Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần học 9 năm 2009

Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần học 9 năm 2009

Tiết 2

 XƯA KIA, MÙA DƯA, NGÀ VOI, GÀ MÁI

I. Mục tiêu:

- Viết đúng các chữ: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết, tập 1.

II: Đồ dùng:

1- Giáo viên: Giáo án, Chữ viết mẫu.

2- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, bút, phấn.

 III. Các hoạt động dạy - học:

 

doc 23 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 27/07/2019 Lượt xem 56Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần học 9 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUầN 09
Ngày soạn: 25/10/ 2009 
Ngày giảng:27/10/ 2009 Thứ ba ngày 27 thỏng 10 năm 2009.
Tiết 2
 xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái
I. Mục tiêu:
- Viết đúng các chữ: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết, tập 1.
II: Đồ dùng :
1- Giáo viên: Giáo án, Chữ viết mẫu.
2- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, bút, phấn.
 III. Các hoạt động dạy - học :
5’
5'	
8’
15’
2’	
A.Mở đầu:
Lớp hát - Kiểm tra bài cũ:
- Viết chữ: nho khô, nghé ọ
- Nhận xét, ghi điểm.
Gt bài: Hôm nay các em được tập viết 
các từ 
B. Hoạt động dạy học:
1- Hướng dẫn, quan sát, chữ viết mẫu.
- Treo chữ mẫu trên bảng
(?) Những nét nào được viết với độ cao 5 li ?
(?) Em hãy nêu cách viết chữ mùa dưa ? 
2- Hướng dẫn viết chữ.
- Viết mẫu, hướng dẫn qui trình viết.
- Chữ "xưa kia "gồm chữ xưa viết đều viên cao 2 li. Chữ kia gồm chữ k cao 5 li nối liền chữ i và a cao 2 li
- Chữ "mùa dưa gồm chữ mùa viết đều 2 li, dấu huyền trên chữ u. Chữ dưa gồm chữ d cao 5 li nối liền chữ ư và a cao2 li.
- Chữ "ngà voi" chữ "ngà" gồm chữ nh cao 5 li nối liền với chữ a và dấu huyền trên chữ a. Chữ voi viết đều 2 li 
- Chữ "gà mái" : Chữ gà gồm chữ g cao 5 li nối niền chữ a cao 2 li, dấu huyền trên chữ 
- Nhận xét, sửa sai.
3- Luyện viết:
- Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở.
- Giáo viên thu vở, chấm một số bài.NX
C. Kết luận: 
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những em viết đúng, đẹp, ngồi đúng tư thế.
- Lớp hát
- Học sinh viết bảng con.
- Học sinh nghe giảng.
- Học sinh qs.
- Các chữ cao 5 li: k, ng, h, l, b, y
- Học sinh nêu cách viết. 
- Học sinh qs, viết bảng 
- Học sinh về nhà luyện viết nhiều
======================== ***** ========================
Ngày soạn: 28/10/ 2009 
Ngày giảng: 30/10/ 2009 Thứ sáu ngày 30 thỏng 10 năm 2009.
Tiết 3 
:đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ...
 I- Mục tiêu:	
- Viết đúng các chữ: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ ....kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết, tập 1.
 II- Đồ dùng:
1- Giáo viên: - Giáo án, Chữ viết mẫu.
2- Học sinh: - Vở tập viết, bảng con, bút, phấn.
 III- Các hoạt động dạy - học:
5’
5'	
8’
15’
2’ 
A.Mở đầu:
Lớp hát - Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu HS viết bảng con theo tổ: ngà voi, gà mái, mùa dưa.
- Nhận xét.
Gt bài: 
B. Hoạt động dạy học:
1- Hướng dẫn, quan sát, chữ viết mẫu.
- Treo chữ mẫu trên bảng
(?) Những nét nào được viết với độ cao 5 li 
(?) Em hãy nêu cách viết chữ đồ chơi 
2- Hướng dẫn viết chữ.
- Viết mẫu, hướng dẫn qui trình viết.
