Lịch báo giảng khối 3 - Tuần I (năm 2004 – 2005 )

Lịch báo giảng khối 3 - Tuần I (năm 2004 – 2005 )

I . MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

 A . Tập đọc

 1, Rèn kĩ năng đọc thành tiếng

1 Đọc trôi chảy toàn bài , đọc đúng các từ ngữ có âm , vần , thanh HS địa phương dễ phát âm sai và viết sai do ảnh hưởng của tiếng địa phương : hạ lệnh , vùng nọ , xin sữa , đuổi đi , mâm cỗ .

2 Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm , dấu phẩy , giũa các cụm từ .

3 Biết đọc phân biệt lời người kể và lời nhân vật ( cậu bé , nhà vua )

2, Rèn kĩ năng đọc – hiểu

3 Đọc thầm nganh hơn lớp 2

4 Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó đợc chú giải ở cuối bài .

5 Hiểu nội dung và ý nghĩa câu chuyện ( ca ngợi sự thông minh tài trí của cậu bé)

 

doc 28 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 07/11/2016 Lượt xem 426Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Lịch báo giảng khối 3 - Tuần I (năm 2004 – 2005 )", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÒCH BAÙO GIAÛNG KHOÁI 3 
Tuaàn I (2004 – 2005 )
Thöù
Moân
Teân baøi daïy
Hai
Taäp ñoïc
Keå chuyeän 
Toaùn 
Ñaïo ñöùc
Caäu Beù thoâng minh
Caäu Beù thoâng minh
Ñoïc vieát , so saùnh caùc soá coù ba chöõ soá 
Kính yeâu Baùc Hoà
Ba
Toaùn 
Taäp ñoïc
Chính taû
Theå duïc
Töï nhieân xaõ hoäi
Coäng tröø caùc soá coù 3 chöõ soá
Hai baøn tay em
(Taäp cheùp) Caäu Beù thoâng minh
Baøi 1
Hoaït ñoäng thôû vaø cô quan hoâ haáp
Tö
Toaùn
Luyeän töø vaø caâu
Taäp vieát
Mó thuaät
Luyeän taäp 
OÂn veà töø chæ söï vaät 
OÂn chöõ hoa A
Xem tranh thieáu nhi 
Naêm
Toaùn
Taäp ñoïc
Töï nhieân xaõ hoäi
Thuû coâng 
Theå duïc
Coâng caùc soá coù 3 chöõ soá
Ñôn xin vaøo ñoäi
Neân thôû nhö theá naøo 
Boïc vôû
Baøi 2
Saùu
Toaùn 
Chính taû
Taäp laøm vaên
Haùt
Luyeän taäp
(Nghe vieát) Chôi thuyeàn phaân bieät ao/oa
Hoûi veà ñoäi TNTP
Baøi quoác ca Vieät Nam 
Thöù hai
Taäp ñoïc
CAÄU BEÙ THOÂNG MINH 
I . MUÏC ÑÍCH , YEÂU CAÀU 
 A . Taäp ñoïc 
 1, Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng
Ñoïc troâi chaûy toaøn baøi , ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ coù aâm , vaàn , thanh HS ñòa phöông deã phaùt aâm sai vaø vieát sai do aûnh höôûng cuûa tieáng ñòa phöông : haï leänh , vuøng noï , xin söõa , ñuoåi ñi , maâm coã .
Ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu chaám , daáu phaåy , giuõa caùc cuïm töø .
Bieát ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi keå vaø lôøi nhaân vaät ( caäu beù , nhaø vua )
2, Reøn kó naêng ñoïc – hieåu 
Ñoïc thaàm nganh hôn lôùp 2 
Hieåu nghóa cuûa caùc töø ngöõ khoù ñôïc chuù giaûi ôû cuoái baøi .
Hieåu noäi dung vaø yù nghóa caâu chuyeän ( ca ngôïi söï thoâng minh taøi trí cuûa caäu beù)
B . Keå chuyeän 
 1 . Reøn kó naêng noùi 
Döïa vaøo trí nhôù vaø tranh , keå laïi töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän .
