Giáo án môn Toán lớp 1 - Tiết 1 đến tiết 3

Giáo án môn Toán lớp 1 - Tiết 1 đến tiết 3

I/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức:

Làm quen với sách giáo khoa môn Toán. Bộ thực hành môn Toán

Giúp học sinh nhận biết được những việc cần làm trong các tiết học Toán

Nắm được các yêu cầu cần đạt trong tiết học Toán

2/. Kỹ năng :

Rèn kỹ năng sử dụng sách giáo khoa và bộ thực hành. Rèn nề nếp học tập bộ môn.

3/. Thái độ :

Có ý thức bảo quản đồ dùng học tập. Ham thích học Toán qua các hoạt động học.

 

doc 12 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 985Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán lớp 1 - Tiết 1 đến tiết 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
MOÂN 	: TOAÙN
BAØI 	: Tieát Hoïc Ñaàu Tieân
TIEÁT 	: 1
Thöù , ngaøy . thaùng naêm .
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc:
Laøm quen vôùi saùch giaùo khoa moân Toaùn. Boä thöïc haønh moân Toaùn
Giuùp hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm trong caùc tieát hoïc Toaùn
Naém ñöôïc caùc yeâu caàu caàn ñaït trong tieát hoïc Toaùn
2/. Kyõ naêng :
Reøn kyõ naêng söû duïng saùch giaùo khoa vaø boä thöïc haønh. Reøn neà neáp hoïc taäp boä moân.
3/. Thaùi ñoä :
Coù yù thöùc baûo quaûn ñoà duøng hoïc taäp. Ham thích hoïc Toaùn qua caùc hoaït ñoäng hoïc.
II/. CHUAÅN BÒ : 
1/. Giaùo vieân :
Saùch giaùo khoa
Baøi taäp Toaùn
Boä thöïc haønh – tranh veõ trang 4 vaø 5
2/. Hoïc sinh 
Saùch Toaùn 1
Saùch baøi taäp – Boä thöïc haønh
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. Oån ñònh (5’)
	Haùt
2/. Kieåm tra baøi cuõ (5’)
Caû lôùp laáy saùch giaùo khoa vaø Boä thöïc haønh ñeå kieåm tra
Soá löôïng
Bao bìa daùn nhaõn
Boä thöïc haønh Toaùn
Nhaän xeùt
Tuyeân döông caù nhaân, toå, lôùp
Nhaéc nhôû : hoïc sinh chöa thöïc hieän toát
3/. Baøi môùi (20’)
Giôùi thieäu baøi
Ñeå giuùp caùc em bieát ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm vaø nhöõng yeâu caàu ñaït ñöôïc trong tieát hoïc Toaùn. Hoâm nay coâ seõ daïy caùc em tieát Toaùn 1 ñoù laø Tieát Hoïc Ñaàu Tieân
HOAÏT ÑOÄNG 1:
Höôùng Daãn Hoïc Sinh Söû Duïng Saùch Toaùn 1
Phöông phaùp : Tröïc quan, ñaøm thoaïi, thöïc haønh
Muïc tieâu :
Phaân bieät ñöôïc saùch Toaùn vaø saùch baøi taäp
Naém ñöôïc caáu truùc cuûa saùch
Caùch söû duïng vaø baûo quaûn saùch
Ñöa maãu saùch Toaùn vaø vôû baøi taäp.
Höôùng daãn hoïc sinh xem caáu truùc cuûa saùch
Moãi tieát hoïc coù 1 phieáu ( 1 trang hay 2 trang) tuøy löôïng kieán thöùc cuûa baøi, caáu truùc nhö sau :
Teân cuûa baøi hoïc ñaët ôû ñaàu trang
Phaàn baøi hoïc
Phaàn thöïc haønh
