Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 1

Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 1

Toán

Tiết 1. Tiết học đầu tiên

I. Mục tiêu

- Tạo không khí vui vẻ trong lớp, HS tự giới thiệu về mình. Bước đầu làm quen với SGK, đồ dùng học toán, các hoạt động học tập trong giờ học Toán.

II. Đồ dùng dạy học

 - Giáo viên: sách Toán 1 (hiện hàng và mới)

 - Học sinh: bộ đồ dùng học Toán 1 của HS

III. Các hoạt động dạy học – học

 

doc 17 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 76Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
Tiết 1. Tiết học đầu tiên
I. Mục tiêu
- Tạo không khí vui vẻ trong lớp, HS tự giới thiệu về mình. Bước đầu làm quen với SGK, đồ dùng học toán, các hoạt động học tập trong giờ học Toán.
II. Đồ dùng dạy học 
 - Giáo viên: sách Toán 1 (hiện hàng và mới)
 - Học sinh: bộ đồ dùng học Toán 1 của HS 
III. Các hoạt động dạy học – học 
T/g
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
30’
1’
1- GV hướng dẫn HS sử dụng sách Toán lớp 1 
- Mỗi tiết học cs 1 phiếu học tập, phần thực hành
2- GV hướng dẫn HS làm quen với một số hoạt động học tập toán ở lớp 1
- Hướng dẫn HS quan sát từng ảnh với thảo luận
* Cho HS làm quen với các đồ dùng
- Bộ đồ dùng khi học số
- Dụng cụ để đo độ dài
- Que tính
3- Giới thiệu với HS các yêu cầu cần đạt sau khi học Toán 1
- Đếm, đọc số, viết số, so sánh 2 số
- Làm tính cộng, tính trừ
- Nhìn hình vẽ nêu được bài toán rồi nêu phép tính giải bài toán (nêu ví dụ)
- Biết giải các bài toán
- Biết đo độ dài
- Biết xem lịch, ngày, tháng, năm 
4- GV giới thiệu bộ đồ dùng học toán của HS 
- GV nhËn xÐt..
5- Củng cố, dặn dò
- VÒ chuÈn bÞ bµi sau.
- HS mở trang “Tiết học đầu tiên”
- HSQuan sát SGK..
- HS thực hành
- HS tập đếm
* HSQ/S -thực hành trªn m« h×nh..
- HS thùc hiÖn c¸c thao t¸c theo HD cña GV..
Toán
TiÕt 2 : Nhiều hơn , ít hơn
I. Mục tiêu
- Biết so sánh số lượng hai nhóm đồ vật, biết sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn để so sánh các nhóm đồ vật. 
II. Đồ dùng dạy học
 - Giáo viên: sử dụng các tranh của Toán 1 và một số nhóm đồ vật cụ thể
 - Học sinh: bộ đồ dùng học Toán 1 của HS 
III. Các hoạt động dạy học – học
t/g
 Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
30’
2’
A. Kiểm tra bài cũ: 
 - Kiểm tra đồ dùng học toán của HS 
B. Bài mới: 
 1. Giới thiệu bài : Nhiều hơn – ít hơn
 2. Bài mới: 
* So sánh số lượng cốc và thìa
- GV cầm một nắm thìa và nói “có một số cái thìa”
- GV gọi HS lên đặt vào mỗi cốc 1 thìa rồi hỏi: 
 + Còn cốc nào chưa có thìa?
 - GV nêu: khi đặt mỗi cốc 1 thìa thì vẫn còn có cốc chưa có thìa. Ta nói: Số cốc nhiều hơn số thìa.
 - GV nêu: khi đặt mỗi cốc 1 thìa thì không còn thìa để đặt cốc còn lại. Ta nói: Số thìa ít hơn số cốc.
