Giáo án Lớp 1 Tuần 1 - Trường Tiểu Học Châu Hưng

Giáo án Lớp 1 Tuần 1 - Trường Tiểu Học Châu Hưng

Học vần

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC (2 TIẾT)

I. Mục đích – Yêu cầu:

 - Học sinh nắm được nội qui của trường của lớp đề ra( nề nếp, ra vào lớp, học tập, thể dục, vệ sinh)

 - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

 - Nắm được các ký hiệu, hiệu lệnh trong các tiết học, buổi học.

II. Đồ dùng dạy - học:

 - Giáo viên chuẩn bị đầy đủ các nội dung trên.

III. Các hoạt động dạy học:

A. Bài cũ

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu:

2. Những quy định về nề nếp:

 - Đi học đều, đúng giờ, nghỉ học phải có phép

 - Có đầy đủ dụng cụ học tập, luôn giữ gìn sách vở sạch sẽ

 - Nắm chắc các nội quy của trường của lớp đề ra

 - Cách cầm bút tư thế ngồi, cách giơ bảng, cách giơ tay đúng quy định.

 - Các ký hiệu trong một tiết học:

 

doc 29 trang Người đăng thanhlinh213 Lượt xem 487Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 Tuần 1 - Trường Tiểu Học Châu Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG 
TUAÀN : 01 (Từ ngày 31/08/2009 – 04/09/2009) 
Thửự
Tieỏt
Moõn
TCT
Teõn baứi
Hai
31/08
2009
01
SHDC
02
Hoùc vaàn
Ổn định tổ chức 
03
Hoùc vaàn
Ổn định tổ chức 
04
Âm nhạc 
Học hỏt bài: Quờ hương tươi đẹp 
05
ẹaùo ủửực
01
Em laứ hoùc sinh lụựp 1 (t.1)
Ba
01/09
2009
01
Theồ duùc
01
Tổ chức lớp, trũ chơi vận động 
02
Hoùc vaàn
Cỏc nột cơ bản 
03
Hoùc vaàn
Cỏc nột cơ bản
04
Toaựn
01
Tieỏt hoùc ủaàu tieõn 
05
TN&XH
01
Cụ theồ chuựng ta
Tử
02/09
2009
01
Hoùc vaàn
Baứi 1: e
02
Hoùc vaàn
 e
03
Toaựn
02
Nhiều hơn, ớt hơn 
04
Thuỷ coõng
01
Giụựi thieọu 1 soỏ loaùi giaỏy, bỡa & duùng cuù thuỷ coõng.
Naờm
03/09
2009
01
Hoùc vaàn
Baứi 2: b
02
Hoùc vaàn
 b
03
Toaựn
03
Hỡnh vuoõng, hỡnh troứn
04
Mĩ thuật 
01
Xem tranh thiếu nhi vui chơi 
Saựu
04/09
2009
01
Hoùc vaàn (TV)
Baứi 3: Daỏu saộc
02
Hoùc vaàn (TV)
 Daỏu saộc
03
Toaựn
04
Hỡnh tam giaực
04
SHTT
Tuần 01
05
Thửự hai , ngaứy 31 thaựng 08 naờm 2009
Chào cờ
Nội dung do Tổng đội - Hiệu trưởng
Học vần
ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC (2 tiết)
I. Mục đích – Yêu cầu:
	- Học sinh nắm được nội qui của trường của lớp đề ra( nề nếp, ra vào lớp, học tập, thể dục, vệ sinh)
	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập
	- Nắm được các ký hiệu, hiệu lệnh trong các tiết học, buổi học. 