Bieát keát hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä , neùt maët : bieát thay ñoåi gioïng keå phuø hôïp vôùi noäi dung .
2, Reøn kó naêng nghe 
Coù khaû naêng taäp trung theo doõi baïn keå chuyeän .
Bieát nhaän xeùt ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn : keå tieáp ñöôïc lôøi keå cuûa baïn .
II . ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC 
Tranh minh hoaï baøi ñoïc vaø keå chuyeän trong SGK (tranh phoùng to ) 
Baûng vieát saün caâu , ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc .
II . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 . Oån ñònh 
2 . GV kieåm tra : saùch vôû cuûa caùc em . GV giôùi thieäu 8 chuû ñeà SGK tieáng Vieät 3 taäp 1 . Gv keát hôïp giaûi thích noäi dung töøng chuû ñieåm
3 . Baøi môùi 
a. GTB : Cho HS quan saùt tranh minh hoaï chuû ñeà maêng non , tranh minh hoaï truyeän ñoïc môû ñaàu chuû ñieåm Caäu beù thong minh : Caäu beù thoâng minh laø caâu chuyeän veà söï thoâng minh , taøi trí ñaùng khaâm phuïc cuûa moät baïn nhoû .
- GV ghi töïa baøi 
b . Luyeän ñoïc
- GV ñoïc maãu caû baøi 
- GV gôïi yù caùch ñoïc 
- GV höôùng daãn HS luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø .
+ Ñoïc töøng caâu : HS noái tieáp (hoaëïc 2 caâu) trong moãi ñoaïn ( moät , hai laàn ) . GV chæ ñònh HS ñaàu baøn ñoïc , Sau ñoù laàn löôït töøng em ñuùng leân ñoïc noái tieáp nhau ñeán heát baøi 
+ GV theo doõi HS ñoïc , NX höôùng daãn caùc em ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ HS deã phaùt aâm sai
-GV hteo doõi nhaéc nhôû caùc em nghæ hôi ñuùngvaø ñoïc ñoaïn vaên gioïng thích hôïp .
GV keát hôïp giaûi nghóa töø :
TN : kinh ñoâ ?
TN : Om soøm ?
TN : troïng thöôûng ? 
GV theo doõi höôùng daãn caùc nhoùm ñoïc ñuùng
c. Höôùng daãn tìm hieåu noäi dung : 
- GV höôùng daãn HS ñoïc thaàm töøng ñoaïn troa ñoåi veà noäi dung baøi thao caùc caâu hoûi ôû cuoái bai ñoïc .
+ Nhaø vua nghó ra keá gì ñeå tìm ngöôøi taøi ? 
+ Vì sao daân chuùng lo sôï nghe leänh nhaø vua ?
+ Caäu beù ñaõ laøm caùch naøo ñeå vua thaáy leänh cuûa ngaøi laø voâ lyù ?
+ Trong cuoäc thöû taøi laàn sau , caäu beù yeâu caàu ñieàu gì ? 
+ Vì sao caäu beù yeâu caàu nhö vaäy ?
* GV höôùng daãn HS ñoïc thaàm caû baøi ;
+ Caâu chuyeän naøy noùi leân ñieàu gì ? 
d, Luyeän ñoïc laïi 
-12	GV choïn ñoaïn 2 laøm maãu 
GV cuøng caû lôùp nhaän xeùt , bình choïn nhoùm ñoïc hay nhaát ( ñoïc ñuùng , theå hieän ñöôïc tình caûm cuûa caùc nhaân vaät ) 
B . KEÅ CHUYEÄN 
1 . GV neâu nhieäm vuï : Trong phaàn keå chuyeän hoâm nay , caùc em quan saùt 3 tranh minh hoaï 3 ñoaïn truyeän vaø töøng taäp keå laïi töøng ñoaïn cuûa cau chuyeän .