* GV hướng dẫn HS quan sát từng hình vẽ trong bài học, giới thiệu cách so sánh số lượng 2 nhóm nhiều hơn, ít hơn
* Luyện tập: làm bài tập
Tranh 1: cốc nhiều hơn thìa
Tranh 2: chai ít hơn nút chai
Tranh 3: thỏ nhiều hơn cà rốt
Tranh 4: số nắp nhiều hơn số nồi
Tranh 5: số đồ điện nhiều hơn ổ cắm
 + GV chữa chung
C. Củng cố, dặn dò
 - Chơi trò chơi: thi 2 nhóm
HS trai và gái xem nhóm nào có số lượng ít hơn
- Các tổ kiểm tra chéo
- HS Quan sát trªn bµn GV
- GV nói, HS trả lời
- Gọi HS nhắc lại nhiÒu lÇn
* HS QS h×nh vÏ trong SGK + TLCH:
- Gọi HS nhắc lại
*HS Quan sát BTSGK + TL vµ tù nªu theo nhãm..
-HS tự làm
To¸n
Tiết 3 Hình vuông – Hình tròn
 I. Mục tiêu
- Giúp HS nhận biết bước đầu về hình vuông, hình tròn.
- Nói đúng tên hình vuông, hình tròn từ các vật thật.
II. Đồ dùng dạy học
 - Giáo viên: +Một số hình vuông, hình tròn bằng bìa (gỗ, nhựa) có kích thước màu sắc khác nhau
 +Một số vật thật có mặt hình vuông, hình tròn
 - Học sinh: Bộ đồ dùng học Toán 1 của HS 
III. Các hoạt động dạy - học 
t/g
 Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
30’
2’
A. Kiểm tra bài cũ:Nhiều hơn – ít hơn
GV gắn bảng cài lên số cốc, số thìa, số cây, số chậu
B. Bài mới 
 1. Giới thiệu bài: 
 Hình vuông – Hình tròn
 2. Bài mới
 * Giới thiệu hình vuông
 - GV giơ lần lượt từng tấm bìa hình vuông cho HS xem và nói: “đây là hình vuông”
 - Hướng dẫn HS lấy các hình vuông đặt lên bàn học. Gọi HS giơ hình vuông và nói “Hình vuông”.
 - Cho HS QS phần bài học của toán 1vµ trao đổi.
 * Giới thiệu hình tròn (tương tự như giới thiệu hình vuông) - Hướng dẫn HS tìm trong thực tế, lớp học những vật có h×nh trßn
 3. LuyÖn tËp
Bài 1: HS dùng bút chì tô màu các hình vuông
Bài 2: HS dùng bút chì tô màu các hình tròn
Bài 3: cho HS dùng bút chì màu khác nhau để tô màu búp bê, lật đật.
Bài 4: xÕp h×nh: (dành cho HS khá-giỏi) 
- GV KT §/g vµ nhËn xÐt..
C. Củng cố, dặn dò
- GV tæ chøc Chơi trò chơi: "Tìm hình vuông, hình tròn" trong tranh vẽ sẵn
- GV NX - DÆn dß vÒ häc bµi vµ CB bµi sau.
* HS lấy c¸c hình vuông đặt lên bàn học. 
- HS giơ hình vuông và nói “Hình vuông”.
 - HS tự tìm trong thực tế những vật có hình vuông
* HS lÊy c¸c h×nh cã d¹ng h×nh trßn vµ kÓ tªn c¸c ®å vËt cã d¹ng h×nh trßn..
* HS lµm bµi..
- HS tù lÊy trong hép ®å dïng xÕp h×nh vu«ng.
* HS lµm t­¬ng tù bµi 1..
* HS lµm bµi..- HS lªn b¶ng ghÐp h×nh con lËt ®Ët , c¶ líp quan s¸t
* HS xÕp h×nh (dành cho HS khá-giỏi) 
-HS khác về nhà hoàn thành
*HS thi t×m (mçi tæ cö 1 em)
Toán
Tiết 4 Hình tam giác
 I. Mục tiêu
- Giúp HS nhận biết được hình tam giác.
- Nói đúng tên hình tam giác từ các vật thật.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên:
 + Một số hình tam giác bằng bìa , nhựa có kích thước màu sắc khác nhau
 + Một số vật thật có mặt là hình tam giác.
