Kế hoạch giảng dạy môn âm nhạc cấp tiểu học

Kế hoạch giảng dạy môn âm nhạc cấp tiểu học

 Năm học 2015 - 2016 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện Ngọc Hiển, Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Cà Mau, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; là năm học thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bậc giáo dục tiểu học của huyện tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 của Bộ GD&ĐT; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, mở rộng áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 chương trình Công nghệ giáo dục ở một số trường tiểu học; tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở những nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, trên 5 buổi/tuần.

 

doc 33 trang Người đăng buihue123 Lượt xem 516Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng dạy môn âm nhạc cấp tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	PHOØNG GD & ÑT HUYEÄN NGỌC HIỂN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
	 TRÖÔØNG TH XAÕ TâÂN ÂN	 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc.
	***	
KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY MÔN ÂM NHẠC
CẤP TIỂU HỌC
NAÊM HOÏC: 2015- 2016
 Năm học 2015 - 2016 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện Ngọc Hiển, Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Cà Mau, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; là năm học thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bậc giáo dục tiểu học của huyện tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: 
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
- Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 của Bộ GD&ĐT; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, mở rộng áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 chương trình Công nghệ giáo dục ở một số trường tiểu học; tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở những nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, trên 5 buổi/tuần.
- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
I.CAÊN CÖÙ XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH :
Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; 
 Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; 
Căn cứ công văn số 365/ PGDĐT-GDTH ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hiển về việc Höôùng daãn thöïc hieän nhiệm vụ naêm hoïc 2015 - 2016 đối với giáo dục tiểu học;
Căn cứ công văn số 366/KH-PGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hiển về Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016;
 Căn cứ công văn số 365/ PGDĐT-GDTH ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hiển về việc Höôùng daãn thöïc hieän nhiệm vụ naêm hoïc 2015 - 2016 đối với giáo dục tiểu học; 
Căn cứ Công văn số 5842/ BGD&ĐT-VP ngày 01-09-2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông;
Căn cứ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở Tiểu học của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ tài liệu phương pháp dạy học các môn học NXBGD/2007.
Căn cứ tài liệu Tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm- hiệu quả vào các môn học và hoạt động giáo dục cấp Tiểu học;
 Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Trường Tiểu học xã Tân Ân;
 Căn cứ tình hình thực tế địa phương và đơn vị.
Căn cứ vào kế hoạch của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Xã Tân Ân.
 Căn cứ vào tình hình thực tế của các lớp, nay giáo viên chuyên môn Âm nhạc xây dựng kế hoạch giảng dạy môn Âm nhạc năm học 2015 - 2016 như sau :
 II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Thuận lợi:
 - Giáo viên trẻ, nhiệt tình, có ý thức tự giác trong công tác, luôn học tập nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, đã được đào tạo trình độ chuẩn và trên chuẩn.
 - Độ tuổi học sinh các lớp đồng đều đa số các em đều thích được đến lớp để học,có ý thức tổ chức kỉ luật cao,tự giác trong học tập.
 - Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học tiếp tục được tu bổ,sữa chữa và tăng cường theo hướng đạt chuẩn quốc gia,đảm bảo cho công tác giảng dạy.
 - Cơ sở hạ tầng và kinh tế của địa phương ngày càng phát triển và trên đà đổi mới,mặt bằng dân trí ngày càng được nâng lên.Từ đó nhân dân địa phương ngày càng quan tâm và chú trọng hơn tới việc học tập của con em.Đó là điều kiện thuận lợi cho hoạt động giản dạy và giáo dục của nhà trường.
