Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần học 14 năm 2009 - 2010

Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần học 14 năm 2009 - 2010

Tiết 2+3: Tiếng việt: BAỉI 55 : eng – ieõng

A.Mục tiêu

- Đọc được : eng , iêng , lưỡi xẻng , trống chiêng ; từ và các câu ứng dụng .

- Viết được : eng , iêng , lưỡi xẻng , trống chiêng

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề : Ao , hồ , giếng .

B. Đồ dùng:

-GV :Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói(.sgk)

- HS :Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

C. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :

 

doc 26 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 27/07/2019 Lượt xem 60Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần học 14 năm 2009 - 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 14
THỨ 2
	Ngày lờn kế hoạch 30 / 11 /2009
	Ngày thực hiện kế hoạch 1 / 12 /2009
Tieỏt 1: 	
CHAỉO Cễỉ ẹAÀU TUAÀN
----------------=˜&™=--------------
Tiết 2+3: Tiếng việt: BAỉI 55 : eng – ieõng
A.Mục tiêu
- Đọc được : eng , iêng , lưỡi xẻng , trống chiêng ; từ và các câu ứng dụng .
- Viết được : eng , iêng , lưỡi xẻng , trống chiêng 
- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề : Ao , hồ , giếng .
B. Đồ dùng:
-GV :Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói(.sgk)
- HS :Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
C. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
TG
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
4’
1’
7’
7’
9’
6’
1’
10’
13’
8’
 3’
1’
Tieỏt 1
1. KTBC :- Hoùc vaàn hoõm trửụực caực em ủửụùc baứi gỡ?
- Vieỏt baỷng con: Toồ 1: ngaùi nguứng
 Toồ 2: vuứng ủoõng
 Toồ 3: lửng trụứi
2. Baứi mụựi:
a. Giụựi thieọu baứi:
- Hoõm nay chuựng ta hoùc 2 vaàn mụựi.
b. Daùy vaàn eng 
* Giụựi thieọu vaàn:
- Vieỏt vaàn eng: Phaựt aõm.
* Nhaọn dieọn vaàn:
+ Vaàn eng ủửụùc taùo neõn tửứ nhửừng aõm naứo?
* ẹaựnh vaàn :
- Hửụựng daón ủaựnh vaàn e - ng - eng.
- Giụựi thieọu tieỏng:
+ Yeõu caàu hs laỏy aõm x ủaởt vaứo trửụực vaàn eng, daỏu hoỷi ủaởt treõn e ủeồ taùo tieỏng mụựi.
+ Nhaọn xeựt.
+ Hửụựng daón hs ủaựnh vaàn: 
+ GV theo doừi, chổnh sửừa. 
+ GV nhaọn xeựt vaứ ghi tieỏng xeỷng leõn baỷng.
+ Giụựi thieọu tửứ lửụừi xeỷng
- Giụựi thieọu tranh lửụừi xeỷng
c. Daùy vaàn ieõng :Tửụng tửù	
d. Hửụựng daón vieỏt baỷng con:
- Vieỏt maóu, hửụựng daón quy trỡnh.
- Theo doừi, uoỏn naộn.
- GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai.
e. ẹoùc tửứ ửựng duùng:
- Giụựi thieọu tửứ ửựng duùng:
 + Giaỷi thớch tửứ.
- Nhaọn xeựt.
 3. Cuỷng coỏ tieỏt 1: Tỡm tieỏng mang vaàn mụựi hoùc
Tieỏt 2
1. Luyeọn ủoùc:
* ẹoùc vaàn, tieỏng, tửứ: 
- GV nhaọn xeựt.
* Luyeọn ủoùc caõu: 
- Giụựi thieọu tranh ruựt caõu ghi baỷng: 
3. Luyeọn vieỏt:
- GV hửụựng daón hoùc sinh vieỏt treõn vụỷ taọp vieỏt.
- Theo doừi vaứ sửừa sai.
- Chaỏm ủieồm moọt soỏ vụỷ.
- Nhaọn xeựt caựch vieỏt.
2. Luyeọn noựi: 
+ Trong tranh veừ gỡ? 
(GD HS caồn thaọn khoõng chụi ủuứa ụỷ bụứ ao, hoà)
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- Goùi ủoùc baứi, tỡm tieỏng mụựi mang vaàn mụựi hoùc.
5. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc:
- Tuyeõn dửụng nhửừng hs hoùc toỏt.
- ẹoùc laùi baứi ụỷ nhaứ.
- Hoùc sinh neõu teõn baứi trửụực.
- Vieỏt vaứo baỷng con theo yeõu caàu cuỷa gv.
- ẹoùc tửứ treõn baỷng con.
- 2 hs ủoùc caõu ửựng duùng.
- Laộng nghe 
- Phaựt aõm.
+ Vaàn eng ủửụùc taùo neõn tửứ aõm e vaứ ng.
- Phaõn tớch vaàn.
- So saựnh vaàn eng vụựi ung
- Gheựp vaàn eng
- Laộng nghe.
- ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn.
- Gheựp tieỏng xeỷng
- ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng.
- Phaõn tớch tieỏng
- ẹoùc laùi baứi treõn baỷng.
- ẹoùc trụn tửứ.
- Quan saựt.
- Quan saựt, laộng nghe.
- Vieỏt baỷng con: eng, ieõng, lửụừi xeỷng, troỏng chieõng.
- Hoùc sinh ủaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng.
- ẹoùc trụn tửứ ửựng duùng. 
- ẹoùc toaứn baỷng.
- 4 - 6 hs thửùc hieọn
- Laàn lửụùt caự nhaõn ủoùc baứi treõn baỷng.
- Thaỷo luaọn nhoựm veà noọi dung tranh.
- Hoùc sinh tỡm tieỏng mụựi trong caõu. 
- ẹaựnh vaàn tieỏng mụựi vaứ ủoùc trụn tieỏng.
- ẹoùc trụn toaứn caõu.
- Toaứn lụựp thửùc hieọn.
- Luyeọn noựi tửù nhieõn theo gụùi yự cuỷa gv.
- Laộng nghe.
---------------------=˜&™=----------------------
Tieỏt 4: ẹaẽo ủửực
ẹI HOẽC ẹEÀU VAỉ ẹUÙNG GIễỉ (Tieỏt 1)
I. Muùc tieõu:
Neõu ủửụùc theỏ naứo laứ ủi hoùc ủeàu vaứ ủuựng giụứ
 - Hoùc sinh lụùi ớch cuỷa vieọc ủi hoùc ủeàu vaứ ủuựng giụứ laứ giuựp cho caực em thửùc hieọn toỏt quyeàn ủửụùc hoùc cuỷa mỡnh.
II. Chuaồn bũ : Tranh minh hoaù( SGK).
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
TG
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng hoùc sinh
4’
1’
10’
10’
3’
2’
1’
1. KTBC: Hoỷi baứi trửụực: 
+ Khi chaứo cụứ caực em phaỷi coự thaựo ủoọ nhử theỏ naứo?
+	Hỡnh daựng laự Quoỏc kỡ cuỷa Vieọt Nam nhử theỏ naứo?
- GV nhaọn xeựt KTBC.
2. Baứi mụựi : 
a. Giụựi thieọu baứi ghi tửùa.
b. Hửụựng daón baứi
Hoaùt ủoọng 1 : Hoùc sinh baứi taọp 1:
- Goùi hoùc sinh neõu noọi dung tranh.
GV neõu caõu hoỷi:
- Thoỷ ủaừ ủi hoùc ủuựng giụứ chửa?
- Vỡ sao Thoỷ nhanh nheùn laùi ủi hoùc chaọm? Ruứa chaọm chaùp laùi ủi hoùc ủuựng giụứ?
- Qua caõu chuyeọn em thaỏy baùn naứo ủaựng khen? Vỡ sao?
 Cho hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm 2 hoùc sinh, sau cuứng goùi hoùc sinh trỡnh baứy keỏt quỷa vaứ boồ sung cho nhau.
Hoaùt ủoọng 2: Hoùc sinh ủoựng vai theo tỡnh huoỏng “Trửụực giụứ ủi hoùc” (BT 2)
- Giaựo vieõn phaõn 2 hoùc sinh ngoài caùnh nhau thaứnh moọt nhoựm ủoựng vai hai nhaõn vaọt trong tỡnh huoỏng.
+ Neỏu em coự maởt ụỷ ủoự. Em seừ noựi gỡ vụựi baùn? Taùi sao?