 - Học sinh: Bộ đồ dùng học Toán 1 của HS 
III.Các hoạt động dạy học- học
t/g
 Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
3’
30’
2’
A. Kiểm tra bài cũ 
 - Tìm các Hv , HTG trong tranh vẽ sẵn 
 - GV nhận xét, cho điểm 
B. Bài mới: 
 1. Giới thiệu bài: Hình tam gi¸c: GV giơ tấm bìa Hình tam gi¸c cho HS xem và nói: “§ây là hình tam gi¸c ”
 2. Bài mới: 
* Giới thiệu hình tam giác
 - GV giơ hình tam giác có kích thước, màu sắc khác nhau cho HS xem và nói: “đây là hình tam giác”
 - Cho HS lấy hộp đồ dùng học toán, chọn HTG
 3. LuyÖn tËp: 
 - GV HD HS t« mÇu vµo c¸c h×nh cã d¹ng h×nh tam gi¸c..
- GV HD HS tù lÊy c¸c h×nh trong hép ®å dïng ®Ó ghÐp c¸c c¸c h×nh nh­ trong SGK..
- GV ®Õn tõng nhãm kiÓm tra , gióp ®ì.. 
C.Củng cố, dặn dò
 - Chuẩn bị đồ dùng học toán
- Gọi 3 HS lên bảng tìm hình
*HS quan sát, lÊy h×nh vµ giơ hình T/g và nói “Hình tam gi¸c”.
 - HS tự tìm trong thực tế những vật có hình tam gi¸c ...
- HS thực hành trªn hép ®å dïng..
*HS thực hành t« mµu vµo c¸c h×nh tam gi¸c ë SGK 
* Chơi ghÐp h×nh theo nhãm ®«i..
Thủ công
Tiết 1.Giới thiệu một số loại giấy, b×a và dụng cụ học thñ c«ng 
I.Mục tiêu
- HS biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ ( thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán) để học thủ công. 
II. Đồ dùng dạy hoc
 Giáo viên: chuẩn bị các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công là kéo, hồ dán, thước kẻ
 Học sinh: chuẩn bị các loại giấy màu kéo, hồ dán, thước kẻ
III. Các hoạt động dạy học – học
T/g
Nội dung các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức t/ c 
5’
20
5
A. Kiểm tra bài cũ
 GV kiểm tra đồ dùng để học thủ công.
B. Bài mới
 1. Giới thiệu bài
- GV ghi tên bài lên bảng.
- Cô đố các con để học tốt môn thủ công, chúng ta cần sử dụng đến những dụng cụ gì? 
- GV hướng dẫn HS lấy dụng cụ.
 2. Giới thiệu giấy, bìa và dụng cụ học thủ công
 * Giới thiệu giấy, bìa
- GV giới thiệu: giấy, bìa được làm từ bột của nhiều loại cây: tre, nứa, bồ đề 
- GV đưa 2 quyển sách và vở để phân biệt 2 loại giấy và bìa: giấy là phần bên trong mỏng, bìa được đóng phía ngoài dày hơn.
 * Giới thiệu giấy 
- GV đưa ra các loại giấy màu có màu sắc khác nhau để HS quan sát. Hỏi:
- Có mấy mặt?- Mặt trước như thế nào?
- Mặt sau như thế nào?
* Ngoài ra còn một số vật liệu khác có thể thay thế giấy, bìa để làm thủ công như: giấy báo, hoạ báo, giấy vở HS, lá cây..
Nghỉ giữa giờ
 * Giới thiệu dụng cụ học thủ công
GV đưa 1 thước kẻ và hướng dẫn HS quan sát
 - Thước làm bằng gì?
 - Mặt thước có gì?
 - Mặt thước chia vạch và đánh số để làm gì?
èThước được làm bằng gỗ hay nhựa, dùng để đo chiều dài, trên mặt thước có chia vạch và đánh số.
GV đưa 1 bút chì và hướng dẫn HS quan sát
 - Bút chì có 1 đầu nhọn dùng làm gì?
