Giáo án Môn Tự nhiên xã hội - Trường Tiểu học Hiệp Hoà “A”

Giáo án Môn Tự nhiên xã hội - Trường Tiểu học Hiệp Hoà “A”

I / Muc Tiêu :

 - Nhận ra 3 phần chính của cơ thể: đầu, mình, chân tay và một số bộ phận bên ngoài như tóc, tai, mắt, mũi, miệng, lưng, bụng.

- Ghi chú: Phân biệt được bên phải, bên trái cơ thể.

II / Chuẩn Bị :

 1. Giáo viên :

Hình vẽ trong sách giáo khoa trang 4,5.

 2. Học sinh :

Sách giáo khoa .

III/ Các hoạt động dạy – học:

 

doc 73 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 818Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Môn Tự nhiên xã hội - Trường Tiểu học Hiệp Hoà “A”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù sáu ngaøy 17 thaùng 8 naêm 2012
 TUAÀN 1	 Chuû ñieåm : CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOEÛ
 Moân: TNHX
 Tieát : 2	Baøi 1 : CÔ THEÅ CHUÙNG TA
Muc Tieâu :
 - Nhaän ra 3 phaàn chính cuûa cô theå: ñaàu, mình, chaân tay vaø moät soá boä phaän beân ngoaøi nhö toùc, tai, maét, muõi, mieäng, löng, buïng.
- Ghi chuù: Phaân bieät ñöôïc beân phaûi, beân traùi cô theå.
Chuaån Bò :
 1. Giaùo vieân : 
Hình veõ trong saùch giaùo khoa trang 4,5.
 2. Hoïc sinh : 
Saùch giaùo khoa .
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÅn ñònh:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïa sinh.
3. Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu: Ñeå bieát cô theå chuùng ta goàm caùc boä phaän naøo vaø laøm theá naøo ñeå cô theå phaùt trieån toát. Thì hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi: Cô theå chuùng ta.
 - Giaùo vieân ghi töïa baøi.
 b. Baøi hoïc :
 * Hoaït ñoäng 1:
 Böôùc 1: Hoïc sinh hoaït ñoäng theo caëp.
 - Cho hoïc sinh quan saùt tranh trang 4 SGK.
 + Haõy chæ vaø noùi teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå?
 + Giaùo vieân theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh.
 Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp.
 - Cho hoïc sinh sung phong leân chæ vaø noùi teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå.
 - Giaùo vieân nhaän xeùt.
 Keát luaän: Cô theå ngöôøi goàm 3 phaàn: Ñaàu, mình, chaân vaø tay.
 * Hoaït ñoäng 2: Quan saùt tranh.
 Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm nhoû (4 – 5 hoïc sinh).
 - Quan saùt tranh trang 5 SGK.
 + Haõy chæ vaø noùi xem caùc baïn trong töøng hình ñang laøm gì?
 + Qua caùc hoaït ñoäng cuûa caùc baïn trong töøng hình, caùc em haõy noùi vôùi nhau xem cô theå chuùng ta goàm maáy phaàn?
 Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp.
 - Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy.
 - Giaùo vieân nhaän xeùt.
 Hoaït ñoäng 3: Taäp theå duïc.
 Böôùc 1: Höôùng daãn caû lôùp hoïc baøi haùt:
 “Cuùi maõi moûi löng
 Vieát maõi moûi tay
 Theå duïc theá naøy laø heát meät moõi”.
 Böôùc 2: Giaùo vieân laøm maãu caùc ñoäng taùc, vöøa laøm, vöøa haùt cho hoïc sinh laøm theo.
 Böôùc 3: Cho moät soá hoïc sinh leân thöïc hieän tröôùc lôùp.
 Keát luaän: Muoán cho cô theå phaùt trieån toát caàn taäp theå duïc haèng ngaøy.
4. Cuûng coá, daën doø:
 - Keå teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå?
 - Giaùo vieân nhaän xeùt.
 - Ñeå cô theå phaùt trieån caân ñoái caùc em caàn taäp theå duïc haèng ngaøy.
- Haùt vui.
- Söï chuaån bò cuûa hoïc sinh.
- Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi.
- Hoïc sinh hoaït ñoäng theo caëp.
- Hoïc sinh quan saùt tranh.
+ Ñaàu, mình, chaân, tay.
- Hoïc sinh leân chæ vaø noùi teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå.
- Lôùp nhaän xeùt boå sung.
- Laøm vieäc theo nhoùm 4 – 5 hoïc sinh.
- Hoïc sinh xem tranh traû lôøi caâu hoûi.
+ Beá em, aên, ñaù boùng.
+ Cô theå goàm 3 phaàn: Ñaàu, mình, chaân vaø tay.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy.
- Lôùp nhaän xeùt, boå sung.
- Hoïc sinh taäp haùt.
- Hoïc sinh theo doõi vaø laøm theo.
- Hoïc sinh leân thöïc hieän tröôùc lôùp.
- Ñaàu, mình, chaân vaø tay...
Bổ sung:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thöù sáu ngaøy 24 thaùng 8 naêm 2012
 TUAÀN 2	
 Moân: TNXH
 Tieát : 2	 
BAØI 2: CHUÙNG TA ÑANG LÔÙN
Muc Tieâu :
- Nhaän ra söï thay ñoåi cuûa baûn thaân veà soá ño chieàu cao, caân naëng vaø söï hieåu bieát cuûa baûn thaân.
- Ghi chuù: Neâu ñöôïc ví duï cuï theå söï thay ñoåi cuûa baûn thaân veà soá ño chieàu cao, caân naëng vaø söï hieåu bieát.
* Kĩ năng sống:
 - Kĩ năng tự nhận thức : Nhận thức được bản thân : Cao/ thấp, gầy / béo, mức độ hiểu biết.
 - Kĩ năng giao tiếp : Tự tin giao tiếp khi tham gia các hoạt động thảo luận và thực hành đo.
Chuaån Bò :
 1. Giaùo vieân :
 - Caùc hình trong baøi 2 saùch giaùo khoa.
 2. Hoïc sinh :
 - Saùch giaùo khoa. 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÅn ñònh:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Cô theå chuùng ta goàm maáy phaàn? Keå ra.
- Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù.
3. Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu: Goïi 4 hoïc sinh coù ñaëc ñieåm sau: Em beùo nhaát, em gaày nhaát, em cao nhaát, em thaáp nhaát leân ñöùng tröôùc lôùp.
 - Caùc em coù nhaän xeùt gì veà hình daùng beân ngoaøi cuûa 4 baïn ñoù?
 - Chuùng ta cuøng löùa tuoåi, hoïc cuøng moät lôùp. Coù em gaày, em beùo, em cao, em thaáp... Hieän töôïng ñoù noùi leân ñeàu gì? Thì hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi: Chuùng ta ñang lôùn.
 - Giaùo vieân ghi töïa baøi.
 b. Baøi hoïc :
 * Hoaït ñoäng 1: Quan saùt tranh.
 Böôùc 1: Hoïc sinh hoaït ñoäng theo caëp.
 - Hai em ngoài caïnh nhau cuøng quan saùt tranh trang 6 SGK vaø noùi vôùi nhau nhöõng gì em quan saùt ñöôïc trong töøng tranh.
 - Giaùo vieân theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh.
Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp.
 - Töø luùc naèm ngöûa ñeán luùc bieát ñi theå hieän ñeàu gì?
 - Giaùo vieân chæ vaøo hình 2 hoûi: Hai baïn nhoû trong hình muoán bieát ñieàu gì?
 - Caùc baïn ñoù coøn muoán bieát ñieàu gì nöõa?
 - Giaùo vieân nhaän xeùt.
 Keát luaän: Khi sinh ra treû em coù söï lôùn leân haèng ngaøy veà caân naëng, chieàu cao, veà caùc hoaït ñoäng, vaän ñoäng vaø söï hieåu bieát.
 - Caùc em moãi naêm cuõng cao hôn, hoïc ñöôïc nhieàu thöù hôn, trí tueä cuõng phaùt trieån hôn.
* Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh ño.
Böôùc 1: Thöïc haønh theo nhoùm nhoû.
 - Hai em ngoài aùp saùt löng vaøo nhau, coøn hai em coøn laïi quan saùt xem baïn naøo cao hôn, baïn naøo beù hôn, tay baïn naøo daøi hôn.
 Böôùc 2: Kieåm tra keát quaû.
 - Goïi moät vaøi caëp leân thöïc haønh ño tröôùc lôùp.
