Giáo án Tự nhiên xã hội - Bài 14 đến bài 18

Giáo án Tự nhiên xã hội - Bài 14 đến bài 18

I) Mục tiêu:

1) Kiến thức:

- Giúp học sinh biết kể tên 1 số vật sắc nhọn trong nhà có thể gây đứt tay, chảy máu

- Xác định 1 số vật trong nhà có thể gây nóng bỏng và chảy máu

- Số điện thoại để báo cứu hoả 114

2) Kỹ năng:

- Biết cách sử dụng các đồ vật sắc nhọn, vật gây nóng, bỏng và cháy

3) Thái độ:

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận

II) Chuẩn bị:

1) Giáo viên:

- Tranh vẽ ở sách giáo khoa

2) Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở bài tập

III) Hoạt động dạy và học:

 

doc 7 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 881Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên xã hội - Bài 14 đến bài 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Töï nhieân xaõ hoäi
Baøi 14 : AN TOAØN KHI ÔÛ NHAØ
Muïc tieâu:
Kieán thöùc:
Giuùp hoïc sinh bieát keå teân 1 soá vaät saéc nhoïn trong nhaø coù theå gaây ñöùt tay, chaûy maùu 
Xaùc ñònh 1 soá vaät trong nhaø coù theå gaây noùng boûng vaø chaûy maùu
Soá ñieän thoaïi ñeå baùo cöùu hoaû 114
Kyõ naêng:
Bieát caùch söû duïng caùc ñoà vaät saéc nhoïn, vaät gaây noùng, boûng vaø chaùy
Thaùi ñoä:
Giaùo duïc hoïc sinh tính caån thaän
Chuaån bò:
Giaùo vieân:
Tranh veõ ôû saùch giaùo khoa
Hoïc sinh: 
Saùch giaùo khoa, vôû baøi taäp
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
TG
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Oån ñònh:
Baøi cuõ : Coâng vieäc ôû nhaø
Neâu nhöõng coâng vieäc trong gia ñình 
Keå teân 1 soá coâng vieäc cuûa 1 soá ngöôøi trong gia ñình
Em laøm nhöõng vieäc gì ñeå giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi trong gia ñình
Nhaän xeùt 
Baøi môùi:
Hoaït ñoäng1: Quan saùt 
Muïc tieâu: Bieát caùch phoøng traùnh ñöùt tay
Phöông phaùp: Thaûo luaän , quan saùt 
Hình thöùc hoïc: Lôùp, Nhoùm
ÑDDH : saùch giaùo khoa 
Böôøc 1: Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh 
Cho hoïc sinh quan saùt caùc hình trong saùch giaùo khoa trang 30
Neâu tranh veõ gì 
Ñoaùn xem ñieàu gì seõ xaûy ra vôùi caùc baïn ôû moãi hình 
Böôøc 2:
Hoïc sinh trình baøy
à Keát luaän: Khi duøng dao hoaëc nhöõng ñoà duøng deå vôû vaø saéc, nhoïn caàn phaûi caån thaän ñeå traùnh bò ñöùt tay
Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai
Muïc tieâu: Hoïc sinh bieát traùnh chôi gaàn löûa vaø chaát gaây chaùy
Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi
Hình thöùc hoïc: Lôùp, nhoùm
Böôùc 1:
Chi nhoùm 4 em. Quan saùt hình saùch giaùo khoa trang 31 vaø ñoùng vai theå hieän lôøi noùi, haønh ñoäng phuø hôïp vôùi tình huoáng xaûy ra trong hình
Böôùc 2: Cho caùc em leân trình baøy
Em coù suy nghó gì khi theå hieän vai dieãn cuûa mình
Neáu laø em , em coù caùch öùng söû khaùc khoâng 
Em coù bieát soá ñieän thoaïi cöùu hoûa ôû ñòa phöông mình khoâng 
à Keát luaän: 
Khoâng ñöôïc ñeå ñeøn daàu hoaëc caùc vaät gaây chaùy khaùc trong maøn hay ñeå gaàn nhöõng vaät baét löûa
Neân traùnh xa caùc vaät vaø nhöõng nôi coù theå gaây boûng vaø chaùy
Khi söû duïng ñoà ñieän phaûi caån thaän
Cuûng coá : 
Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm vôû baøi taäp 
Giaùo vieân nhaän xeùt 
Daên doø: 
Thöïc hieän nhö nhöõng ñieàu ñaõ hoïc
Haùt
Hoïc sinh neâu 
Hoïc sinh quan saùt vaø thaûo luaän theo caëp
Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy
Hoïc sinh phaân vai
Moãi nhoùm trình baøy 1 caûnh
Soá 114
Hoïc sinh laøm vôû baøi taäp vaø söûa baøi ôû baûng lôùp
Ñaïo Ñöùc
Baøi 16 : TRAÄT TÖÏ TRONG TRÖÔØNG HOÏC (Tieát 2)
Muïc tieâu:
Kieán thöùc:
Ñeå giöõ traät töï trong tröôøng hoïc, caùc em caàn thöïc hieän toát noäi quy nhaø tröôøng, qui ñònh cuûa lôùp maø khoâng ñöôïc gaây oàn aøo, chen laán, xoâ ñaåy
Kyõ naêng:
Hoïc sinh thöïc hieän toát vieäc giöõ traät töï, khoâng gaây oàn aøo, chen laán, ñaùnh loän  trong tröôøng 
Thaùi ñoä:
Hoïc sinh tích cöïc, töï giaùc, giöõ traät töï trong tröôøng
Chuaån bò:
Giaùo vieân:
Côø thi ñua 
Hoïc sinh: 
Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
TG
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Oån ñònh:
Baøi cuõ: Traät töï trong tröôøng (Tieát 1)
Ñeå giöõ traät töï trong nhaø tröôøng coâ giaùo quy ñònh nhöõng ñieàu gì ?
Vieäc giöõ traät töï giuùp em ñieàu gì ?
Nhaän xeùt 
Baøi môùi:
Giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta hoïc tieáp baøi traät töï trong tröôøng hoïc
Hoaït ñoäng 1: Thoâng baùo keát quaû thi ñua
Muïc tieâu: Hoïc sinh neâu ñöôïc vieäc laøm ñeå giöõ traät töï tuaàn qua
Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi
Hình thöùc hoïc: Lôùp, nhoùm
Caùch tieán haønh 
Giaùo vieân cho caùc toå baùo caùo nhaän xeùt trong tuaàn qua
Nhaän xeùt, neâu keát quaû thi ñua cho caùc toå caém côø
Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp
Muïc tieâu: Neâu ñöôïc noäi dung tranh
Phöông phaùp: Thaûo luaän 
Hình thöùc hoïc: Nhoùm
ÑDDH : Vôû baøi taäp
Caùch tieán haønh
Böôùc 1: quan saùt baøi 3
Caùc baïn ñang laøm gì trong lôùp ?
Caùc baïn coù traät töï khoâng ?
Traät töï nhö theá naøo ?
Böôùc 2: quan saùt baøi 4
à Keát luaän: Trong lôùp khi coâ giaùo neâu caâu hoûi, caùc baïn hoïc sinh ñaõ chaêm chuù nghe vaø nhieàu baïn giô tay phaùt bieåu. Khoâng coù baïn naøo laøm vieäc rieâng, noùi chuyeän rieâng  caùc baïn caàn noi theo caùc baïn ñoù
Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän lôùp
Muïc tieâu: Nhìn tranh nhaän xeùt vieäc neân vaø khoâng neân laøm
Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thaûo luaän 
Hình thöùc hoïc: nhoùm, ñoäi
Caùch tieán haønh
Coâ giaùo ñang laøm gì vôùi hoïc sinh ?
2 baïn nam ngoài phía sau ñang laøm gì ?
Vieäc laøm ñoù coù traät töï khoâng? vì sao ?
Vieäc laøm naøy gaây taùc haïi gì cho coâ giaùo, cho vieäc hoïc taäp cuûa lôùp
à Keát luaän: 2 baïn naøy thaät ñaùng cheâ traùch, caùc em caàn traùnh nhöõng vieäc nhö vaäy
Cuûng coá :
Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc thuoäc ghi nhôù baøi:
Troø ngoan vaøo lôùp nheï nhaøng
Traät töï nghe giaûng em coøn ngoan hôn
Daën doø : 
Thöïc hieän toát ñieàu ñaõ ñöôïc hoïc vaø nhaéc baïn cuøng thöïc hieän
Chuaån bò baøi: leã pheùp, vaân glôøi thaày giaùo, coâ giaùo
Haùt
Xeáp haøng ra vaøo lôùp ñi nheï, noùi kheõ
Hoïc taäp reøn luyeän thaønh ngöôøi troø gioûi
Hoïc sinh töï giaùc nhaän loãi
Ñoû : tuyeân döông
Vaøng : nhaéc nhôû
Chaêm chuù nghe coâ giaûng baøi
Ngoài hoïc ngay ngaén
Coù 2 baïn khoâng nghe giaûng baøi 
Töøng caëp thaûo luaän quan saùt baøi taäp 5
Giaønh nhau quyeån truyeän
Maát traät töï vì gaây nhoán nhaùo
Caûn trôû coâng vieäc cuûa coâ giaùo, vieäc hoïc taäp cuûa caû lôùp