èBút chì dùng để kẻ đường thẳng, thường dùng loại cút chì cứng để kẻ.
èKéo dùng để cắt giấy, bìa, khi sử dụng kéo cần chú ý để không bị đứt tay.
èHồ dán dùng để dán thành sản phẩm hoặc sản phẩm vào vở, hồ dán được chế biến từ bột sắn có pha chất chống gián, chuột, và đựng trong hộp nhựa.
C. Củng cố, dặn dò
 - Nhận xét tinh thần học tập
 - Dặn dò: HS chuẩn bị giấy trắng, giấy màu, hồ dán để học bài “xé dán hình chữ nhật, hình tam giác
HS để dụng cụ lên bàn
GV gọi 4-5 HS lên bảng.
GV giới thiệu giấy, bìa
GV cho HS phân biệt giấy và bìa
GV chốt lại
GV đưa 1 thước kẻ
GV đưa 1 bút chì , HS quan sát GV và trả lời câu hỏi
Gọi 2-3 HS nhắc lại
HS quan sát và trả lời câu hỏi
HS lấy giấy màu để quan sát theo hướng dẫn của GV
Gọi 2-3 HS nhắc lại
HS lấy thước của mình để quan sát
HS nhắc lại tác dụng của thước kẻ
HS lấy bút chì quan sát
2-3 HS nhắc lại
HS lấy kéo. HS quan sát GV hướng dẫn và trả lời câu hỏi.
HS lấy hồ dán và nghe GV hướng dẫn sử dụng.
GV chốt
GV đưa kéo, lọ hồ dán
HS giơ những dụng cụ theo hướng dẫn của giáo viên.
GV lấy 1 quyển vở để HS quan sát
HS quan sát GV và trả lời câu hỏi
Gọi 2-3 HS nhắc lại
HS quan sát và trả lời câu hỏi
HS lấy giấy màu để quan sát theo hướng dẫn của GV
Gọi 2-3 HS nhắc lại
HS lấy thước của mình để quan sát
HS nhắc lại tác dụng của thước kẻ
HS lấy bút chì quan sát
2-3 HS nhắc lại
HS lấy kéo. HS quan sát GV hướng dẫn và trả lời câu hỏi.
HS lấy hồ dán và nghe GV hướng dẫn sử dụng.
*GV nhận xét
HS cần chú ý quan sát hơn trong giờ học
3-4 HS được khen.
¢m nh¹c
 Bài1 :Quê hương tươi đẹp
 D©n ca nïng
 §Æt lêi : Anh Hoµng
I Mục tiêu
 Luyện tập cho HS :Hát đúng giai điệu và lời ca
 Hát đồng đều và rõ lời 
 Biết bài hát là dân ca của dân tộc Nùng
II Đồ dùng dạy học
 Nhạc cụ
 Tranh ảnh
III Các hoạt động dạy học- học
T/ g
Các hoạt động dạy học
Phương pháp- hình thức t/c 
15’
15’
5’
* Hoạt động 1: D¹y bài Quê hương tươi đẹp 
- GT tªn bµi h¸t , tªn t¸c gi¶
- GV h¸t mÉu
- D¹y ®äc lêi ca 
- D¹y HS h¸t tõng c©u: (Tõ c©u 1 ®Õn c©u 4)
D¹y h¸t toµn bµi 
* Hoạt động 2
Hát kết hợp với vận động phụ hoạ
Vừa hát vừa vỗ tay theo phách
Vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng 
C¶ líp h¸t toµn bµi kÕt hîp vç tay
* Dặn dß 
? C¸c em võa häc bµi h¸t g× .
Bµi h¸t nµy thuéc d©n ca vïng nµo? Do ai ®Æt lêi.
- VÒ häc thuéc lêi bµi ca.
- Häc sinh nh¾c l¹i tªn bµi h¸t 
- HS ®äc  ... chức 
5
A. PhÇn më ®Çu:
- GV tËp hîp líp thµnh 2- 3 hµng däc, ngang.
- GV phæ biÕn néi dung luyÖn tËp vµ yªu cÇu bµi häc.
