Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương

Mỗi hình sau có bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối lập phương?

Có . khối hộp chữ nhật

Có . khối hộp chữ nhật

Có . khối lập phương

Có . khối hộp chữ nhật

Có . khối lập phương

pptx 12 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 573Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng c¸c con ®Õn víi bµi gi¶ng trùc tuyÕn 
M«n: To¸n 
Khối hộp chữ nhật 
Khối lập phương 
Moãi hình sau coù bao nhieâu khoái hoäp chöõ nhaät? Khoái laäp phöông? 
1 
2 
3 
4 
5 
Coù ... khối hộp chöõ nhaät 
5 
Có . khối hộp chữ nhật 
Có . khối lập phương 
2 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
Có . khối hộp chữ nhật 
Có . khối lập phương 
1 
2 
3 
4 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
10 
Có . khối hộp chữ nhật 
Có . khối lập phương 
5 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxkhoi_hop_chu_nhat_khoi_lap_phuong.pptx