Giáo án môn Âm nhạc 1 - Trường TH Thị Trấn 2 - Tiết 15: Ôn tập 2 bài hát: Đàn gà con, Sắp đến Tết rồi

Giáo án môn Âm nhạc 1 - Trường TH Thị Trấn 2 - Tiết 15: Ôn tập 2 bài hát: Đàn gà con, Sắp đến Tết rồi

TIẾT 15

 Ôn tập 2 bài hát : Đàn gà con,

 Sắp đến Tết rồi

I) MỤC TIÊU :

-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca .

- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản .

II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN :

-Chuẩn bị nhạc cụ quen dùng ( đàn organ ), máy nghe , đĩa nhạc.

-Tập đàn , hát bài Đàn gà con và bài Sắp đến Tết rồi.

-Tranh ảnh minh họa 2 bài hát.

-Nhạc cụ gõ đệm.

III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 2 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 283Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Âm nhạc 1 - Trường TH Thị Trấn 2 - Tiết 15: Ôn tập 2 bài hát: Đàn gà con, Sắp đến Tết rồi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 15
Ngaøy daïy : 
 TIEÁT 15
 OÂn taäp 2 baøi haùt : Ñaøn gaø con,
 Saép ñeán Teát roài
I) MUÏC TIEÂU :
-Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca .
- Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï ñôn giaûn .
II) CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN :
-Chuaån bò nhaïc cuï quen duøng ( ñaøn organ ), maùy nghe , ñóa nhaïc.
-Taäp ñaøn , haùt baøi Ñaøn gaø con vaø baøi Saép ñeán Teát roài.
-Tranh aûnh minh hoïa 2 baøi haùt.
-Nhaïc cuï goõ ñeäm.
III) HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1) OÅn ñònh toå chöùc :
2) Kieåm tra baøi cuõ :
3) Daïy baøi môùi :
Hoaït ñoäng 1 :
OÂn taäp baøi haùt Ñaøn gaø con
Hoaït ñoäng 2 :
OÂn baøi haùt Saép ñeán Teát roài
4) Cuûng coá :
5) Daën doø :
-Kieåm tra sæ soá lôùp , nhaéc nhôû hoïc sinh ngoài ngay ngaén .
-Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân taäp.
-Giaùo vieân cho hoïc sinh xem tranh minh hoïa vaø nghe giai ñieäu cuûa baøi haùt Ñaøn gaø con .
-Giaùo vieân hoûi hoïc sinh :
 . Baøi haùt vöøa nghe teân laø gì ?
 . Nhaïc só naøo saùng taùc ?
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc :
 + Baét gioïng cho hoïc sinh haùt.
 + Ñeäm ñaøn vaø baét nhòp cho hoïc sinh haùt.
 + Cho hoïc sinh haùt vaø voã tay theo phaùch , theo tieát taáu lôøi ca baèng nhaïc cuï goõ ñeäm.
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh oân baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa.
-Giaùo vieân môøi hoïc sinh bieåu dieãn tröôùc lôùp.
-Giaùo vieân chia lôùp thaønh 4 nhoùm taäp haùt ñoái ñaùp vôùi nhau.
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh taäp haùt lónh xöôùng : moät em haùt caâu 1 vaø 3 , caû lôùp haùt caâu 2 vaø 4 keát hôïp voã tay theo tieát taáu.
-Giaùo vieân nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù.
-Giaùo vieân cho hoïc sinh nghe giai ñieäu baøi haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca vaø cho hoïc sinh ñoaùn teân baøi haùt , taùc giaû.
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh oân baøi haùt keát hôïp voã tay theo phaùch vaø tieát taáu cuûa lôøi ca.
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa.
-Giaùo vieân môøi hoïc sinh leân bieåu dieãn tröôùc lôùp.
-Giaùo vieân môøi hoïc sinh nhaän xeùt vaø nhaän xeùt ñaùnh giaù chung.
-Giaùo vieân cho hoïc sinh haùt laïi 2 baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng minh hoïa theo nhaïc.
-Giaùo vieân nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù.
-Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh veà nhaø tieáp tuïc oân laïi 2 baøi haùt ñeå haùt töï nhieân vaø bieåu dieãn thuaàn thuïc hôn.
-Hoïc sinh oån ñònh traät töï , ngoài ngay ngaén.
-Hoïc sinh quan saùt vaø laéng nghe giai ñieäu baøi haùt ñaõ hoïc.
-Hoïc sinh traû lôøi :
 . Baøi haùt teân laø Ñaøn gaø con .
 . Nhaïc Phi-lip-ren-coâ. Lôøi Vieät cuû Vieät Anh .
-Hoïc sinh oân baøi haùt theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân :
 + Haùt khoâng coù nhaïc.
 + Haùt theo nhaïc ñeäm.
 + Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca.
-Hoïc sinh haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa.
-Hoïc sinh bieåu dieãn tröôùc lôùp :
 + Töøng nhoùm.
 + Caù nhaân.
-Hoïc sinh taäp haùt ñoái ñaùp theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
-Hoïc sinh taäp haùt lónh xöôùng theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
-Hoïc sinh laéng nghe.
-Hoïc sinh nghe giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca vaø traû lôøi :
 + Baøi Saép ñeán Teát roài.
 + Taùc giaû saùng taùc laø nhaïc só Hoaøng Vaân.
-Hoïc sinh oân baøi haùt theo höôùng daãn :
 + Caû lôùp haùt.
 + Töøng daõy , nhoùm , caù nhaân haùt.
-Hoïc sinh haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa.
-Hoïc sinh taäp bieåu dieãn tröôùc lôùp theo töøng nhoùm vaø caù nhaân.
- Hoïc sinh nhaän xeùt vaø nghe giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù.
- Hoïc sinh laéng nghe , ghi nhôù vaø thöïc hieän ôû nhaø.
Kieåm duyeät:

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 15.doc