- HS ®øng h¸t + vç tay.døng giËm ch©n t¹i chç ®Õm theo nhÞp 1-2; 1-2.
GV
 * * * *
 * * * *
 * * * *
20
B. PhÇn c¬ b¶n:
- Biªn chÕ tæ luyÖn tËp, chän c¸n sù...
- Phæ biÕn néi quy tËp luyÖn ë ngoµi s©n d­íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù líp.
 + Trang phôc ph¶i gän gµng..
 + ra ngoµi ph¶i xin phÐp...
 + HS söa l¹i trang phôc.
- Trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”
 + GV nªu tªn trß ch¬i
+ GV kÓ tªn c¸c con vËt cã h¹i
 + GV HD häc sinh ch¬i
 + HS ch¬i thö..
 + HS ch¬i thËt...
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
C PhÇn kÕt thóc:
- HS ®øng vç tay vµ h¸t.
- GV hÖ thèng bµi + NX
- GV h« gi¶i t¸n – HS h« khoÎ 
GV
 * * * *
 * * * *
 GV
 * * * *
Thể dục
Bµi 2 : Trß ch¬i- ®éi h×nh ®äi ngò
I.Mục ti ªu:
 - ¤n trß ch¬i “ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”. BiÕt thªm mét sè con vËt cã h¹i, biÕt tham gia trß ch¬i chñ ®éng h¬n.
 - Lµm quen víi tËp hîp hµng däc, dãng hµng.
II.§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc:
 - S©n b·i , cßi, kÎ s©n ch¬i trß ch¬i...
 III. C¸c hoạt động dạy học – học
T/g
Néi dung
Phương ph¸p, tổ chức 
5
A. PhÇn më ®Çu:
 - GV tËp hîp líp thµnh 3 – 4 hµng däc, quay hµng ngang.
 - GV phæ biÕn néi dung luyÖn tËp vµ yªu cÇu bµi häc.
 - HS ®øng h¸t + vç tay.
 - §øng giËm ch©n t¹i chç ®Õm theo nhÞp 1-2; 1-2.
GV
 * * * *
 * * * *
 * * * *
20
B. PhÇn c¬ b¶n:
 * Lµm quen víi tËp hîp hµng däc, dãng hµng.
- GV h« dãng hµng + gi¶i thÝch §T + lµm mÉu (1,2 lÇn)
- GV h« dãng hµng, gi¶i t¸n råi tËp hîp theo 3 tæ.
- GV nhËn xÐt.
 * Trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”
 + GV nªu tªn trß ch¬i
 + GV kÓ tªn c¸c con vËt cã h¹i
 + GV HD häc sinh ch¬i
 + HS ch¬i thö..
 + HS ch¬i thËt...
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
C PhÇn kÕt thóc:
- HS ®øng giËm ch©n t¹i chç ®Õm theo nhÞp 1-2; 1-2.
- HS vç tay vµ h¸t.
- GV hÖ thèng bµi + NX
- GV h« gi¶i t¸n – HS h« khoÎ 
 * * * *
 GV * * * *
 * * * *
 GV
Thể dục
Bµi 3 : §éi h×nh ®éi ngò – Trß ch¬i
I.Mục ti ªu:
 - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng.
 - Lµm quen víi ®øng nghiªm ®øng nghØ
 - ch¬i trß ch¬i “ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”.
II.§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc:
S©n b·i , cßi, kÎ s©n ch¬i trß ch¬i...
 III. C¸c hoạt động dạy học – học
T/g
Néi dung
Phương ph¸p, tổ chức 
5
A. PhÇn më ®Çu:
 - GV tËp hîp líp thµnh 2- 3 hµng däc, ngang.
 - GV phæ biÕn néi dung luyÖn tËp vµ yªu cÇu bµi häc.
 - HS ®øng h¸t + vç tay, giËm ch©n t¹i chç ®Õm theo nhÞp 1-2; 1-2.
GV
 * * * *
 * * * *
 * * * *
20
B. PhÇn c¬ b¶n:
 *¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng.
