Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số có hai chữ số - Năm học 2014-2015

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số có hai chữ số - Năm học 2014-2015

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 1. Năng lực

- Củng cố về các số có hai chữ số

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về số có hai chữ số đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- NL tự học, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề

2. Phẩm chất

- Phát triển các NL toán học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

 - GV: SGK, máy tính

 - HS: Các thẻ phép tính ; Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến các số có hai chữ số

2. Phương pháp, kĩ thuật

- PP: Quan sát, hỏi đáp

- KT: động não, tia chớp

 

ppt 21 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số có hai chữ số - Năm học 2014-2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kính chào quý thầy cô về dự giờ. 
Toán 1 
hai möôi ba 
Chuïc 
Ñôn vò 
Vieát soá 
Ñoïc soá 
2 
3 
2 
3 
Thöù hai ngaøy 15 thaùng 3 naêm 2015 
Toaùn 
Caùc soá coù hai chöõ soá 
Caùc soá coù hai chöõ soá 
Thöù hai ngaøy 15 thaùng 3 naêm 2015 
Toaùn 
	 20, 21, 22, 23 
21ñoïc laø: “hai möôi moát” 
24 ñoïc laø: “hai möôi tö ” 
25 ñoïc laø: “hai möôi laêm” 
, ..., 
..., 
..., 
..., 
..., 
..., 
, 24 
 , 25 
, 27 
, 26 
, 28 
, 29. 
hai möôi ba 
Chuïc 
Ñôn vò 
Vieát soá 
Ñoïc soá 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
0 
0 
ba möôi 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
Caùc soá coù hai chöõ soá 
Thöù hai ngaøy 15 thaùng 3 naêm 2015 
Toaùn 
hai möôi ba 
Chuïc 
Ñôn vò 
Vieát soá 
Ñoïc soá 
2 
3 
2 
3 
3 
6 
6 
3 
ba möôi saùu 
Caùc soá coù hai chöõ soá 
Thöù hai ngaøy 15 thaùng 3 naêm 2015 
Toaùn 
Thaûo luaän theo caëp. 
Neâu caùc soá töø 30 ñeán 40. 
, 32 
, 39 
, 38 
, 40 
 , 33 
, 35 
, 34 
, 36 
, 31 
 30 
, 37 
hai möôi ba 
Chuïc 
Ñôn vò 
Vieát soá 
Ñoïc soá 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
6 
6 
ba möôi saùu 
boán möôi hai 
4 
2 
2 
4 
	 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50. 
Caùc soá coù hai chöõ soá 
Thöù hai ngaøy 15 thaùng 3 naêm 2015 
Toaùn 
GIAÛI LAO GIÖÕA GIÔØ 
Caùc soá coù hai chöõ soá 
Thöù hai ngaøy 15 thaùng 3 naêm 2015 
Toaùn 
1 
a) Vieát soá: 
 Hai möôi, hai möôi moát, hai möôi hai, hai möôi ba, hai möôi tö, hai möôi laêm, hai möôi saùu, hai möôi baûy, hai möôi taùm, hai möôi chín. 
	 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
	 ............................................... 
b) Vieát soá vaøo döôùi moãi vaïch cuûa tia soá roài ñoïc caùc soá ñoù: 
1 
19 
26 
21 
20 
20 
19 
28 
21 
24 
23 
22 
25 
27 
29 
30 
31 
32 
26 
Caùc soá coù hai chöõ soá 
Thöù hai ngaøy 15 thaùng 3 naêm 2015 
Toaùn 
2 
Vieát soá: 
 Boán möôi, boán möôi moát, boán möôi hai, boán möôi ba, boán möôi tö, boán möôi laêm, boán möôi saùu, boán möôi baûy, boán möôi taùm, boán möôi chín, naêm möôi. 
	 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50. 
	 ............................................... 
4 
24 
26 
30 
36 
35 
38 
42 
46 
40 
45 
50 
25 
32 
33 
34 
35 
27 
28 
29 
31 
39 
Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng roài ñoïc caùc soá ñoù: 
49 
48 
47 
46 
44 
43 
42 
41 
37 
36 
39 
41 
43 
45 
40 
44 
hai möôi ba 
Chuïc 
Ñôn vò 
Vieát soá 
Ñoïc soá 
2 
3 
2 
3 
Thöù hai ngaøy 15 thaùng 3 naêm 2015 
Toaùn 
Caùc soá coù hai chöõ soá 
3 
3 
6 
6 
ba möôi saùu 
boán möôi hai 
4 
2 
2 
4 
 Veà nhaø ñoïc laïi caùc soá töø 20 50 
 Xem baøi: Caùc soá coù hai chöõ soá( tieáp theo) 
 Kính chuùc quyù thaày coâ 
 söùc khoeû vaø haïnh phuùc. 
 TROØ CHÔI:Boâng hoa ñieåm möôøi 
10 
- Ñuùng choïn maët ñoû: 
- Sai choïn maët xanh: 
a) Hai möôi laêm vieát laø 25. 
b) Boán möôi hai vieát laø 24. 
 c) Soá 49 goàm 4 chuïc vaø 9 ñôn vò. 
- Ñuùng choïn maët ñoû: 
- Sai choïn maët xanh: 
a) Hai möôi laêm vieát laø 25. 
b) Boán möôi hai vieát laø 24. 
Boán möôi hai vieát laø 42 
c) Soá 49 goàm 4 chuïc vaø 9 ñôn vò. 
10 
TỔ 2 
TỔ 3 
10 
10 
10 
10 
TỔ 1 
10 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_cac_so_co_hai_chu_so_nam_hoc_2014_2.ppt