giới thiệu bài: 
* HĐ2: Hướng dẫn HS tập chộp:
3. Củng cố, dặn dũ:
- GV viết bảng đoạn văn cần chộp.
- HS nhỡn bảng đọc lại đoạn văn.
- GV chỉ cỏc tiếng: “bút chì, liền đưa, sửa lại, ngay ngắn, ngượng nghịu,.... ”
- HS đọc, đỏnh vần cỏ nhõn cỏc tiếng dễ viết sai đú, sau đú viết bảng con.
- GV gọi HS nhận xột, sửa sai cho bạn.
- Cho HS tập chộp vào vở, GV hướng dẫn cỏc em cỏch ngồi viết, cỏch cầm bỳt, cỏch trỡnh bày cho đỳng đoạn văn, cỏch viết hoa sau dấu chấm
- HS chộp bài vào vở.
- GV đọc cho HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- GV chữa trờn bảng những lối khú trờn bảng, yờu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bờn lề vở.
 - Nhận xột tiết học.
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
..
Hoạt động tập thể
Sinh hoạt cuối tuần (Tuần 30)
I. Mục tiêu:
- Đánh giá những ưu, khuyết điểm của lớp.
- ý thức rèn luyện, học tập, biết thi đua, bình bầu giữa các tổ.
- Biết được kế hoạch tuần sau.
II. Các hoạt động
- Lớp trưởng nhận xét tuần qua.
- GV chốt lại những ưu điểm, hạn chế của lớp trong tuần qua.
- Nhắc nhở tập thể, cá nhân thực hiện tốt kế hoạch của lớp.
- GV phổ biến kế hoạch tuần tới.
+ Thực hiện tốt chương trình thời khoá biểu tuần 31.
+ Chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì và đón các đoàn kiểm tra.
- Bình bầu hs xuất sắc.
- Tổng kết tiết học.
.
Buổi chiều
Luyện Toán
Luyện: cộng (trừ) trong phạm vi 100 (Không nhớ)
I. Mục tiêu:
	Rèn kĩ năng cho HS làm phép tính cộng(trừ) không nhớ trong phạm vi 100
II. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: HS hoàn thành VBT 
* HĐ2: Bài tập làm thêm
3. Củng cố, dặn dò 
- HS tự làm bài
- GV theo dõi, hướng dẫn thêm cho HS yếu
Bài 1: Đặt tính rồi tính
46	+ 32	8 + 71 
69 - 53	77 - 5
- HS nhắc lại cách đặt tính
- HS làm bài
- HS chữa bài
Bài 2: Tính nhẩm
50 + 30 =	70 - 40 =	 90 - 50 +30 =
40 + 8 =	56 - 6 =	 50 + 25 - 5 = 
60 + 29 =	84 - 24 =	 19 + 40 - 39 = 
- HS tự tính nhẩm
- GV gọi lần lượt từng HS nêu kết quả của phép tính
Bài 3: Nhà Hoa nuôi 25 con gà, nhà Bình nuôi 34 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà? 
- HS đọc bài toán
- HS tóm tắt rồi giải bài toán
Bài 4: Lớp 1B có 36 bạn, trong đó có 24 bạn nam. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn nữ?
- HS đọc bài toán
- HS tóm tắt rồi giải bài toán
- GV nhận xét giờ học
- Dặn dò về nhà.
..
Luyện Tiếng Việt
Luyện: người bạn tốt
I. Mục tiêu:
- Luyện HS đọc lại bài đã học: Người bạn tốt
- Làm các bài tập chính tả có liên quan
II. Hoạt động dạy - học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Luyện đọc:
* HĐ2: Tìm hiểu nội dung:
* HĐ4: Bài tập
3. Củng cố, dặn dò
- HS luyện đọc bài ở SGK ( nhóm đôi)
- Gọi HS đọc bài nối tiếp
- Gọi HS đọc cả bài.
- HS thi đọc đúng, đọc hay
- HS đọc bài: Người bạn tốt
- GV hỏi:
+ Trong giờ tập vẽ Hà mượn bút của ai?
+ Bạn nào giúp Cúc sửa dây đeo cặp?
+ Đọc lại câu trong bài tả việc Hà giúp Cúc sửa dây đeo cặp?
