Giáo án Thủ công - Bài: Giới thiệu giấy bìa và dụng cụ

Giáo án Thủ công - Bài: Giới thiệu giấy bìa và dụng cụ

I/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức:

Nhận biết một số loại giấy sử dụng khi học môn thủ công, dụng cụ học tập phân môn.

2/. Kỹ năng :

Biết cách sử dụng các vật dụng

3/. Thái độ :

Biết cách bảo quản dụng cụ học tập . kích thích lòng say mê khi học tập phân môn.

II/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên :

Giấy bìa, giấy màu, giấy nháp

Kéo, hồ, thươc

2/. Học sinh

Giấy màu, kéo, hồ, thước, tập

 

doc 3 trang Người đăng NObita95 Lượt xem 1154Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công - Bài: Giới thiệu giấy bìa và dụng cụ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
MOÂN 	: THUÛ COÂNG
BAØI 	: Giôùi Thieäu Giaáy Bìa Vaø Duïng Cuï 
TIEÁT 	: 1
Thöù , ngaøy . thaùng naêm .
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc:
Nhaän bieát moät soá loaïi giaáy söû duïng khi hoïc moân thuû coâng, duïng cuï hoïc taäp phaân moân.
2/. Kyõ naêng :
Bieát caùch söû duïng caùc vaät duïng
3/. Thaùi ñoä :
Bieát caùch baûo quaûn duïng cuï hoïc taäp . kích thích loøng say meâ khi hoïc taäp phaân moân.
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân :
Giaáy bìa, giaáy maøu, giaáy nhaùp
Keùo, hoà, thöôc
2/. Hoïc sinh
Giaáy maøu, keùo, hoà, thöôùc, taäp
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (5’)
Haùt
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (3’)
Kieåm tra caùc ñoà duøng hoïc taäp trong moân thuû coâng
3/. BAØI MÔÙI : (20’)
Giôùi thieäu baøi (2’)
Treo caùc maãu vaät ñaõ thaønh maãu saûn phaåm à Moân thuû coâng seõ taïo cho caùc em ñoâi tay kheùo leùo vaø caùc saûn phaåm ñeïp. Baøi hoïc hoâm nay coâ seõ giôùi thieäu ñeán caùc em:
Moät soá loaïi giaáy bìa
Duïng cuï hoïc thuû coâng
HOAÏT ÑOÄNG 1 (10’)
Giôùi Thieäu Duïng Cuï Hoïc Moân Thuû Coâng
Phöông phaùp : Tröïc quan dieãn giaûi
Ñöa maãu giaáy bìa
Maãu giaáy coâ ñöa moûng hay daøy so vôùi giaáy taäp
à Ñoù goïi laø giaáy bìa ñöôïc laøm töø boät cuûa nhieàu loaïi caây nhö tre, nöùa, boà ñeà 
Höôùng daãn phaân bieät giaáy bìa:
Quan saùt vôû hoaëc saùch so saùnh bìa vôû hoaëc saùch em thaáy coù gì khaùc so vôùi caùc trang beân trong
à Giaáy bìa laø moät duïng cuï hoïc taäp trong moân thuû coâng. Nhö caùc em thaáy ngöôøi ta duøng giaáy bìa ñeå laøm bìa vôû, saùch vaø trang trí raát ñeïp giuùp cho vôû, saùch duøng ñöôïc beàn laâu vaø taïo caùi ñeïp cho moïi ngöôøi 
Ñöa maãu caùc hình xeáp gaáp hoaëc caét daùn baèng thuû coâng :
Caùc maãu hình vaø caùc maãu daùn  ñöôïc laøm baèng giaáy gì?
Giaáy thuû coâng coù maøu saéc nhö theá naøo?
Phaàn sau maët maøu saéc em coù nhaän xeùt gì?
à Giaáy thuû coâng cuõng laø moät duïng cuï hoïc taäp cuûa moân. Noù giuùp caùc em taïo ra nhöõng saûn phaåm nhö caùc em ñaõ ñöôïc quan saùt.
à Ngoaøi giaáy maøu, giaáy bìa . caùc em coøn bieát nhöõng duïng cuï naøo khi hoïc thuû coâng caàn coù.
Neâu taùc duïng cuûa töøng duïng cuï
à Nghe vaø boå sung theâm caùc yù hoïc sinh chöa neâu ñuû. Giaùo duïc tö töôûng
Khoâng duøng thöôùc ñeå goõ baøn hoaëc ñaùnh nhau
Khoâng duøng keùo chaâm choïc nhau à gaây nguy hieåm
Neân duøng hoà khoâ ñeå ñaûm baûo veä sinh
( Cho hoïc sinh xem caùc maãu hoà daùn). Phaûi bieát baûo quaûn caùc vaät duïng vaø doïn deïp veä sinh sau khi thöïc haønh.
HOAÏT ÑOÄNG 2 (5’)
Troø Chôi
Phöông phaùp
Thöïc haønh, troø chôi
Noäi dung
Choïn ñuùng caùc duïng cuï theo yeâu caàu.
Luaät chôi :
Chia nhoùm, thi ñua löïa choïn caùc duïng cuï sau moãi baøi haùt. - Nhoùm naøo choïn ñuùng, nhieáu thaéng
4/. CUÛNG COÁ (5’)
Giaáy bìa so vôùi giaáy maøu nhö theá naøo?
Keå teân vaø neâu taùc duïng caùc duïng cuï trong giôø hoïc thuû coâng.
5/. DAËN DOØ :
- Ñem ñuû caùc duïng cuï trong giôø hoïc thuû coâng
Xem tröôùc baøi : Xeù daùn hình ñaõ hoïc ôû MG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Ñoà duøng hoïc taäp
Giaáy maøu
Thöôùc, hoà, keùo
Quan saùt nhaän xeùt maøu saéc caùc maãu tranh veõ, neâu caûm nghæ
Moät vaøi hoïc sinh sôø vaø neâu nhaän xeùt
Daøy hôn so vôùi bìa taäp
Bìa vôû, saùch daøy hôn so vôùi trang beân trong.
Quan saùt maãu vaät vaø tranh maãu traû lôøi:
-laøm baèng giaáy thuû coâng
Nhieàu maøu saéc ñeïp xanh, ñoû, tím, vaøng
Coù haøng keû oâ li gioáng taäp
HS keå :thöôùc keû, buùt chì, keùo, hoà daùn
Thöôùc ñeå keû, ñeå ño
Buùt chì ñeå vieát, ñeå veõ.
Keùo duøng ñeå caét, daùn saûn phaåm
Hoà ñeå daùn
Tham gia troø chôi :
Löïa ñuùng giaáy bìa, giaáy maøu, thöôùc, hoà, keùo trong caùc vaät duïng laãn loän khaùc.
Daøy hôn
- Keùo, hoà, thöôùc

Tài liệu đính kèm:

  • docTHU CONG-TUAN 1.doc