2 . Höông daãn keå töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän theo tranh .
b. GV môûi 3 HS tieáp noái nhau , quan saùt tranh vaø keå 3 ñoaïn cau chuyeän 
c. Sau moãi laàn HS keå GV vaø caû lôùp nhaän xeùt veà nhöõng yeâu caàu :
-13	Veà noäi dung 
-14	Veà dieãn ñaït 
-15	Veà caùch theå hieän 
GV cho caû lôùp tuyeân döông nhöõng em coù lôøi keå saùng taïo 
4 . Cuûng coá – Daën doø 
-16	Em thích nhaân vaät naøo trong truyeän ? Vì sao ? 
-17	GV nhaän xeùt tieát hoïc .
3 HS nhaéc laïi 
HS ñaàu moãi baøn ñöùng leân ñoïc töøng caâu noái tieáp nhau ñeán heát baøi 
3 HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn (3ñoaïn)
 nôi vua vaø trieàu ñình ñoùng quaân 
 aàm ó , gaây naùo ñoäng 
 taëng cho phaàn thöôûng lôùn .
HS ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm ( em naøy ñoïc , em khaùc nghe , goùp yù ) 
-18	Moät hS ñoïc ñoaïn 1 
-19	Moät HS ñoïc ñoaïn 2 
-20	Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 3 
 leänh cho moãi laøng trong vuøng phaûi noäp moät con gaø troùng bieát ñeû tröùng .
 vì gaø troáng khoâng ñeû tröùng ñöôïc .
 caäu beù noùi moät chuyeän khieán nhaø vua cho laø voâ lyù [boá ñeû em] , töø ñoù laøm cho vua phaûi thöøa nhaän : leänh cuûa vua laø voâ lí .
 caäu yeâu caàu söù giaû veà taâu ñöùc vua reøn chieác kim thaønh moät con dao thaät saéc ñeå xeû thòt chim .
 yeâu caàu moät vieäc vua khoâng laøm noåi ñeå khoûi phaûi thöïc hieän leänh cuûa nhaø vua .
HS trong lôùp ñoïc thaàm caû baøi 
 ca ngôïi taøi trí cuûa caäu beù .
3 HS moät nhoùm töï phaân vai ( ngöôøi daãn chuyeän , vua , caäu beù ) 
Hai nhoùm thi ñoïc truyeän theo vai 
a.HS quan saùt laàn löôït 3 tranh minh hoaï 3 ñoaïn cuûa caâu chuyeän , nhaåm keå chuyeän .
Toaùn
ÑOÏC VIEÁT CAÙC SOÁ COÙ BA CHÖÕ SOÁ 
I . MUÏC TIEÂU 
Giuùp HS : OÂn taäp cuûng coá caùch ñoïc , vieát , so saùnh caùc soá coù ba chöõ soá .
II . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAY – HOÏC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 . Oån ñònh 
2 . Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS 
3 . Baøi môùi
 GTB - Ghi töïa 
* Höôùng daãn luyeän taäp 
Baøi 1 : 
Baøi 2 :
Baøi 3 : 
GV nhaéc caùc em tính giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc tröôùc roài môùi so saùnh .
Baøi 5 : 
5 . Cuûng coá - Daën doø 
-22	Hoûi laïi baøi 
-23	Veà laøm baøi taäp soá 4 trang 3
3 HS nhaéc laïi 
HS ghi chöõ hoaëc vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám .
HS ñoïc keát quaû ( caû lôùp theo doõi söûa chöõa) 
HS leân baûng ñieàn soá thích hôïp vaøo choã troáng vaø ñöôïc daõy soá : 310 ; 311; 312 ; 313 ; 314 ; 315 ; 316 ; 317 ; 318 ; 319 .
Caùc soá lieân tieáp töø 310 ñeán 319 .
b. 400 ; 399 ; 398 ; 397 ; 396 ; 395 ; 394 ; 394 ; 393 ; 392 ; 391 .
Caùc soá giaûm lieân tieáp töø 400 ñeán 391 
HS töï ñieàn daáu thích hôïp (>,< =)vaøo choã chaám : 
303 516 ; 199 < 200 
HS töï laøm vaøo vôû . Sau ñoù ñoåi cheùo vôû kieåm tra chöõa baøi .
a.	Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn : 162 ; 241 ; 425 ; 519 ; 537 ; 830 .
b.	Theo thöù töï töø lôùn ñeán beù : 830 ; 537 ; 519 ; 425 ; 241 ; 162 .