Hoïc sinh ñoïc thuoäc
Ruùt kinh nghieäm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Töï nhieân xaõ hoäi
Baøi 16 : HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP
Muïc tieâu:
Kieán thöùc:
Giuùp hoïc sinh bieát caùc hoaït ñoäng hoïc taäp vui chôi cuûa lôùp hoïc
Kyõ naêng:
Bieát ñöôïc caùc hoaït ñoäng toå chöùc trong lôùp hoïc, coù hoaït ñoäng toå chöùc ngoaøi saân
Thaùi ñoä:
Coù yù thöùc tham gia tích cöïc vaøo caùc hoaït ñoäng ôû lôùp, hôïp taùc vaø chia seû vôùi caùc baïn trong lôùp 
Chuaån bò:
Giaùo vieân:
Tranh veõ ôû saùch giaùo khoa
Hoïc sinh: 
Saùch giaùo khoa, vôû baøi taäp, buùt, giaáy, maøu veõ
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
TG
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Oån ñònh:
Baøi cuõ : Lôùp hoïc
Trong lôùp hoïc coù nhöõng gì ? 
Nhaän xeùt 
Baøi môùi: Chôi troø “ Ñoïc – Vieát”
Giôùi thieäu: Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi: Hoaït ñoäng ôû lôùp
Hoaït ñoäng1: Laøm vieäc vôùi saùch giaùo khoa 
Muïc tieâu: Hoïc sinh bieát ñöôïc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp vaø vui chôi ôû lôùp, moãi hoaït ñoäng ñöôïc toå chöùc khaùc nhau
Phöông phaùp: Thaûo luaän , quan saùt 
Hình thöùc hoïc: Nhoùm 2 em
ÑDDH : saùch giaùo khoa 
Böôøc 1: Quan saùt tranh 
Trong töøng tranh giaùo vieân laøm gì ? hoïc sinh laøm gì ?
Hoaït ñoäng naøo ñöôïc toå chöùc trong lôùp, ngoaøi saân?
Böôøc 2: Hoïc sinh leân trình baøy
Keå teân caùc hoaït ñoäng ôû lôùp ?
à Keát luaän: ÔÛ lôùp hoïc coù nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau, coù hoaït ñoäng ñöôïc toå chöùc trong lôùp, coù hoaït ñoäng ñöôïc toå chöùc ngoaøi trôøi
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän theo caëp hoïc sinh 
Muïc tieâu: Hoïc sinh giôùi thieäu ñöôïc caùc hoaït ñoäng ôû lôùp cuûa mình
Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi
Hình thöùc hoïc: Lôùp, nhoùm
Böôùc 1: Thaûo luaän 
Giôùi thieäu cho baïn veà caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp mình vaø noùi cho baïn bieát trong caùc hoaït ñoäng ñoù em thích hoaït ñoäng naøo nhaát? Vì sao?
Böôùc 2: Hoïc sinh leân trình baøy
Trong taát caû caùc hoaït ñoäng, coù hoaït ñoäng naøo em chæ laøm 1 mình maø khoâng hôïp taùc vôùi caùc baïn vaø coâ giaùo khoâng
à Keát luaän: Trong baát kì hoaït ñoäng hoïc taäp vaø vui chôi naøo caùc em cuõng phaûi bieát hôïp taùc, giuùp ñôõ nhau ñeå hoaøn thaønh toát nhieäm vuï, ñeå vui chôi hôn
Cuûng coá : 
Muïc tieâu: Caùc em theå hieän ñöôïc 1 hoaït ñoäng maø em thích nhaát
Phöông phaùp: Thöïc haønh
Hình thöùc hoïc: caù nhaân 
Veõ moät hoaït ñoäng cuûa lôùp maø em thích nhaát
Choïn moät soá tranh ñeïp bieåu döông tröôùc lôùp
Daên doø: 
Thöïc hieän toát baøi hoïc, bieát tham gia tích cöïc vaøo caùc hoaït ñoäng chung cuûa lôùp
Chuaån bò tröôùc baøi: Giöõ gìn lôùp hoïc saïch
Haùt
Hoïc sinh xung phong traû lôøi
Lôùp nhaän xeùt 
2 em ngoài cuøng baøn thaûo luaän
Hoïc sinh cöû ñaïi dieän leân trình baøy, lôùp theo doõi boå sung theo 3 yù yeâu caàu
Hoïc sinh laø vieäc theo caëp, noùi cho nhau nghe (vd: veõ, hoïc toaùn, tieáng vieät, taäp theå duïc, chôi troø chôi, haùt )
Moät soá caù nhaân 
Khoâng coù hoaït ñoäng naøo maø coù theå laøm moät mình ñöôïc 
Hoïc sinh veõ vaøo vôû baøi taäp

Tài liệu đính kèm:

  • docTNXH,DD.doc