Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 7 - Bài: Chuyện ở lớp

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 7 - Bài: Chuyện ở lớp

Tập đọc

Chuyện ở lớp

- Mẹ có biết ở lớp

Bạn Hoa không học bài

Sáng nay cô giáo gọi

Đứng dậy đỏ bừng tai

- Mẹ có biết ở lớp

Bạn Hùng cứ trêu con

Bạn Mai tay đầy mực

Còn bôI bẩn ra bàn

Vuốt tóc con, mẹ bảo:

Mẹ chẳng nhớ nổi đâu

Nói mẹ nghe ở lớp

Con đã ngoan thế nào ?

 (Tô Hà)

 

pptx 10 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 226Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 7 - Bài: Chuyện ở lớp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vừng ơ i mở ra! 
Kiểm tra bài cũ 
	1. Đọc bài “Mời vào”. ( Võ Quảng ) 
2. Trả lời câu hỏi: 
- Những ai đ ến gõ cửa ngôi nhà? 
 - Gió đư ợc chủ nhà mời vào đ ể cùng làm gì ? 
- Mẹ có biết ở lớp 
Bạn Hoa không học bài 
Sáng nay cô giáo gọi 
Đứng dậy đ ỏ bừng tai 
Tập đ ọc 
Chuyện ở lớp 
- Mẹ có biết ở lớp 
Bạn Hùng cứ trêu con 
Bạn Mai tay đ ầy mực 
Còn bôI bẩn ra bàn 
Vuốt tóc con, mẹ bảo: 
Mẹ chẳng nhớ nổi đ âu 
Nói mẹ nghe ở lớp 
Con đ ã ngoan thế nào ? 
 (Tô Hà) 
trêu 
bôI bẩn 
Vuốt tóc 
- Mẹ có biết ở lớp 
Bạn Hoa không học bài 
Sáng nay cô giáo gọi 
Đứng dậy đ ỏ bừng tai 
Tập đ ọc 
Chuyện ở lớp 
- Mẹ có biết ở lớp 
Bạn Hùng cứ trêu con 
Bạn Mai tay đ ầy mực 
Còn bôI bẩn ra bàn 
Vuốt tóc con, mẹ bảo: 
Mẹ chẳng nhớ nổi đ âu 
Nói mẹ nghe ở lớp 
Con đ ã ngoan thế nào ? 
 (Tô Hà) 
Ôn vần uôt , uôc 
Tập đ ọc 
Chuyện ở lớp 
1. Tìm tiếng trong bài có vần uôt. 
Vuốt tóc con, mẹ bảo: 
Mẹ chẳng nhớ nổi đ âu 
Nói mẹ nghe ở lớp 
Con đ ã ngoan thế nào ? 
 (Tô Hà) 
Vuốt 
2. Tìm tiếng ngoài bài có vần uôc, uôt 
Máy tuốt lúa 
 r ư ớc đ uốc 
Mẫu câu : 
uôt 
uôc 
Vừng ơ i đ óng lại! 
Tiết học đ ến đ ây kết thúc. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_1_tuan_7_bai_chuyen_o_lop.pptx