 - Cô theå chuùng ta lôùn leân coù gioáng nhau khoâng?
 Keát luaän: Söï lôùn leân cuûa caùc em khoâng gioáng nhau, caùc em caàn chuù yù aên uoáng ñieàu ñoä, taäp theå duïc thöôøng xuyeân, khoâng oám ñau thì seõ choáng lôùn, khoûe maïnh.
Hoaït ñoäng 3: Laøm theá naøo ñeå khoûe maïnh.
 - Ñeå cô theå khoûe maïnh, mau lôùn, haøng ngaøy caùc em phaûi laøm gì?
 - Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông.
4. Cuûng coá, daën doø:
 - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì?
 - ÔÛ ñoä tuoåi baèng nhau, söï lôùn leân coù gioáng nhau khoâng?
 - Veà nhaø caùc em caàn taäp theå duïc haøng ngaøy, aên uoáng ñieàu ñoä, laøm veä sinh caù nhaân ñeå cô theå khoûe maïnh
- Haùt vui.
- Cô theå chuùng ta goàm 3 phaàn Ñaàu, mình, chaân vaø tay.
- 4 hoïc sinh leân ñöùng tröôùc lôùp.
- Moät baïn gaày, moät baïn beùo, moät baïn cao, moät baïn thaáp.
- Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi.
- Hoïc sinh hoaït ñoäng theo caëp.
- Hai em ngoài caïnh nhau quan saùt tranh (moät em hoûi, 1 em traû lôøi).
- Theå hieän söï lôùn leân cuûa em beù.
- Hai baïn muoán bieát chieàu cao vaø caân naëng cuûa mình.
- Caùc baïn ñoù coøn muoán bieát ñeám.
- Hoïc sinh nhaän xeùt, boå sung.
- Lôùp laéng nghe.
- Laøm vieäc theo nhoùm 4 hoïc sinh.
- Hoïc sinh thöïc haønh ño.
- Vaøi caëp leân thöïc haønh ño tröôùc lôùp.
- Khoâng gioáng nhau.
- AÊn uoáng ñieàu ñoä, taäp theå duïc haøng ngaøy, laøm veä sinh thaân theå...
- Chuùng ta ñang lôùn.
- Khoâng gioáng nhau.
Bổ sung:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 KHOÁI TRÖÔÛNG DUYEÄT 
 THAÏCH THÒ SOÂ THONE
Thöù saùu ngaøy 31 thaùng 8 naêm 2012
TUAÀN 3	
 Moân: TNXH
 Tieát: 3 
BAØI 3 : NHAÄN BIEÁT CAÙC VAÄT XUNG QUANH
Muc Tieâu :
- Hieåu ñöôïc maét, muõi, tai, löôõi,, tay (da) laø caùc boä phaän giuùp ta nhaän bieát ñöôïc caùc vaät xung quanh.
- Ghi chuù: Neâu ñöôïc ví duï veà nhöõng khoù khaên trong cuoäc soáng cuûa ngöôøi coù moät giaùc quan bò hoûng.
* Kó naêng soáng:
- Kó naêng töï nhaän thöùc : Töï nhaän xeùt veà caùc giaùc quan cuûa mình: maét , muõi, tai,tay (da)
- Kó naêng giao tieáp: theå hieän söï caûm thoâng vôùi nhöõng ngöôøi thieáu giaùc quan.
- Phaùt trieån kó naêng hôïp taùc thoâng qua thaûo luaän nhoùm.
Chuaån Bò: 
1. Giaùo vieân. 
 - Caùc hình ôû baøi 3 saùch giaùo khoa. 
 - Moät soá ñoà vaät nhö xaø phoøng, nöôùc hoa, quûa boùng, khaên tay, cuû göøng, quaû tranh...
 2. Hoïc sinh.
 - Saùch giaùo khoa.
III) Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo v ... t.
- Quan saùt xem laù caây, ngoïn coû, laù côø,. Coù lay ñoäng hay khoâng?
- Töø ñoù em ruùt ra keát luaän gì?
Böôùc 2: Thu keát quaû quan saùt, thaûo luaän.
- Taäp trung hoïc sinh laïi vaø cho ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy
- Nhôø ñaâu chuùng ta bieát trôøi coù gioù hay trôøi laëng gioù.
* Keát luaän: Nhôø quan saùt caây coái, caûnh vaät xung quanh vaø caûm nhaän cuûa moãi ngöôøi maø ta bieát trôøi coù gioù hay trôøi laëng gioù, gioù nheï hay gioù maïnh.
4. Cuûng coá, daën doø:
- Troø chôi: chong choùng.
Böôùc 1: Giaùo vieân phoå bieán troø chôi cho caû lôùp.
- Baïn quaûn troø hoâ “gioù nheï” caùc em caàm chong choùng chaïy töø töø (theo haøng ngang).
- Gioù maïnh caùc em chaïy nhanh.