 *Häc t­ thÕ ®øng nghiªm, ®øng nghØ
 - TËp phèi hîp ®øng nghiªm, ®øng nghØ
 - TËp phèi hîp tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ (2 lÇn).
 - Cho HS gi¶i t¸n råi tËp hîp l¹i råi l¹i gi¶i t¸n.
 *Trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”
 + GV nªu tªn trß ch¬i
 + GV HD häc sinh ch¬i
 + HS ch¬i thËt...
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
C PhÇn kÕt thóc:
- HS ®øng vç tay vµ h¸t.
- GV hÖ thèng bµi + NX
- GV h« gi¶i t¸n – HS h« khoÎ 
 * * * *
GV * * * *
 GV
 * * * *
Thể dục
Bµi 4 : §éi h×nh ®éi ngò – Trß ch¬i
I.Mục ti ªu:
 - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm , ®øng nghØ
 - Häc xoay ph¶i, xoay tr¸i.
 - ¤n trß ch¬i “ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”.
II.§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc:
S©n b·i , cßi, kÎ s©n ch¬i trß ch¬i...
 III. C¸c hoạt động dạy học – học
T/g
Néi dung
Phương ph¸p, tổ chức 
5
A. PhÇn më ®Çu:
 - GV tËp hîp líp thµnh 3 – 4 hµng däc, hµng ngang.
 - GV phæ biÕn néi dung tËp luyÖn vµ yªu cÇu bµi häc.
 - HS ®øng h¸t + vç tay, giËm ch©n t¹i chç ®Õm theo nhÞp 1-2; 1-2.
GV
 * * * *
 * * * *
 * * * *
20
B. PhÇn c¬ b¶n:
 *¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ
* Häc xoay ph¶i xoay tr¸i...
* ¤n tæng hîp tËp hîp hµng däc, dãng hµng, phèi hîp ®øng nghiªm, ®øng nghØ
 - Cho HS gi¶i t¸n råi tËp hîp l¹i råi l¹i gi¶i t¸n.
 *Trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”
 + GV nªu tªn trß ch¬i
 + HS ch¬i thËt...
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
C PhÇn kÕt thóc:
- HS c¸c tæ lªn thùc hiÖn l¹i c¸ch tËp hîp hµng thi xem tæ nµo tËp hîp hµng nhanh theo lÖnh h« cña c¸n sù líp.
- HS ®øng vç tay vµ h¸t.
- GV hÖ thèng bµi + NX
- GV h« gi¶i t¸n – HS h« khoÎ 
 * * * *
GV * * * *
 GV
 * * * *
 A. * * * *
Thể dục
Bµi 5 : §éi h×nh ®éi ngò – Trß ch¬i
I.Mục ti ªu:
 - ¤n 1 sè kü n¨ng §H§N ®· häc
 - Lµm quen víi trß ch¬i “Qua ®­êng léi”.
II.§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc:
S©n b·i , cßi, kÎ s©n ch¬i trß ch¬i...
 III. C¸c hoạt động dạy học – học
T/g
Néi dung
Phương ph¸p, tổ chức 
5
A. PhÇn më ®Çu:
 - GV nhËn líp HD HS tËp hîp hµng
 - GV phæ biÕn néi dung tËp luyÖn vµ yªu cÇu bµi häc.
 - HS ®øng h¸t + vç tay, giËm ch©n t¹i chç ®Õm theo nhÞp 1-2; 1-2.
 + HS ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ë s©n tr­êng 30 – 40 m.
 + §i theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u.
- ¤n trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”
GV
 * * * *
 * * * *
 GV
 * * * *
20
B. PhÇn c¬ b¶n:
 *¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ , quay ph¶i, quay tr¸i...
* ¤n tæng hîp tËp hîp hµng däc, dãng hµng, phèi hîp ®øng nghiªm, ®øng nghØ
 - Cho HS gi¶i t¸n råi tËp hîp l¹i råi l¹i gi¶i t¸n.