Hoaùt ủoọng 3: Toồ chửực cho hoùc sinh lieõn heọ:
+ Baùn naứo lụựp ta luoõn ủi hoùc ủuựng giụứ?
+ Keồ nhửừng vieọc caàn laứm ủeồ ủi hoùc ủuựng giụứ?
3. Cuỷng coỏ: Hoỷi teõn baứi.
- Goùi neõu noọi dung baứi.
- Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng. 
4. Daởn doứ :Hoùc baứi, xem baứi mụựi.
HS neõu teõn baứi hoùc.
- GV goùi 4 hoùc sinh ủeồ kieồm tra baứi.
- Vaứi HS nhaộc laùi.
- Hoùc sinh neõu noọi dung.
- Thoỷ ủi hoùc chửa ủuựng giụứ.
- Thoỷ la caứ doùc ủửụứng. Ruứa coỏ gaộng vaứ chaờm chổ neõn ủi hoùc ủuựng giụứ.
- Ruứa ủaựng khen? Vỡ chaờm chổ, ủi hoùc ủuựng giụứ.
- Vaứi em trỡnh baứy.
- Hoùc sinh laộng nghe vaứ vaứi em nhaộc laùi.
- Hoùc sinh thửùc haứnh ủoựng vai theo caởp hai hoùc sinh.
- Hoùc sinh ủoựng vai trửụực lụựp.
- Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt vaứ thaỷo luaọn:
- Hoùc sinh lieõn heọ thửùc teỏ ụỷ lụựp vaứ neõu.
Hoùc sinh laộng nghe ủeồ thửùc hieọn cho toỏt.
---------------------=˜&™=----------------------
Tiết 5 Theồ duùc: thể dục rlttcb – trò chơi vận động 
I – Mục tiêu:
 - Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa hai tay ra trước , đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
 - Làm quen đứng đưa một chân ra trước , hai tay chống hông .
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được .
II - Địa điểm , phương tiện:
- Trên sân trường. Dọn VS nơi tập. 
III – Nội dung và phương pháp lên lớp:
TG
TG
Hoaùt ủoọng GV
7’
20’
7’
1. Phần mở đầu:
T: nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học
2. Phần cơ bản:
+ ôn tư thế đứng cơ bản
+ ôn đứng đưa hai tay ra trước
+ học đứng đưa một chân ra sau .
+ tập phối hợp ( 3 lần )
+ đứng hai tay chống hông 
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng đứng nghiêm, đứng nghỉ , quay phải, quay trái.
3. Phần kết thúc: 
T: hệ thống bài
nhận xét giờ học
Về chuẩn bị bài 10
H: + đứng tại chỗ, vỗ tay hát
+ giậm nhịp chân tại chỗ, đếm theo nhịp
+ chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình TN ở sân trường.
+ Đi theo 1 hàng dọc thành vòng tròn và hít thở sâu sau đó đứng quay mặt vào trong
+ T/c: Diệt các con vật có hại
H: Làm theo mẫu của giáo viên
H: đi thường theo nhịp
T/c: Diệt các con vật có hại
---------------------=˜&™=----------------------
THỨ 3
	Ngày lờn kế hoạch 30 / 11 /2009
	Ngày thực hiện kế hoạch 2 / 12 /2009
Tieỏt 1+ 2, : Tieỏng Vieọt BAỉI 56 : uoõng - ửụng
I. Muùc tieõu:	
 Đọc được :uông , ương , quả chuông , con đường ; từ và các câu ứng dụng .
- Viết được : eng , iêng , lưỡi xẻng , trống chiêng 
- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề : đồng ruộng .
II. ẹoà duứng daùy hoùc: 
GV :Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.(SGK)
- HS :Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
TG
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
4’
1’
7’
7’
9’
6’
1’
10’
13’
8’
3’
Tieỏt 1
1. KTBC :- Hoùc vaàn hoõm trửụực caực em ủửụùc baứi gỡ?
- Vieỏt baỷng con: Toồ 1: xaứ beng
 Toồ 2: tieỏng noựi
 Toồ 3: lửụứi bieỏng
- GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
2. Baứi mụựi:
a. Giụựi thieọu baứi:
- Hoõm nay chuựng ta hoùc 2 vaàn mụựi.
b. Daùy vaàn eng 
* Giụựi thieọu vaàn:
- Vieỏt vaàn uoõng: Phaựt aõm.
