Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 (6 tiết)

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 (6 tiết)

Quan sát tranh ảnh và làm các bài tập sau đây

- Bài tập về số

- Bài toán tính nhẩm

- Bài toán tìm thông tin

pptx 45 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 143Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 (6 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ 
TRONG PHẠM VI 10 
CHỦ ĐỀ 3 
BÀI 10 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 
(TIẾT 1) 
Gộp 3 quả bóng và 2 quả bóng được mấy quả bóng? 
3 + 2 = 5 
Ba cộng hai bằng năm. 
Dấu cộng : + 
1 + 3 = 4 
Một cộng ba bằng bốn. 
1 
Số 
? 
1 + 1 = 2 
? 
a) 
3 + 1 = 4 
? 
c) 
1 
Số 
? 
2 + 1 = 3 
? 
b) 
3 + 1 = 4 
? 
d) 
1 
Số 
? 
4 
2 
2 
Số 
? 
a) 
? 
? 
2 
= 
+ 
5 
1 
2 
Số 
? 
b ) 
? 
? 
4 
= 
+ 
+ 
= 
5 
3 
Số 
? 
a) 
3 
2 
5 
2 
3 
+ 
= 
2 
? 
2 
2 
4 
2 
2 
+ 
= 
3 
? 
2 
1 
3 
1 
2 
+ 
= 
2 
3 
Số 
? 
b) 
1 
1 
? 
1 
1 
+ 
= 
3 
? 
1 
2 
? 
2 
1 
+ 
= 
4 
? 
1 
3 
? 
3 
1 
? 
BÀI 10 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 
(TIẾT 2) 
Luyện tập 
1 
Số 
? 
6 
6 
6 
6 
6 
2 
Tính nhẩm. 
1 + 1 
2 + 1 
3 + 1 
1 + 4 
4 + 2 
1 + 3 
2 + 3 
1 + 2 
1 + 5 
=2 
=3 
=4 
=5 
=4 
=3 
=6 
=5 
=6 
3 
Số 
? 
a) 
4 
1 
? 
? 
3 
= 
+ 
3 
Số 
? 
b) 
6 
3 
5 
? 
2 
= 
+ 
2 
3 
Số 
? 
c) 
6 
4 
? 
? 
= 
+ 
4 
Số 
? 
1 + 1 = 2 
? 
5 + 1 = 6 
3 + 2 = 5 
2 + 2 = 4 
? 
? 
? 
BÀI 10 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 
(TIẾT 3) 
Thêm vào thì bằng mấy? 
1 
Số 
? 
a) 
b) 
4 + 3 = 7 
6 + 1 = 7 
? 
? 
2 
Số 
? 
a) 
4 + 2 = 6 
? 
? 
2 
Số 
? 
b) 
3 + 3 = 6 
? 
? 
3 
Số 
? 
7 
8 
9 
10 
8 
9 
10 
9 
10 
10 
BÀI 10 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 
(TIẾT 4) 
Số 0 trong phép cộng 
4 + 0 = 4 
0 + 2 = 2 
1 
Tính nhẩm. 
0 + 4 
3 + 1 
2 + 2 
1 + 4 
6 + 0 
0 + 5 
4 + 2 
2 + 3 
3 + 3 
=4 
=4 
=4 
=5 
=5 
=5 
=6 
=6 
=6 
2 
Số 
? 
7 
7 
7 
7 
3 
Số 
? 
3 + 4 = 7 
5 + 0 = 5 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
a) 
b) 
4 
Tìm chuồng cho thỏ . 
BÀI 10 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 
(TIẾT 5) 
Luyện tập 
8 
1 
Số 
? 
a) 
2 + 6 = 8 
6 + 2 = 8 
? 
? 
? 
2 
6 
9 
1 
Số 
? 
b) 
4 + 5 = 9 
5 + 4 = 9 
? 
? 
? 
4 
5 
10 
1 
Số 
? 
c) 
6 + 4 = 10 
4 + 6 = 10 
? 
? 
? 
6 
4 
2 
Tính nhẩm. 
7 + 1 
1 + 7 
=8 
=8 
6 + 2 
2 + 6 
=8 
=8 
5 + 3 
3 + 5 
=8 
=8 
4 + 4 
8 + 0 
=8 
=8 
3 
Số 
? 
9 
9 
9 
4 
Số 
? 
4 + 4 = 8 
? 
? 
? 
3 + 6 = 9 
? 
? 
? 
a) 
b) 
BÀI 10 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 
(TIẾT 6) 
Luyện tập 
1 
Số 
? 
10 
10 
10 
10 
2 
0 + 5 
4 + 2 
2 + 3 
3 + 3 
= 4 
= 4 
= 5 
= 5 
= 6 
= 6 
0 + 4 
3 + 1 
a) 
Tính nhẩm. 
2 
b) 
Số 
? 
4 + 3 = 7 
? 
5 + 3 = 8 
6 + 4 = 10 
3 + 0 = 3 
? 
? 
? 
3 
3 
Tính: 
= 5 
1 + 2 + 2 
= 10 
2 + 3 + 5 
= 9 
5 + 4 + 0 
4 
Tìm những quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10. 
5 
Số 
? 
1 
3 
10 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_10_phep_cong_trong_pham_vi_10_6_tie.pptx