- Trôøi laëng gioù caùc em ñöùng laïi ñeå chong choùng ngöøng quay.
Böôùc 2: Phaân chia nhoùm cho hoïc sinh tieán haøng chôi.
- Keát thuùc cho hoïc sinh vaøo lôùp
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông nhöõng em hoaït ñoäng tích cöïc, ñoäng vieân caùc em coá gaéng hôn.
- Haùt vui.
- Vì trôøi gioù caønh caây, laù caây ñung ñöa.
- Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi.
- Hoïc sinh quan saùt thaûo luaän theo nhoùm (5 HS).
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy, nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
- Hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi.
+ Gioù raát maïnh.
+ Gioù maïnh nhaø cöûa sieâu veïo, caây coái ngaû nghieân 
- Hoïc sinh laéng nghe.
- Hoïc sinh quaït.
+ Coù caûm giaùc maùt laïnh 
+ Vì quaït coù gioù laøm cho chuùng ta maùt.
- Hoïc sinh quan saùt theo nhoùm (5 HS) thaûo luaän.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy.
- Nhôø quan saùt caây coái caûnh vaät xung quanh
- Hoïc sinh laéng nghe.
- Hoïc sinh chôi theo nhoùm.
TUAÀN 33	Thöù sáu ngaøy 19 thaùng 04 naêm 2013
	Môn: TNXH
 Tiết : 33 
Baøi 33 : TRÔØI NOÙNG, TRÔØI REÙT
 I. Muïc tieâu:
- Nhaän bieát vaø moâ taû ôû möùc ñoä ñôn giaûn cuûa hieän töôïng thôøi tieát: noùng, reùt.
- Bieát caùch aên maëc vaø giöõ gìn söùc khoeû trong nhöõng ngaøy noùng, reùt.
* GDBVMT: 
- Thôøi tieát naéng möa laø moät yeáu toá cuûa moâi tröôøng. Söï thay ñoåi thôøi tieát coù theå aûnh höôûng ñeán söùc khoeû con ngöôøi.
- Coù yù thöùc giöõ gìn söùc khoeû khi ñi trôøi naéng, trôøi möa.
* GD KNS:
 - Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì khi đtrời nóng, trời rét.
 - Kĩ năng tự bảo vệ: Bảo vệ sức khoẻ của bản thân ( ăn mặc phù hợp với trời nóng, rét)
 - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập.
II. Chuaån bò:
- Caùc hình ôû baøi 33 trong SGK. 
- Moät soá ñoà duøng phuø hôïp vôùi thôøi tieát trôøi noùng, trôøi reùt.
- Caùc taám bìa veõ hoaëc vieát teân caùc ñoà duøng ñeå duøng khi trôøi noùng, trôøi reùt.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÅn ñònh: 
2. Kieåm tra baøi cuõ: Giôøi tröôùc chuùng ta hoïc baøi naøo?
 - Döïa vaøo nhöõng daáu hieäu naøo ñeå bieát trôøi laëng gioù hay trôøi coù gioù?
- Giaùo vieân nhaän xeùt. 
 3. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu: Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi: Trôøi noùng, trôøi reùt.
- Giaùo vieân ghi töïa baøi.
b. Baøi hoïc :
Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc vôùi SGK.
Böôùc 1: Quan saùt tranh trong SGK thaûo luaän theo caëp caâu hoûi döôùi tranh.
+ Tranh naøy veõ caûnh trôøi noùng? Tranh naøy veõ caûnh trôøi reùt? Vì sao em bieát?
+ Em caûm thaáy nhö theá naøo khi trôøi noùng, trôøi reùt?
Böôùc 2: Goïi vaøi hoïc sinh leân chæ vaøo tranh vaø traû lôøi caùc caâu hoûi ñaõ neâu.
- Em caûm thaáy nhö theá naøo khi trôøi noùng?
- Em caûm thaáy nhö theá naøo khi trôøi reùt?
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
* Keát luaän: Khi trôøi noùng thöôøng thaáy ngöôøi böùc boái, toaùt moà hoâi, chuùng ta neân maëc quaàn aùo ngaén tay. Khi trôøi reùt laøm cho cô theå run leân, da sôûn gai oác chuùng ta phaûi maëc quaàn aùo aám
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm.