- Chữ "đồ chơi": chữ đồ gồm chữ d cao 4 li nối liền chữ ô , dấu sắc trên chữ ô. Chữ chơi gồm chữ ch nối liền chữ ơ và chữ i cao 2 li. Chữ "tươi cười" : chữ t cao 3 li nối liền chữ ư,ơ và i đêu cao 2 li. Chữ cười viết đều 2 li và dấu huyền trên chữ ơ.
- Chữ ngày hội: chữ ngày viết ng cao 5 li nối liền chữ a 2 li và chữ y cao 5 li. Chữ hội viết h cao 5 li nối liền chữ ô, i viết đều 2 li, dấu nặng dưới chữ ô.Chữ vui vẻ: chữ vui viết đều 2 li Chữ vẻ viết đều 2 li và dấu hỏi trên chữ e
GV nhận xét, sửa sai.
4- Luyện viết:
- Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở.
- Giáo viên thu vở, chấm một số bài.NX
C. Kết luận: 
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS.
Lớp hát
- Học sinh viết bảng con theo tổ
- Học sinh quan sát.
- Các chữ cao 5 li: k, ng, h, l, b, y
- Học sinh nêu cách viết. 
- Học sinh quan sát, viết bảng 
-Học sinh viết vào vở tập viết
- Học sinh về nhà luyện viết nhiều
====================== ***** ========================
TUầN 11
Ngày soạn:08 /11/ 2009 
Ngày giảng: 10 /11 / 2009 Thứ ba ngày 10 thỏng 11 năm 2009.
Tiết 2 
 Bài 9: cái kéo, trái đào, sáo sậu , hiểu bài
I- Mục tiêu:	 
- Viết đúng các chữ: cái kéo, trái đào, sáo sậu , hiểu bài....kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết, tập 1. 
II- Đồ dùng :
1- Giáo viên: Giáo án, Chữ viết mẫu.
2- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, bút, phấn.
III- Các hoạt động dạy - học:
5’
5'	
8’
15’
2’
A.Mở đầu:
Lớp hát - Kiểm tra bài cũ:
- Nghe và viết chữ: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ.
- Nhận xét, ghi điểm.
Gt bài:
B. Hoạt động dạy học:
1.Hướng dẫn, quan sát, chữ viết mẫu.
- Treo chữ mẫu trên bảng
(?) Những nét nào được viết với độ cao 5 li, 3, 4 li, 2 li ?
(?) Hãy nêu cách viết chữ "trái đào" ?
(?) Chữ "hiểu bài" viết như thế nào ?
2- Hướng dẫn viết chữ.
- Viết mẫu, hướng dẫn qui trình viết.
- Chữ "cái kéo "gồm chữ cái viết đều viên cao 2 li. Chữ kéo gồm chữ k cao 5 li nối liền chữ e và 0 cao 2 li.Chữ "trái dào" gồm chữ tr cao 3 li, chữ a, i cao 2 li, dấu sắc trên chữ a. Chữ đào gồm chữ đ cao 4 li nối liền chữ a à o cao2 li dấu huyền trên a.
- Chữ "sáo sậu" chữ s nối liền với chữ a, 0 và dấu sắc trên chữ a. Chữ sậu viết đều2 li chữ s nối liền với chữ â, u và dấu nặng dưới â.Chữ "líu lo" : Chữ líu gồm chữ l cao 5 li nối liền chữ i, a cao 2 li, dấu sắc trên chữ i. Chữ lo gồm chữ l cao 2 li và chữ o cao 2 li.
GV nhận xét, sửa sai.
3- Luyện viết: 
- Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở.
- Giáo viên thu vở, chấm một số bài.
C.Kết luận:
- GV nhận xét tiết học 
- Lớp hát
- Học sinh viết bảng con.
- Học sinh quan sát.
- Các chữ cao 5 li: k, ng, h, l, b, y
- tr cao 3 li, đ cao 4 li.
- Học sinh nêu cách viết.
- Học sinh trả lời.
- Nêu cách viết chữ.
-Học sinh quan sát, viết bảng 
- Học sinh viết vào vở tập viết
-Về nhà luyện viết nhiều.