II. Đồ dùng dạy - học:
	- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ các nội dung trên.
III. Các hoạt động dạy học:
Bài cũ
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu:
2. Những quy định về nề nếp:
	- Đi học đều, đúng giờ, nghỉ học phải có phép
	- Có đầy đủ dụng cụ học tập, luôn giữ gìn sách vở sạch sẽ
	- Nắm chắc các nội quy của trường của lớp đề ra
	- Cách cầm bút tư thế ngồi, cách giơ bảng, cách giơ tay đúng quy định.
	- Các ký hiệu trong một tiết học: 
	+ Giở sách: S
	+ Giở vở: V
	+ Giở bảng: B
	+ Giở bộ chữ: BC
	- Trong lớp phải chú ý nghe giảng hăng hái phát biểu xây dựng bài 
	- Không đánh nhau, không nói chuyện, không chủi bậy 
	- Đoàn kết giúp đỡ bạn bè
	- Nhặt được của rơi trả người đánh mất
	- Không lấy lẫn đồ dùng học tập của các bạn trong lớp
3. Vệ sinh: Luôn vệ sinh cá nhân và vệ sinh trường lớp sạch sẽ
	- Ăn mặc đầu tóc gọn gàng
4. Lao động: Chăm chỉ bắt sâu nhỏ cỏ bồn hoa trước lớp
	- Vệ sinh lớp học sạch sẽ 
5. Thể dục: Xếp hàng nhanh thẳng, tập đúng đều các động tác thể dục giữa giờ và các bài thể dục nội khoá.
6. Củng cố dặn dò: Giáo viên cho học sinh nhắc lại các quy định về nề nếp
	- Nhắc nhở các em thực hiện tốt các nềp nếp đã quy định
Âm nhạc 
Giáo viên chuyên ngành soạn giảng
ẹaùo ẹửực
BÀI 01: EM LAỉ HOẽC SINH LễÙP MOÄT (Tieỏt 1)
Muc Tieõu :
Kieỏn Thửực : 
Hoùc sinh bieỏt ủửụùc:
Treỷ em coự quyeàn coự hoù teõn, coự quyeàn ủửụùc ủi hoùc.
Vaứo lụựp 1 em coự nhieàu baùn mụựi, coự thaày giaựo, coõ giaựo mụựi.
Kyừ naờng :
Reứn cho hoùc sinh tớnh daùn dú, bieỏt noựi leõn sụỷ thớch cuỷa mỡnh & bieỏt giụựi thieọu teõn mỡnh trửụực moùi ngửụứi, nhửừng ủieàu mỡnh thich. 
Thaựi ủoọ : 
Vui veỷ, phaỏn khụỷi ủi hoùc, tửù haứo ủaừ trụỷ thaứnh hoùc sinh lụựp 1.
Bieỏt yeõu quựi baùn beứ, thaày giaựo, coõ giaựo
Chuaồn Bũ :
Giaựo vieõn :
Yeõu caàu : Voứng troứn goùi teõn.
ẹieàu 7,28 trong coõng ửụực quoỏc teỏ veà quyeàn treỷ em.
Hoùc sinh :
Baứi haựt coự noọi dung trửụứng lụựp.
Caực Hoaùt ẹoọng :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Khụỷi ủoọng: Haựt
Giụựi thieọu baứi : Em laứ hoùc sinh lụựp Moọt
Caực Hoaùt ẹoọng :
Hoaùt ẹoọng 1 : Voứng troứn giụựi thieọu teõn.
Muc Tieõu : Hoùc sinh bieỏt tửù giụựi thieọu hoù teõn cuỷa mỡnh vaứ nhụự hoù teõn cuỷa baùn.
ẹDDH : ẹaựnh soỏ vũ trớ cuỷa tửứng nhoựm.
Phửụng phaựp : Troứ chụi, ủaứm thoaùi
Hỡnh thửực hoùc nhoựm, lụựp
Caựch tieỏn haứnh :