Böôùc 1: Giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm thaûo luaän, ñoùng vai theo tình huoáng.
- Moät hoâm trôøi reùt meï phaûi ñi laøm sôùm, meï daën Lan phaûi maëc quaàn aùo thaät aám ñeå ñi hoïc. Do chuû quan neân Lan maëc raát ít aùo. Caùc em ñoùn xem chuyeän gì xaûy ra vôùi Lan?
Böôùc 2: Kieåm tra hoaït ñoäng.
- Goïi vaøi hoïc sinh döï ñoaùn tình huoáng vaø 2 nhoùm leân saém vai.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông.
4. Cuûng coá, daën doø:
- Troø chôi: Trôøi noùng, trôøi reùt.
Böôùc 1: Giaùo vieân neâu caùch chôi: Hoâ “Trôøi noùng” caùc em nhanh choùng caàm moät ñoà vaät duøng cho trôøi noùng giô leân. Töông töï nhö theá khi hoâ “Trôøi reùt” caàm cho moät vaät duøng cho trôøi reùt giô leân. Ai giô leân nhanh seõ thaéng cuoäc.
Böôùc 2: Goïi ñaïi dieän caùc toå leân chôi.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông.
- Vì sao chuùng ta phaûi aên maëc phuø hôïp vôùi thôøi tieát?
 - Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông nhöõng em hoaït ñoäng tích cöïc, ñoäng vieân caùc em coá gaéng hôn.
- Haùt vui.
- Hoïc baøi gioù.
- 2 – 3 hoïc sinh traû lôøi.
- Lôùp nhaän xeùt boå sung.
- Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi.
- Hoïc sinh quan saùt tranh thaûo luaän theo caëp.
- Vaøi hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp.
- Trôøi noùng thöôøng thaáy ngöôøi böùc boái, toaùt moà hoâi, ngöôøi ta thöôøng maëc quaàn aùo ngaén tay.
- Trôøi reùt laøm cho cô theå run leân, da sôûn gai oác ngöôøi ta phaûi maëc quaàn aùo aám
-Nhoùm 5 – 6 hoïc sinh thaûo luaän vaø phaân coâng caùc baïn ñoùng vai theo tình huoáng.
- Lan coù theå bò caûm. 2 nhoùm leân saém vai.
- Lôùp nhaän xeùt.
- Hoïc sinh laéng nghe.
- Ñaïi dieän caùc toå leân chôi.
- Lôùp nhaän xeùt.
- AÊn maëc phuø hôïp vôùi thôøi tieát ñeå cô theå luoân khoeû maïnh.
Thöù tö, ngaøy 28 thaùng 04 naêm 2010
TUAÀN 34	Töï nhieân xaõ hoäi
Baøi 34 : THÔØI TIEÁT
 I. Muïc tieâu:
- Nhaän bieát söï thay ñoåi cuûa thôøi tieát.
- Bieát caùch aên maëc vaø giöõ gìn söùc khoeû khi thôøi tieát thay ñoåi.
- Ghi chuù : Neâu caùch tìm thoâng tin veà döï baùo thôøi tieát haèng ngaøy : nghe ñaøi, xem ti vi, ñoïc baùo,.
II. Chuaån bò:
- Caùc hình ôû baøi 34 trong SGK. 
- Moät soá tranh aûnh khaùc veà hieän töôïng thôøi tieát. Caùc taám bìa ghi teân thôøi tieát.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÅn ñònh: 
2. Kieåm tra baøi cuõ: Giôøi tröôùc chuùng ta hoïc baøi naøo?
 - Haõy keå caùc hieän töôïng thôøi tieát ñaõ hoïc.
- Giaùo vieân nhaän xeùt. 
 3. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu: Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi: Thôøi tieát.
- Giaùo vieân ghi töïa baøi.
b. Baøi hoïc :
Hoaït ñoäng 1 : Troø chôi.
Böôùc 1: Giaùo vieân phoå bieán caùch chôi.
- Thaày seõ treo 2 taám bìa cuøng moät luùc (2 böùc tranh veà 2 hieän töôïng cuûa thôøi tieát).
- Hai hoïc sinh leân choïn 1 trong soá taám bìa ghi ñuùng teân daïng thôøi tieát cuûa tranh.
+ Vì sao em bieát?
Böôùc 2: Cho hoïc sinh tieán haønh chôi. (moãi laàn 2 hoïc sinh).
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
+ Nhìn vaøo tranh caùc em thaáy thôøi tieát thay ñoåi nhö theá naøo?
* Keát luaän: Thôøi tieát luoân bieán ñoåi trong moät naêm, moät thaùng, moät tuaàn thaäm trí trong moät ngaøy, coù khi saùng möa, chieàu naéng,