* ch¬i trß ch¬i “Qua ®­êng léi”
 + GV nªu tªn trß ch¬i
 + HD HS c¸ch ch¬i 
 + HD HS ch¬i thö
 + HS ch¬i thËt...
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
C PhÇn kÕt thóc:
- HS c¸c tæ thi xem tæ nµo ch¬i ®¶m b¶o nhanh , ®óng luËt.
- HS ®øng vç tay vµ h¸t.
- GV hÖ thèng bµi + NX + vÒ «n bµi.
- GV h« gi¶i t¸n – HS h« khoÎ 
 * * * *
GV * * * *
 * * * *
 * * * 
 * * * 
A. * * * *
Đạo đức
Bài 1: Em là học sinh lớp Một (tiÕt 1)
.I. Mục tiêu: Giúp học sinh: 
 - BiÕt trÎ em cã quyÒn cã hä, cã tªn, cã quyÒn ®/c ®i häc. Vµo líp Mét em cã thªm nhiÒu b¹n míi, em sÏ ®/c häc thªm nhiÒu ®iÒu míi l¹. (H§1, 2)
 - HS cã th¸i ®é vui vÎ, phÊn khëi ®i häc, thÝch tới trường, tự hào m×nh là HS lớp một. BiÕt yêu quý trường lớp, thầy cô giáo và bạn bè (H§2, 3)
II. Đồ dùng dạy học
 Giáo viên: Thuộc truyện, các bài hát về trường lớp và thầy cô giáo
 Học sinh: thuộc một số bài hát về thầy cô
III. Các hoạt động dạy học – học 
t/g
 Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
2’
25’
5’
A. Hát bài: “Em yêu trường em”
B. Bài mới
 1.Giới thiệu bài: học lớp Một em sẽ có thêm nhiều bạn mới, thầy cô giáo mới, em sẽ học được nhiều điều mới lạ, biết đọc biết viết và làm toán nữa. Các em sẽ rất tự hào vì mình là HS lớp Một.
 2.Hoạt động 1: Bµi tËp1:"Vßng trßn GT tªn"
* GV HD c¸ch ch¬i: HS ®øng thµnh vßng trß tõ 6 ...10 em, ®iÓm danh tõ 1.. hÕt: §Çu tiªn em thø 1 ®Õn hÕt, GT tªn m×nh...
* GV cho HS TL theo c©u hái sau:
- Trß ch¬i gióp em ®iÒu g×?
- Em cã thÊy sung s­íng khi ®/c tù GT tªn m×nh kh«ng?
* KÕt luËn: Mçi ng­êi ®Òu cã mét c¸i tªn. TrÎ em ®Òu cã quyÒn cã hä, cã tªn.
 3.Hoạt động 2: Bµi tËp 2:H·y GT víi c¸c b¹n bªn c¹nh nh÷ng ®iÒu em thÝch
- Nh÷ng ®iÒu c¸c b¹n thÝch cã hoµn toµn gièng c¸c ®iÒu em thÝch kh«ng?
* KÕt luËn: Mçi ng­êi ®Òu cã nh÷ng ®iÒu m×nh thÝch vµ kh«ng thÝch, nh÷ng ®iÒu ®ã cã thÓ gièng hoÆc kh¸c nhaugi÷a ng­êi nµy víi ng­êi kh¸c. Chóng ta cÇn t«n träng nh÷ng së thÝch riªng cña häc..
 3.Hoạt động 3: Th¶o luËn: KÓ vÒ ngµy ®Çu tiªn ®i häc cña m×nh:
- Em ®· mong chê vµ chuÈn bÞ cho ngµy ®Çu tiªn ®i häc NTN?
- Bè mÑ vµ mäi ng­êi trong G§ ®· quan t©m, CB cho ngµy ®Çu tiªn NTN? 
- Em cã thÝch tr­êng líp míi cña m×nh kh«ng?
- Em ® · lµm g× ®Ó xøng ®¸ng lµ häc sinh líp Mét?
- Là HS lớp 1 có vui không? Có tự hào không ?
kÕt luËn: Vµo líp Mét em cã nhiÒu thµy c« gi¸o míi, cã nhiÒu b¹n bÌ míi....
