Bài giảng Toán Khối 1 - Bài: Số 10

Bài giảng Toán Khối 1 - Bài: Số 10

MỤC TIÊU:

- Biết về số đếm là số 10, tách và gộp số 10

- Vận dụng bài số 10 đã được học áp dụng vào cuộc sống và thực tiễn

- Vận dụng bài đã học để làm bài tập

ppt 17 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 100Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 1 - Bài: Số 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Lớp: 1/2 
Toaùn 
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ 
Soá 10 
10 
10 
10 
10 
Baøi 1: 
a/ Soá ? 
8 
9 
10 
Baøi 1: 
a/ Soá ? 
Baøi 1: 
b/ Choïn soá thích hôïp: 
Baøi 1: 
b/ Choïn soá thích hôïp 
5 
6 
7 
Baøi 1: 
b/ Choïn soá thích hôïp 
7 
8 
9 
Baøi 1: 
b/ Choïn soá thích hôïp 
8 
9 
10 
Baøi 2: Laáy soá hình phuø hôïp (theo maãu) 
8 
9 
10 
10 
8 
6 
3 
0 
Baøi 3: Soá ? 
10 
1 
4 
6 
8 
0 
2 
3 
5 
7 
9 
9 
7 
5 
4 
2 
1 
Baøi 4: Ñeám vaø chæ ra 10 boâng hoa moãi loaïi 
Baøi 4: Ñeám vaø chæ ra 10 boâng hoa moãi loaïi 
Baøi 4: Ñeám vaø chæ ra 10 boâng hoa moãi loaïi 
Tiết học kết thúc 
 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_1_bai_so_10.ppt