Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 53: ap ăp âp

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 53: ap ăp âp

1/ Ổn định:

Lớp báo cáo sĩ số lớp

Lớp hát vui

 2/ Kiểm tra bài cũ:

Tiết trước các con học bài gì?

Các em lần lượt cầm sách, tập lên trả,viết bài khi nghe cô gọi tên nhé.

Lắng nghe cô nhận xét kiểm tra bài cũ.

 3/ Bài mới:

 

pptx 16 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 311Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 53: ap ăp âp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các con đến với môn 
Tiếng Việt 
 TiÕt 1 
Thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2020 
TIẾNG VIỆT 
 1/ Ổn định: 
Lớp báo cáo sĩ số lớp 
Lớp hát vui 
 2/ Kiểm tra bài cũ: 
Tiết trước các con học bài gì? 
Các em l ầ n lượt cầm sách, tập lên trả,viết bài khi nghe cô gọi tên nhé. 
Lắng nghe cô nhận xét kiểm tra bài cũ. 
 3/ Bài mới: 
 Meï ñaïp xe ñöa Haø ñeán lôùp. 
Khaép phoá taáp naäp. 
ap 
aâp 
aêp 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
aâp 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
ap 
aêp 
aâp 
raïp 
saïp 
thaùp 
xe ñaïp 
caëp da 
caù maäp 
baép 
caëp 
gaëp 
ñaäp 
maäp 
naáp 
ap 
ñ 
ñ aïp 
ap 
ap 
ap 
aêp 
aêp 
aêp 
aâp 
aâp 
aâp 
ap 
aêp 
aâp 
b 
TiÕt 2 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
 Khi nguû, toâi naèm im lìm, maët ñen saãm. Thöùc daäy, toâi coù theå ñöa baïn ñi chu du khaép nôi. Khaùm phaù theá giôùi haáp daãn, ñaày aép saéc maøu. Baïn coù theå xem phim, nghe nhaïc ñeå coù phuùt giaây thö daõn aám aùp. Toâi laø ai? 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
 Khi nguû, toâi naèm im lìm, maët ñen saãm. Thöùc daäy, toâi coù theå ñöa baïn ñi chu du khaép nôi. Khaùm phaù theá giôùi haáp daãn, . ñaày aép saéc maøu. Baïn coù theå xem phim, nghe nhaïc ñeå coù phuùt giaây thö daõn aám aùp. Toâi laø ai? 
. 
. 
. 
. 
? 
ap 
aêp 
aêp 
aâp 
Ñoà vaät quen thuoäc 
MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ 
Caùi caëp 
Caùi oâ 
Caùi muõ vaûi 
Caùi muõ baûo hieåm 
Củng cố 
Các con vừa học xong bài gì? 
-Mời các con đọc lại bài 
ap 
aêp 
aâp 
ñ 
ap 
ñ aïp 
r aïp 
s aïp 
th aùp 
b aép 
c aëp 
g aëp 
ñ aäp 
m aäp 
n aáp 
xe ñ aïp 
c aëp da 
caù m aäp 
 Khi nguû, toâi naèm im lìm, maët ñen saãm . Thöùc daäy, toâi coù theå ñöa baïn ñi chu du kh aép nôi . Khaùm phaù theá giôùi h aáp daãn, ñaày aép saéc maøu . Baïn coù theå xem phim, nghe nhaïc ñeå coù phuùt giaây thö daõn aám aùp. Toâi laø ai ? 
1 / Về nhà các con nhớ học bài cho thuộc mai trả bài. 2/ Xem trước bài 53 trang 118-119  
Dặn dò 
Chúc các con chăm ngoan học giỏi 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_53_ap_ap_ap.pptx