Giaựo vieõn toồ chửực troứ chụi: ủaàu tieõn baùn thửự I giụựi thieọu teõn, sau ủoự ủeỏn baùn thửự 2,3,4,5
à Giaựo vieõn quan saựt, gụùi yự.
Caực em coự thớch troứ chụi naứy khoõng, vỡ sau ?
Qua troứ chụi, em ủaừ bieỏt ủửụùc teõn nhửừng baùn naứo?
Khi nghe giụựi thieọu teõn mỡnh em coự thớch vaọy khoõng ?
à Qua troứ chụi naứy em bieỏt ủửụùc, moói ngửụứi ủeỏu coự moọt caựi teõn. Treỷ em cuừng coự quyeàn coự hoù teõn.
Lụựp chia thaứnh 5 nhoựm. Moói nhoựm 1 voứng troứn.
Hoùc sinh giụựi thieọu teõn.
Vỡ bieỏt teõn cuỷa nhieàu baùn.
Hoaùt ẹoọng 2 : Hoùc sinh tửù giụựi thieọu veà sụỷ thớch cuỷa mỡnh.
Muc Tieõu :Hoùc sinh bieỏt neõu nhửừng ủieàu mỡnh thớch & bieỏt toõn troùng sụỷ thớch cuỷa caực baùn.
Caựch tieỏn haứnh :
Caực em tửù keồ cho nhau nghe veà sụỷ thớch cuỷa mỡnh 
Giaựo vieõn cửỷ moọt em laứm phoựng vieõn ủeỏn hoỷi sụỷ thớch cuỷa tửứng baùn
à Moói ngửụứi ủieàu coự sụỷ thớch rieõng. Vỡ vaọy caực em phaỷi bieỏt toõn troùng sụỷ thớch cuỷa nhau.
ẹDDH : Quaàn aựo hoaự trang laứm phoựng vieõn
Hỡnh thửực hoùc nhoựm, lụựp
Phửụng phaựp : Thaỷo luaọn, troứ chụi, ủaứm thoaùi.
Hai em moọt nhoựm trao ủoồi vụựi nhau
Nghú giửừa tieỏt 3’
Hoaùt ẹoọng 3 : Keồ veà ngaứy ủaàu tieõn ủi hoùc
Muùc tieõu : Hoùc sinh bieỏt ủi hoùc laứ quyeàn lụùi, laứ nieàm vui & tửù haứo cuỷa baỷn thaõn
Caựch tieỏn haứnh:
Em coự mong chụứ tụựi ngaứy ủửụùc vaứo lụựp moọt khoõng ?
Boỏ meù ủaừ mua saộm nhửừng gỡ ủeồ chuaồn bũ cho ngaứy ủaàu tieõn em ủi hoùc
Em coự thaỏy vui khi mỡnh laứ hoùc sinh lụựp moọt khoõng ? vỡ sao ?
Em coự thớch trửụứng lụựp mụựi cuỷa mỡnh khoõng ?
Vaọy em seừ laứm gỡ ủeồ xửựng ủaựng laứ hoùc sinh lụựp moọt.
à Vaứo lụựp moọt , em seừ coự theõm nhieàu baùn mụựi , Thaày coõ mụựi ủửụùc hoùc nhieàu ủieàu mụựi laù, bieỏt ủoùc bieỏt vieỏt , laứm toaựn.
ẹửụùc ủi hoùc laứ nieàm vui, laứ quyeàn lụùi cuỷa treỷ em.
Em raỏt vui vaứ tửù haứo vỡ mỡnh laứ hoùc sinh lụựp moọt.
Em vaứ caực baùn seừ coỏ gaộng hoùc thaọt gioỷi, thaọt ngoan.
ẹDDH: Quyeàn treừ em
Hỡnh thửực hoùc: Lụựp, caự nhaõn
Phửụng phaựp : ẹaứm thoaùi, hoỷi ủaựp 
Em raỏt mong tụựi ngaứy ủửụùc vaứo lụựp moọt
Taọp vụỷ, quaàn aựo , vieỏt , baỷng
Vui , vỡ coự theõm nhieàu baùn, thaày coõ giaựo
Em seừ coỏ gaựng hoùc chaờm, ngoan.
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc :
Daởn doứ :
Tỡm hieồu theõm veà caực baùn ụỷ trong lụựp.
Tieỏt sau chuựng ta seừ hoùc tieỏp baứi vửứa hoùc.