==================================
Ngày soạn: 11 /11/ 2009 
Ngày giảng: 13/11 / 2009 Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 
Tiết 3 
 Bài10 :chú cừu, rau non, thợ hàn...
I. Mục tiêu:	 
- Viết đúng các chữ: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò.... kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1,tập 1. 
II. Đồ dùng :
1- Giáo viên: Giáo án, Chữ viết mẫu.
2- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, bút, phấn.
III. Các hoạt động dạy - học:
5’
5'	
8’
15’
2’
A. Mở đầu:
Lớp hát
 Kiểm tra:
3. Giới thiệu bài
B.Hoạt động dạy - học
1. Hướng dẫn, quan sát, chữ viết mẫu.
- Treo chữ mẫu trên bảng
? Những nét nào được viết với độ cao 5 li
? Em hãy nêu cách viết chữ rau non ?
? Chữ khôn lớn viết như thế nào ?
2. Hướng dẫn viết chữ.
- Nêu quy trình viết & viết mẫu lần lượt 
- Chữ "chú cừu": chữ cừu gồm chữ ch cao 5 li nối liền chữ u , dấu sắc trên chữ u. Chữ cừu gồm chữ c 2 li nối liền chữ ư, u v cao 2 li, dấu huyền trên ư. Chữ "rau non" : viết các chữ đều cao 2 li. các chữ nối liền với nhau.
- Chữ dặn dò: chữ dặn viết d cao 5 li nối liền chữ ă, n 2 li dấu nặng dưới ă. Chữ dò viết d cao 5 li nối liền chữ o, dấu huyền trên o. Chữ cơn mưa: chữ cơn viết đều 2 li Chữ mưa viết đều 2 li 
- Chữ khôn lớn: viết kh cao 5 li nối liền chữ ô,n 2 li; Chữ lớn viết l cao 5 li nối liền chữ ơ, n, dấu sắc trên ơ.GV nhận xét.
3.Luyện viết:
- Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở.
- Giáo viên thu vở, chấm một số bài.
C.Kết luận: 
- GV nhận xét tiết học.
- Lớp hát
Học sinh viết bảng con.
-Học sinh nghe giảng.
- Học sinh quan sát.
-Các chữ cao 5 li: ch, th, kh, l
-Học sinh nêu cách viết. 
-Học sinh quan sát, viết bảng 
- Học sinh viết vào vở tập viết
- Về nhà luyện viết nhiều
Tuần 12
Baứi 11:neàn nhaứ, nhaứ in, caự bieồn, yeõn ngửùa, cuoọn daõy, vửụứn nhaừn
I.Muùc tieõu:
1.Kieỏn thửực : Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: neàn nhaứ, nhaứ in, caự bieồn, yeõn ngửùa, cuoọn daõy, vửụứn nhaừn 
2.Kú naờng : -Taọp vieỏt kú naờng noỏi chửừ caựi.
 - Kú naờng vieỏt lieàn maùch.
 -Kú naờng vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
3.Thaựi ủoọ : -Thửùc hieọn toỏt caực neà neỏp : Ngoài vieỏt , caàm buựt, ủeồ vụỷ ủuựng tử theỏ.
 -Vieỏt nhanh, vieỏt ủeùp.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-GV: -Chửừ maóu caực tieỏng ủửụùc phoựng to . 
 -Vieỏt baỷng lụựp noọi dung vaứ caựch trỡnh baứy theo yeõu caàu baứi vieỏt.
-HS: -Vụỷ taọp vieỏt, baỷng con, phaỏn , khaờn lau baỷng.
 III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
 1.Khụỷi ủoọng : Oồn ủũnh toồ chửực ( 1 phuựt )
 2.Kieồm tra baứi cuừ: ( 5 phuựt )
-Vieỏt baỷng con: chuự cửứu, rau non, thụù haứn, daởn doứ, khoõn lụựn, cụn mửa
 ( 2 HS leõn baỷng lụựp, caỷ lụựp vieỏt baỷng con)
-Nhaọn xeựt , ghi ủieồm
-Nhaọn xeựt vụỷ Taọp vieỏt
 -Nhaọn xeựt kieồm tra baứi cuừ.
