Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 91: oa, oe - Đỗ Thị Phương Hoa

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 91: oa, oe - Đỗ Thị Phương Hoa

KIỂM TRA

Cá mè ăn nổi

Cá chép ăn chìm

Con tép lim dim

Trong chùm rễ cỏ

Con cua áo đỏ

Cắt cỏ trên bờ

Con cá múa cờ

Đẹp ơi là đẹp.

ppt 15 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 336Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 91: oa, oe - Đỗ Thị Phương Hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhiÖt liÖt chµo mõng 
C¸c thÇy ,c« gi¸o vÒ dù héi gi¶ng. 
M«n Häc vÇn - Líp 1 
Ng­êi thùc hiÖn : Đỗ Thị Phương Hoa 
HOÄI THI "GIAÙO VIEÂN GIOÛI" 
TP RAÏCH GIAÙ,NAÊM 2009-2010 
KIỂM TRA 
Cá mè ăn nổi 
Cá chép ăn chìm 
Con tép lim dim 
Trong chùm rễ cỏ 
Con cua áo đỏ 
Cắt cỏ trên bờ 
Con cá múa cờ 
Đẹp ơi là đẹp . 
KIỂM TRA 
oa 
 h 
oa 
họa sĩ 
. 
Thứ , ngày tháng 1 năm 2010 
 Tiếng Việt 
oe 
 ` 
oe 
 oa 
 h oạ 
hoạ sĩ 
X 
Thứ , ngày tháng 1 năm 2010 
 Tiếng Việt 
múa xoè 
Thứ , ngày tháng 1 năm 2010 
 Tiếng Việt 
 oa 
 h oạ 
 hoạ sĩ 
 oe 
 x òe 
múa xòe 
sách giáo khoa 
chích chòe 
hòa bình 
mạnh khoẻ 
Chích chòe 
Thứ , ngày 18 tháng 1 năm 2010 
 Tiếng Việt 
 oa 
 h oạ 
 hoạ sĩ 
oe 
x oè 
múa xoè 
sách giáo khoa hòa bình 
chích choè 
mạnh khoẻ 
Hướng dẫn học sinh viết vào bảng 
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n 
Thân mến chào các em! 
Chuùc thaày coâ luoân vui khoûe, ñaït ñöôïc nhieàu thaønh coâng trong cuoäc soáng !!! 
XIN CHÀO . HẸN GẶP LẠI ! 
 Chân thành cảm ơn quý thầy,cô đã theo dõi tiết dạy,đồng cảm ơn các em học sinh thân yêu ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_91_oa_oe_do_thi_phuong_hoa.ppt