Ñaïo ñöùc 
KÍNH YEÂU BAÙC HOÀ 
I . MUÏC TIEÂU
 1 . HS bieát :
Baùc Hoà laø vò laõnh tuï vó ñaïi , coù coâng lao to lôùn vôùi daát nöôùc vôùi daân toäc .
Tình caûm giöõa thieáu nhi vôùi Baùc Hoà .
Thieáu nhi caàn laøm gì ñeå toû loøng kính yeâu Baùc Hoà .
2 . HS hieåu , ghi nhôù vaø laøm theo Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nieân nhi ñoàng .
3 . HS coù tình caûm kính yeâu Baùc Hoà .
II . TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN 
Vôû baøi taäp ñaïo ñuùc 3 
Caùc baøi thô , baøi haùt , truyeän , tranh , baêng hình veà Baùc Hoà , veà tình caûm giöõa Baùc Hoà vôùi thieáu nhi .
Phoâ toâ caùc böùc aûnh duøng cho hoaït ñoäng 1 tieát 1 .
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC (Tieát 1)
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 . Oån ñònh 
2 . Kieåm tra saùch vôû cuûa caùc em 
3 . Baøi môùi 
GTB : Caùc em vöøa haùt moät baøi haùt veà Baùc Hoà Chí Minh . Vaäy Baùc Hoà laø ai ? Vì sao thieáu nieân , nhi ñoàng laïi yeu quyù Baùc nhö vaäy ? Baøi ñaïo ñöùc hoâm nay chuùng ta cuøng nhau tìm hieåu veà ñieàu ñoù .
* Höôùng daãn tìm hieåu 
GV chia HS thaønh caùc nhoùm giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm quan saùt caùc böùc aûnh , tìm hieåu noäi dung vaø ñaët teân cho töøng aûnh .
Em coøn bieát gì theâm veà Baùc ? 
-30	Baùc sinh ngaøy thaùng naêm naøo ?
-31	Queâ Baùc ôû ñaâu ?
-32	Baùc coù nhöõng teân goïi naøo khaùc ? 
-33	Tình caûm giöõa Baùc Hoà vaù caùc chaùu thieáu nhi NTN ? 
-34	Baùc coù coâng lao to lôùn NTN ñoái vôùi nöôùc ta , daân toäc ta ? 
GV toùm taét nhöõng yù chính ghi baûng nhôø moät vaøi HS ñoïc laïi : 
* Hoaït ñoäng 2 
- GV keå chuyeän “Caùc chaùu vaøo ñaây vôùi baùc”
- Qua caâu chuyeän treân , em thaáy tình caûøm giöõa Baùc Hoà vaø caùc chaùu thieáu nhi nhö theá naøo ?
- Thieáu nhi caàn laøm gì ñeå toû loøng kính yeâu Baùc .
GV keát luaän : Caùc chaùu thieáu nhi raát yeâu quí Baùc Hoà vaù Baùc Hoà cuõng raát yeâu quí , quan taâm ñeán caùc chaùu thieáu nhi .
* Hoaït ñoäng 3 
GV yeâu caàu HS ñoïc 5 ñieàu Baùc Hoà daïy thieâu nieân nhi ñoàng : 
- Chia nhoùm vaø yeâu caàu moãi nhoùm tìm moät soá bieåu hieän cuï theå cuûa moät trong Naêm ñieàu Baùc Ho daïy thieáu nieân , nhi ñoàng .
GV cuûng coá laïi noäi dung Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nien , nhi ñoàng .
* Höôùng daãn thöïc haønh 
-35	Ghi nhôù vaø thöïc hieän toâùt Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy Thieáu nieân , nhi ñoàng .
-36	Söu taàm caùc taám göông Chaùu ngoan Baùc Hoà .