Ruựt kinh nghieọm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ ba ngày 01 tháng 9 năm 2009
Thể Dục 
Tiết 01: TOÅ CHệÙC LễÙP - TROỉ CHễI VAÄN ẹOÄNG 
I.MUẽC TIEÂU : 
Phoồ bieỏn noọi quy taọp luyeọn, bieõn cheỏ toồ hoùc taọp, choùn caựn sửù boọ moõn. Yeõu caàu HS bieỏt ủửụùc nhửừng quy ủũnh cụ baỷn ủeồ thửùc hieọn trong caực giụứ Theồ duùc.
Chụi troứ chụi: “ Dieọt caực con vaọt coự haùi”. Yeõu caàu bửụực ủaàu bieỏt tham gia ủửụùc vaứo troứ chụi.
II.ẹềA ẹIEÅM VAỉ PHệễNG TIEÄN : 
-Saõn trửụứng. 
-GV chuaồn bũ 1 coứi, tranh, aỷnh moọt soỏ con vaọt.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC : 
NOÄI DUNG
PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC
1.Phaàn mụỷ ủaàu :
-GV phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu baứi hoùc.
- Khụỷi ủoọng
-GV taọp hụùp HS thaứnh 2- 4 haứng doùc, sau ủoự quay thaứnh haứng ngang.
-ẹửựng voó tay, haựt.
-Giaọm chaõn taùi choó, ủeỏm to theo nhũp 1- 2.
2.Phaàn cụ baỷn :
- Bieõn cheỏ toồ taọp luyeọn, choùn caựn sửù boọ moõn.
- Phoồ bieỏn noọi quy luyeọn taọp :
+Taọp hụùp dửụựi sửù ủieàu khieồn cuỷa caựn sửù.
+Trang phuùc luoõn goùn gaứng, khoõng ủi deựp leõ.
+Muoỏn ra ngoaứi hay vaứo lụựp phaỷi xin pheựp GV .
- Taọp hụùp 3 haứng ngang :
x-x-x-x-x-x
x-x-x-x-x-x
x-x-x-x-x-x
x
- HS taọp hụùp theo haứng ngang. 
*Troứ chụi : “ Dieọt caực con vaọt coự haùi”.
-GV neõu teõn troứ chụi.
-Haừy keồ teõn caực con vaọt coự ớch?Coự haùi ? ( keỏt hụùp sửỷ duùng tranh.)
-GV hửụựng daón caựch chụi.
- Keồ teõn ...
- Khi goùi ủeỏn teõn caực con vaọt coự haùi thỡ caỷ lụựp ủoàng thanh hoõ : “ Dieọt ! Dieọt ! Dieọt !”vaứ tay giaỷ laứm ủoọng taực ủaọp ruoài, muoói ; coứn goùi teõn con vaọt coự ớch thỡ ủửựng im, ai hoõ: “Dieọt ! ” laứ sai. Phaỷi ủi loứ coứ moọt voứng xung quanh caực baùn.
- GV goùi teõn moọt soỏ con vaọt cho HS laứm quen daàn vụựi caựch chụi.
3.Phaàn keỏt thuực :
-ẹửựng haựt voó tay.
- GV cuứng HS heọ thoỏng baứi hoùc.
-Nhaọn xeựt, daởn doứ.
-HS ủửựng haựt vaứ voó tay.
Học vần
CáC NéT CƠ BảN (2 tiết)
I. Mục tiêu:
	- Giúp HS nắm được cách đọc, cách viết các nét cơ bản 
	- Viết đúng viết đẹp và nhận biết các nét trong thực tế 
	- Giáo dục học sinh luôn có tính cẩn thận
II. Đồ dùng dạy - học:
Các nét cơ bản được phóng to.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Bài cũ:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu và ghi đầu bài:
HS: Nghe.
