Giáo án Toán lớp 1 - Bài 4: Hình tam giác

Giáo án Toán lớp 1 - Bài 4: Hình tam giác

I. Mục đích, yêu cầu:

-HS nhận nhận ra và nêu đúng tên của hình tam giác

-Bước đầu nhận ra hình tam giác từ vật thật.

II. Đồ dùng dạy học:

-Miếng bìa hình tam giác có kích thước màu sắc khác nhau.

-Một số vật thật là hình tam giác: khăn quàng, ê ke.

III. Các hoạt động dạy và học:

 

doc 1 trang Người đăng trvimsat Lượt xem 2255Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 1 - Bài 4: Hình tam giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN: 	Thöù , ngaøy  thaùng  naêm 
 Moân: Toaùn 
 Baøi 4 : HÌNH TAM GIAÙC.
I. Muïc ñích, yeâu caàu:
-HS nhaän nhaän ra vaø neâu ñuùng teân cuûa hình tam giaùc
-Böôùc ñaàu nhaän ra hình tam giaùc töø vaät thaät.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
-Mieáng bìa hình tam giaùc coù kích thöôùc maøu saéc khaùc nhau.
-Moät soá vaät thaät laø hình tam giaùc: khaên quaøng, eâ ke.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
-Tìm vaät coù hình vuoâng, hình troøn?
-GV nhaän xeùt
2/ Baøi môùi:
a/ Giôùi thieäu hình tam giaùc:
Cho HS töï phaùt hieän: 
-Gaén leân baûng lôùp caùc hình vuoâng, hình troøn vaø hình tam giaùc: laàn löôït 2 HS leân laáy hình vuoâng vaø hình troøn ra ngoaøi ñeå 1 beân: Hình coøn laïi teân gì? 
-Neáu HS khoâng ñoaùn ñöôïc thì GV töï giôùi thieäu: Ñaây laø hình tam giaùc.
b/ Cho HS töï tìm hình tam giaùc trong boä ñoà duøng cuûa mình.
c/ Thöïc haønh xeáp hình theo SGK: Xeáp theo saùch hoaëc toâ maøu.
d/ Tìm trong thöïc teá nhöõng vaät coù daïng hình tam giaùc?
e/Troø chôi: Tìm ñoà vaät (ñeå laãn loän) coù ñuû daïng hình
3/ Thöïc haønh:
Baøi 1: Toâ maøu.
Baøi 2: Toâ maøu.
Baøi 3: Toâ maøu
Baøi 4: Xeáp thaønh caùc hình sau.
-GV nhaän xeùt tieát hoïc
-HS phaùt bieåu 
-Lôùp nhaän xeùt.
-HS nhaéc laïi: Ñaây laø hình vuoâng.
-Thöïc haønh treân baûng lôùp: Hình coøn laïi laø hình tam giaùc.
-HS nhaéc laïi: Hình tam giaùc (caù nhaân- nhoùm- lôùp)
-HS giô leân ñoïc: “Hình tam giaùc”: caù nhaân- nhoùm- lôùp.
-Xeáp theo hình nhö trong saùch, laàn löïôït hình 1, 2, : neâu teân hình mình vöøa xeáp (nhaø, thuyeàn,)
-Thaûo luaän nhoùm: Côø luaân löu, bieån baùo, khaên quaøng ñoû, thöôùc eâ ke,
-Ñaïi dieän 3 nhoùm laàn löôït leân choïn thaät nhanh hình (moãi nhoùm laø 1 hình)
-HS duøng maøu ñeå toâ
-HS duøng maøu ñeå toâ
-HS duøng maøu ñeå toâ
-Thöïc haønh xeáp cuoái tieát
IV. Cuûng coá, daën doø:
	-Ñi hoïc phaûi ñem ñuû saùch vaø ñoà duøng toaùn hoïc.
	-Troø chôi cuoái tieát.
	-Chuaån bò cho baøi sau: Nhieàu hôn- ít hôn.

Tài liệu đính kèm:

  • doc4(hhinhtamgiac).doc