HS haùt baøi “ Ai yeâu Baùc Hoà chí Minh hon thieáu nieân , nhi ñoàng ( Phong Nhaõ )
*Hoaït ñoäng 1 :
HS caùc nhoùm thaûo luaän .
Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän moãi nhoùm leân giôùi thieäu veà moät aûnh . Caû lôùp trao ñoåi .
Thaûo luaän caû lôùp .
 19 thaùng 5 naêm 1890 .
laøng Sen xaõ Kim Lieân , huyeän Nam Ñaøn , tænh Ngheä An .
 Nguyeãn Sinh Cung , Nguyeãn Aùi Quoác Anh Ba 
Baùc raát thöông vaø ... áu hoûi ñöôïc so saùnh vôùi vaønh tai nhoû ? 
Baøi taäp 3 : GV môøi HS ñoïc caâu hoûi : GV khuyeán khích HS trong lôùp phaùt bieåu töï do ( Em thích hình aûnh so saùnh naøo ôû baøi taäp 2 ? Vì sao ? 
4 . Cuûng coá 
 - Hoûi laïi baøi
5 . NX - DD
GV nhaän xeùt chung tieát hoïc 
3 HS nhaéc laïi 
2 HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà . caû lôùp ñoïc thaàm theo .
1 HS leân baûng laøm maãu – Tìm nhöõng töø ngöõ chæ söø vaät trong doøng thô .
VD : Tay em ñaùnh raêng 
Laàn löôït caùc em laøm 3 caâu coøn laïi : 
 Raêng traéng hoa nhaøi 
 Tay em chaûi toùc
 Toùc ngôøi aùnh mai 
2 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi caû lôùp ñoïc thaàm theo .
 hai baøn tay cuûa beù vôùi hoa ñaàu caønh )
- HS töøng caëp trao ñoåi 
3 HS leân baûng gaïch döôùi nhöõng söï vaät ñöôïc so saùnh vôùi nhau trong caùc caâu thoâ , caâu vaên 
- HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn laøm treân baûng.
vì hai baøn tay cuûa beù nhoû xinh nhö moät boâng hoa .
ñeàu phaúng , eâm vaø ñeïp . Xanh bieác , saùng trong . 
 vì caùnh dieàu coù hình cong cong , voõng xuoáng gioáng heät daáu “aù”
HS traû lôøi töï do khoâng nhaát thieát theo thöù töï caâu hoûi .
TAÄP VIEÁT
CUÛNG COÁ VIEÁT HOA CHÖÕ A
I . MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU 
Cuûng coá caùch vieát chöõ vieát hoa A ( vieát ñuùng theo maãu , ñeàu neùt vaø noái chöõ ñuùng quy ñònh ) thoânh qua töø öùng duïng :
Vieát teân rieâng ( Vöø A Dính ) baèng chöõ côõ nhoû 
Vieát caâu öùng duïng ( Anh em nhö theå chaân tay / Raùch laønh ñuøm boïc dôû hay ñôõ ñaàn ) baèng chöõ côõ nhoû .
II . ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC 
Maãu chöõ vieát hoa A 
Teân rieâng Vöø A Dính caâu tuïc ngöõ treân doøng keû oâ li .
Vôû taäp vieát 3 taäp 1 , baûng con , phaán .
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 . oån ñònh 
2 . Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS 
3 . Baøi môùi 
GV neâu muïc ñích , yeâu caàu cuûa tieát hoïc laø cuûng coá caùch vieát chöõ vieát hoa A ; beân caïnh ñoù , cuûng coá vieát moät chöõ vieát hoa coù teân rieâng vaø caâu öùng duïng .
GV ghi töïa 
* Höôùng daãn vieát baûng con 
a, Luyeän vieát chö õhoa 
GV vieát maãu , keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát töøng chöõ 
b, GV HD HS vieát töø öùng duïng (teân rieâng)
GV giôùi thieäu Vöø A Dính laø moät thieáu nieân ngöôøi daân toäc Hmoâng , anh duõng hi sinh trong khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp ñeå baûo veä caùn boä caùch maïng .
c, Luyeän vieát caâu öùng duïng 
GV giuùp caùc em hieåu noäi dung caâu tuïc ngöõ : anh em thaân thieát , gaén boù vôùi nhau nhö chaân vôùi tay , luùc naøo cuõng phaûi yeâu thöông , ñuøm boïc laãn nhau .
d. Höôùng daãn vieát vaøo vôû taäp vieát 
-60	GV neâu yeâu caàu 
+ Vieát hoa chöõ A : 1 doøng côõ nhoû .