 3.Baứi mụựi :
TG
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1ph
6 ph
5ph
15ph
2 ph
 1.Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi :
 +Muùc tieõu: Bieỏt teõn baứi taọp vieỏt hoõm nay 
 +Caựch tieỏn haứnh : Ghi ủeà baứi
 Baứi 11: neàn nhaứ, nhaứ in, caự bieồn, yeõn ngửùa, cuoọn
 daõy, vửụứn nhaừn 
. 2.Hoaùt ủoọng 2 :Quan saựt chửừ maóu vaứ vieỏt baỷng con
 +Muùc tieõu: Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng : 
 neàn nhaứ, nhaứ in, caự bieồn, yeõn ngửùa, cuoọn daõy, vửụứn 
 nhaừn 
 +Caựch tieỏn haứnh :
 -GV ủửa chửừ maóu 
 -ẹoùc vaứphaõn tớch caỏu taùo tửứng tieỏng ?
 -Giaỷng tửứ khoự
 -Sửỷ duùng que chổ toõ chửừ maóu
 -GV vieỏt maóu 
 -Hửụựng daón vieỏt baỷng con:
 GV uoỏn naộn sửỷa sai cho HS
 ĐGiaỷi lao giửừa tieỏt 
 3.Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh 
 +Muùc tieõu: Hửụựng daón HS vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt
 +Caựch tieỏn haứnh : 
 -Hoỷi: Neõu yeõu caàu baứi vieỏt?
 -Cho xem vụỷ maóu
 -Nhaộc tử theỏ ngoài, caựch caàm buựt, ủeồ vụỷ
 -Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ:
 Chuự yự HS: Baứi vieỏt coự 6 doứng, khi vieỏt caàn noỏi neựt 
 vụựi nhau ụỷ caực con chửừ.
 GV theo doừi , uoỏn naộn, giuựp ủụừ nhửừng HS yeỏu 
 keựm.
 -Chaỏm baứi HS ủaừ vieỏt xong ( Soỏ vụỷ coứn laùi thu veà
 nhaứ chaỏm)
 - Nhaọn xeựt keỏt quaỷ baứi chaỏm.
 4.Hoaùt ủoọng cuoỏi: Cuỷng coỏ , daởn doứ
 -Yeõu caàu HS nhaộc laùi noọi dung cuỷa baứi vieỏt
 -Nhaọn xeựt giụứ hoùc
 -Daởn doứ: Veà luyeọn vieỏt ụỷ nhaứ
 Chuaồn bũ : Baỷng con, vụỷ taọp vieỏt ủeồ hoùc toỏt ụỷ tieỏt 
 Sau.
HS quan saựt
4 HS ủoùc vaứ phaõn tớch
HS quan saựt
HS vieỏt baỷng con:
neàn nhaứ, nhaứ in
caự bieồn, yeõn ngửùa 
2 HS neõu
HS quan saựt
HS laứm theo
HS vieỏt vụỷ
2 HS nhaộc laùi
RUÙT KINH NGHIEÄM
TUAÀN 13:
Ngaứy daùy : ...............................
Baứi 12: con ong, caõy thoõng, vaàng traờng, caõy sung, cuỷ rieàng, cuỷ gửứng
I.Muùc tieõu:
1.Kieỏn thửực : Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: con ong, caõy thoõng, vaàng traờng, caõy 
 sung, cuỷ rieàng, cuỷ gửứng
 ...  tieỏn haứnh : Ghi ủeà baứi
 Baứi 14: Taọp vieỏt tuaàn 15 : ủoỷ thaộm,maàm non, 
 choõm choõm, treỷ em, gheỏ ủeọm, muừm múm
. 2.Hoaùt ủoọng 2 :Quan saựt chửừ maóu vaứ vieỏt baỷng con
 +Muùc tieõu: Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng :
 ủoỷ thaộm,maàm non, choõm choõm, treỷ em, gheỏ ủeọm, 
 muừm múm.
 +Caựch tieỏn haứnh :
 -GV ủửa chửừ maóu 
 -ẹoùc vaứphaõn tớch caỏu taùo tửứng tieỏng ?
