Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 36: Phân số - Phạm Thị Thu Thanh

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 36: Phân số - Phạm Thị Thu Thanh

- Mẫu số là số tự nhiên viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau.

- Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu.

- Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

ppt 16 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 528Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 36: Phân số - Phạm Thị Thu Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DUC – ĐÀO TẠO ĐIỆN BÀN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO 
MÔN : Toán 
 Bài 36: Phân số 
GVTH : Phạm Thị Thu Thanh 
Chào mừng các Thầy, cô giáo về dự giờ thăm lớp 4A ! 
Dạy lớp: 4A 
250 
250 
Kiểm tra bài cũ 
 Một hình bình hành có đáy là 10 cm, chiều cao 
 là 5 cm. Tính diện tích của hình đó. 
1 
1 
2 
5 
a) 
Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau 
Ta nói: Đã tô màu năm phần sáu hình tròn. 
Mẫu số là số tự nhiên viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. 
Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu. 
Ta viết: 
đọc là: năm phần sáu. 
5 
6 
Ta gọi: 
 là phân số . 
Phân số : 
5 
6 
coù töû soá laø 5 , 
coù maãu soá laø 6 
tô màu 5 phần. 
Đọc: ba phần tư 
Viết: 
Viết: 
Đọc: bốn phần bảy 
Viết: 
Đọc: một phần hai 
b) Ví dụ : 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: 
Hình 2 
Hình 3 
Hình 2 
Hình 2 
Hình 2 
Hình 3 
Hình 2 
Hình 2 
Hình 3 
c) Nhận xét : 
 Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. 
là những phân số. 
 Hình 2 
 Hình 3 
1 
 a)Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: 
 Hình 1 
 Hình 4 
 Hình 5 
 Hình 6 
 b) Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì ? 
Ñoïc 
hai phaàn naêm 
 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: 
1 
Hình 1 
 Vieát: 
 Hình 2 
 Vieát : 
Ñoïc: naêm phaàn taùm 
 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: 
1 
 Hình 3 
 Vieát: 
Ñoïc : ba phaàn tö 
 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: 
1 
 Hình 4 
 Vieát : 
Ñoïc : baûy phaàn möôøi 
 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: 
1 
 Hình 5 
 Vieát: 
Ñoïc : ba phaàn saùu 
 Vieát: 
Ñoïc : moät phaàn hai 
 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: 
1 
 Hình 6 
 Vieát : 
Ñoïc : ba phaàn baûy 
 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: 
1 
 Hình 2 
 Hình 3 
1 
a)Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây: 
Viết: 
Đọc:ba phần tư 
Viết: 
Đọc: năm phần tám 
Viết: 
Đọc: hai phần năm 
 Viết: 
Đọc: bảy phần mười 
 Viết: 
Đọc: ba phần sáu 
Viết: 
Đọc: ba phần tám 
 Hình 1 
 Hình 4 
 Hình 5 
 Hình 6 
Mẫu số là tổng số phần bằng nhau đã được chia ra. Tử số là số phần bằng nhau được tô màu. 
 b) Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì ? 
Trò chơi 
Ai nhanh – Ai đúng 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_36_phan_so_pham_thi_thu_thanh.ppt