Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Cộng bằng cách đếm thêm

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Cộng bằng cách đếm thêm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 1. Năng lực

- Củng cố về cách cộng bằng các số đếm thêm

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về cách cộng bằng các số đếm thêm đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- NL tự học, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề

2. Phẩm chất

- Phát triển các NL toán học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

 - GV: SGK, máy tính

 - HS: Các thẻ phép tính ; Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến cách cộng bằng các số đếm thêm

2. Phương pháp, kĩ thuật

- PP: Quan sát, hỏi đáp

- KT: động não, tia chớp

pptx 26 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 149Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Cộng bằng cách đếm thêm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo möøng quyù thaày coâ veà döï giôø thaêm lôùp 
Tröôøng tieåu hoïc 
Giaùo vieân: 
Toaùn 
COÄNG BAÈNG CAÙCH ÑEÁM THEÂM 
Thöùngaøy..thaùngnaêm 
Tieát 1 
TRÒ CHƠI: ẾCH CON ĐI HỌC 
CHÚC MỪNG 
Xin chào các bạn nhỏ! 
Mình là Ếch Xanh, hôm nay mình đi học. Muốn sang bờ sông bên kia học bài với các bạn, mình phải nhảy qua các bèo sen. Mỗi bèo sen là một câu hỏi, các bạn có thể giúp mình trả lời các câu hỏi để mình đi học đúng giờ được không ạ. Hãy giúp mình với nhé! 
3 + 4 = ? 
7 
Trở về 
Điền dấu > < 
5 + 2.........8 
< 
Trở về 
1 
Trở về 
6 
5 
Khôûi ñoäng 
5 + 2 = ? 
5 + 2 = 7 
Thö giaõn 
Laøm theo maãu 
Laøm theo maãu: 
Maãu: 
4 +2 = ? 
4 + 2 = 6 
5 +2 = ? 
5 + 2 = 7 
3 +3 = ? 
3 + 3 = 6 
6 +4 = ? 
6 + 4 = 10 
TÍNH 
8 + 2 = 
a) 
10 
6 + 3 = 
b) 
9 
Cuûng coá 
TÌM XE CHO BẠN 
7 
0 
3 
3 
2 
3 
5 
3 
2 
7 
9 
8 
7 
6 
5 
9 
6 
7 
8 
5 
CẢM ƠN CÁC BẠN! 
Chaøo taïm bieät caùc con 
	Kính chuùc caùc thaày coâ maïnh khoûe haïnh phuùc! 
 Chuùc caùc con chaêm ngoan hoïc gioûi! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_tiet_1_bai_cong_bang_cach_dem_them.pptx