+ Vieát caùc chöõ V vaø D : 1 doøng côõ nhoû .
+ Vieát teân Vöø A Dính 2 doøng côõ nhoû 
+ Vieát caâu tuïc ngöõ 2 laàn 
GV nhaéc nhôû caùc em ngoài ñuùng tö theá , höôùng daãn caùc en vieát ñuùng neùt , ñoä cao vaø khoaûng caùch giöõa caùc chöõ , trình baøy caâu tuïc ngöõ theo ñuùng maãu .
4 . Cuûng coá 
-61	GV thu vôû chaám baøi moät soá em 
5 . Nhaän xeùt daën doø 
GV nhaän xeùt tieát hoïc 
Veà nhaø vieát phaàn coøn laïi 
HS haùt moät baøi 
HS mang vôû + baûng con , phaán ñeå tröùôc maët
HS nhaéc laïi 
- HS tìm caùc chöõ hoa coù teân rieâng : A , V , D.
- HS vieát töøng chöõ ( A , V , D)treân baûng con 
HS vieát baûng con töø öùng duïng : Vöø A Dính
HS ñoïc caâu öùng duïng :
Anh em nhö theå chaân tay 
Raùchlaønh ñuøm boïc , dôû hay ñôõ ñaàn 
HS vieát baûng con caùc chöõ : Anh , Raùch .
HS vieát baøi vaøo vôû 
Thöù naêm 
NGHÆ XIN PHEÙP ÑI KHAÙM BEÄNH BV BAØ RÒA 
Thöù saùu 
Toaùn 
LUYEÄN TAÄP 
A . MUÏC TIEÂU 
Giuùp HS : Cuûng coá caùch tính coäng , tröø caùc soá coù 3 chöõ soá ( coù nhôù moät laàn sang haøng chuïc hoaëc sang haøng traêm ).
B . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 .Oån ñònh 
2 . Kieåm tra baøi cuõ 
GV kieåm tra moät soá vôû BTT cuûa HS 
GV nhaän xeùt 
3 . Baøi môùi 
GTB – Ghi töïa 
* Höôùng daãn luyeän taäp 
 Baøi 1 : Gv yeâu caàu HS töï tính keát quaû cuûa moãi pheùp tính . 
Baøi 2 :
Baøi 1 + 2 cuûng coá cho ta gì ?
Baøi 3 : 
Baøi cho ta bieát gì ? 
Baøi hoûi ta gì ?
Baøi 4 : 
Baøi 5 : GV höôùng daãn veõ theo maãu (hình aûnh con meøo) 
4 . Cuûng coá 
-63	GV thu vôû chaám .
-64	Hoûi laïi baøi 
5 . NX – DD 
GV nhaän xeùt tieát hoïc 
3 HS nhaéc laïi 
HS laøm baøi 1 . Sau ñoù ñoåi cheùo vôû ñeå chuõa töøng baøi .
- HS neâu caùch coäng : 
85	5 coäng vôùi 2, baèng 7 , vieát 7 .
72	8 coäng vôùi 7 , baèng 15 , vieát 15 
157 
HS laøm baøi 2 nhö baøi 1 :
93	*3 coäng vôùi 8 , baèng 11 , vieát 1 nhôù 1
 58 * 4 coäng vôùi 5 baèng 14 , theâm 1 baèng 151 15 vieát 15
 cuûng coá cho ta caùch coäng caùc soá coù ba chöõ soá ( coù nhôù ôû haøng chuïc vaø haøng traêm) 
2 HS ñoïc ñeà baøi 
 coù 2 thuøng ñöïng daàu hoaû , thuøng thöù nhaát ñöïng 125l , thuøng thöù 2 coù 135l .
 caû hai thuøng coù bao nhieâu lít daàu ?