b. Giới thiệu các nét cơ bản
- Cho học sinh quan sát và nhận xét các nét cơ bản
- Học sinh quan sát và nhận xét
- Nét ngang: - 
- Nét sổ: 
- Nét xiên trái: \
- Nét xiên phải: /
- Nét móc xuôi: 
- Nét móc ngược:
- Nét móc hai đầu:
- Nét cong hở phải
- Nét cong hở trái:
- Nét cong tròn khép kín:
- Nét khuyết trên:
- Nét khuyết dưới:
- Nét thắt:
- Học sinh quan sát và nhận xét
- Học sinh đọc lại các nét cơ bản
c. Cho học sinh luyện bảng con các nét cơ bản
- Học sinh luyện bảng
- Giáo viên nhận xét và sửa sai
d. Cho học sinh mượn vở 
- Giáo viên viết mẫu
- Học sinh luyện vở 
- Giáo viên chẩm, chữa và nhận xét
3. Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà đọc và viết lại các nét cơ bản.
TOÁN 
TIEÁT 1: TIEÁT HOẽC ẹAÀU TIEÂN
I.MUẽC TIEÂU:
Giuựp hoùc sinh:
KT: _ Nhaọn bieỏt nhửừng vieọc thửụứng phaỷi laứm trong caực tieỏt hoùc Toaựn 1
KN: _ Bửụực ủaàu bieỏt yeõu caàu caàn ủaùt ủửụùc trong hoùc taọp Toaựn
Tẹ: Chaờm hoùc vaứ hửựng thuự hoùc toaựn, chuỷ ủoọng , linh hoaùt, saựng taùo
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
_ Saựch Toaựn 1
_ Boọ ủoà duứng hoùc ... oứn coự maứu saộc, kớch thửụực khaực nhau
-Saựch Toaựn 1
(vụỷ baứi taọp)
Thửự saựu, ngaứy 04 thaựng 09 naờm 2009
HOẽC VAÀN 
BAỉI 03: DAÁU VAỉ THANH SAẫC ( / ) (tiết 1)
Muc Tieõu :
Kieỏn thửực : 
Hoùc sinh nhaọn bieỏt daỏu vaứ thanh saộc ( / )
Bieỏt ủửụùc daỏu vaứ thanh saộc ụỷ tieỏng chổ caực ủoà vaọt, sửù vaọt
Kyừ naờng : 
Bieỏt gheựp vaứ ủoùc ủửụùc tieỏng beự
Traỷ lụứi 2 – 3 caõu hoỷi ủụn giaỷn veà: caực hoaùt ủoọng khaực nhau cuỷa treỷ em 
Thaựi ủoọ : 
Thaỏy ủửụùc sửù phong phuự cuỷa tieỏng vieọt 
Tửù tin trong giao tieỏp
Chuaồn bũ :
Giaựo vieõn :
Baứi soaùn
Tranh minh hoùa theo saựch giaựo khoa
Hoùc sinh :
Saựch ,Baỷng con
Boọ ủoà duứng tieỏng vieọt
Caực hoaùt ủoọng:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Ổn định: 
Muựa, Haựt. 
Kieồm tra baứi cuừ :
Giaựo vieõn ủoùc hoùc sinh vieỏt b, e, be
Goùi hoùc sinh chổ baỷng chửừ b trong caực tieỏng: beự, beõ, boựng, baứ
Nhaọn xeựt
Daùy vaứ hoùc baứi mụựi:
Giụựi thieọu baứi : 
Giaựo vieõn giao vieọc : mụỷ saựch giaựo khoa. Con thaỷo luaọn 2 baùn 1 nhoựm xem caực tranh veừ ụỷ saựch giaựo khoa veừ gỡ , veỷ ai ?
à Giaựo vieõn choỏt yự, ruựt ra caực tieỏng: beự, caự, laự chuoỏi, choự, kheỏ
Caực tieỏng naứy gioỏng nhau ụỷ ủieồm naứo?
Giaựo vieõn chổ : beự, caự, laự, choự, kheỏ