- Vaäy muoán bieát ngaøy mai nhö theá naøo phaûi laøm gì?
ð Chuùng ta caàn phaûi chaêm theo doõi döï baùo thôøi tieát ñeå bieát caùch aên maëc cho phuø hôïp, ñeå baûo veä söùc khoeû.
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh quan saùt.
Böôùc 1: Caùc em caàn quan saùt baàu trôøi, caây coái xem thôøi tieát hoâm nay nhö theá naøo?
Böôùc 2: Cho lôùp ra saân tröôøng ñeå quan saùt (cho hoïc sinh xeáp thaønh 2 haøng ngang).
Böôùc 3: Cho hoïc sinh vaøo lôùp thu keát quaû quan saùt.
- Thôøi tieát hoâm nay nhö theá naøo?
- Döïa vaøo nhöõng daáu hieäu naøo em bieát ñieàu ñoù?
- Nhöõng ai aên maëc ñuùng thôøi tieát vaø nhaéc nhôû caùc baïn aên maëc chöa ñuùng thôøi tieát hoâm nay.
4. Cuûng coá, daën doø:
- Veà nhaø söu taàm caâu ca dao, tuïc ngöõ noùi veà thôøi tieát hoâm sau ñoïc cho lôùp nghe.
- Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
- Haùt vui.
- Hoïc baøi trôøi noùng, trôøi reùt.
- Naéng, möa, gioù, reùt, noùng.
- Lôùp nhaän xeùt.
- Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi.
- Hoïc sinh laéng nghe.
- Hoïc sinh tieán haønh chôi.
- Lôùp nhaän xeùt.
- Luùc naéng, luùc möa, luùc gioù,..
- Phaûi nghe döï baùo thôøi tieát treân ñaøi.
- Hoïc sinh laéng nghe.
- Hoïc sinh ra saân tröôøng quan saùt.
- Hoïc sinh vaøo lôùp.
- Naéng dòu, gioù thoåi nheø nheï ..
- Nhìn thaáy baàu trôøi trong xanh, gioù thoåi laù caây lung lay,
Thöù tö, ngaøy 05 thaùng 05 naêm 2010
TUAÀN 35	Töï nhieân xaõ hoäi
Baøi 35 : OÂN TAÄP : TÖÏ NHIEÂN
 I. Muïc tieâu:
- Bieát quan saùt, ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi veà baàu trôøi, caûnh vaät töï nhieân xung quanh.
II. Chuaån bò:
- Giaùo vieân vaø hoïc sinh söu taàm caùc tranh aûnh veà thieân nhieân.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÅn ñònh: 
2. Kieåm tra baøi cuõ: 
- Söï chuaån bò cuûa hoïc sinh.
3. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu: Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi: OÂn taäp : töï nhieân.
- Giaùo vieân ghi töïa baøi.
b. Baøi hoïc :
Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc vôùi tranh aûnh, vaät thaät veà caây coái.
Böôùc 1: Phaùt cho moãi nhoùm 1 tôø bìa to, yeâu caàu daùn caùc tranh aûnh caùc em söu taàm ñöôïc theo caùc coät: caây hoa, caây rau, caây goã.
Böôùc 2: Caùc nhoùm leân trình baøy saûn phaåm, ñaïi dieän caùc nhoùm leân chæ vaø giôùi thieäu caùc loaïi caây.
- Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông.
Hoaït ñoäng 2: Quan saùt thôøi tieát.
Böôùc 1: Giaùo vieân ñònh höôùng quan saùt.
- Quan saùt xem coù maây khoâng?
- Coù gioù khoâng? Gioù maïnh hay nheï?
- Thôøi tieát hoâm nay noùng hay reùt?
- Coù möa hay coù maët trôøi khoâng?
Böôùc 2: Cho lôùp ra saân tröôøng ñeå quan saùt.
- Goïi vaøi hoïc sinh traû lôøi.
- Keát thuùc hoaït ñoäng cho hoïc sinh vaøo lôùp.
- Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
- Haùt vui.
- Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi.
- Moãi nhoùm 5 hoïc sinh thaûo luaän daùn tranh theo loaïi caây.
- Caùc nhoùm leân trình baøy.
- Lôùp nhaän xeùt.
- Hoïc sinh laéng nghe.
- Hoïc sinh ra saân tröôøng quan saùt.
- Vaøi hoïc sinh traû lôøi.
- Hoïc sinh vaøo lôùp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTNXH 1(HKI).doc