 -Giaỷng tửứ khoự
 -Sửỷ duùng que chổ toõ chửừ maóu
 -GV vieỏt maóu 
 -Hửụựng daón vieỏt baỷng con:
 GV uoỏn naộn sửỷa sai cho HS
 ĐGiaỷi lao giửừa tieỏt 
 3.Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh 
 +Muùc tieõu: Hửụựng daón HS vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt
 +Caựch tieỏn haứnh : 
 -Hoỷi: Neõu yeõu caàu baứi vieỏt?
 -Cho xem vụỷ maóu
 -Nhaộc tử theỏ ngoài, caựch caàm buựt, ủeồ vụỷ
 -Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ:
 Chuự yự HS: Baứi vieỏt coự 6 doứng, khi vieỏt caàn noỏi neựt 
 vụựi nhau ụỷ caực con chửừ.
 GV theo doừi , uoỏn naộn, giuựp ủụừ nhửừng HS yeỏu 
 keựm.
 -Chaỏm baứi HS ủaừ vieỏt xong ( Soỏ vụỷ coứn laùi thu veà
 nhaứ chaỏm)
 - Nhaọn xeựt keỏt quaỷ baứi chaỏm.
 4.Hoaùt ủoọng cuoỏi: Cuỷng coỏ , daởn doứ
 -Yeõu caàu HS nhaộc laùi noọi dung cuỷa baứi vieỏt
 -Nhaọn xeựt giụứ hoùc
 -Daởn doứ: Veà luyeọn vieỏt ụỷ nhaứ
 Chuaồn bũ : Baỷng con, vụỷ taọp vieỏt ủeồ hoùc toỏt ụỷ tieỏt 
 Sau.
HS quan saựt
4 HS ủoùc vaứ phaõn tớch
HS quan saựt
HS vieỏt baỷng con:
ủoỷ thaộm, maàm non 
choõm choõm, treỷ em 
2 HS neõu
HS quan saựt
HS laứm theo
HS vieỏt vụỷ
2 HS nhaộc laùi
RUÙT KINH NGHIEÄM
TUAÀN 16:
Ngaứy daùy : ...............................
Baứi 15: thanh kieỏm, aõu yeỏm, ao chuoõm, baựnh ngoùt, 
baừi caựt, thaọt thaứ
Ngaứy daùy :22/12/2006.
I.Muùc tieõu:
1.Kieỏn thửực : Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: thanh kieỏm, aõu yeỏm, ao chuoõm, baựnh 
 ngoùt, baừi caựt, thaọt thaứ.
2.Kú naờng : -Taọp vieỏt kú naờng noỏi chửừ caựi.
 - Kú naờng vieỏt lieàn maùch.
 -Kú naờng vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
3.Thaựi ủoọ : -Thửùc hieọn toỏt caực neà neỏp : Ngoài vieỏt , caàm buựt, ủeồ vụỷ ủuựng tử theỏ.
 -Vieỏt nhanh, vieỏt ủeùp.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-GV: -Chửừ maóu caực tieỏng ủửụùc phoựng to . 
 -Vieỏt baỷng lụựp noọi dung vaứ caựch trỡnh baứy theo yeõu caàu baứi vieỏt.
-HS: -Vụỷ taọp vieỏt, baỷng con, phaỏn , khaờn lau baỷng.
 III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
 1.Khụỷi ủoọng : Oồn ủũnh toồ chửực ( 1 phuựt )
 2.Kieồm tra baứi cuừ: ( 5 phuựt )
-Vieỏt baỷng con: ủoỷ thaộm, maàm non, choõm choõm, treỷ em, gheỏ ủeọm, muừm múm
 ( 2 HS leõn baỷng lụựp, caỷ lụựp vieỏt baỷng con)
-Nhaọn xeựt , ghi ủieồm
-Nhaọn xeựt vụỷ Taọp vieỏt
 -Nhaọn xeựt kieồm tra baứi cuừ.