ẹDDH : Tranh veừ ụỷ saựch giaựo khoa, saựch giaựo khoa 
Hỡnh thửực hoùc : lụựp, caự nhaõn
Phửụng phaựp : Trửùc quan, thaỷo luaọn
Hoùc sinh thaỷo luaọn 
Toồ 1 : Tranh 1
Toồ 2 : Tranh 2
Toồ 3 : Tranh 3
Toồ 4 : Tranh 4
Hoùc sinh trỡnh baứy
ẹeàu coự daỏu thanh /
Hoùc sinh ủoùc
Hoaùt ủoọng 1 :
Muc Tieõu : Hoùc sinh nhaọn dieọn ủửụùc daỏu
Hỡnh thửực hoùc : lụựp, caự nhaõn
Phửụng phaựp : Quan saựt, trửùc quan, thửùc haứnh
Giaựo vieõn vieỏt / 
Giaựo vieõn vieỏt laàn 2 daỏu / laứ 1 neựt soồ nghieõng phaỷi
Giaựo vieõn ủửa caực hỡnh , maóu vaọt daỏu / trong boọ chửừ caựi
Hoaùt ẹoọng 2 : 
Muc Tieõu : Hoùc sinh gheựp chửừ vaứ phaựt aõm 
Baứi trửụực chuựng ta hoùc tieỏng be, khi theõm daỏu saộc vaứo be, ta ủửụùc tieỏng beự
Mụỷ saựch giaựo khoa : nhaọn xeựt cho coõ daỏu saộc trong tieỏng beự
be – saộc – beự
ủoùc trụn : beự
Giaựo vieõn sửỷa sai cho hoùc sinh 
Hoaùt ẹoọng 3 : 
Muc Tieõu : Hoùc sinh vieỏt daỏu thanh
Giaựo vieõn vieỏt maóu / . Vieỏt 1 neựt soồ nghieõng phaỷi
Giaựo vieõn vieỏt maóu beự . Vieỏt tieỏng be sau ủoự ủaởt daỏu saộc treõn con chửừ e
Giaựo vieõn nhaọn xeựt, chửừa loói cho hoùc sinh 
Hoùc sinh quan saựt.
Hoùc sinh thửùc haứnh cuứng giaựo vieõn
ẹDDH : Saựch giaựo khoa 
Hỡnh thửực hoùc : lụựp, caự nhaõn
Phửụng phaựp : Thửùc haứnh, quan saựt
Hoùc sinh quan saựt, nhaọn xeựt
ẹaởt treõn con chửừ e
Hoùc sinh ủoùc laùi theo giaựo vieõn 
Hoùc sinh ủoùc caự nhaõn
Hỡnh thửực hoùc : lụựp, caự nhaõn
Phửụng phaựp : Thửùc haứnh, quan saựt
Hoùc sinh vieỏt treõn khoõng
Hoùc sinh vieỏt treõn baỷng con
Haựt muựa chuyeồn tieỏt 2
Học vần
Tieỏt 2 : DAÁU VAỉ THANH SAẫC (/)
Muc Tieõu :
Kieỏn thửực : 
Hoùc sinh nhaọn bieỏt daỏu vaứ thanh saộc ( / )
Bieỏt ủửụùc daỏu vaứ thanh saộc ụỷ tieỏng chổ caực ủoà vaọt, sửù vaọt
Kyừ naờng : 
Bieỏt gheựp ủửụùc tieỏng beự
Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo noọi dung : caực hoaùt ủoọng khaực nhau cuỷa treỷ em 
Thaựi ủoọ : 
Thaỏy ủửụùc sửù phong phuự cuỷa tieỏng vieọt 
Tửù tin trong giao tieỏp
Chuaồn bũ :
Giaựo vieõn :
Baứi soaùn
Saựch giaựo khoa 
Tranh veừ ụỷ saựch giaựo khoa 
Hoùc sinh :
Saựch giaựo khoa 
Boọ ủoà duứng
Caực hoaùt ủoọng:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Giụựi thieọu baứi : ễỷ tieỏt 1 chuựng ta ủaừ bieỏt gheựp tieỏng beự. Baõy giụứ chuựng ta vaứo tieỏt 2.
Luyeọn taọp :
Hoaùt ủoọng 1 : Luyeọn ủoùc
Muc Tieõu : Phaựt aõm ủuựng tieỏng beự
Hỡnh thửực hoùc : lụựp, caự nhaõn