* Nhaọn dieọn vaàn:
+ Vaàn uoõng ủửụùc taùo neõn tửứ nhửừng aõm naứo?
* ẹaựnh vaàn :
- Hửụựng daón ủaựnh vaàn uoõ - ng - uoõng.
- Giụựi thieọu tieỏng:
+ Yeõu caàu hs laỏy aõm ch ủaởt vaứo trửụực vaàn uoõng ủeồ taùo tieỏng mụựi.
+ Nhaọn xeựt.
+ Hửụựng daón hs ủaựnh vaàn: 
+ GV theo doừi, chổnh sửừa. 
+ GV nhaọn xeựt vaứ ghi tieỏng chuoõng leõn baỷng.
+ Giụựi thieọu tửứ quaỷ chuoõng
- Giụựi thieọu tranh quaỷ chuoõng
c. Daùy vaàn ửụng :Tửụng tửù	
d. Hửụựng daón vieỏt baỷng con:
- Vieỏt maóu, hửụựng daón quy trỡnh.
- Theo doừi, uoỏn naộn.
- GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai.
e. ẹoùc tửứ ửựng duùng:
- Giụựi thieọu tửứ ửựng duùng:
 + Giaỷi thớch tửứ.
 3. Cuỷng coỏ tieỏt 1: Tỡm tieỏng mang vaàn mụựi hoùc
Tieỏt 2
1. Luyeọn ủoùc:
* ẹoùc vaàn, tieỏng, tửứ: 
- GV nhaọn xeựt.
* Luyeọn ủoùc caõu: 
- Giụựi thieọu tranh ruựt caõu ghi baỷng: 
3. Luyeọn vieỏt:
- GV hửụựng daón hoùc sinh vieỏt treõn vụỷ taọp vieỏt.
- Theo doừi vaứ sửừa sai.
- Chaỏm ủieồm moọt soỏ vụỷ.
- Nhaọn xeựt caựch vieỏt.
2. Luyeọn noựi: 
- ẹaởt caõu hoỷi xung quanh chuỷ ủeà ẹoàng ruoọng
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- Goùi ủoùc baứi, tỡm tieỏng mụựi mang vaàn mụựi hoùc.
- Hoùc sinh neõu teõn baứi trửụực.
- Vieỏt vaứo baỷng con theo yeõu caàu cuỷa gv.
- ẹoùc tửứ treõn baỷng con.
- 2 hs ủoùc caõu ửựng duùng.
- Laộng nghe 
- Phaựt aõm.
+ Vaàn uoõng ủửụùc taùo neõn tửứ aõm uoõ vaứ ng.
- Phaõn tớch vaàn.
- So saựnh vaàn uoõng vụựi ung
- Gheựp vaàn eng
- Laộng nghe.
- ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn.
 Gheựp tieỏng chuoõng
- ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng.
- Phaõn tớch tieỏng
- ẹoùc laùi baứi treõn baỷng.
- ẹoùc trụn tửứ.
- Quan saựt.
- Quan saựt, laộng nghe.
- Vieỏt baỷng con: uoõng, ửụng, quaỷ chuoõng, con ủửụứng.
- Hoùc sinh ủaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng.
- ẹoùc trụn tửứ ửựng duùng. 
- ẹoùc toaứn baỷng.
- 4 - 6 hs thửùc hieọn
- Laàn lửụùt caự nhaõn ủoùc baứi treõn baỷng.
- ẹaựnh vaàn tieỏng mụựi vaứ ủoùc trụn tieỏng.
- ẹoùc trụn toaứn caõu.
- Toaứn lụựp thửùc hieọn.
- Luyeọn noựi tửù nhieõn theo gụùi yự cuỷa gv.
- Thaỷo luaọn nhoựm veà noọi dung tranh.
- Hoùc sinh tỡm tieỏng mụựi trong caõu
-------------------=˜&™=----------------------
Tieỏt 3: Toaựn 
PHEÙP TRệỉ TRONG PHAẽM VI 8.
I.Muùc tieõu : 
- Thuộc bảng trừ phạm vi 8.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 8.
- Viết phép tính thích hợp vớ ...  baứi toaựn khaực tửứ moõ hỡnh treõn.
- Hỡnh thaứnh pheựp tớnh: 1 + 8 = 9
- ẹoùc laùi 2 pheựp tớnh treõn.