 3.Baứi mụựi :
TG
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1ph
6 ph
5ph
15ph
2 ph
 1.Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi :
 +Muùc tieõu: Bieỏt teõn baứi taọp vieỏt hoõm nay 
 +Caựch tieỏn haứnh : Ghi ủeà baứi
 Baứi 15: Taọp vieỏt tuaàn 16 : thanh kieỏm, aõu yeỏm, ao chuoõm, baựnh ngoùt,baừi caựt, thaọt thaứ
. 2.Hoaùt ủoọng 2 :Quan saựt chửừ maóu vaứ vieỏt baỷng con
 +Muùc tieõu: Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng :
 thanh kieỏm, aõu yeỏm, ao chuoõm, baựnh ngoùt,baừi caựt
 thaọt thaứ.
 +Caựch tieỏn haứnh :
 -GV ủửa chửừ maóu 
 -ẹoùc vaứphaõn tớch caỏu taùo tửứng tieỏng ?
 -Giaỷng tửứ khoự
 -Sửỷ duùng que chổ toõ chửừ maóu
 -GV vieỏt maóu 
 -Hửụựng daón vieỏt baỷng con:
 GV uoỏn naộn sửỷa sai cho HS
 ĐGiaỷi lao giửừa tieỏt 
 3.Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh 
 +Muùc tieõu: Hửụựng daón HS vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt
 +Caựch tieỏn haứnh : 
 -Hoỷi: Neõu yeõu caàu baứi vieỏt?
 -Cho xem vụỷ maóu
 -Nhaộc tử theỏ ngoài, caựch caàm buựt, ủeồ vụỷ
 -Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ:
 Chuự yự HS: Baứi vieỏt coự 6 doứng, khi vieỏt caàn noỏi neựt 
 vụựi nhau ụỷ caực con chửừ.
 GV theo doừi , uoỏn naộn, giuựp ủụừ nhửừng HS yeỏu 
 keựm.
 -Chaỏm baứi HS ủaừ vieỏt xong ( Soỏ vụỷ coứn laùi thu veà
 nhaứ chaỏm)
 - Nhaọn xeựt keỏt quaỷ baứi chaỏm.
 4.Hoaùt ủoọng cuoỏi: Cuỷng coỏ , daởn doứ
 -Yeõu caàu HS nhaộc laùi noọi dung cuỷa baứi vieỏt
 -Nhaọn xeựt giụứ hoùc
 -Daởn doứ: Veà luyeọn vieỏt ụỷ nhaứ
 Chuaồn bũ : Baỷng con, vụỷ taọp vieỏt ủeồ hoùc toỏt ụỷ tieỏt 
 Sau.
HS quan saựt
4 HS ủoùc vaứ phaõn tớch
HS quan saựt
HS vieỏt baỷng con:
thanh kieỏm, aõu yeỏm
ao chuoõm, baựnh ngoùt
2 HS neõu
HS quan saựt
HS laứm theo
HS vieỏt vụỷ
2 HS nhaộc laùi
RUÙT KINH NGHIEÄM
TUAÀN 17:
Ngaứy daùy : ...............................
Baứi 16: xay boọt, neựt chửừ, keỏt baùn, chim cuựt,
 con vũt, thụứi tieỏt
I.Muùc tieõu:
1.Kieỏn thửực : Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: xay boọt, neựt chửừ, keỏt baùn, chim cuựt, con 
 vũt, thụứi tieỏt
2.Kú naờng : -Taọp vieỏt kú naờng noỏi chửừ caựi.
 - Kú naờng vieỏt lieàn maùch.
 -Kú naờng vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
3.Thaựi ủoọ : -Thửùc hieọn toỏt caực neà neỏp : Ngoài vieỏt , caàm buựt, ủeồ vụỷ ủuựng tử theỏ.
 -Vieỏt nhanh, vieỏt ủeùp.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-GV: -Chửừ maóu caực tieỏng ủửụùc phoựng to . 
 -Vieỏt baỷng lụựp noọi dung vaứ caựch trỡnh baứy theo yeõu caàu baứi vieỏt.
-HS: -Vụỷ taọp vieỏt, baỷng con, phaỏn , khaờn lau baỷng.