Phửụng phaựp : Luyeọn taọp
Giaựo vieõn vieỏt : beự
Mụứi ủửựng ủoùc tieỏng vửứa vieỏt
à Giaựo vieõn sửỷa phaựt aõm 
Hoaùt ẹoọng 2 : Luyeọn vieỏt
Muc Tieõu : Hoùc sinh vieỏt ủuựng maóu chửừ, cụừ chửừ ụỷ vụỷ vieỏt in
Mụỷ vụỷ vieỏt in
Toõ tieỏng ủaàu tieõn
Em vửứa toõ tieỏng gỡ ?
Caựch 1 ủửụứng keỷ doùc vieỏt tieỏng be
Tửụng tửù vieỏt tieỏng beự
Hoaùt ẹoọng 3 : Luyeọn noựi
Muc Tieõu : Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo chuỷ ủeà
Thaỷo luaọn 5 tranh ụỷ saựch giaựo khoa trang 9
Em thaỏy nhửừng gỡ ?
Caực bửực tranh naứy coự gỡ gioỏng nhau
Caực bửực tranh naứy coự gỡ khaực nhau
Em thớch bửực tranh naứo nhaỏt ? vỡ sao?
Ngoaứi caực hoaùt ủoọng keồ treõn coứn hoaùt ủoọng naứo khaực ?
Ngoaứi giụứ hoùc taọp em thớch laứm gỡ nhaỏt
à Giaựo vieõn choỏt yự: Treỷ em coự nhieàu hoaùt ủoọng khaực nhau
Hoùc sinh ủoc caự nhaõn, theo nhoựm, theo baứn
ẹDDH : Phaỏn maứu, vụỷ vieỏt in
Hỡnh thửực hoùc : lụựp, caự nhaõn
Phửụng phaựp : Lyeọn taọp, trửùc quan 
Hoùc sinh toõ : be
Tieỏng be
Hoùc sinh vieỏt
Hỡnh thửực hoùc : lụựp, caự nhaõn, nhoựm
Phửụng phaựp : Trửùc quan, thửùc haứnh 
Hoùc sinh thaỷo luaọn theo baứi
ẹang caàm saựch hoùc baứi
ẹeàu coự caực baùn 
Caực baùn hoùc, nhaỷy daõy, ủi hoùc, tửụựi rau
Hoùc sinh nhaộc laùi
Cuỷng coỏ :
Phửụng phaựp : Troứ chụi
Troứ chụi : Ai nhanh hụn
Giaựo vieõn vieỏt caõu : beõ, khổ, ve laứ baùn cuỷa ngheự vaứ boứ
Lụựp nhaọn xeựt tuyeõn dửụng
Moói toồ choùn cửỷ 5 em gaùch dửụựi caực aõm ủaừ hoùc trong caực tieỏng cho ụỷ treõn baỷng
Daởn doứ : 
Tỡm daỏu thanh vaứ tieeỏng vửứa hoùc trong saựch giaựo khoa 
ẹoùc laùi baứi ụỷ saựch giaựo khoa 
Toaựn
TIEÁT 4: HèNH TAM GIAÙC
I.MUẽC TIEÂU:
Giuựp hoùc sinh:
Nhaọn ra vaứ neõu ủuựng teõn hỡnh tam giaực
Bửụực ủaàu nhaọn ra hỡnh tam giaực tửứ caực vaọt thaọt
Chaờm hoùc vaứ hửựng thuự hoùc toaựn, chuỷ ủoọng , linh hoaùt, saựng taùo
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
_ Moọt soỏ hỡnh tam giaực baống bỡa (hoaởc goó, nhửùa ) coự kớch thửụực maứu saộc khaực nhau
_ Moọt soỏ ủoà vaọt thaọt coự maởt laứ hỡnh tam giaực
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG CHUÛ YEÁU:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
ẹDDH
1. Giụựi thieọu hỡnh tam giaực:
_GV giụ laàn lửụùt tửứng taỏm bỡa hỡnh tam giaực cho HS xem, moói laàn giụ ủeàu noựi:
+ ẹaõy laứ hỡnh tam giaực
_ GV coự theồ giụựi thieọu:
_ Cho HS thửùc haứnh nhaõn dieọn hỡnh tam giaực.
