Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 10 năm 2009

Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 10 năm 2009

Học vần

 Bài 39 : au - âu

I. Mục tiêu: - Đọc được : au, õu,cõy cau , cỏi cầu ; từ và cỏc cõu ứng dụng .

 Chào mào có áo màu nâu

 Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về.

 - Viết được : au , õu , cõy cau , cỏi cầu.

 - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề :Bà cháu. Đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV.

II. Đồ dùng dạy học:

 * GV: Tranh minh hoạ từ khoá: cây cau, cái cầu ,tranh minh hoạ phần luyện nói: Bà cháu.

 *Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng.

III. hoạt động dạy học chủ yếu:

Tiết 1(40 phút)

 

doc 11 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 73Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 10 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TuÇn 10
Thø hai ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2009
Häc vÇn
 bµi 39 : au - ©u
I. Môc tiªu: - Đọc được : au, âu,cây cau , cái cầu ; từ và các câu ứng dụng .
 Chµo mµo cã ¸o mµu n©u
	 Cø mïa æi tíi tõ ®©u bay vÒ.
 - Viết được : au , âu , cây cau , cái cầu... 
 - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề :Bà cháu. §èi HS (Kh¸ - giái) luyÖn nãi 4 - 5 c©u xoay quanh chñ ®Ò th«ng qua tranh vÏ trong SGK vµ dùa vµo c¸c CH gîi ý cña GV. 
II. §å dïng d¹y häc: 
 * GV: Tranh minh ho¹ tõ kho¸: c©y cau, c¸i cÇu ,tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi: Bµ ch¸u....
 *Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng....
III. ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 
TiÕt 1(40 phót)
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc 
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
I.Bµi cò:(5)
- HS ®äc vµ viÕt : c¸i kÐo, leo trÌo, tr¸i ®µo, chµo cê.
II.Bµi míi: (30’)
1.Giíi TB :au- ©u
2. D¹y vÇn: au
 a. Ph¸t ©m, nhËn diÖn 
-Ph©n tÝch vÇn au
b. §¸nh vÇn, ghÐp vÇn
 a - u - au
c. luyÖn ®äc tiÕng.
 cau
d. LuyÖn ®äc tõ.
C©y cau 
 **©u
 cÇu
 c¸i cÇu
e. LuyÖn ®äc tr¬n
au-cau -c©y cau 
©u- cÇu - c¸i cÇu
3. ViÕt b¶ng con: (6’)
au-©u-c©y cau-c¸i cÇu
4. §äc tõ ¦D: ( 6’)
rau c¶i ch©u chÊu
lau sËy s¸o sËu 
5. Cñng cè- DÆn dß: (2’)
1.LuyÖn ®äc: (16’)
a. §äc b¶ng tiÕt 1: 
au-cau -c©y cau 
©u- cÇu - c¸i cÇu..
b. Đọc câu ứng dụng:
Chµo mµo..mµu n©u
Cø mïa æi ... bay vÒ.
c.LuyÖn ®äc s¸ch gi¸o khoa.
2. LuyÖn viÕt vë:( 7’)
au - ©u- c©y cau - c¸i cÇu
3. LuyÖn nãi: (7’)
Chñ ®Ò: Bµ ch¸u
III. Cñng cè - dÆn dß.
( 2’)
- HS ®äc,viÕt vÇn, tõ..
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* GV viÕt au : nêu: vÇn au
 (được cấu tạo bëi từ a và u)