+ Neâu laïi noäi dung cuûa phieáu hoïc?
Höôùng daãn laøm quen vôùi caùc kyù hieäu leänh trong saùch
HOAÏT ÑOÄNG 2:
Höôùng Daãn Hoïc Sinh Laøm Quen Vôùi Moät Soá Hoaït Ñoäng Hoïc Taäp Moân Toaùn
Phöông phaùp : Tröïc quan, ñaøm thoaïi, dieãn giaûi, thöïc haønh.
Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh veõ trong saùch baøi “Tieát hoïc ñaàu tieân”
Tranh 1 veõ gì?
Coâ giaùo vaø caùc baïn trong trang 2 ñang laøm gì?
Baïn gaùi ñang söû duïng que tính ñeå laøm gì?
Baïn trai trong tranh ñang laøm gì?
Tranh 5 caùc baïn ñang laøm gì?
Neâu teân caùc maãu vaät söû duïng khi hoïc Toaùn
Taùc duïng khi hoïc toaùn
Giuùp caùc em bieát ñeám que, hoïc soá, laøm tính, bieát giaûi toaùn
Vaäy muoán hoïc toát moân toaùn caùc em caàn laøm gì?
HOAÏT ÑOÄNG 3
Giôùi Thieäu Boä Thöïc Haønh Moân Toaùn
MUÏC TIEÂU :
Naém ñuùng teân goïi caùc vaät duïng vaø caùch söû duïng
Phöông phaùp : Quan saùt, ñaøm thoaïi, thöïc haønh
Qua quan saùt tranh ôû hoaït ñoäng 2. Haõy neâu teân goïi ñuùng cuûa ac1c vaät duïng trong boä thöïc haønh.
Taùc duïng
Que tính duøng ñeå laøm gì?
Caùc maãu soá, maãu daáu duøng ñeå laøm gì?
Höôùng daãn caùch baûo quaûn
4/. CUÛNG COÁ : (6’)
	Taäp baøi haùt ñeám soá
5/. DAËN DOØ (1’)
Giôùi thieäu saùch toaùn vôùi baïn ñoïc ôû xoùm
Bieát caùch giöõ gìn ñeå söû duïng ñoà duøng ñöôïc beàn
Xem tröôùc baøi hoïc nhieàu hôn, ít hôn
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Lôùp tröôûng sinh hoaït
Moãi em laáy saùch cuûa moân hoïc Toaùn goàm 2 quyeån :
Saùch Toaùn 1
Vôû baøi taäp Toaùn 1
+ Boä thöïc haønh goàm :
	Que tính
	Ñoàng hoà
	Boä soá
	Baûng caùi
Phaân bieät ñöôïc saùch toaùn vaø saùch baøi taäp qua hình aûnh treân bìa saùch
Môû saùch quan saùt caùc tranh
+ Phaàn baøi hoïc
Phaàn thöïc haønh
Teân baøi hoïc
	Toâ maøu
	Caét gheùp
	Vieát, laøm baøi taäp
	Quan saùt (nhìn)
Giôùi thieäu saùch toaùn
Ñang hoïc toaùn
Hoïc soá
Taäp ño ñoä daøi
Hoïc nhoùm
Que tính, ñoàng hoà, baøng gaøi, thöôùc, caùc hình
Phaûi chaêm hoïc, phaûi tuoäc baøi, chaêm phaùt bieåu 
Que tính
Ñoàng hoà
Baûng soá
Baûng caùi
Hình ð D o
- Ñeám soá
Laøm tính
Thöïc haønh môû ra, caát vaøo theo neà neáp
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
MOÂN 	: TOAÙN
BAØI 	: Nhieàu Hôn – Ít Hôn
TIEÁT 	: 2
Thöù , ngaøy . thaùng naêm .
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc : 
Hoïc sinh hieåu ñöôïc khaùi nieäm nhieàu hôn, ít hôn qua vieäc so saùnh soá löôïng vôùi caùc nhoùm ñoà vaät
2/. Kyõ naêng :
Bieát so saùnh soá löôïng caùc nhoùm ñoà vaät
Bieát söû duïng töø nhieàu hôn, ít hôn khi so saùnh soá löôïng hai nhoùm ñoà vaät