_ Cho HS mụỷ SGK phaàn baứi hoùc, GV neõu yeõu caàu: Neõu teõn nhửừng vaọt coự hỡnh vuoõng?
2.Thửùc haứnh xeỏp hỡnh:
 _ GV hửụựng daón:
+ Duứng caực hỡnh tam giaực, hỡnh vuoõng coự maứu saộc khaực nhau ủeồ xeỏp thaứnh caực hỡnh
 3.Troứ chụi: Thi ủua choùn nhanh caực hỡnh
_GV gaộn leõn baỷng caực hỡnh ủaừ hoùc: (5 hỡnh tam giaực, 5 hỡnh vuoõng, 5 hỡnh troứn)
_Goùi 3 HS leõn baỷng, neõu yeõu caàu:
+ Em A choùn hỡnh tam giaực.
+ Em B choùn hỡnh troứn
+ Em C choùn hỡnh vuoõng
Sau moói troứ chụi neõn nhaọn xeựt vaứ ủoọng vieõn caực em tham gia troứ chụi
4.Hoaùt ủoọng noỏi tieỏp:
_ Yeõu caàu: HS neõu teõn caực vaọt coự hỡnh tam giaực
5.Nhaọn xeựt - Daởn doứ:
_ Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
_ Hoùc “Luyeọn taọp”
_ Quan saựt vaứ nhaộc laùi: 
+Hỡnh tam giaực.
+ Cho HS choùn trong 1 nhoựm coự caực hỡnh vuoõng, hỡnh troứn, hỡnh tam giaực ra caực hỡnh vuoõng (ủeồ rieõng), hỡnh troứn (ủeồ rieõng), nhửừng hỡnh coứn laùi ủaởt treõn baứn
+ Cho HS trao ủoồi nhoựm xem hỡnh coứn laùi teõn laứ gỡ?
+ HS laỏy hỡnh tam giaực vaứ noựi: Hỡnh tam giaực
_ Laỏy tửứ hoọp ủoà duứng hoùc toaựn taỏt caỷ caực hỡnh tam giaực ủaởt leõn baứn hoùc. HS giụ hỡnh tam giaực vaứ noựi: “Hỡnh tam giaực”
_ Trao ủoồi nhoựm vaứ moói nhoựm neõu teõn nhửừng vaọt coự hỡnh vuoõng (ủoùc teõn ủoà vaọt)
+ Thửùc haứnh xeỏp hỡnh, xeỏp xong tửù ủaởt teõn hỡnh
_ Cho HS thi ủua choùn nhanh caực hỡnh theo nhieọm vuù ủửụùc giao
_ Keồ caực ủoà vaọt coự hỡnh tam giaực
_ Chuaồn bũ: Saựch toaựn 1, boọ ủoà duứng hoùc toaựn.
-1 soỏ hỡnh tam giaực coự maứu saộc vaứ kớch cụừ khaực nhau
-Maóu trang 9
-Maóu hỡnh tam giaực, vuoõng, troứn
Sinh hoạt Tập Thể 
Kiểm điểm cuối tuần
I. Mục tiêu:
- Học sinh nắm được ưu nhược điểm của mình, của lớp trong tuần, có hướng phấn đầu trong tuần tới
- Nắm chắc phương hướng tuần tới.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt.
III. Các hoạt động dạy và học
1.Hoạt động 1: Giáo viên nhận xét ưu nhược điểm trong tuần 
a. Các nền nếp
b. Về học tập 
c. Tư cách đạo đức 
2.Hoạt động 2: Giáo viên nêu phương hướng tuần tới.
3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò 
- Phát huy nhưng ưu điểm, khắc phục nhược điểm 
Thực hiện tốt phương hướng tuần tới.
Kyự duyeọt 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hết tuần 01: 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 1 Tuan 1.doc