Giáo án Tự nhiên xã hội 1 - Tuần 34 - Thời tiết

Giáo án Tự nhiên xã hội 1 - Tuần 34 - Thời tiết

Tự nhiên xã hội

Thời tiết

I)Mục tiêu: Sau giờ học giúp HS biết:

- Thời tiết luôn thay đổi. HS biết sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả về sự thay đổi của thời tiết.

- Có ý thức ăn mặc phù hợp vơi thời tiết để giữ gìn sức khoẻ

II) Chuẩn bị:

- GV và HS sưu tầm một số tranh ảnh thời tiết .

III) Các hoạt động dạy và học:

1 Hoạt động 1:

Bạn nào kể một số hiện tượng thời tiết mà ta đã được học. Em nào còn biết những hiện tượng khác của thời tiết?

 - Quan sát tranh và phân loại những tranh ảnh các em sưu tầm mang đến lớp

Hoạt động 2: GV hỏi cả lớp:

Nhìn tranh em biết thời tiết, thay đổi như thế nào?

GV kết luận: Thời tiết luôn biến đổi trong một năm, một thánh, một tuần thậm chí trong một ngày có thể buổi sáng nắng, buổi chiều mưa.

-Muốn biết ngày mai như thế nào chúng ta cần làm gì?

Kết luận: Chúng ta cần chăm theo dõi dự báo thời tiết để biết cách ăn mặc cho phù hợp để đảm bảo sức khoẻ

 