+ Em hiểu thế nào là người bạn tốt?
Bài 1: Điền vào chỗ trống
a) húc hay hút: 
- trâunhau
- máybụi
b) cúc hay cút
- hoa.vàng
- con chim..
- HS tự làm bài và lên chữa bài
- GV nhận xét
Bài 1: Điền vào chỗ trống
a) gảy hay gãy: 
- chúđàn
- bút chì.
b) sửa hay sữa
- Bé uống ..
- Bố .ti vi
- HS tự làm bài và lên chữa bài
- GV nhận xét
Nhận xét giờ học.
Hoạt động tập thể
An toàn giao thông
Bài 4: đI bộ an toàn trên đường
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
Biết được những quy định về an toàn khi đi bộ trên đường phố
- Đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát mép đường (nơi không có vỉa hè)
- Không chơi đùa dưới lòng đường
- Khi đi bộ trên đường phố phải nắm tay người lớn
2. Kĩ năng
- Xác định được những nơi an toàn để chơi và đi bộ
- Biết chọn cách đi an toàn khi gặp cản trở trên đường đi
3. Thái độ
- Chấp hành quy định về an toàn khi đi bộ trên đường phố
II. Chuẩn bị
- Bộ sa bàn về nút giao thông có hình các phương tiện và người đi bộ
III. Các hoạt động chính
* HĐ1: Trò chơi “ Đi trên sà bàn”
Mục tiêu:
- HS biết rằng khi đi bộ trên đường phố, đi trên vỉa hè nắm tay người lớn là an toàn
- HS nhận biết vạch đi bộ qua đường
* HĐ2: Trò chơi đóng vai
Mục tiêu:
- Biết chọn cách đi an toàn khi gặp cản trở trên đường đi
- Cách đi bộ an toàn khi đường không có vỉa hè
*HĐ3: Tổng kết
Mục tiêu:
Củng cố những kiến thức về an toàn giao thông ở HĐ1 và HĐ2
* GV giới thiệu: Để đảm bảo ATGT người đi bộ cần tuần theo những quy định sau:
+ Đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát mép đường
+ Không đi, hoặc chơi đùa dưới lòng đường
+ Đi trên đường phố phải đi cùng người lớn, khi đi bộ qua đường phải nắm tay người lớn
- GV cho HS quan sát sa bàn thể hiện một ngã tư đường phố
- GV yêu cầu 1 nhóm (3-4hs) giao cho mỗi em phụ trách một PTGT
- HS đặt hình vào sa bàn
- GV gợi ý:
+ Ô tô, xe máy, đặt ở đâu?
+ Khi đi bộ trên đường phố mọi người phải đi ở đâu?
+ Trẻ em có được chơi đùa đi bộ trên đường không?
+ Người lớn và trẻ em cần phải qua đường ở chỗ nào?
+ Trẻ em khi qua đường cần phải làm gì?
- Mỗi nhóm lần lượt lên thực hành
- GV chọn vị trí trên sân trường, kẻ một số vạch trên sân để làm đường đi và hai vỉa hè, yêu cầu một số HS đứng làm người bán hàng, hay dựng xe máy trên vỉa hè để làm cản trở cho việc đi lại; 2 HS đóng vai(1 người là người lớn) nắm tay nhau đi trên vỉa hè bị lấn chiếm
- GV đặt câu hỏi để HD thảo luận xem làm thế nào để bạn nhỏ và người lớn có thể đi bộ trên vỉa hè bị lấn chiếm
- HS trình bày
- GV kết luận: Nếu vỉa hè có vật cản, người đi bộ có thể đi xuống lòng đường nhưng phải đi sát mép đường
- GV chi lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thảo luận và trả lời một câu hỏi
+ Khi đi bộ trên đường phố, cần đi ở đâu để đảm bảo an toàn?
+ Trẻ em đi bộ, chơi đùa dưới lòng đường thì sẽ nguy hiểm như thế nào?
+ Khi đi qua đường, trẻ em cần phải làm gì để đảm bảo an toàn cho mình?
+ Sau khi các nhóm trả lời câu hỏi, GV bổ sung và nhấn mạnh câu trả lời ở từng câu để HS ghi nhớ.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 30(1).doc