3/. Thaùi ñoä :
ham thích hoaït ñoäng hoïc qua thöïc haønh, qua troø chôi thi ñua
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân
Vaät thaät: Ly vaø muoãng, Bình vaø naép, tranh minh hoïa trang6
2/. Hoïc sinh
Saùch Toaùn 1, buùt chì
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (3’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (5’)
Kieåm tra SGK vaø buùt chì
Baøi : “Tieát hoïc ñaàu tieân”
Neâu caùc vaät duïng caàn coù khi hoïc toaùn
Neâu caùc hình thöùc hoïc taäp maø em bieát?
Nhaän xeùt
3/. BAØI MÔÙI (22’)
Giôùi thieäu baøi (soaïn laïi)
Treo tranh hai nhoùm quaû yeâu caàu hoïc sinh quan saùt
1.
2.
Nhoùm quaû cuûa haøng treân vaø haøng döôùi coù baèng nhau khoâng?
Vì sao?
Giôùi thieäu baøi :
Ñính haøng treân 2 quaû cam vaø haøng döôùi 2 quaû cam
Soá quaû cam ôû haøng treân vaø haøng döôùi nhö theá naøo?
Ñính theâm moät quaû cam ôû haøng döôùi yeâu caàu hoïc sinh quan saùt
Coá ñính theâm haøng döôùi moät quaû cam nöõa. Vaäy soá quaû cam ôû caû 2 haøng coøn baèng nhau khoâng
à Ñeå so saùnh caùc nhoùm maãu vaät coù soá löôïng khoâng baèng nhau. Hoâm nay coâ seõ daïy cho caùc em baøi nhieàu hôn, ít hôn
Ghi töïa baøi
Nhieàu Hôn, Ít Hôn
HOAÏT ÑOÄNG 1
Höôùng daãn so saùnh hai nhoùm maãu vaät
Muïc tieâu :
	Hieåu khaùi nieäm nhieàu hôn ít hôn qua so saùnh
Phöông phaùp : Tröïc quan, ñaøm thoaïi dieãn giaûi
Ñeå 5 caùi ly treân baøn Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñaët laàn löôït nhoùm muoãng coâ caàm treân tay, moãi muoång ñeå vaøo 1 caùi ly neâu nhaän xeùt.
Sau khi ñeå muoãng vaøo ly coù nhaän xeùt gì? coù ñuû muoãng ñeå vaøo ly khoâng?
Soá ly so vôùi muoãng nhö theá naøo?
Soá muoãng so vôùi ly nhö theá naøo?
à Sau khi thao taùc vaø quan saùt caùc em thaáy taïi sao noùi
Soá ly nhieàu hôn soá muoãng soá muoãng ít hôn soá ly vì sao?
Ñoïc maãu :
Soá ly nhieàu hôn soá muoãng
Soá muoãng ít hôn soá ly
Töông töï : Thöïc hieän thao taùc vaø so saùnh :
5 caùi cheùn vaø 4 caùi dóa
HOAÏT ÑOÄNG 2
Thöïc haønh so saùnh caùc nhoùm ñoà vaät (SGK/6)
Muïc tieâu :
Bieát so saùnh soá löôïng caùc maãu vaät qua thöïc haønh
Bieát duøng ñuùng khaùi nieäm nhieàu hôn, ít hôn
Tranh 1 :
So saùnh bình vaø nuùt
Tranh 2
Thoû vaø caø roát
Tranh 3
Noài vaø naép noài
Tranh 4
Oå caém ñieän vaø phích caém ñieän
4. CUÛNG COÁ (5’)
Kieåm tra kieán thöùc vöøa hoïc
Troø chôi: Thi ñua gaén soá löôïng caùc nhoùm maãu vaät nhieàu hôn, ít hôn
So saùnh nhoùm naøo nhieàu hôn, nhoùm naøo ít hôn vì sao?
5/. DAËN DOØ :
Nhaän xeùt tieát hoïc
Chuaån bò baøi hình 
Hoaït ñoäng cuûa troø
Saùch, vôû, boä thöïc haønh goàm