Giaûi
Soá lít daàu caû hai thuøng coù laø :
125 + 135 = 260(lít)
Ñaùp soá 260 lít daàu
HS tính nhaåm roài ñieàn ngay keát quaû moãi pheùp tính ,
310 + 40 = 350 ;  515 – 415 = 100 
HS veõ hình aûnh con meøo veõ xong coù theå to maøu vaøo con meøo  
Chính taû (Nghe – vieát)
CHÔI CHUYEÀN 
I . MUÏC ÑÍCH , YEÂU CAÀU 
 Reøn kó naêng vieát chính taû :
Nghe vieát chính xaùc baøi thô chôi thuyeàn (56 tieáng)
Töø ñoaïn vieát cuûng coá caùch trình baøy moät baøi thô : chöõ ñaàu caùc doøng thô vieát hoa , vieát baøi thô ôû giöõa trang vôû .
Ñieàn ñuùng vaøo choã troáng caùc vaàn ao /oao . tìm ñuùng caùc tieáng coù aâm ñaàu l/n (hoaëc vaàn an ang) theo nghóa ñaõ cho .
II . ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC 
Baïng phuï vieát 2 laàn noäi dung baøi taäp BT2 + Vôû baøi taäp 
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 . Oån ñònh 
2 . Kieåm tra baøi cuõ 
GV nhaän xeùt söûa sai 
3 . Baøi môùi 
a. GTB : Trong giôø chính taû hoâm nay , thaày seõ höôùng daãn caùc em :
+ Nghe vieát moät baøi thô taû moät troø chôi raát quen thuoäc cuûa caùc baïn gaùi qua baøi thô “Chôi chuyeàn” 
+ Tieáp tuïc laøm caùc baøi taäp phaän bieät caùc tieáng coù vaàn an / ang .
b. Höôùng daãn nghe vieát 
- Höôùng daãn HS chuaån bò 
+ Gv ñoïc baøi thô 
+ Giuùp caùc em naém noäi dung baøi thô 
* Giuùp HS nhaän xeùt :
+ Moãi doøng thô coù maáy chöõ ?
+ Chöõ ñaàu moãi doøng thô vieát NTN ? 
+ Nhöõng caâu thô naøo trong baøi ñaët trong ngoaëc keùp ? Vì sao ?
+ Neân baét ñaàu vieát töø oâ naøo trong vôû .
* Höôùng daãn vieát töø khoù :
GV ñoïc chaäm ñeå caùc em cheùp baøi .
* Höôùng daãn HS laøm baøi chính taû 
Baøi taäp 2 :
-69	GV neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp .
-70	GV môû baûng phuï môø 2 HS leân baûng thi ñieàn nhanh .
-71	Caû lôùp nhaän xeùt , söûa sai .
4 . Cuûng coá – Daën doø 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc , nhaéc nhôû HS khaùc phuïc nhöõng thieáu soùt trong vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp , tö theá ngoài vieát , giöõ vôû saïch chöõ ñeïp .
3 Hs leân baûng caû lôùp vieát baûng con caùc töø ngöõ :daân laøng , laøn gioù , tieáng ñaøn , ñaøng hoaøng .
1 HS ñoïc laïi . Caû lôùp ñoïc thaàm theo .
+ HS ñoïc khoå thô 1 
 khoå thô taû caùc baïn ñang chôi chuyeàn 
+ HS ñoïc tieáp khoå thô 2
 chôi chuyeàn giuùp caùc baïn tinh maét , nhanh nheïn , coù söùc khoeû deûo dai ñeå mai lôùn leân laøm toát coâng vieäc trong giaây chuyeàn nhaø maùy .
 3 chöõ 
 vieát hoa 
“ Chuyeàn chuyeàn moät  hai hai ñoâi “ vì ñoù chính laø nhöõng caâu caùc baïn noùi khi chôi troø chôi naøy . 
 Vieát baøithô vaøo giöõa trang vôû .