- So sánh: au với ai (giống vµ kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?)
- GV ph¸t ©m mÉu: 
*? VÇn au gåm cã mÊy ©m?
- GV HD hs ghÐp vÇn:
? Muèn ghÐp vÇn au ta ghÐp ©m g× tr­íc, ©m g× sau:
- GV ®¸nh vÇn mÉu.
*GV hái:+Cã vÇn au muèn ghÐp tiÕng cau ta lµm TN?
- GV HDHS ghÐp:
*GV : ? BT trªn vÏ h×nh ¶nh g×?
- GV ghi b¶ng : C©y cau 
- GV giảng từ khoá: C©y cau 
- GVchỉnh sửa ..
**VÇn ­a(quy tr×nh tt nh­ vÇn au)
- GV HD HS so s¸nh 2 vÇn:ua - ­a
- GV HD HS ghÐp vµ §/v tiÕng, tõ 
*GV HD HS ®äc..
- GV nhËn xÐt.
*GV HD quy tr×nh viÕt 
- GV võa gi¶ng võa viÕt
- GV HD HS viÕt
* GVGT tõ, ®äc tõ øng dông
- HD HS ®äc PT tiÕng cã vÇn míi
- GV ®äc + gi¶i thÝch tõ.
*GV tæ chøc trß ch¬i mçi em t×m 1 tiÕng, tõ chøa vÇn míi häc: 
- GVnhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
TiÕt 2(40 phót)
* GV chØ HS ®äc theo thø tù vµ ®äc kh«ng theo thø tù..
*GV GT bµi øng dông qua tranh 
+Tranh vÏ c¶nh g×? 
+ Trong bµi tiÕng nµo cã vÇn míi? 
- GV ®äc mÉu bµi øng dông
- GVnhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
* GV ®äc mÉu vµ HD HS ®äc theo tõng phÇn - GV nhËn xÐt, 
* GV nh¾c HS ngåi ®óng t­ thÕ , h­íng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy bµi vµ c¸ch cÇm bót , ®Æt vë...
* GV HD hs QS tranh vµ TLCH: - Trong tranh vÏ g× ? 
- Bµ ®ang lµm g×? 
- Hai ch¸u ®ang nh­ thÕ nµo?
- Bµ th­êng d¹y ch¸u ®iÒu g×? 
+ HS (Kh¸ - giái)
- T×nh c¶m cña em ®èi víi «ng , bµ NTN? 
- Em ®· gióp bµ nh÷ng g×? Em cÇn lµm g× khi «ng bµ, bè mÑ nghØ ng¬i..
* VÒ chuÈn bÞ bµi ë nhµ vµ t×m tõ cã vÇn ®· häc- ChuÈn bÞ bµi sau.
- HS ®äc bµi vµ viÕt b¶ng con ( mçi tæ viÕt mét tõ)
- HS ®äc bµi SGK
-HS ph¸t ©m (c¸ nh©n , tæ)
 -HS ph©n tÝch vÇn.
* HS ghÐp vÇn au
- HS ®¸nh vÇn 
-HS ®äc tr¬n (c¸ nh©n, tæ)
*HS ghÐp cau
- HS §/v: cau
-HS ®äc tr¬n cau
*HS QS vµ TL: C©y cau 
-HS ®äc+ PT “ cau” 
-HS ®äc: au-cau -c©y cau 
* HS so s¸nh vÇn ua vµ vÇn ­a. - HS ghÐp ,®äc+PT vÇn, tiÕng, tõ..
*HS ®äc(c¸ nh©n, tæ):
* HS viÕt b¶ng con
- HS l­u ý t­ thÕ ngåi viÕt
- HS viÕt b¶ng..
*HS t×m tiÕng vµ g¹ch ch©n tiÕng chøa vÇn míi: 
- LuyÖn ®äc, ph©n tÝch tõ.
*HS t×m tiÕng , tõ chøa vÇn võa häc.
* HS ®äc bµi trªn b¶ng líp theo GV chØ
- HS kh¸c nhËn xÐt.
*HS quan s¸t tranh minh ho¹ + TLCH..
- HS t×m tiÕng cã vÇn míi + ph©n tÝch tiÕng : mµo 
- HS luyÖn ®äc bµi øng dông+ TLCH:
*HS më SGK , ®äc bµi 
- Thi ®äc trong tæ..
* HS ®äc l¹i néi dung bµi viÕt vµ viÕt bµi vµo vë 
*HS ®äc tªn chñ ®Ò luyÖn nãi
- HS quan s¸t tranh 
- HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái gîi ý 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
- HS (Kh¸ - giái) tr¶ lêi mét sè c©u hái gîi ý kh¸c.
- HS nhËn xÐt.
* 1 HS ®äc bµi.
- Líp ®äc toµn bµi.