Hoïc theo lôùp, ñoâi baïn, nhoùm
Khoâng baèng nhau
Haøng treân coù soá quaû ít hôn haøng döôùi
Baèng nhau
Khoâng baèng nhau
Hình thöùc
Hoïc theo lôùp
Quan saùt baïn thöïc hieän
Coù 1 caùi ly khoâng coù muoãng
- Soá ly nhieàu hôn soá muoãng
- Soá muoãng ít hôn soá ly
Soá ly thì dö, soá muoãng thì thieáu
- Ñoïc
Caù nhaân
Ñoàng thanh
Phöông phaùp: thöïc haønh
Hình thöùc: hoïc caù nhaân
Thöïc hieän thao taùc môùi ñeå tìm kieám ra soá löôïng dö vaø thieáu cuûa töøng nhoùm maãu vaät
Noùi ñuùng :
Naép nhieàu hôn
Bình ít naép hôn
..
Tham gia troø chôi gaén soá löôïng maãu vaät theo haøng ngang ñeå so saùnh
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
MOÂN 	: TOAÙN
BAØI 	: Hình Vuoâng – Hình Troøn
TIEÁT 	: 3
Thöù , ngaøy . thaùng naêm 
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc : 
Nhaän ra vaø neâu ñuùng teân hình vuoâng, hình troøn
2/. Kyõ naêng :
Nhaän bieát ñöôïc hình vuoâng, hình troøn qua caùc vaät thaät xung quanh
Phaân bieät ñöôïc hình vuoâng, hình troøn qua caùc baøi taäp thöïc haønh
3/. Thaùi ñoä :
Giaùo duïc tính chính xaùc
Ham thích caùc hoaït ñoäng hoïc taäp
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân
Hình vuoâng, hình troøn, baûng caùi, boä thöïc haønh
Maãu vaät thaät coù hình vuoâng, hình troøn (khaên tay, ñoàng hoà, hoäp phaán )
2/. Hoïc sinh
Saùch giaùo khoa, vôû baøi taäp, boä thöïc haønh, baûng, buùt maøu
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
Giôùi thieäu baøi 
ÔÛ lôùp maãu giaùo caùc em ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi hình naøo?
à ôû lôùp maãu giaùo caùc em ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi nhieàu hình vöøa keå. Trong tieát hoïc naøy coâ cuøng caùc em seõ tìm hieåu kyõ hôn veà hai hình ñoù laø hình vuoâng vaø hình troøn.
Ghi töïa baøi (20’)
Hình Vuoâng – Hình Troøn
HOAÏT ÑOÄNG 1
Giôùi thieäu hình vuoâng
Muïc tieâu :
	Hoïc sinh nhaän bieát hình vuoâng. Tìm ñuùng caùc vaät coù daïng hình vuoâng
Phöông phaùp : Tröïc quan, ñaøm thoaïi 
Laàn löôït gaén leân baûng caùc hình coù maøu saéc kích thöôùc khaùc nhau – Hoûi:
Ñaây laø hình gì?
Xoay vaø ñaët leäch vò trí hình vuoâng thöù hai – hoûi
Khi coâ ñaët leäch vò trí hình vuoâng thöù hai khaùch vôùi so vôùi caùc hình khaùc. Caùc em haõy nhaän xeùt xem ñoù laø hình gì?
Vì sao vaãn laø hình vuoâng?
Yeâu caàu 1, 2, 3 caùc em hoïc sinh kieåm tra laïi baèng caùch ñaët nghieâng caùc hình vuoâng treân baûng nhö hình 2
à caùc maãu hình treân baûng coù caùi to caùi nhoû, maøu saéc khaùc nhau, ñaët ôû vò trí khaùc nhau nhöng taát caû ñeàu laø hình vuoâng
