Giáo án Toán 1 tuần 25 bài: Luyện tập chung

Giáo án Toán 1 tuần 25 bài: Luyện tập chung

TOAÙN

BAØI : LUYEÄN TAÄP CHUNG

 I . Muïc tieâu:

1/ Kieán thöùc : Cuûng coá veà caùc soá troøn chuïc, coäng tröø caùc soá troøn chuïc, nhaän bieát ñieåm ôû trong, ñieåm ôû ngoaøi 1 hình.

2/ Kó naêng : Naém ñöôïc caùch giaûi caùc daïng toaùn ñaõ hoïc.

3/ Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS tính chính xaùc , khoa hoïc

 II . Chuaån bò :

1/ GV: ÑDDH : moâ hình ,vaät thaät

2/ HS : vôû BTT

 III . Caùc hoaït ñoäng :

1 . Khôûi ñoäng :(1’) Haùt

2 . Baøi cuõ : Luyeän taäp ( 5’)

 

doc 1 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 1119Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 1 tuần 25 bài: Luyện tập chung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ  ngày  tháng  năm 
TOÁN 
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG
 I . Mục tiêu:
1/ Kiến thức : Củng cố về các số tròn chục, cộng trừ các số tròn chục, nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình.
2/ Kĩ năng : Nắm được cách giải các dạng toán đã học.
3/ Thái độ: Giáo dục HS tính chính xác , khoa học 
 II . Chuẩn bị :
1/ GV: ĐDDH : mô hình ,vật thật 
2/ HS : vở BTT
 III . Các hoạt động :
1 . Khởi động :(1’) Hát
2 . Bài cũ : Luyện tập ( 5’)
- Gọi HS sửa BT 4 :
Số nhãn vở Hoa có tất cả là :
10 + 20 = 30 ( nhãn vở )
Đáp số : 30 nhãn vở.
- GV nhận xét.
3 . Bài mới :(1’)Tiết này các em sẽ Luyện tập chung.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a/ Hoạt động 1 : Ôn lại các kiến thức đã học. ( 5’)
PP: đàm thoại , trực quan, thực hành.
* Đọc các số tròn chục từ bé đếm lớn và ngược lại ?
* Nêu cách cộng, trừ các số tròn chục
- GV nhận xét.
b/ Hoạt động 2 : Thực hành ( 19’)
- PP : thực hành, luyện tập.
+ Bài 1 : GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV cho HS làm bài vào vở – đại diện lên B sửa
- GV nhận xét.
+ Bài 2 : GV yêu cầu HS đọc đề bài
- GV gọi 1 em lên B làm – còn lại cho HS làm vào vở.
- GV nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết ( 3’)
+ Bài 3 : Gọi HS nêu yêu cầu.
- Cho HS làm vào B con – nêu miệng kết quả.
- GV nhận xét. 
- HS làm bài b vào vở.
+ Bài 4 : Gọi HS đọc đề
* Muốn thực hiện bài toán này ta làm như thế nào ?
- Gọi HS lên B sửa – còn lại làm vào vở.
- GV nhận xét.
d/ Hoạt động 4 : Củng cố ( 4’)
- GV thu vở chấm – nhận xét.
5/ Tổng kết – dặn dò : ( 1’)
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị : KTĐK GK2.
HS làm bài vào vở – lên B sửa
HS làm bài vào vở – lên B sửa
 30 
 + 50
 80
Cả 2 ngăn có tất cả là :
40 + 50 = 90 ( quyển sách )
Đáp số : 90 quyển sách.

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAÙN thu 5.doc