C. Củng cố, dặn dò
-Em giới thiệu tên, lớp. Em sẽ làm gì khi là HS lớp một?
- VÒ thùc hiÖn nh­ néi dung bµi häc vµ chuÈn bÞ bµi sau.
- C¶ líp hát
*HS nªu tên bài
- HS lªn ch¬i theo tõng nhãm ..
- HS TL theo nhãm ®«i
- HS lªn TB
- HS kh¸c nhËn xÐt.
* HS tù GT trong nhãm ®«i
-1 sè HS lªn GT tr­íc líp
- HS kh¸c nhËn xÐt..
* HS tr¶ lêi c¸c CH:
....
- Rất nhiều bạn, cùng học tập, chơi đùa
- Em sẽ biết đọc, biết viết, em sẽ tự đọc truyện, đọc báo, viết thư
- Rất vui và rất tự hào
* HS tù GT tªn m×nh, tªn líp, tªn c« gi¸o cho c¶ líp cïng nghe... - VÒ thùc hiÖn nh­ néi dung bµi häc vµ chuÈn bÞ bµi sau.
MÜ ThuËt
Bài1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi
I. Mục tiêu
 Luyện tập cho HS :Làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi 
 Tập quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh 
II . Đồ dùng dạy học
 Tranh thiếu nhi vẻ cảnh vui chơi
III Các hoạt động dạy học- học
Thời gian
Các hoạt động dạy học
Phương pháp- hình thức tổ chức 
15’
15’
5’
Hoạt động 1 
HS xem tranh (tranh sưu tầm sau khi học xong tiết 1 mĩ thuật)
Hoạt động 2
Học sinh xem tranh và trả lời câu hỏi của giáo viên
- Bức tranh vẽ cảnh gì?
Em thích bức nào nhất? Vì sao?
Trên tranh có những hình ảnh nào?HA nào là chính?
Em thích nhất màu nào trong tranh? 
Dặn dò: VÒ nhµ chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp giê sau c« kiÓm tra.
 Häc sinh th¶o luËn theo nhóm 4
Häc sinh Quan sát
Hỏi đáp
mĩ thuật
Tiết 3: Màu và vẽ màu vào hình đơn giản
I. Mục tiêu
 Luyện tập cho HS : Nhận biết 3 màu: Đỏ, vàng, lam
 Biết vẽ màu vào hình đơn giản. vẽ được màu kín hình, không vẽ ra ngoài hình.
II. Đồ dùng
 Một số tranh, đồ vật, có màu đỏ, vàng, lam
 Bài vẽ của học sinh các năm trước.
 III. Các hoạt động dạy học- học
Tg
Các hoạt động dạy học
Phương pháptổ chức 
15’
15’
5’
Hoạt động 1
Hoàn thiện nốt bài vẽ của tiết chính khoá 
Hoạt động 2
Vẽ tự do, Tìm màu theo ý thích
GV hướng dẫn HS cách cầm bút và cách vẽ màu
Vẽ màu ít ra ngoài hình
Dặn dò
thuyết trình
mĩ thuật
Tiết 4: vẽ hình tam giác
I. Mục tiêu
 Luyện tập cho HS : Nhận biết được hình tam giác
 Biết cách vẽ hình
 Từ các hình tam giác có thể vẽ được một số hình tương tự trong thiên nhiên
II. Đồ dùng dạy học
 Một số hình và đồ vật có dạng hình tam giác 
III Các hoạt động dạy học- học
Tg
Các hoạt động dạy học
Phương pháp- tổ chức 
15’
15’
5’
 1. Hoạt động 1
Hoàn thiện nốt bài vẽ của tiết chính khoá 
 2. Hoạt động 2
 Vẽ tự do, Tìm màu theo ý thích
 GV gợi ý : vẽ cánh buồm, dãy núi, mây trời
 Cho HS xem một số bài vẽ đẹp 
Dặn dò
HS thực hiện
Giảng giải 

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan tuan 1.doc