HS vieát baûng con töø : chuyeàn ; hoøn cuoäi , meàm maïi , baïn döôùi ,deûo dai .
HS vieát baøi vaøo vôû .
Taäp laøm vaên 
I . MUÏC ÑÍCH , YEÂU CAÀU 
 1 . Reøn kó naêng noùi : Trình baøy nhöõng hieåu bieát veà Ñoäi Thieáu nieân Tieàn phong Hoà Chí Minh .
 2 . Reøn kó naêng vieát : Bieát ñieàn ñuùng noäi dung vaøo maãu ñôn xin caáp theû ñoïc saùch .
II . ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC 
Maãu ñôn xin caáp theû ñoïc saùch ( phoâto phaùt cho töøng hoïc sinh )
Vôû baøi taäp 
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 . Oån ñònh 
2 . Kieåm tra söï chuaån bò cuûa caùc em .
3 . Baøi môùi 
a. GTB : Tieáp theo baøi taäp ñoïc hoâm tröôùc – baøi Ñôn xin vaøo ñoäi , trong tieát TLV hoâm nay , caùc em seõ seõ noùi nhöõng ñieàu veà toå chöùc ñoäi TNTPHCM . Sau ñoù caùc em ñieàn ñuùng noäi dung vaøo moät maãu ñôn in saün – Ñôn xin caáp theû ñoïc saùch .
* Höôùng daãn laøm baøi taäp 
GV : Toå chöùc ñoäi TNTPHCM taäp hôïp treû em thuoäc caû ñoä tuoåi nhi ñoàng (5 – 9tuoåi- sinh hoaït trong caùc sao nhi ñoàng)laãn thieáu nieân (9 ñeán 16 tuoåi – sinh hoaït trong caùc chi ñoäi thieáu nieânTPHCM)
GV neâu moät soá caâu hoûi :
+ Ñoäi thaønh laäp ngaøy naøo ? ôû ñaâu ?
+ Nhöõng ñoäi vieân ñaàu tieân cuûa ñoäi laø ai ?
+ Ñoäi mang teân Baùc Hoà khi naøo ? 
Baøi taäp 2 :
-74	GV giuùp caùc em neâu hình thöùc cuûa maãu ñôn xin caáp theû ñoïc saùch goàm 
-75	GV giuùp caùc em ñieàn vaøo maãu ñôn 
4 . Cuûng coá – Daën doø 
-76	GV nhaän xeùt tieát hoïc 
-77	Yeââu caàu HS nhôù maãu ñôn 
Moät hoaëc hai HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.Caû lôùp ñoïc thaàm theo 
-78	HS thaûo luaän nhoùm ñeå traû lôøi caâu hoûi .
-79	Ñaïi dieän nhoùm thi noùi veà toå chöùc ÑTN
TPHCM
Caû lôùp nhaän xeùt boå sung , bình choïn ngöôøi am hieåu nhaát veà toå chöùc ñoäi TNTPHCM .
 thaønh laäp 15 thaùng 5 naêm 1942 taïi Paùc Poù cao baèng teân goïi luùc ñaàu laø Ñoäi nhi ñoàng cöùu quoác .
 luùc ñaàu coù 5 ñoäi vieân vôùi ngöoøi ñoäi tröoûng anh huøng laø Noâng Vaên Deàn ; Noâng Vaên Thaøn (Cao Sôn); Lí Vaên Tinh (Thanh Minh); Lí Thò Mì (Thuyû Tieân); Lí Thò Xaäu (Thanh thuyû) . 
 (15-5-1941) Ñoäi Nhi ñoàng Cöùu quoác .
(15- 5 1951 ) Ñoäi Thieáunhi thaùng taùm .
 ( 2 – 1956 ) Ñoäi thieáu nieân tieàn phong 
(30 – 1 1970) Ñoäi TNTPHCM 
HS noùi theâm veà khaên quaøng ñoäi , baøi haùt ñoäi caùc phong traøo cuûa ñoäi , huy hieäu ñoäi .
1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà . Caû lôùp ñoïc thaàm theo .
- HS dieàn vaøo maãu ñôn 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 1.doc