- ẹoùc thuoọc baỷng coọng ẹT, nhoựm, caự nhaõn.
- Noỏi tieỏp ủoùc baỷng coọng
- 2 -3 hs ủoùc thuoọc baỷng coọng
- Hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
- Laứm baỷng con.
- Hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
- Laứm baứi taọp theo hỡnh thửực troứ chụi Xỡ ủieọn.
- Hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
- Laứm baứi vaứo vụỷ.
- ẹoùc keỏt quaỷ. - Lụựp ủoồi vụỷ doứ baứi.
- Hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
- Hoùc sinh QS tranh roài neõu noọi dung baứi toaựn.
- Thửùc hieọn pheựp tớnh treõn baỷng caứi.
- Hoùc sinh neõu teõn baứi
- ẹaùi dieọn 2 nhoựm chụi troứ chụi.
---------------------=˜&™=----------------------
Tieỏt 5:Mú thuaọt : Vẽ MàU VàO CáC HOạ TIếT ễÛ HìNH VUÔNG.
I.Mục tiêu :
 	-Giúp HS thấy được vẽ đẹp của trang trí hình vuông.
-Biết cách vẽ màu vaứo caực hoùa tieỏt cuỷa hỡnh vuoõng.
	-Giáo dục óc thẩm mỹ, yêu thích môn vẽ.
II.Đồ dùng dạy học:
GV: -Khăn vuông có trang trí, viên gạch hoa
	-Một số bài trang trí sẳn về hình vuông.
-Học sinh : Bút, tẩy, màu 
III.Các hoạt động dạy học :
5’
1’
5’
15’
5’
3’
1.KTBC : 
Kiểm tra đồ dùng học tập của các em.
2.Bài mới :
Qua tranh giới thiệu bài và ghi tựa.
Giới thiệu cho học sinh xem một số vật hay ảnh dạng hình vuông đã chuẩn bị, chú ý đến các hoạ tiết, màu sắc để các em quan sát kĩ nhằm phục vụ cho bài vẽ.
3.Hướng dẫn học sinh cách vẽ màu:
Trước khi vẽ màu GV cho học sinh nhận ra các hình vẽ trong hình vuông (H5) vở tập vẽ.
Hình cái lá ở 4 góc.
Hình thoi ở giữa hình vuông.
Hình tròn ở giữa hình thoi.
Hướng dẫn học sinh xem (H3,4) để các em biết cách vẽ màu, không nên vẽ màu khác nhau ở các góc vuông.
Gợi ý học sinh vẽ màu vào H5
Bốn cái lá vẽ cùng một màu.
Bốn góc vẽ cùng một màu nhưng khác màu của lá.
Vẽ màu khác ở hình thoi.
Vẽ màu khác ở hình tròn.
4. Học sinh thực hành bài vẽ của mình.
Học sinh tự chọn màu để vẽ vào H5
GV theo dõi gợi ý học sinh chọn màu và vẽ màu
5.Nhận xét đánh giá:
GV hướng dẫn học sinh nhận xét một số bài vẽ về:
Cách chọn màu: màu tươi sáng, hài hoà.
Vẽ màu có đậm nhạt, tô đều không ra ngoài hình vẽ.
Thu bài chấm.
Nhận xét -Tuyên dương.
6.Dặn dò: 
Bài thực hành ở nhà.
Vở tập vẽ, tẩy,chì,
Học sinh nhắc tựa.
Học sinh QS tranh ảnh, vật thật để định hướng cho bài vẽ của mình.
Học sinh có thể nêu thêm một số đồ dùng hình vuông có trang trí hoạ tiết.
Học sinh chú ý quan sát và lắng nghe.
Học sinh thực hành bài vẽ hoàn chỉnh theo ý thích của mình.
Học sinh cùng GV nhận xét bài vẽ của các bạn trong lớp.
Học sinh nêu lại cách vẽ màu vào hình vuông.
---------------------=˜&™=----------------------
THỨ 6
	Ngày lờn kế hoạch 4 / 11 /2009
	Ngày thực hiện kế hoạch 5/ 12 /2009
Tieỏt 1,2,: Tieỏng Vieọt: BAỉI 59: OÂN TAÄP
I. Muùc tieõu : 
 - ẹoùc ủửụùc caực vaàn vửứa hoùc coự keỏt thuực baống ng vaứ nh.tửứ vaứ caõu ửựng duùng tửứ baứi 52 ủeỏn 59
 - Nghe hieồu vaứ keồ laùi ủửụùc moọt ủoaùn truyeọn theo tranh truyeọn keồ: Quaù vaứ coõng.