Yeâu caàu hoïc sinh tìm xung quanh lôùp hoaëc xung quanh mình nhöõng vaät coù daïng hình ›
Keát hôïp cho hoïc sinh xem maãu vaät vaø giaûi thích
+ Khung hình
+ Khaên mu soa, khaên maët
HOAÏT ÑOÄNG 2
Giôùi Thieäu Hình Troøn
Muïc tieâu :
Nhaän bieát ñöôïc hænh troøn. Tìm caùc vaät coù hình troøn
Phöông phaùp : tröïc quan, ñaøm thoaïi, thöïc haønh
Ñeå laãn maãu hình vuoâng vaø hình troøn yeâu caàu hoïc sinh 
Hai toå thi ñua tìm maãu hình gaén leân baûng
Sau 1 baøi haùt toå naøo gaén ñöôïc nhieàu, ñuùng, thaéng
Nhaän xeùt vieäc thöïc hieän cuûa hoïc sinh , hoûi :
Caùc maãu hình troøn treân baûng coù kích thöôùc nhö theá naøo?
Coù maøu saéc nhö theá naøo?
à Taát caû caùc hình troøn ñeàu goïi chung laø hình gì?
yeâu caàu : Tìm caùc vaät coù daïng hình troøn
HOAÏT ÑOÄNG 3
Thöïc haønh
Yeâu caàu 1: Thi ñua tìm trong boä thöïc haønh caùc maãu hình vuoâng, troøn ñaõ hoïc :
Luaät chôi: Choïn ñuùng nhanh hình theo teân goïi, chöù khoâng theo thao taùc cuûa coâ (Giaùo vieân noùi vaø thöïc haønh traùi nhau)
Nhaän xeùt:
Yeâu caàu 2: Thöïc hieän baøi taäp vôû BTT/4
	Höôùng daãn vaø kieåm tra hoïc sinh laøm baøi taäp soá 1, 2, 3 moãi baøi chæ toâ 2 hình
Höôùng daãn giaûi baøi taäp 4
Laøm theá naøo ñeå coù hình vuoâng?
Gôïi yù ñeå hoïc sinh laøm
- Nhaän xeùt baøi taäp 4
4. CUÛNG COÁ (7’)
Noäi dung :
Thi ñua ñaùnh daáu X vaøo nhöõng hình naøo laø hình › O trong nhoùm hình treân baûng
Luaät chôi : Thi ñua tieáp söùc, sau 1 baøi haùt toå naøo ghi ñöôïc nhieàu hình ñuùng nhö yeâu caàu à thaéng
Nhaän xeùt
5/. DAËN DOØ : (3’)
Nhaän xeùt tieát hoïc
Duøng maãu a vaø b höôùng daãn hoïc sinh quan saùt caùc hình coøn laïi, hình D chuaån bò baøi sau
Toâ maøu tieáp baøi taäp soá 1, 2, 3
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Keå teân caùc hình ñaõ hoïc
Hình thöùc : Hoïc theo lôùp
Hình vuoâng
Hình vuoâng
Vaãn laø hình vuoâng vì ñoù laø hình vuoâng. Luùc ñaàu coâ ñaët nghieâng laïi 
Hoïc sinh keå
Hình thöùc: Hoïc theo lôùp, hoïc toå
Thöïc hieän gaén caùc maãu hình troøn: to, nhoû, maøu saéc khaùc nhau leân baûng
To, nhoû khaùc nhau
 Maøu saéc khaùc nhau
Hình troøn
Keå 
Hình thöùc : Hoïp, hoaït ñoäng
Thi ñua tìm nhanh vaø ñöa ñuùng khaåu leänh
Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi qua kyù hieäu ñöôïc hoïc ôû tieát 1
Hoïc ñoâi baïn tìm caùch ñeå coù hình vuoâng
Tham gia troø chôi
Maåu a
Maãu b
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
MOÂN 	: TOAÙN
BAØI 	: Hình Tam Giaùc
TIEÁT aõc
Thöù , ngaøy . thaùng naêm 
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc : 
Nhaän ra vaø neâu ñuùng teân goïi hình tam giaùc
