Bài giảng Tự nhiên xã hội - Cuộc sống xung quanh (Tiết 1)

Bài giảng Tự nhiên xã hội - Cuộc sống xung quanh (Tiết 1)

Hoạt động 1

Kết luận: Bức tranh vẽ trường Tiểu học, Nhà văn hoá, Ủy ban nhân dân huyện, ngân hàng, quỹ tiết kiệm, bưu điện, trụ sở công an huyện, đường phố, hoạt động của con người,

 

ppt 20 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 931Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên xã hội - Cuộc sống xung quanh (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ TiÓu häc Gio Phong Líp 2A TrÇn ThÞ QuýtKieåm tra baøi cuõThø hai ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2010 Tù nhiªn vµ x· héi Khi ngồi sau xe đạp, xe máy em làm gì để đảm bảo an toàn?Kieåm tra baøi cuõThø hai ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2010 Tù nhiªn vµ x· héi Khi đi xe buýt, « t« em phải làm gì để đảm bảo an toàn?Thø hai ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2010 Tù nhiªn vµ x· héiCuộc sống xung quanh (Tiết 1) Quan sát hình 1 trong SGK/ 44, nói những gì em thấy trong tranh .Tiết 21:Hoạt động 1 H1Em hãy nói những gì em nhìn thấy trong tranh ?Thø hai ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2010 Tù nhiªn vµ x· héiCuộc sống xung quanh (Tiết 1)Hoạt động 1Kết luận: Bức tranh vẽ trường Tiểu học, Nhà văn hoá, Ủy ban nhân dân huyện, ngân hàng, quỹ tiết kiệm, bưu điện, trụ sở công an huyện, đường phố, hoạt động của con người,Tiết 21:Thø hai ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2010 Tù nhiªn vµ x· héiCuộc sống xung quanh (Tiết 1) Quan sát tranh còn lại trong SGK/ 44, nói tên các nghề của người dân trong hình. Hoạt động 2Tiết 21:Nêu tên ngành nghề của từng tranh ? Thø hai ngµy 25 th¸ng 1 n¨m 2010 Tù nhiªn vµ x· héiCaùc ngheà thường thấy ôû noâng thoân:Haùi cheø H¸i caø pheâTroàng luùaDeät vaûi MiÒn nói vµ trung duCuộc sống xung quanh (Tiết 1)Tiết 21Thø hai ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2010 Tù nhiªn vµ x· héiÑaùnh baét caùLaøm muoáiBuoân baùn treân soângCuộc sống xung quanh (Tiết 1)Caùc ngheà thường thấy ôû noâng thoân:Tây Nam BộMiền biểnTiết 21:Thø hai ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2010 Tù nhiªn vµ x· héiCuộc sống xung quanh (Tiết 1)Hoạt động 2Hoạt động 2Kết luận: Mỗi người dân ở những vùng miền khác nhau thường có những ngành nghề khác nhau.Tiết 21:Thø hai ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2010 Tù nhiªn vµ x· héiCuộc sống xung quanh (Tiết 1) Kể một số ngành nghề ở địa phương em.Hoạt động 3Tiết 21:Lµng nghÒ ®an l¸t ë Lan §×nhKhai th¸c mñ cao suC¶nh bu«n b¸n ë chî CÇuC¶nh chÕ biÕn h¶i s¶nH×nh ¶nh trång trätH×nh ¶nh ch¨n nu«iDặn dò Xem lại bài, nhớ lại các ngành nghề em biết Xem trước các tranh SGK/ 46, 47. Sưu tầm tranh ảnh nói về các ngành nghề ở thành phố.

Tài liệu đính kèm:

  • pptTNXH cuoc song xung quanh.ppt