II. ẹoà duứng daùy hoùc: 
GV	- Tranh minh hoaù tửứ khoựa.Caõu ửựng duùng,luyeọn noựi SGK
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
TG
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
5’
3’
26’
1’
11’
8’
14’
2’
Tieỏt 1:
1. KTBC :- Hoùc vaàn hoõm trửụực caực em ủửụùc hoùc aõm gỡ?
- Vieỏt baỷng con: Toồ 1: buoồi saựng
 Toồ 2: ủỡnh laứng
 Toồ 3: beọnh vieọn
- GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
2. Baứi mụựi:
a. Giụựi thieọu baứi: Ghi tửùa
- Goùi hoùc sinh nhaộc laùi caực vaàn ủaừ hoùc trong tuaàn qua.
- Ghi nhửừng vaàn hs neõu leõn goực baỷng.
- GV gaộn baỷng oõ ủaừ ủửụcù phoựng to. 
b. OÂn taọp
* Caực vaàn ủaừ hoùc.	
* Gheựp chửừ thaứnh vaàn.
- GV chổnh sửừa phaựt aõm cho hoùc sinh.
* ẹoùc tửứ ngửừ ửựng duùng:
- Goùi hoùc sinh ủoùc caực tửứ ngửừ ửựng duùng keỏt hụùp phaõn tớch moọt soỏ tửứ.
- GV chổnh sửừa phaựt aõm cho hoùc sinh.
* Taọp vieỏt tửứ ngửừ ửựng duùng:
- Yeõu caàu hoùc sinh vieỏt baỷng con (1 em vieỏt baỷng lụựp): bỡnh minh
- GV chổnh sửừa chửừ vieỏt, vũ trớ daỏu thanh vaứ choó noỏi giửừa caực chửừ trong tửứ cho hoùc sinh.
c. Cuỷng coỏ tieỏt 1: 
- NX tieỏt 1.
Tieỏt 2
3. Luyeọn taọp:
a. Luyeọn ủoùc:
* OÂn tieỏt 1
- GV chổnh sửừa phaựt aõm cho hoùc sinh.
* ẹoùc caõu ửựng duùng
- GV treo tranh 
- Giụựi thieọu caõu ửựng duùng.
- GV chổnh sửừa phaựt aõm cho hoùc sinh giuựp hoùc sinh ủoùc trụn tieỏng .
- GV ủoùc maóu caõu ửựng duùng.
b. Luyeọn vieỏt:
- Yeõu caàu hoùc sinh taọp vieỏt caực tửứ ngửừ coứn laùi cuỷa baứi trong vụỷ Taọp vieỏt.
c. Keồ chuyeọn: Quaù vaứ coõng.
- GV keồ laùi moọt caựch dieón caỷm coự keứm theo tranh minh hoaù (caõu chuyeọn SGV)
- GV chia lụựp thaứnh 4 nhoựm. Moói nhoựm cửỷ 4 ủaùi dieọn vửứa chổ vaứo tranh vửứa keồ ủuựng tỡnh tieỏt theồ hieọn ụỷ moói tranh. Nhoựm naứo coự taỏt caỷ 4 ngửụứi keồ ủuựng laứ nhoựm ủoự chieỏn thaộng.
- GV cho caực toồ thaỷo luaọn noọi dung ủeồ neõu ra yự nghúa cuỷa caõu chuyeọn.
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
- Yeõu caàu hoùc sinh tỡm chửừ vaứ tieỏng trong moọt ủoaùn vaờn baỏt kỡ.
- Veà nhaứ hoùc baứi, xem laùi baứi xem trửụực baứi 17.
- Hoùc sinh neõu teõn baứi trửụực.
- Vieỏt vaứo baỷng con theo yeõu caàu cuỷa gv.
- ẹoùc tieỏng treõn baỷng con.
- ẹoùc caõu ửựng duùng
- Neõu caực vaàn ủaừ hoùc trong tuaàn keỏt thuực baống ng vaứ nh
- Kieồm tra vaứ nhaọn xeựt.
