Giáo án Tự nhiên xã hội 1 - Tuần 31 - Thực hành quan sát bầu trời

Giáo án Tự nhiên xã hội 1 - Tuần 31 - Thực hành quan sát bầu trời

Thực hành quan sát bầu trời

I )Mục tiêu: Sau giờ học giúp HS biết:

- Sự thay đổi của những đám mây trên bầu trời là một trong những dấu hiệu cho biết sự thay đổi của thời tiết

- Sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả bầu trời và những đám mây trong thưc tế hằng ngày và biểu đạt nó bằng hình vẽ đơn giản.

- HS có ý thức cảm thụ cái đẹp thiên nhiên, phát huy trí tưởng tượng

II) Chuẩn bị: Bút màu – giấy vẽ.

III) Các hoạt động dạy và học:

 

doc 5 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 05/02/2021 Lượt xem 362Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên xã hội 1 - Tuần 31 - Thực hành quan sát bầu trời", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph¹m ThÞ Liªn - Tr­êng TH T©n TiÕn Gi¸o ¸n líp 1 , n¨m häc : 2008 – 2009
Tù nhiªn x· héi
Thực hành quan sát bầu trời
I )Mục tiêu: Sau giờ học giúp HS biết:
Sự thay đổi của những đám mây trên bầu trời là một trong những dấu hiệu cho biết sự thay đổi của thời tiết
Sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả bầu trời và những đám mây trong thưc tế hằng ngày và biểu đạt nó bằng hình vẽ đơn giản.
HS có ý thức cảm thụ cái đẹp thiên nhiên, phát huy trí tưởng tượng
II) Chuẩn bị: Bút màu – giấy vẽ.
III) Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Bài mới : GV ghi: Thực hành quan sát bầu trời 
Hoạt động 1 : GV nêu nhiệm vụ của HS khi ra ngoài trời quan sát Quan sát bầu trời:
Nhìn lên bầu trời, em trông thấy mặt trời và những khoảng trời xanh không?
Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây?
-Quan sát cảnh vật xung quanh:
Sân trường, cây cối mọi vật..lúc này khô ráo hay ướt át..
Em có trông thấy ánh nắng vàng không?
-GV tổ chức cho Hs ra sân tường để các em thực hành quan sát theo yêu cầu trên.
Sau khi HS thực hành quan sát, GV cho HS vào lớp và thảo luận câu hỏi:
Những đám mây trên bầu trời cho ta biết điều gì?
Gọi các nhóm lên trình bày sau khi đã quan sát
 Kết luận: Quan sát những đám mây trên bầu trời ta biết được trời đang nắng, trời râm mát hay trời sắp mưa
 Hoạt động 2:Làm việc với vở bài tập
 Giao nhiệm vụ và thực hiện.
 - Lấy giấy và bút màu đã đem theo để vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh
 GV chọn một số bức tranh để trưng bày, giới thiệu với cả lớp
Khen ngợi những em tích cực hoạt động xây dựng bài tốt
 3/ Củng cố tiết học 
- Nhận xét tiết học
HS họp nhóm và trả lời theo câu hỏi của GV 
Đai diện nhóm lên phát biểu
HS cùng bàn trao đổi và góp ý
HS vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh.
Nguþ ThÞ NguyƯt- Tr­êngTH thÞ trÊn Neo Gi¸o ¸n líp1,n¨m häc : 2008- 2009
Tù nhiªn x· héi 
Thực hành quan sát bầu trời
I )Mục tiêu: Sau giờ học giúp HS biết:
Sự thay đổi của những đám mây trên bầu trời là một trong những dấu hiệu cho biết sự thay đổi của thời tiết
Sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả bầu trời và những đám mây trong thưc tế hằng ngày và biểu đạt nó bằng hình vẽ đơn giản.
HS có ý thức cảm thụ cái đẹp thiên nhiên, phát huy trí tưởng tượng
II) Chuẩn bị: Bút màu – giấy vẽ.
III) Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Bài mới : GV ghi: Thực hành quan sát bầu trời 
Hoạt động 1 : GV nêu nhiệm vụ của HS khi ra ngoài trời quan sát Quan sát bầu trời:
Nhìn lên bầu trời, em trông thấy mặt trời và những khoảng trời xanh không?
Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây?
-Quan sát cảnh vật xung quanh:
Sân trường, cây cối mọi vật..lúc này khô ráo hay ướt át..
Em có trông thấy ánh nắng vàng không?
-GV tổ chức cho Hs ra sân tường để các em thực hành quan sát theo yêu cầu trên.
Sau khi HS thực hành quan sát, GV cho HS vào lớp và thảo luận câu hỏi:
Những đám mây trên bầu trời cho ta biết điều gì?
Gọi các nhóm lên trình bày sau khi đã quan sát
 Kết luận: Quan sát những đám mây trên bầu trời ta biết được trời đang nắng, trời râm mát hay trời sắp mưa
 Hoạt động 2:Làm việc với vở bài tập
 Giao nhiệm vụ và thực hiện.
 - Lấy giấy và bút màu đã đem theo để vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh
 GV chọn một số bức tranh để trưng bày, giới thiệu với cả lớp
Khen ngợi những em tích cực hoạt động xây dựng bài tốt
 3/ Củng cố tiết học 
- Nhận xét tiết học
HS họp nhóm và trả lời theo câu hỏi của GV 
Đai diện nhóm lên phát biểu
HS cùng bàn trao đổi và góp ý
HS vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh.
Ph¹m ThÞ Liªn - Tr­êng TH T©n TiÕn Gi¸o ¸n líp 1 , n¨m häc : 2008 – 2009
Tù nhiªn x· héi
 ¤n tËp 
A. Mơc tiªu: Giĩp HS biÕt:
- Sư dơng vèn tõ riªng cđa m×nh ®Ĩ m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y khi trêi n¾ng, trêi m­a.
B. §å dïng d¹y häc 
- GV vµ HS s­u tÇm nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a.
C. C¸c ho¹t ®äng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Ho¹t ®éng 1: 
Lµm viƯc víi nh÷ng tranh ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a.
Chia líp thµnh 3, 4 nhãm.
Yªu cÇu HS c¸c nhãm ph©n lo¹i nh÷ng tranh, ¶nh c¸c em ®· s­u tÇm mang ®Õn líp, ®Ĩ riªng nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, ®Ĩ riªng nh÷ng tranh ¶nh vỊ trêi m­a.
GV KL: Khi trêi n¾ng, bÇu trêi trong xanh, cã m©y tr¾ng, mỈt trêi s¸ng chãi, n¾ng vµng chiÕu xuèng, mäi c¶nh vËt, ®­êng phè kh« r¸o...
Khi trêi m­a cã nhiỊu giät m­a r¬i, bÇu trêi phđ ®Çy m©y x¸m nªn th­êng kh«ng nh×n thÊy mỈt trêi, n­íc m­a lµm ­ít ®­êng phè, cá c©y vµ mäi vËt ë ngoµi trêi.
2 Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn
§i d­íi trêi n¾ng ph¶i ®éi mị, nãn ®Ĩ kh«ng bÞ nhøc ®Çu, sỉ mịi...
§i d­íi trêi m­a ph¶i nhí mỈc ¸o m­a, ®éi nãn hoỈc che « ®Ĩ kh«ng bÞ ­ít.
3 GV cho HS ch¬i trß ch¬i
“Trêi n¨ng, trêi m­a”
NhËn biÕt c¸c dÊu hiƯu chÝnh cđa trêi n¾ng, trêi m­a.