doc 4 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 05/02/2021 Lượt xem 115Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên xã hội 1 - Tuần 34 - Thời tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph¹m ThÞ Liªn - Tr­êng TH T©n TiÕn Gi¸o ¸n líp 1 , n¨m häc : 2008 – 2009
Tù nhiªn x· héi
Thời tiết
I)Mục tiêu: Sau giờ học giúp HS biết:
Thời tiết luôn thay đổi. HS biết sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả về sự thay đổi của thời tiết.
 Có ý thức ăn mặc phù hợp vơi thời tiết để giữ gìn sức khoẻ
II) Chuẩn bị:
GV và HS sưu tầm một số tranh ảnh thời tiết .
III) Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1 Hoạt động 1:
Bạn nào kể một số hiện tượng thời tiết mà ta đã được học. Em nào còn biết những hiện tượng khác của thời tiết?
 - Quan sát tranh và phân loại những tranh ảnh các em sưu tầm mang đến lớp 
Hoạt động 2: GV hỏi cả lớp:
Nhìn tranh em biết thời tiết, thay đổi như thế nào?
GV kết luận: Thời tiết luôn biến đổi trong một năm, một thánh, một tuần thậm chí trong một ngày có thể buổi sáng nắng, buổi chiều mưa.
-Muốn biết ngày mai như thế nào chúng ta cần làm gì?
Kết luận: Chúng ta cần chăm theo dõi dự báo thời tiết để biết cách ăn mặc cho phù hợp để đảm bảo sức khoẻ 
 Thảo luận nhóm:
-Tại sao chúng ta cần ăn mặc phù hợp với thời tiết?
2: Củng cố tiết học 
Trò chơi: Dự báo thời tiết
Khen ngợi những em tích cực hoạt động xây dựng bài tốt
 Nhận xét tiết học
. nắng, mưa, gió, nóng , rét
 bão, sấm. chớp, giông.
HS họp nhóm 6: các nhóm phân loại những tranh ảnh đã sưu tầm mang đến lớp để riêng và mô tả các hiện tượng của thời tiết một cách sáng tạo làm nổi bật thời tiết luôn thay đổi.
 Đại diện nhóm lên giới thiệu tranh ảnh lúc trời nóng , lúc mưa, lúc lặng gió, có gió.. mà nhóm đã sắp xếp riêng.
..nghe bản tin dụ báo thời tiết của ti vi..
Nguþ ThÞ NguyƯt- Tr­êngTH thÞ trÊn Neo Gi¸o ¸n líp1,n¨m häc : 2008- 2009
Tù nhiªn x· héi 
Thời tiết
I)Mục tiêu: Sau giờ học giúp HS biết:
Thời tiết luôn thay đổi. HS biết sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả về sự thay đổi của thời tiết.
 Có ý thức ăn mặc phù hợp vơi thời tiết để giữ gìn sức khoẻ
II) Chuẩn bị:
GV và HS sưu tầm một số tranh ảnh thời tiết .
III) Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1 Hoạt động 1:
Bạn nào kể một số hiện tượng thời tiết mà ta đã được học. Em nào còn biết những hiện tượng khác của thời tiết?
 - Quan sát tranh và phân loại những tranh ảnh các em sưu tầm mang đến lớp 
Hoạt động 2: GV hỏi cả lớp:
Nhìn tranh em biết thời tiết, thay đổi như thế nào?
GV kết luận: Thời tiết luôn biến đổi trong một năm, một thánh, một tuần thậm chí trong một ngày có thể buổi sáng nắng, buổi chiều mưa.
-Muốn biết ngày mai như thế nào chúng ta cần làm gì?
Kết luận: Chúng ta cần chăm theo dõi dự báo thời tiết để biết cách ăn mặc cho phù hợp để đảm bảo sức khoẻ 
 Thảo luận nhóm:
-Tại sao chúng ta cần ăn mặc phù hợp với thời tiết?
2: Củng cố tiết học 
Trò chơi: Dự báo thời tiết
Khen ngợi những em tích cực hoạt động xây dựng bài tốt
 Nhận xét tiết học
. nắng, mưa, gió, nóng , rét
 bão, sấm. chớp, giông.
HS họp nhóm 6: các nhóm phân loại những tranh ảnh đã sưu tầm mang đến lớp để riêng và mô tả các hiện tượng của thời tiết một cách sáng tạo làm nổi bật thời tiết luôn thay đổi.
 Đại diện nhóm lên giới thiệu tranh ảnh lúc trời nóng , lúc mưa, lúc lặng gió, có gió.. mà nhóm đã sắp xếp riêng.
..nghe bản tin dụ báo thời tiết của ti vi..
Ph¹m ThÞ Liªn - Tr­êng TH T©n TiÕn Gi¸o ¸n líp 1 , n¨m häc : 2008 – 2009
Tù nhiªn x· héi
 ¤n tËp 
A. Mơc tiªu: Giĩp HS biÕt:
- Sư dơng vèn tõ riªng cđa m×nh ®Ĩ m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y khi trêi n¾ng, trêi m­a.giã
B. §å dïng d¹y häc 
- GV vµ HS s­u tÇm nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a.giã
C. C¸c ho¹t ®äng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Ho¹t ®éng 1: 