- 3, 4 em leõn baỷng chổ vaứ ủoùc caực aõm ụỷ Baỷng oõn.
- 1 em ủoùc aõm , 1 em leõn baỷng chổ.
- 2 em leõn baỷng vửứa chổ chửừ vửứa ủoùc aõm.
- Hoùc sinh gheựp vaàn tửứ aõm ụỷ coọt doùc vụựi laàn lửụùt caực aõm ụỷ doứng ngang. 
- ẹoùc trụn caực vaàn.
- ẹoùc tửứ ửựng duùng.
- Vieỏt baỷng con tửứ ngửừ: bỡnh minh
- Laộng nghe.
- ẹoùc laùi baứi
- Laàn lửụùt ủoùc caực tieỏng trong Baỷng oõn vaứ caực tửứ ngửừ ửựng duùng (CN, nhoựm, lụựp).
- Nhaọn xeựt noọi dung tranh.
- 2 - 4 em ủoùc
- ẹoùc caõu ửựng duùng (CN, nhoựm, lụựp).
- Hoùc sinh taọp caực tửứ ngửừ coứn laùi cuỷa baứi trong vụỷ Taọp vieỏt.
- Theo doừi vaứ laộng nghe.
- ẹaùi dieọn 4 nhoựm 4 em ủeồ thi ủua vụựi nhau.
- Caực toồ thaỷo luaọn noọi dung ủeồ neõu ra yự nghúa cuỷa caõu chuyeọn: Voọi vaứng haỏp taỏp laùi theõm tớnh haỏp taỏp nửừa thỡ chaỳng bao giụứ laứm ủửụùc vieọc gỡ.
- Hoùc sinh tỡm chửừ vaứ tieỏng trong moọt ủoaùn vaờn baỏt kỡ.
- Laộng nghe, thửùc haứnh ụỷ nhaứ.
---------------------=˜&™=----------------------
Tieỏt 3: Toaựn
PHEÙP TRệỉ TRONG PHAẽM VI 9.
I.Muùc tieõu 
- Thuộc bảng trửứ trong phạm vi 9.
- Biết làm tính trửứ trong phạm vi 9.
- Viết phép tính thích hợp với hình vẽ 
.II. ẹoà duứng daùy hoùc:
GV: - Boọ ủoà duứng toaựn 1
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
TG
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
4’
1’
8’
17’
4’
1’
1. KTBC : 
- Kieồm tra baứi taọp 2, 3 (coọt 3)
- Nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
2. Baứi mụựi :
a. GT baứi: ghi tửùa baứi hoùc.
b. Hửụựng daón thaứnh laọp vaứ ghi nhụự baỷng trửứ:
* CT 9 - 1 = 8 vaứ 9 - 8 = 1
- ẹớnh moõ hỡnh (SGK)
+ Coự 9 hỡnh tam giaực, bụựt ủi moọt hỡnh tam giaực. Coứn laùi maỏy hỡnh tam giaực?
+ 9 bụựt 1 coứn maỏy?
* CT 9 - 2 = 7 vaứ 9 - 7 = 2
 9 - 3 = 6 vaứ 9 - 6 = 3
 9 - 5 = 4 vaứ 9 - 4 = 5 tieỏn haứnh tửụng tửù.
* Hoùc thuoọc baỷng trửứ:
- Xoaự daàn moọt soỏ soỏ vaứ keỏt quaỷ.
c. Thửùc haứnh:
Baứi 1: Tớnh.
- Nhaọn xeựt, chửừa baứi.
Baứi 2: (coọt 1,2,3)Tớnh.
- Cuỷng coỏ veà moỏi quan heọ giửừa pheựp coọng vaứ pheựp trửứ.
- Chửừa baứi
Baứi 3: (baỷng 1)Tớnh:
- Chửừa baứi
Baứi 4: Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp.
- Chửừa baứi.
d. Cuỷng coỏ – daởn doứ:
- Troứ chụi : Keỏt baùn.
- Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng
3. Daởn doứ : 
- Veà nhaứ laứm baứi taọp ụỷ VBT, hoùc baứi, xem baứi mụựi.
- 2 hs thửùc hieọn.
- 3 hs ủoùc thuoọc baỷng coọng trong phaùm vi 9.
- HS nhaộc tửùa.
- Quan saựt.