Thø ba ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2009
Häc vÇn
bµi 40: iu, ªu
I. Môc tiªu: - Đọc được : iu , êu , lưỡi rìu , cái phễu ; từ và câu ứng dụng.
 - Viết được : iu , êu , lưỡi rìu , cái phễu
 - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : Ai chịu khó? §èi HS (Kh¸ - giái) luyÖn nãi 4 - 5 c©u xoay quanh chñ ®Ò th«ng qua tranh vÏ trong SGK vµ dùa vµo c¸c CH gîi ý cña GV. 
II. §å dïng d¹y häc: 
 * GV: Tranh minh ho¹ tõ kho¸: c©y cau, c¸i cÇu ,tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi: Ai chịu khó?...
 *Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng....
III. ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 
TiÕt 1(40 phót)
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc 
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
I.Bµi cò:(5)
- rau c¶i, lau sËy, ch©u chÊu, s¸o sËu.
II.Bµi míi: (30’)
1.Giíi ThiÖu bµi:
iu- ªu
2. D¹y vÇn: iu
 a. Ph¸t ©m, nhËn diÖn 
-Ph©n tÝch vÇn iu 
 b.§¸nh vÇn, ghÐp vÇn
 a - u - iu 
c. luyÖn ®äc tiÕng.
 r×u
d. LuyÖn ®äc tõ.
l­ìi r×u
 **ªu
 phÔu
 c¸i phÔu
e. LuyÖn ®äc tr¬n
iu- r×u- l­ìi r×u
ªu- phÔu-c¸i phÔu
3. ViÕt b¶ng con: (6’)
iu-ªu-l­ìi r×u - c¸i phÔu
4.§äc tõ øng dông
: ( 6’)
lÝu lo c©y nªu chÞu khã kªu gäi 
5. Cñng cè- DÆn dß: (2’)
1.LuyÖn ®äc: (16’)
a. §äc b¶ng tiÕt 1: 
iu- r×u- l­ìi r×u
ªu- phÔu-c¸i phÔu..
b. Đọc câu ứng dụng:
C©y b­ëi, c©y t¸o nhµ bµ ®Òu sai trÜu qu¶.
c.LuyÖn ®äc s¸ch gi¸o khoa.
2. LuyÖn viÕt vë:( 7’)
iu-ªu-l­ìi r×u - c¸i phÔu
3. LuyÖn nãi: (7’)
Chñ ®Ò: 
Ai chÞu khã?
III. Cñng cè - dÆn dß.
( 2’)
- HS ®äc,viÕt vÇn, tõ..
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* GV viÕt iu : nêu: vÇn iu (được cấu tạo bëi từ i và u)
- So sánh: iu với au (giống vµ kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?)
- GV ph¸t ©m mÉu: 
*? VÇn iu gåm cã mÊy ©m?
- GV ®¸nh vÇn mÉu.
* GV HD hs ghÐp vÇn:
? Muèn ghÐp vÇn iu ta ghÐp ©m g× tr­íc, ©m g× sau:
*? Cã vÇn iu muèn ghÐp tiÕng r×u ta lµm thÕ nµo?
- GV HDHS ghÐp:
*GV : ? BT trªn vÏ h×nh ¶nh g×?
- GV ghi b¶ng : l­ìi r×u
- GV giảng từ khoá: l­ìi r×u
- GVchỉnh sửa ..
**VÇn ªu (quy tr×nh tt nh­ vÇ iu)
- GV HD HS so s¸nh 2 vÇn:iu-ªu
- GV HD HS ghÐp vµ §/v tiÕng, tõ 
*GV HD HS ®äc..
- GV nhËn xÐt.
*GV HD quy tr×nh viÕt 
- GV võa gi¶ng võa viÕt
- GV HD HS viÕt
* GVGT tõ, ®äc tõ øng dông
- HD HS ®äc PT tiÕng cã vÇn míi
- GV ®äc + gi¶i thÝch tõ.
*GV tæ chøc trß ch¬i mçi em t×m 1 tiÕng, tõ chøa vÇn míi häc: 
- GVnhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
TiÕt 2(40 phót)
* GV chØ HS ®äc theo thø tù vµ ®äc kh«ng theo thø tù..
*GV GT bµi øng dông qua tranh 
+Tranh vÏ c¶nh g×? 
+ Trong bµi tiÕng nµo cã vÇn míi? 
- GV ®äc mÉu bµi øng dông
- GVnhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
* GV ®äc mÉu vµ HD HS ®äc theo tõng phÇn - GV nhËn xÐt, 
* GV nh¾c HS ngåi ®óng t­ thÕ , h­íng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy bµi vµ c¸ch cÇm bót , ®Æt vë...
* GV HD hs QS tranh vµ TLCH: 
- Trong tranh vÏ g× ? 
- Con tr©u cã chÞu khã kh«ng? 
- Con chim ®ang lµm g×?
- Con mÌo chÞu khã lµm g×?
+ HS (Kh¸ - giái)
- Em cã chÞu khã ®i häc kh«ng?
- ChÞu khã th× ph¶i lµm nh÷ng g×? 
* VÒ chuÈn bÞ bµi ë nhµ vµ t×m tõ cã vÇn ®· häc, lµm BTTV , viÕt 
vë ly.- ChuÈn bÞ bµi sau.
- HS ®äc bµi vµ viÕt b¶ng con ( mçi tæ viÕt mét tõ)
- HS ®äc bµi SGK
-HS ph¸t ©m (c¸ nh©n , tæ)
 -HS ph©n tÝch vÇn.
- HS ®¸nh vÇn 
* HS ghÐp vÇn iu
-HS ®äc tr¬n (c¸ nh©n, tæ)
*HS ghÐp r×u
- HS §/v: r×u
-HS ®äc tr¬n r×u
*HS QS vµ TL: l­ìi r×u
-HS ®äc+ ph©n tÝch tõ l­ìi r×u
-HS ®äc: iu- r×u- l­ìi r×u
* HS so s¸nh vÇn .
- HS ghÐp ,®äc+PT vÇn, tiÕng, tõ..
*HS ®äc(c¸ nh©n, tæ):
* HS viÕt b¶ng con
- HS l­u ý t­ thÕ ngåi viÕt
- HS viÕt b¶ng..
*HS t×m tiÕng vµ g¹ch ch©n tiÕng chøa vÇn míi: 
- LuyÖn ®äc, ph©n tÝch tõ.
*HS t×m tiÕng , tõ chøa vÇn võa häc.
* HS ®äc bµi trªn b¶ng líp theo GV chØ
- HS kh¸c nhËn xÐt.
*HS quan s¸t tranh minh ho¹ + TLCH..
- HS t×m tiÕng cã vÇn míi + ph©n tÝch tiÕng : trÜu
- HS luyÖn ®äc bµi øng dông+ TLCH:
*HS më SGK , ®äc bµi 
- Thi ®äc trong tæ..
* HS ®äc l¹i néi dung bµi viÕt vµ viÕt bµi vµo vë 
*HS ®äc tªn chñ ®Ò luyÖn nãi
- HS quan s¸t tranh 
- HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái gîi ý 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
- HS nhËn xÐt.
* 1 HS ®äc bµi.
- Líp ®äc toµn bµi.
 Thø t­ ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2009 
Häc VÇn
 ¤n tËp (2 tiÕt)
I.môc tiªu: - Cñng cè KT vÒ ®äc, viÕt c¸c vÇn, tiÕng, tõ, c©u ®· häc mét c¸ch tr«i ch¶y t­¬ng ®èi nhanh vµ b­íc ®Çu ®äc râ rµng nh÷ng c©u ng¾n. BiÕt lµm 1 sè bµi tËp ®iÒn ©m, vÇn vµo chç chÊm.
 - BiÕt nh×n chÐp 1 sè c©u th¬ hoÆc c©u v¨n ng¾n.
II. Néi dung:
 a.TiÕt 1: §äc b¶ng líp: 
- ia, ua, ­a, oi, ai, «i, ¬i, ui, ¬i, u«i, ­¬i, ay, ©y, eo, ao, au, ©u, iu, ªu.
- ngùa gç, TrØa ®ç, chia quµ, bé ria, bia ®¸, l¸ mÝa, mïa d­a, cµ chua, tre nøa, nhµ vua, ngùa tÝa, lóa mïa, h¸i chÌ, bµi vë, l¸i xe, cßi tµu, con ruåi, c­ìi ngùa, buæi tèi, tói l­íi, ®åi nói, ngöi mïi, gµ g¸y, suèi ch¶y, thî x©y, kÐo l­íi, c¸ nheo, leo trÌo, bÌo t©y, tr¸i sÊu, rau m¸, l¸ trÇu, lau sËy, sÕu bay, ®Çy rªu, chÞu khã, ®Þu bÐ, nhá xÝu, lÝu lo...
- Nhµ bÐ nu«i bß lÊy s÷a.
- BÐ cã c¸i tói nhá xÝu.
- C©y t¸o nhµ bµ sai trÜu qu¶.
- BÐ vµ chÞ t­íi rau.
- Chó MÌo hay leo trÌo.
- MÑ dËy tõ gµ g¸y.
- Nai ®i qua suèi nhá.
- Giê ra ch¬i bÐ ch¬i nh¶y d©y.
- Trêi ®æ m­a to, bÐ ph¶i tró m­a.