2/. Kyõ naêng :
Nhaän bieát hình tam giaùc qua caùc vaät thaät bieát xeáp gheùp hình
3/. Thaùi ñoä :
Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân
caùc maãu hình tam giaùc – baûng caùi - tranh
2/. Hoïc sinh
Saùch giaùo khoa – vôû baøi taäp – boä thöïc haønh
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH 
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
Yeâu caàu 2 em hoïc sinh ghi daáu X vaøo hình vuoâng, hình troøn qua caùc nhoùm hình treân baûng
3 hoïc sinh neâu laïi teân goïi caùc hình
Tranh 1
Tranh 2
Nhaän xeùt phaàn kieåm tra
3/. Baøi môùi 
Giôùi thieäu baøi 
Chæ vaøo caùc hình coøn laïi vaø hoûi
Ngoaøi caùc maãu hình vuoâng vaø hình troøn caùc baïn ñaõ ghi daáu X
Hình coøn laïi laø hình gì?
à Ñoù laø caùc maãu hình tam giaùc. Hoâm nay caùc em seõ hoïc baøi hình tam giaùc
Ghi töïa
Hình tam giaùc
HOAÏT ÑOÄNG 1
Giôùi thieäu hình tam giaùc
Caàm maãu hình vuoâng xeáp cheùo taïo hình tam giaùc
Töø hình vuoâng coâ xeáp cheùo laïi taïo hình gì?
Yeâu caàu caùc hoïc sinh löïa choïn caùc maãu hình tam giaùc gaén leân baûng
Nhaän xeùt
à Ñaây laø nhöõng hình coù kích thöôùc, maøu saéc khaùc nhau, coù caùi maøu xanh, vaøng, ñoû , coù caùi to, caùi nhoû nhöng taát caû goïi chung laø hình tam giaùc
xem maãu caùc hình tam gaíc trong SGK
HOAÏT ÑOÄNG 2
Taäp xeáp, gheùp hình
Muïc tieâu :
Reøn kyõ naêng nhaän bieát hình. Bieát xeáp gheùp hình
Phöông phaùp: Thöïc haønh, troø chôi
Troø chôi 1:
Thi ñua tìm nhanh trong boä gheùp hình caùc maãu hình D
Troø chôi 2 :
Xeáp, gheùp hình
Noäi dung : Töø nhöõng hình tam giaùc rieâng leû caùc nhoùm haõy xeáp, gheùp, taïo hình
Luaät chôi : Thi ñua gheùp hình theo toå.
Hoûi : Chæ ra caùc hình D trong maãu hình nhoùm gheùp
Thöïc hieän moät vaøi thao taùc maãu gôïi yù hoïc sinh gheùp
Nhaän xeùt
HOAÏT ÑOÄNG 3
Thöïc hieän baøi taäp vôû in
4/. CUÛNG COÁ
Troø chôi
Thi ñua choïn nhanh hình
Sau baøi haùt nhoùm naøo choïn nhieàu nhoùm ñoù thaéng
Caùc maãu hình em vöøa choïn ñoù laø nhöõng hình gì?
5/. DAËN DOØ:
Nhaän xeùt tieát hoïc
Thöïc hieän tieáp vôû baøi taäp xem tröôùc baøi soá 1, 2, 3
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
2 hoïc sinh thöïc hieän ghi daáu X
3 hoïc sinh neâu teân hình
Tam giaùc
Quan saùt thao taùc cuûa coâ
Hình tam giaùc
Nhieàu em nhaéc laïi
Thi ñua toå 1, 2 gaén caùc maãu hình tam gaíc
Toå baïn nhaän xeùt
3-4 hoïc sinh chæ vaø neâu laïi ñuùng teân hình
Hình thöùc : Ñoâi baïn, nhoùm
Chôi tieáp söùc
Ñoâi baïn
Hoïc nhoùm
Caùc maãu hình hoïc sinh coù theå gheùp
Tham gia troø chôi

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(24).doc