- Neõu baứi toaựn: Coự 9 hỡnh tam giaực, bụựt ủi moọt hỡnh tam giaực. Hoỷi coứn laùi bao nhieõu hỡnh tam giaực?
- 2 hs traỷ lụứi. 1 hs kieồm tra keỏt quaỷ baống caựch ủeỏm.
+ 9 bụựt 1 coứn 8. Nhieàu hs nhaộc laùi.
- Neõu pheựp tớnh: 9 - 1 = 8
- 4 hs ủoùc laùi pheựp tớnh.
- Neõu baứi toaựn khaực tửứ moõ hỡnh treõn.
- Hỡnh thaứnh pheựp tớnh: 9 - 8 = 1
- ẹoùc laùi 2 pheựp tớnh treõn
- ẹoùc thuoọc baỷng trửứ: ẹT, nhoựm, caự nhaõn.
- Noỏi tieỏp ủoùc baỷng trửứ
- 2 -3 hs ủoùc thuoọc baỷng trửứ
- Hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
- Laứm baỷng con.
- Hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
- Laứm baứi taọp theo hỡnh thửực troứ chụi Xỡ ủieọn.
- Hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
- Laứm baứi vaứo vụỷ.
- ẹoùc keỏt quaỷ. - Lụựp ủoồi vụỷ doứ baứi.
- Hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
- Hoùc sinh QS tranh roài neõu noọi dung baứi toaựn.
- Thửùc hieọn pheựp tớnh treõn baỷng caứi.
- Hoùc sinh neõu teõn baứi
- ẹaùi dieọn 2 nhoựm chụi troứ chụi.
---------------------=˜&™=----------------------
Tieỏt 4:GDTT SINH HOAẽT LễÙP
I. Muùc tieõu:
 - ẹaựnh giaự quaự trỡnh hoaùt ủoọng cuỷa lụựp trong tuaàn 14.
 - ẹeà ra keỏ hoaùch thửùc hieọn cho tuaàn tụựi. 
II. Chuaồn bũ:
 - Noọi dung ủaựnh giaự vaứ keỏ hoaùch hoaùt ủoọng tuaàn 15
III. Phaàn leõn lụựp:
1. OÅn ủũnh toồ chửực:
 - Haựt taọp theồ 1 - 2 baứi.
2. ẹaựnh giaự quaự trỡnh hoaùt ủoọng cuỷa tuaàn 14:
 a. Veà neà neỏp:
 - Hoùc sinh trong lụựp ủeàu .
 - Thửùc hieọn tửụng ủoỏi nghieõm tuực neà neỏp, noọi quy trửụứng lụựp.
 - Moọt soỏ hs ủeỏn trửụứng veọ sinh caự nhaõn saùch seừ
 - Trang phuùc goùn gaứng. 
 b. Veà hoùc taọp:
 - Saựch vụỷ, ủoà duứng hoùc taọp khaự ủaày ủuỷ.
 - Nhieàu hoùc sinh coự yự thửực tham gia hoùc taọp toỏt:Hieỏu, Minh Quaõn... 
 - Nhieàu hs coự tieỏn boọ roừ reọt trong hoùc taọp: Nhaõn, ẹửực... 
- Bỡnh choùn hoùc sinh tieõu bieồu trong tuaàn.
 * Toàn taùi: 
 - Moọt soỏ hs coứn thieỏu ủoà duứng hoùc taọp cuừng nhử saựch vụỷ: Huyeàn
 - Moọt soỏ hs coứn thieỏu yự thửực trong vieọc giửừ gỡn saựch vụỷ
 - Coứn noựi chuyeọn rieõng trong giụứ hoùc 
 -3. Keỏ hoaùch Tuaàn 15:
 - Tieỏp tuùc xaõy dửùng neà neỏp lụựp hoùc.
 - Duy trỡ phong traứo “Giửừ vụỷ saùch - vieỏt chửừ ủeùp”
 - Taờng cửụứng phong traứo giửừ gỡn lụựp hoùc saùch, ủeùp vaứ xanh hoaự trửụứng hoùc.
 - Taờng cửụứng coõng taực phuù ủaùo hs yeỏu.
 - Thửùc hieọn toỏt veọ sinh caự nhaõn vaứ veọ sinh lụựp hoùc. 

Tài liệu đính kèm:

  • docG A LOP 1 TUAN 14 Theo CKTKN.doc