 B.TiÕt 2: lµm bµi tËp vµ viÕt vë « li...
a, §iÒn vÇn vµo chç chÊm:
- au hay ©u: ch... ch.../ ; ®¸ c... ; qu¶ d....; m.. n©u
- ia hay ai: l.../ xe; t.. ’ rau ; ch... quµ; tr.../ ®µo.
 b, Nèi
khÐo tay.
MÑ lói hói
tØa l¸ c¶i.
ChÞ Hµ
®Çy rªu.
C©y æi thay
l¸ míi.
cÇu ao
B. ViÕt: - Gi¸o viªn ®äc 1 sè vÇn, tõ cho HS viÕt vµo vë « li.
 - Gi¸o viªn viÕt 2 c©u ë trªn cho häc sinh chÐp vµo vë « li.
 Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009
Häc VÇn
KiÓm tra gi÷a häc kú I
I.môc tiªu: - H ®äc c¸c ©m, vÇn, c¸c tõ, c©u øng dông tõ bµi 1 ®Õn bµi 40 ®· häc mét c¸ch tr«i ch¶y t­¬ng ®èi nhanh víi tèc ®é 15 tiÕng /1 phót.
 - H viÕt c¸c ©m, vÇn, c¸c tõ, c©u øng dông tõ bµi 1 ®Õn bµi 40 ®· häc víi tèc ®é 15 ch÷/ 15 phót
II. Néi dung:
A.§äc: I/ §äc thµnh tiÕng: (6 ®iÓm)
 r ; gi; ngh; ch; ph
 ia , ao , ­¬i , ay , iu 
 ngùa tÝa, ch©u chÊu , c©y chuèi , suèi ch¶y .
 Ngµy chñ nhËt , bè mÑ cho bÐ vÒ quª néi.
NghØ hÌ, bÐ vµ chÞ Kha ®i nghØ m¸t ë Sa Pa.
 II/ §äc hiÓu: (4 ®iÓm)
 1. §iÒn ch÷ :
 - g hay gh? ....Õ gç ...µ g« .. . ...i nhí gå ..... Ò
 2. §iÒn vÇn:
- ao hay eo ? ch.... cê c¸i k..... giã b.... chÌo b. ’.... 
3. Nèi: Tõ ng÷ ë cét A víi cét B.
 l¸ mÝa.
MÑ bÐ 
 A. B.
Cha tØa
lµ nghÖ sÜ.
Giã thæi qua
 sai trÜu qu¶.
qua khe nói.
C©y t¸o nhµ bµ
B. ViÕt: (10 ®iÓm): - t ; g ; ngh; s ; ph
 - ­a , ai , u«i , ­i , ©y 
 - chia quµ, nhµ ngãi , c©y chuèi.
 Giã thæi qua khe nói.
 BÌ nøa tr«i vÒ xu«i.
BiÓu ®iÓm chÊm 
A.§äc
 I/ §äc thµnh tiÕng: (6 ®iÓm)
 - §äc ©m: (1 ®iÓm): §äc ®óng mçi ©m víi tèc ®é nhanh cho 0,2 ®iÓm
- §äc vÇn: (1 ®iÓm): §äc ®óng mçi vÇn víi tèc ®é nhanh cho 0,2 ®iÓm
- §äc tõ ng÷: (2 ®iÓm): §äc ®óng mçi tõ víi tèc ®é nhanh cho 0,5 ®iÓm
- §äc c©u: (2 ®iÓm): §äc ®óng mçi c©u víi tèc ®é nhanh cho 1 ®iÓm. (NÕu sai tiÕng, tõ nµo kh«ng cho ®iÓm...)
 I/ §äc hiÓu: (4 ®iÓm)
- §iÒn ©m (1 ®iÓm): §iÒn ®óng mçi ©m cho 0,25 ®iÓm.
- §iÒn vÇn (1 ®iÓm): §iÒn ®óng mçi vÇn cho 0,25 ®iÓm.
- Nèi (2 ®iÓm): Nèi ®óng mçi c©u cho 0.5 ®iÓm.
Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2009
Häc vÇn
bµi 41: iªu - yªu
I. Môc tiªu: - Đọc được : iêu , yêu , diều sáo , yêu quý ; từ và câu ứng dụng:. Tu hó kªu, b¸o hiÖu mïa v¶i thiÒu ®· vÒ.
 - Viết được : iêu , yêu , diều sáo , yêu quý 
 - Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Bé tự giới thiệu. §èi HS (Kh¸ - giái) luyÖn nãi 4 - 5 c©u xoay quanh chñ ®Ò th«ng qua tranh vÏ trong SGK vµ dùa vµo c¸c CH gîi ý cña GV. 
II. §å dïng d¹y häc: 
- Tranh minh ho¹ tõ kho¸: diÒu s¸o, yªu quÝ vµ c¸c dßng th¬ øng dông 
- Tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi: BÐ tù giíi thiÖu.
III. ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 
TiÕt 1(40 phót)
