Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp 1 - Bài 16 - Hoạt động ở lớp

Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp 1 - Bài 16 - Hoạt động ở lớp

THIẾT KẾ BÀI DẠY THAO GIẢNG TỔ

Môn: Tự nhiên và Xã hội

Bài: Hoạt động ở lớp

Ngày dạy: 12/12/2015

Người dạy: Trần Kim Tưởng

SGK/34,35 Thời gian dự kiến: 35`

A/ Mục tiêu :

- Kể được một số hoạt động học tập ở lớp.

 Nêu được các hoạt động học tập khác ngoài hình vẽ SGK: học đàn, học vi tính

- KNS:HS có ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động ở lớp học. Giúp đỡ, chia sẻ với các bạn trong lớp.

B/ Đồ dùng dạy học: máy chiếu

C/ Các hoạt động dạy học:

1/. Hoạt động bài mới:

Giới thiệu bài: Giới thiệu trực tiếp bài Hoạt động ở lớp.

a/ Hoạt động 1/ Quan saùt và thảo luận.

Mục tiêu: Biết được các hoạt động học tập ở lớp.

- GV yeâu caàu HS quan saùt tranh vaø TLCH:

- HS thảo luân nhóm 4

- Trong tranh GV laøm gì? HS laøm gì?

- Hoaït ñoäng ôû tranh naøo toå chöùc trong( ngoaøi) lôùp?

- HS thảo luận nhóm 8, dùng thẻ hình phân loại hoạt động trong lớp, hoạt động ngoài lớp.

- Lôùp nhận xét, boå sung.

 

doc 2 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 23/02/2021 Lượt xem 209Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp 1 - Bài 16 - Hoạt động ở lớp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT KẾ BÀI DẠY THAO GIẢNG TỔ
Môn: Tự nhiên và Xã hội
Bài: Hoạt động ở lớp
Ngày dạy: 12/12/2015
Người dạy: Trần Kim Tưởng
SGK/34,35 Thời gian dự kiến: 35`
A/ Mục tiêu :
- Kể được một số hoạt động học tập ở lớp.
 Nêu được các hoạt động học tập khác ngoài hình vẽ SGK: học đàn, học vi tính 
- KNS:HS có ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động ở lớp học. Giúp đỡ, chia sẻ với các bạn trong lớp.
B/ Đồ dùng dạy học: máy chiếu
C/ Các hoạt động dạy học:
1/. Hoạt động bài mới:
Giới thiệu bài: Giới thiệu trực tiếp bài Hoạt động ở lớp.
a/ Hoạt động 1/ Quan saùt và thảo luận.
Mục tiêu: Biết được các hoạt động học tập ở lớp. 
- GV yeâu caàu HS quan saùt tranh vaø TLCH:
- HS thảo luân nhóm 4
- Trong tranh GV laøm gì? HS laøm gì? 
- Hoaït ñoäng ôû tranh naøo toå chöùc trong( ngoaøi) lôùp?
- HS thảo luận nhóm 8, dùng thẻ hình phân loại hoạt động trong lớp, hoạt động ngoài lớp. 
- Lôùp nhận xét, boå sung.
 Kết luận :ÔÛ lôùp coù nhieàu hoaït ñoäng hoïc taäp khaùc nhau.Trong ñoù coù hoaït ñoäng toå chöùc trong lôùp, coù nhöõng hoaït ñoäng toå chöùc ngoaøi lôùp.
 b/ Hoạt động2/ Thaûo luaän nhóm đôi.
-Muïc tieâu: Giôùi thieäu caùc hoaït ñoäng ôû lôùp của mình.
GV cho HS nói về các hoạt động ở lớp học của mình.
- Ở lớp, bạn đã tham gia những hoạt động nào? Bạn thích nhất hoạt động nào?
- Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung, nhận xét. GV nhận xét. 
Ngoài những hoạt động trên em còn tham gia những hoạt động nào khác?
- HS xem 1 số ảnh chụp hoạt động ở lớp.
- Để hoạt động này có kết quả tốt, các em làm gì?	
Kết luận: trong bất kì hoạt động học tập và vui chơi nào, các em cũng phải biết hợp tác, giúp đỡ nhau có như vậy các hoạt động này sẽ có kết quả tốt, chúng ta mới tiến bộ và học giỏi và chơi vui hơn. 
3/ Hoạt động cuối cùng:5
Trò chơi: ai nhanh, ai đúng.
- Chuẩn bị bài: Giöõ gìn lôùp hoïc saïch ñeïp. 
- GV nhận xét tiết học.
 D/ Boå sung -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_16_Hoat_dong_o_lop.doc