 III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
 1.Khụỷi ủoọng : Oồn ủũnh toồ chửực ( 1 phuựt )
 2.Kieồm tra baứi cuừ: ( 5 phuựt )
-Vieỏt baỷng con: thanh kieỏm, aõu yeỏm, ao chuoõm, baựnh ngoùt,baừi caựt, thaọt thaứ
 ( 2 HS leõn baỷng lụựp, caỷ lụựp vieỏt baỷng con)
-Nhaọn xeựt , ghi ủieồm
-Nhaọn xeựt vụỷ Taọp vieỏt
 -Nhaọn xeựt kieồm tra baứi cuừ.
 3.Baứi mụựi :
TG
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1ph
6 ph
5ph
15ph
2 ph
 1.Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi :
 +Muùc tieõu: Bieỏt teõn baứi taọp vieỏt hoõm nay 
 +Caựch tieỏn haứnh : Ghi ủeà baứi
 Baứi 16: Taọp vieỏt tuaàn 17: xay boọt, neựt chửừ, keỏt baùn, 
 chim cuựt, con vũt, thụứi tieỏt
. 2.Hoaùt ủoọng 2 :Quan saựt chửừ maóu vaứ vieỏt baỷng con
 +Muùc tieõu: Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng :
 xay boọt, neựt chửừ, keỏt baùn, chim cuựt, con vũt, thụứi tieỏt
 +Caựch tieỏn haứnh :
 -GV ủửa chửừ maóu 
 -ẹoùc vaứphaõn tớch caỏu taùo tửứng tieỏng ?
 -Giaỷng tửứ khoự
 -Sửỷ duùng que chổ toõ chửừ maóu
 -GV vieỏt maóu 
 -Hửụựng daón vieỏt baỷng con:
 GV uoỏn naộn sửỷa sai cho HS
 ĐGiaỷi lao giửừa tieỏt 
 3.Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh 
 +Muùc tieõu: Hửụựng daón HS vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt
 +Caựch tieỏn haứnh : 
 -Hoỷi: Neõu yeõu caàu baứi vieỏt?
 -Cho xem vụỷ maóu
 -Nhaộc tử theỏ ngoài, caựch caàm buựt, ủeồ vụỷ
 -Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ:
 Chuự yự HS: Baứi vieỏt coự 6 doứng, khi vieỏt caàn noỏi neựt 
 vụựi nhau ụỷ caực con chửừ.
 GV theo doừi , uoỏn naộn, giuựp ủụừ nhửừng HS yeỏu 
 keựm.
 -Chaỏm baứi HS ủaừ vieỏt xong ( Soỏ vụỷ coứn laùi thu veà
 nhaứ chaỏm)
 - Nhaọn xeựt keỏt quaỷ baứi chaỏm.
 4.Hoaùt ủoọng cuoỏi: Cuỷng coỏ , daởn doứ
 -Yeõu caàu HS nhaộc laùi noọi dung cuỷa baứi vieỏt
 -Nhaọn xeựt giụứ hoùc
 -Daởn doứ: Veà luyeọn vieỏt ụỷ nhaứ
 Chuaồn bũ : Baỷng con, vụỷ taọp vieỏt ủeồ hoùc toỏt ụỷ tieỏt 
 Sau.
HS quan saựt
4 HS ủoùc vaứ phaõn tớch
HS quan saựt
HS vieỏt baỷng con:
xay boọt, neựt chửừ
keỏt baùn, chim cuựt 
2 HS neõu
HS quan saựt
HS laứm theo
HS vieỏt vụỷ
2 HS nhaộc laùi
RUÙT KINH NGHIEÄM
TUAÀN 18:
Ngaứy daùy : ...............................
Baứi 17: tuoỏt luựa, haùt thoực, maứu saộc, giaỏc nguỷ, maựy xuực
 &KIEÅM TRA HOẽC KYỉ I
I.Muùc tieõu:
1.Kieỏn thửực : Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: tuoỏt luựa, haùt thoực, maứu saộc, giaỏc nguỷ,
 maựy xuực
2.Kú naờng : -Taọp vieỏt kú naờng noỏi chửừ caựi.
 - Kú naờng vieỏt lieàn maùch.
 -Kú naờng vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
3.Thaựi ủoọ : -Thửùc hieọn toỏt caực neà neỏp : Ngoài vieỏt , caàm buựt, ủeồ vụỷ ủuựng tử theỏ.