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc 
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
I.Bµi cò:(5)
- lÝu lo, chÞu khã, c©y nªu, kªu gäi..
II.Bµi míi: (30’)
1.Giíi ThiÖu bµi:
iªu- yªu
2. D¹y vÇn: ** iªu
a. Ph¸t ©m, nhËn diÖn 
-Ph©n tÝch vÇn iªu
 b.§¸nh vÇn, ghÐp vÇn
 iª - u - iªu
c. luyÖn ®äc tiÕng.
 diÒu 
d. LuyÖn ®äc tõ.
diÒu s¸o
 **yªu
 yªu
 yªu quý
e. LuyÖn ®äc tr¬n
iªu- diÒu- diÒu s¸o
yªu - yªu - yªu quý
3. ViÕt b¶ng con: (6’)
iªu-yªu-diÒu s¸o- yªu quý 
4. §äc tõ øng dông
: ( 6’)
buæi chiÒu yªu cÇu
 hiÓu bµi giµ yÕu 5. Cñng cè- DÆn dß: (2’)
1.LuyÖn ®äc: (16’)
a. §äc b¶ng tiÕt 1: 
iªu- diÒu- diÒu s¸o
yªu - yªu - yªu quý..
b. Đọc câu ứng dụng:
Tu hó kªu b¸o hiÖu mïa v¶i thiÒu ®· vÒ.
c.LuyÖn ®äc s¸ch gi¸o khoa.
2. LuyÖn viÕt vë:( 7’)
 iªu-yªu-diÒu s¸o- yªu quý 
3. LuyÖn nãi: (7’)
Chñ ®Ò: BÐ tù giíi thiÖu
III. Cñng cè - dÆn dß.
( 2’)
- HS ®äc,viÕt vÇn, tõ..
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* GV viÕt iªu : nêu: vÇn iªu (được cấu tạo bëi từ iª và u)
- So sánh: iªu với iu (giống vµ kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?)
- GV ph¸t ©m mÉu: 
*? VÇn iªu gåm cã mÊy ©m?
 - GV ®¸nh vÇn mÉu.
- GV HD hs ghÐp vÇn:
? Muèn ghÐp vÇn iªu ta ghÐp ©m g× tr­íc, ©m g× sau:
*GV hái:+Cã vÇn iªu muèn ghÐp tiÕng diÒu ta lµm TN?
- GV HDHS ghÐp:
*GV : ? BT trªn vÏ h×nh ¶nh g×?
- GV ghi b¶ng : diÒu s¸o
- GV giảng từ khoá: diÒu s¸o
- GVchỉnh sửa ..
**VÇn yªu (quy tr×nh tt nh­ vÇ iªu)
- GV HD HS so s¸nh 2 vÇn:iªu-yªu
- GV HD HS ghÐp vµ §/v tiÕng, tõ 
*GV HD HS ®äc..
- GV nhËn xÐt.
*GV HD quy tr×nh viÕt 
- GV võa gi¶ng võa viÕt
- GV HD HS viÕt
* GVGT tõ, ®äc tõ øng dông
- HD HS ®äc PT tiÕng cã vÇn míi
- GV ®äc + gi¶i thÝch tõ.
*GV tæ chøc trß ch¬i mçi em t×m 1 tiÕng, tõ chøa vÇn míi häc: 
- GVnhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
TiÕt 2(40 phót)
* GV chØ HS ®äc theo thø tù vµ ®äc kh«ng theo thø tù..
*GV GT bµi øng dông qua tranh 
+Tranh vÏ c¶nh g×? 
+ Trong bµi tiÕng nµo cã vÇn míi? 
- GV ®äc mÉu bµi øng dông
- GVnhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
* GV ®äc mÉu vµ HD HS ®äc theo tõng phÇn - GV nhËn xÐt, 
* GV nh¾c HS ngåi ®óng t­ thÕ , h­íng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy bµi vµ c¸ch cÇm bót , ®Æt vë...
* GV HD hs QS tranh vµ TLCH: 
-Trong tranh vÏ g× ?
- Em n¨m nay lªn mÊy?
- Em ®ang häc líp nµo ?
- C« gi¸o nµo ®ang d¹y em?
+ HS (Kh¸ - giái)
- Nhµ em ë ®©u?
- Nhµ em cã mÊy anh em?
- Em thÝch häc m«n nµo nhÊt?......
* VÒ chuÈn bÞ bµi ë nhµ vµ t×m tõ cã vÇn ®· häc, lµm BTTV , viÕt 
vë ly.- ChuÈn bÞ bµi sau.
- HS ®äc bµi vµ viÕt b¶ng con ( mçi tæ viÕt mét tõ)
- HS ®äc bµi SGK
-HS ph¸t ©m (c¸ nh©n , tæ)