HS biÕt sư dơng vèn tõ riªng cđa m×nh ®Ĩ m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y khi trêi n¾ng, trêi m­a.
Mçi HS trong nhãm nªu lªn dÊu hiƯu cđa trêi n¾ng.
LÇn l­ỵt mçi HS nªu lªn dÊu hiƯu cđa trêi m­a.
§¹i diƯn vµi nhãm ®em nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a ®· s­u tÇm ®­ỵc lªn giíi thiƯu tr­íc líp.
HS cã ý thøc b¶o vƯ søc khoỴ khi ®i d­íi trêi n¾ng, trêi m­a.
2 HS hái vµ tr¶ lêi nhau c¸c c©u hái trong SGK.
Mét sè HS nãi l¹i nh÷ng g× c¸c em ®· th¶o luËn.
Mét HS h« “Trêi n¾ng” c¸c HS kh¸c cÇm nhanh nh÷ng tÊm b×a cã vÏ (hoỈc ghi tªn) nh÷ng thø phï hỵp dïng cho khi ®i n¾ng
Mét HS h« “Trêi m­a” c¸c HS kh¸c cÇm nh÷ng tÊm b×a cã vÏ (hoỈc ghi tªn) nh÷ng thø phï hỵp dïng cho khi ®i m­a.
3. Cđng cè - dỈn dß 
VỊ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau
Nguþ ThÞ NguyƯt- Tr­êngTH thÞ trÊn Neo Gi¸o ¸n líp1,n¨m häc : 2008- 2009
Tù nhiªn x· héi
 ¤n tËp 
A. Mơc tiªu: Giĩp HS biÕt:
- Sư dơng vèn tõ riªng cđa m×nh ®Ĩ m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y khi trêi n¾ng, trêi m­a.
B. §å dïng d¹y häc 
- GV vµ HS s­u tÇm nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a.
C. C¸c ho¹t ®äng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Ho¹t ®éng 1: 
Lµm viƯc víi nh÷ng tranh ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a.
Chia líp thµnh 3, 4 nhãm.
Yªu cÇu HS c¸c nhãm ph©n lo¹i nh÷ng tranh, ¶nh c¸c em ®· s­u tÇm mang ®Õn líp, ®Ĩ riªng nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, ®Ĩ riªng nh÷ng tranh ¶nh vỊ trêi m­a.
GV KL: Khi trêi n¾ng, bÇu trêi trong xanh, cã m©y tr¾ng, mỈt trêi s¸ng chãi, n¾ng vµng chiÕu xuèng, mäi c¶nh vËt, ®­êng phè kh« r¸o...
Khi trêi m­a cã nhiỊu giät m­a r¬i, bÇu trêi phđ ®Çy m©y x¸m nªn th­êng kh«ng nh×n thÊy mỈt trêi, n­íc m­a lµm ­ít ®­êng phè, cá c©y vµ mäi vËt ë ngoµi trêi.
2 Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn
§i d­íi trêi n¾ng ph¶i ®éi mị, nãn ®Ĩ kh«ng bÞ nhøc ®Çu, sỉ mịi...
§i d­íi trêi m­a ph¶i nhí mỈc ¸o m­a, ®éi nãn hoỈc che « ®Ĩ kh«ng bÞ ­ít.
3 GV cho HS ch¬i trß ch¬i
“Trêi n¨ng, trêi m­a”
NhËn biÕt c¸c dÊu hiƯu chÝnh cđa trêi n¾ng, trêi m­a.
HS biÕt sư dơng vèn tõ riªng cđa m×nh ®Ĩ m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y khi trêi n¾ng, trêi m­a.
Mçi HS trong nhãm nªu lªn dÊu hiƯu cđa trêi n¾ng.
LÇn l­ỵt mçi HS nªu lªn dÊu hiƯu cđa trêi m­a.
§¹i diƯn vµi nhãm ®em nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a ®· s­u tÇm ®­ỵc lªn giíi thiƯu tr­íc líp.
HS cã ý thøc b¶o vƯ søc khoỴ khi ®i d­íi trêi n¾ng, trêi m­a.
2 HS hái vµ tr¶ lêi nhau c¸c c©u hái trong SGK.
Mét sè HS nãi l¹i nh÷ng g× c¸c em ®· th¶o luËn.
Mét HS h« “Trêi n¾ng” c¸c HS kh¸c cÇm nhanh nh÷ng tÊm b×a cã vÏ (hoỈc ghi tªn) nh÷ng thø phï hỵp dïng cho khi ®i n¾ng
Mét HS h« “Trêi m­a” c¸c HS kh¸c cÇm nh÷ng tÊm b×a cã vÏ (hoỈc ghi tªn) nh÷ng thø phï hỵp dïng cho khi ®i m­a.
3. Cđng cè - dỈn dß 
VỊ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an TNXH 2008.doc