Lµm viƯc víi nh÷ng tranh ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a.giã
Chia líp thµnh 3, 4 nhãm.
Yªu cÇu HS c¸c nhãm ph©n lo¹i nh÷ng tranh, ¶nh c¸c em ®· s­u tÇm mang ®Õn líp, ®Ĩ riªng nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, ®Ĩ riªng nh÷ng tranh ¶nh vỊ trêi m­a.
GV KL: Khi trêi n¾ng, bÇu trêi trong xanh, cã m©y tr¾ng, mỈt trêi s¸ng chãi, n¾ng vµng chiÕu xuèng, mäi c¶nh vËt, ®­êng phè kh« r¸o...
Khi trêi m­a cã nhiỊu giät m­a r¬i, bÇu trêi phđ ®Çy m©y x¸m nªn th­êng kh«ng nh×n thÊy mỈt trêi, n­íc m­a lµm ­ít ®­êng phè, cá c©y vµ mäi vËt ë ngoµi trêi.
2 Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn
§i d­íi trêi n¾ng ph¶i ®éi mị, nãn ®Ĩ kh«ng bÞ nhøc ®Çu, sỉ mịi...
§i d­íi trêi m­a ph¶i nhí mỈc ¸o m­a, ®éi nãn hoỈc che « ®Ĩ kh«ng bÞ ­ít.
3 GV cho HS ch¬i trß ch¬i
“Trêi n¨ng, trêi m­a”
NhËn biÕt c¸c dÊu hiƯu chÝnh cđa trêi n¾ng, trêi m­a.
HS biÕt sư dơng vèn tõ riªng cđa m×nh ®Ĩ m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y khi trêi n¾ng, trêi m­a.
Mçi HS trong nhãm nªu lªn dÊu hiƯu cđa trêi n¾ng.
LÇn l­ỵt mçi HS nªu lªn dÊu hiƯu cđa trêi m­a.
§¹i diƯn vµi nhãm ®em nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a ®· s­u tÇm ®­ỵc lªn giíi thiƯu tr­íc líp.
HS cã ý thøc b¶o vƯ søc khoỴ khi ®i d­íi trêi n¾ng, trêi m­a.
2 HS hái vµ tr¶ lêi nhau c¸c c©u hái trong SGK.
Mét sè HS nãi l¹i nh÷ng g× c¸c em ®· th¶o luËn.
Mét HS h« “Trêi n¾ng” c¸c HS kh¸c cÇm nhanh nh÷ng tÊm b×a cã vÏ (hoỈc ghi tªn) nh÷ng thø phï hỵp dïng cho khi ®i n¾ng
Mét HS h« “Trêi m­a” c¸c HS kh¸c cÇm nh÷ng tÊm b×a cã vÏ (hoỈc ghi tªn) nh÷ng thø phï hỵp dïng cho khi ®i m­a.
3. Cđng cè - dỈn dß 
VỊ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau
Nguþ ThÞ NguyƯt- Tr­êngTH thÞ trÊn Neo Gi¸o ¸n líp1,n¨m häc : 2008- 2009
Tù nhiªn x· héi
 ¤n tËp 
A. Mơc tiªu: Giĩp HS biÕt:
- Sư dơng vèn tõ riªng cđa m×nh ®Ĩ m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y khi trêi n¾ng, trêi m­a.
B. §å dïng d¹y häc 
- GV vµ HS s­u tÇm nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a.
C. C¸c ho¹t ®äng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Ho¹t ®éng 1: 
Lµm viƯc víi nh÷ng tranh ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a.
Chia líp thµnh 3, 4 nhãm.
Yªu cÇu HS c¸c nhãm ph©n lo¹i nh÷ng tranh, ¶nh c¸c em ®· s­u tÇm mang ®Õn líp, ®Ĩ riªng nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, ®Ĩ riªng nh÷ng tranh ¶nh vỊ trêi m­a.
GV KL: Khi trêi n¾ng, bÇu trêi trong xanh, cã m©y tr¾ng, mỈt trêi s¸ng chãi, n¾ng vµng chiÕu xuèng, mäi c¶nh vËt, ®­êng phè kh« r¸o...
Khi trêi m­a cã nhiỊu giät m­a r¬i, bÇu trêi phđ ®Çy m©y x¸m nªn th­êng kh«ng nh×n thÊy mỈt trêi, n­íc m­a lµm ­ít ®­êng phè, cá c©y vµ mäi vËt ë ngoµi trêi.
2 Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn
§i d­íi trêi n¾ng ph¶i ®éi mị, nãn ®Ĩ kh«ng bÞ nhøc ®Çu, sỉ mịi...
§i d­íi trêi m­a ph¶i nhí mỈc ¸o m­a, ®éi nãn hoỈc che « ®Ĩ kh«ng bÞ ­ít.
3 GV cho HS ch¬i trß ch¬i
“Trêi n¨ng, trêi m­a”
NhËn biÕt c¸c dÊu hiƯu chÝnh cđa trêi n¾ng, trêi m­a.
HS biÕt sư dơng vèn tõ riªng cđa m×nh ®Ĩ m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y khi trêi n¾ng, trêi m­a.
Mçi HS trong nhãm nªu lªn dÊu hiƯu cđa trêi n¾ng.
LÇn l­ỵt mçi HS nªu lªn dÊu hiƯu cđa trêi m­a.
§¹i diƯn vµi nhãm ®em nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a ®· s­u tÇm ®­ỵc lªn giíi thiƯu tr­íc líp.
HS cã ý thøc b¶o vƯ søc khoỴ khi ®i d­íi trêi n¾ng, trêi m­a.
2 HS hái vµ tr¶ lêi nhau c¸c c©u hái trong SGK.
Mét sè HS nãi l¹i nh÷ng g× c¸c em ®· th¶o luËn.
Mét HS h« “Trêi n¾ng” c¸c HS kh¸c cÇm nhanh nh÷ng tÊm b×a cã vÏ (hoỈc ghi tªn) nh÷ng thø phï hỵp dïng cho khi ®i n¾ng
Mét HS h« “Trêi m­a” c¸c HS kh¸c cÇm nh÷ng tÊm b×a cã vÏ (hoỈc ghi tªn) nh÷ng thø phï hỵp dïng cho khi ®i m­a.
3. Cđng cè - dỈn dß 
VỊ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an TNXH 2008.doc