 -HS ph©n tÝch vÇn.
* - HS ®¸nh vÇn 
- HS ghÐp vÇn iªu
-HS ®äc tr¬n (c¸ nh©n, tæ)
*HS ghÐp diÒu 
- HS §/v: diÒu 
-HS ®äc tr¬n diÒu 
*HS QS vµ TL: diÒu s¸o
-HS ®äc+ ph©n tÝch tõ diÒu s¸o
-HS ®äc: iªu- diÒu- diÒu s¸o
* HS so s¸nh vÇn .
- HS ghÐp ,®äc+PT vÇn, tiÕng, tõ..
*HS ®äc(c¸ nh©n, tæ):
* HS viÕt b¶ng con
- HS l­u ý t­ thÕ ngåi viÕt
- HS viÕt b¶ng..
*HS t×m tiÕng vµ g¹ch ch©n tiÕng chøa vÇn míi: 
- LuyÖn ®äc, ph©n tÝch tõ.
*HS t×m tiÕng , tõ chøa vÇn võa häc.
* HS ®äc bµi trªn b¶ng líp theo GV chØ
- HS kh¸c nhËn xÐt.
*HS quan s¸t tranh minh ho¹ + TLCH..
- HS t×m tiÕng cã vÇn míi + PT tiÕng : hiÖu, thiÒu
- HS luyÖn ®äc ...
*HS më SGK , ®äc bµi 
- Thi ®äc trong tæ..
* HS ®äc l¹i néi dung bµi viÕt vµ viÕt bµi vµo vë 
*HS ®äc tªn chñ ®Ò luyÖn nãi
- HS quan s¸t tranh 
- HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái gîi ý 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
- HS nhËn xÐt.
* 1 HS ®äc bµi.
- Líp ®äc toµn bµi.
TuÇn 11
Thø hai ngµy 2 th¸ng11 n¨m 2009
Häc vÇn
 bµi 42: ­u - ­¬u
I. Môc tiªu:- Đọc được : ưu , ươu , trái lựu , hươu sao ; từ và các câu ứng dụng: buæi tr­a, Cõu....ë ®Êy råi.
 - Viết được : ưu , ươu , trái lựu , hươu sao 
 - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : hæ, b¸o, gÊu, h­¬u, nai, voi. §èi HS (Kh¸ - giái) luyÖn nãi 4 - 5 c©u xoay quanh chñ ®Ò th«ng qua tranh vÏ trong SGK vµ dùa vµo c¸c CH gîi ý cña GV. 
II. §å dïng d¹y häc: 
- Tranh minh ho¹ tõ kho¸ tr¸i lùu, h­¬u sao vµ c¸c dßng th¬ øng dông. 
- Tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi: hæ, b¸o, gÊu, h­¬u, nai, voi.
III. ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 
TiÕt 1(40 phót)
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc 
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
I.Bµi cò:(5)
- iªu, yªu, giµ yÕu, hiÓu bµi...
II.Bµi míi: (30’)
1.Giíi ThiÖu bµi:
­u - ­¬u
2. D¹y vÇn: ** ­u a. Ph¸t ©m, nhËn diÖn 
-Ph©n tÝch vÇn ­u 
b.§¸nh vÇn, ghÐp vÇn
 ­ - u - ­u 
c. luyÖn ®äc tiÕng.
 lùu 
d. LuyÖn ®äc tõ.
tr¸i lùu
 **­¬u
 h­¬u
 h­¬u sao
e. LuyÖn ®äc tr¬n
­u-lùu-tr¸i lùu
­¬u-h­¬u - h­¬u sao
3. ViÕt b¶ng con: (6’)
­u, ­¬u ,tr¸i lùu, h­¬u sao
4. §äc tõ øng dông
: ( 6’)
chó cõu bÇu r­îu
m­u trÝ b­íu cæ 
5. Cñng cè- DÆn dß: (2’)
1.LuyÖn ®äc: (16’)
a. §äc b¶ng tiÕt 1: 
­u-lùu-tr¸i lùu
­¬u-h­¬u-h­¬u sao..
b. Đọc câu ứng dụng:
buæi tr­a, Cõu ch¹y theo mÑ ra bê suèi. Nã thÊy h­¬u nai ®· ë ®Êy råi.
c.LuyÖn ®äc s¸ch gi¸o khoa.
2. LuyÖn viÕt vë:( 7’)
 ­u, ­¬u ,tr¸i lùu, h­¬u sao
3. LuyÖn nãi: (7’)
Chñ ®Ò: hæ, b¸o, gÊu, h­¬u, nai, voi.
III. Cñng cè - dÆn dß.
( 2’)
- HS ®äc,viÕt vÇn, tõ..
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* GV viÕt ­u : nêu: vÇn ­u (được cấu tạo bëi từ ­ và u)