 -Vieỏt nhanh, vieỏt ủeùp.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-GV: -Chửừ maóu caực tieỏng ủửụùc phoựng to . 
 -Vieỏt baỷng lụựp noọi dung vaứ caựch trỡnh baứy theo yeõu caàu baứi vieỏt.
-HS: -Vụỷ taọp vieỏt, baỷng con, phaỏn , khaờn lau baỷng.
 III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
 1.Khụỷi ủoọng : Oồn ủũnh toồ chửực ( 1 phuựt )
 2.Kieồm tra baứi cuừ: ( 5 phuựt )
 -Vieỏt baỷng con: xay boọt, neựt chửừ, keỏt baùn, chim cuựt, con vũt, thụứi tieỏt
 ( 2 HS leõn baỷng lụựp, caỷ lụựp vieỏt baỷng con)
-Nhaọn xeựt , ghi ủieồm
-Nhaọn xeựt vụỷ Taọp vieỏt
 -Nhaọn xeựt kieồm tra baứi cuừ.
 3.Baứi mụựi :
TG
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1ph
6 ph
5ph
15ph
2 ph
 1.Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi :
 +Muùc tieõu: Bieỏt teõn baứi taọp vieỏt hoõm nay 
 +Caựch tieỏn haứnh : Ghi ủeà baứi
 Baứi 17: Taọp vieỏt tuaàn 18: tuoỏt luựa, haùt thoực, maứu saộc
 giaỏc nguỷ, maựy xuực
 2.Hoaùt ủoọng 2 :Quan saựt chửừ maóu vaứ vieỏt baỷng con
 +Muùc tieõu: Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng :
 tuoỏt luựa, haùt thoực, maứu saộc, giaỏc nguỷ,maựy xuực
 +Caựch tieỏn haứnh :
 -GV ủửa chửừ maóu 
 -ẹoùc vaứphaõn tớch caỏu taùo tửứng tieỏng ?
 -Giaỷng tửứ khoự
 -Sửỷ duùng que chổ toõ chửừ maóu
 -GV vieỏt maóu 
 -Hửụựng daón vieỏt baỷng con:
 GV uoỏn naộn sửỷa sai cho HS
 ĐGiaỷi lao giửừa tieỏt 
 3.Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh 
 +Muùc tieõu: Hửụựng daón HS vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt
 +Caựch tieỏn haứnh : 
 -Hoỷi: Neõu yeõu caàu baứi vieỏt?
 -Cho xem vụỷ maóu
 -Nhaộc tử theỏ ngoài, caựch caàm buựt, ủeồ vụỷ
 -Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ:
 Chuự yự HS: Baứi vieỏt coự 6 doứng, khi vieỏt caàn noỏi neựt 
 vụựi nhau ụỷ caực con chửừ.
 GV theo doừi , uoỏn naộn, giuựp ủụừ nhửừng HS yeỏu 
 keựm.
 -Chaỏm baứi HS ủaừ vieỏt xong ( Soỏ vụỷ coứn laùi thu veà
 nhaứ chaỏm)
 - Nhaọn xeựt keỏt quaỷ baứi chaỏm.
 4.Hoaùt ủoọng cuoỏi: Cuỷng coỏ , daởn doứ
 -Yeõu caàu HS nhaộc laùi noọi dung cuỷa baứi vieỏt
 -Nhaọn xeựt giụứ hoùc
 -Daởn doứ: Veà luyeọn vieỏt ụỷ nhaứ
 Chuaồn bũ : Baỷng con, vụỷ taọp vieỏt ủeồ hoùc toỏt ụỷ tieỏt 
 Sau.
HS quan saựt
4 HS ủoùc vaứ phaõn tớch
HS quan saựt
HS vieỏt baỷng con:
tuoỏt luựa, haùt thoực 
maứu saộc, giaỏc nguỷ
maựy xuực
2 HS neõu
HS quan saựt
HS laứm theo
HS vieỏt vụỷ
2 HS nhaộc laùi
RUÙT KINH NGHIEÄM

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 1 tuan 1(1).doc