- So sánh: ­u với iu (giống vµ kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?)
- GV ph¸t ©m mÉu: 
*? VÇn ­u gåm cã mÊy ©m? 
- GV ®¸nh vÇn mÉu.
? Muèn ghÐp vÇn ­u ta ghÐp ©m g× tr­íc, ©m g× sau:
*GV hái:+Cã vÇn ­u muèn ghÐp tiÕng lùu ta lµm TN?
- GV HDHS ghÐp:
*GV : ? BT trªn vÏ h×nh ¶nh g×? GV ghi b¶ng : tr¸i lùu
- GV giảng từ khoá: tr¸i lùu
- GVchỉnh sửa ..
**VÇn ­¬u (quy tr×nh tt nh­ vÇn ­u)
- HD HS so s¸nh 2 vÇn:­u-­¬u
- GV HD HS ghÐp vµ §/v tiÕng, tõ 
*GV HD HS ®äc..
- GV nhËn xÐt.
*GV HD quy tr×nh viÕt 
- GV võa gi¶ng võa viÕt
- GV HD HS viÕt
* GVGT tõ, ®äc tõ øng dông
- HD HS ®äc PT tiÕng cã vÇn míi
- GV ®äc + gi¶i thÝch tõ.
*GV tæ chøc trß ch¬i mçi em t×m 1 tiÕng, tõ chøa vÇn míi häc: 
- GVnhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
TiÕt 2(40 phót)
* GV chØ HS ®äc theo thø tù vµ ®äc kh«ng theo thø tù..
*GV GT bµi øng dông qua tranh 
+Tranh vÏ c¶nh g×? 
+ Trong bµi tiÕng nµo cã vÇn míi? 
- GV ®äc mÉu bµi øng dông
* GV ®äc mÉu vµ HD HS ®äc theo tõng phÇn - GV nhËn xÐt, 
* GV nh¾c HS ngåi ®óng t­ thÕ , h­íng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy bµi vµ c¸ch cÇm bót , ®Æt vë...
* GV HD hs QS tranh vµ TLCH: 
-Trong tranh vÏ g× ?
- Nh÷ng con vËt nµy sèng ë ®©u?
-Trong c¸c con vËt trªn con vËt nµo thÝch ¨n cá?
+ HS (Kh¸ - giái)
- Con nµo to nh­ng rÊt hiÒn?
- Em cßn biÕt con vËt nµo ë trong rõng n÷a?
- H¸t bµi h¸t cã néi dung nãi vÒ con vËt?
* HS vÒ tù t×m ch÷ cã vÇn võa häc vµ ghi vµo vë ly vµ ®äc l¹i bµi.
- Lµm bµi ë vë BTTV.
- Xem bµi 43: ¤n tËp.
- HS ®äc bµi vµ viÕt b¶ng con ( mçi tæ viÕt mét tõ)
- HS ®äc bµi SGK
*HS ph¸t ©m (c¸ nh©n , tæ)
 -HS ph©n tÝch vÇn.
- HS ®¸nh vÇn 
* HS ghÐp vÇn ­u 
-HS ®äc tr¬n (c¸ nh©n, tæ)
*HS ghÐp lùu
- HS §/v: lùu
-HS ®äc tr¬n lùu
*HS QS vµ TL: tr¸i lùu
-HS ®äc+ ph©n tÝch tõ tr¸i lùu
-HS ®äc: ­u-lùu-tr¸i lùu
* HS so s¸nh vÇn .
- HS ghÐp ,®äc+PT vÇn, tiÕng, tõ..
*HS ®äc(c¸ nh©n, tæ):
* HS viÕt b¶ng con
- HS l­u ý t­ thÕ ngåi viÕt
- HS viÕt b¶ng..
*HS t×m tiÕng vµ g¹ch ch©n tiÕng chøa vÇn míi: 
- LuyÖn ®äc, ph©n tÝch tõ.
*HS t×m tiÕng , tõ chøa vÇn võa häc.
* HS ®äc bµi trªn b¶ng líp theo GV chØ
- HS kh¸c nhËn xÐt.
*HS quan s¸t tranh minh ho¹ + TLCH..
- HS t×m tiÕng cã vÇn míi + PT tiÕng : Cõu,h­¬u 
- HS luyÖn ®äc ...
*HS më SGK , ®äc bµi 
- Thi ®äc trong tæ..
* HS ®äc l¹i néi dung bµi viÕt vµ viÕt bµi vµo vë 
*HS ®äc tªn chñ ®Ò luyÖn nãi
- HS quan s¸t tranh 
- HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái gîi ý 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
- HS nhËn xÐt.
* 1 HS ®äc bµi.
- Líp ®äc toµn bµi.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 10 tuan au - au.doc