 - Được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo nhà trường về công tác chuyên môn.
 - Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục ở địa phương từng bước được phát huy, hoạt động của Hội cha mẹ học sinh được phát huy khá tốt, các mạnh thường quân đã có sự quan tâm đến các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là có sự tham gia nhiệt tình của Hội khuyến học xã nhà.
 - Phụ huynh học sinh đã có nhận thức đúng đắn hơn, quan tâm đúng mức đến việc học tập của con em.
 2) Khó khăn:
 - Đa số học sinh nhà xa trường,đi học bằng phương tiện đò nên nhiều lúc phải phụ thuộc vào phương tiện.
 - Đồ dùng thiết bị dạy học tuy đã được cung cấp song cũng còn thiếu nhiều đồ dùng chưa đúng chuẩn khó sử dụng.
 - Thiếu các phòng chức năng, phương tiện nghe nhìn cho mỗi điểm trường phục vụ cho giảng dạy âm nhạc và thực hành trình chiếu.
 - Còn một bộ phận cha mẹ học sinh điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn,chưa quan tâm đến việc học tập của con em,thặm chí phó mặc cho nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
 - Đời sống văn hóa của một bộ phận dân cư còn lạc hậu,mặt bằng dân trí tuy đã được nâng lên song vẫn còn thấp,một bộ phận cha mẹ học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng trong việc giáo giục con cái,sẵng sàng cho con em nghỉ học khi có điều kiện khó khăn.Do đó dẫn đến tình trạng học sinh thường xuyên đi học trẽ giờ,ảnh hưởng không nhỏ đến tỉ lệ chuyên cần,tỉ lệ duy trùy sĩ số cũng như chất lượng học tập của các em.
 - Trường chia làm 2 điểm nên khó khăn trong công tác học tập, trao đổi sinh hoạt công tác chuyên môn .
 III. NHIEÄM VUÏ CUÏ THEÅ :	
 1. Chæ tieâu phaán ñaáu môn âm nhạc khối lớp 1-2-3-4-5, năm học 2015-2016
Khối Lôùp
HOÏC KYØ I
HOÏC KYØ II ( Cả năm)
TSHS
HT
CHT
TSHS
HT
CHT
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
1
2
3
4
5
Cộng
 2. Keá hoaïch thöïc hieän chöông trình daïy hoïc:
 a. Hoïc kyø I :
-Tö ø 24/8/2015 ñeán ngaøy 08/01/2016
Thöïc hieän chöông trình thaùng thöù nhaát: 	Từ 24/8/2015 đến 18/9/2015
Thöïc hieän chöông trình thaùng thöù hai: Từ 21/9/2015 đến 16/10/2015
Thöïc hieän chöông trình thaùng thöù ba: Từ 19/10/2015 đến 13/11/2015
Thöïc hieän chöông trình thaùng thöù tö: Từ 16/11/2015 đến 04/12/2015
Thöïc hieän chöông trình thaùng thöù naêm: 	Từ 07/12/2015 đến 25/12/2015
 - Từ 28/12/2015 đến 05/1/2016 Hoạt động giáo dục 
 - Từ 06/1/2016 đến 08/1/2016 Nghỉ cuối học kì I 
 b. Hoïc kyø II ( Cả Năm):
- Từ ngày 11/1/2016 đến 24/5/2016
Thöïc hieän chöông trình thaùng thöù saùu: 	Từ 11/1/2016 đến 05/2/2016
- Nghỉ tết nguyên đán 9 ngày ((từ 06/2/2016 đến 14/2/2016)
Thöïc hieän chöông trình thaùng thöù baûy: 	Từ 15/2/2016 đến 11/3/2016
Thöïc hieän chöông trình thaùng thöù taùm: Từ 14/3/2016 đến 01/4/2016
Thöïc hieän chöông trình thaùng thöù chín: 	Từ 04/4/2016 đến 22/4/2016
Thực hiện chương trình tháng thứ mười: Từ 25/4/2016 đến 24/5/2016
 - Ngày 05, 06, 23, 24/5/2016 Hoạt động giáo dục 
 - Từ ngày 25/5/2015 đến 31/5/2016Tổng kết năm học
c. Phaân phoái chöông trình töøng moân hoïc (soá tieát / tuaàn):
TT
KHỐI LỚP
HKI
HKII ( cả năm)
Ghi chú
01
1
1
1
02
2
1
1
03
3
1
1
04
4
1
1
05
5
1
1
 d. Kế hoạch kiểm tra và đánh giá:
Khối Lớp
Môn (phân môn)
HKI
HKII ( cả năm)
Ghi chú
1
Âm nhạc
Tháng thứ nhất đến tháng thứ năm
Tháng thứ sáu đến tháng thứ mười
2
Âm nhạc
Tháng thứ nhất đến tháng thứ năm
Tháng thứ sáu đến tháng thứ mười
3
Âm nhạc
Tháng thứ nhất đến tháng thứ năm
Tháng thứ sáu đến tháng thứ mười
4
Âm nhạc
Tháng thứ nhất đến tháng thứ năm
Tháng thứ sáu đến tháng thứ mười
5
Âm nhạc
Tháng thứ nhất đến tháng thứ năm
Tháng thứ sáu đến tháng thứ mười
e. Thời gian biểu:
 Thứ
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
1
4B
2
3C
4A
3B
3
2C
5A
1B
2A
4
1C
3A
1A
2B
5
4C
5B
IV. CAÙC BIEÄN PHAÙP VÀ TỔ CHỨC THÖÏC HIEÄN:
 - Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học,coi học sinh là nhân vật trung taamcuar quá trình dạy học.Trong ñoù giaùo vieân laø ngöôøi höôùng daãn hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh. Muïc tieâu giaùo duïc vì quyeàn lôïi hoïc sinh vaø söï phaùt trieån cuûa hoïc sinh. Phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh baèng phöông phaùp “Thaày toå chöùc - Troø hoaït ñoäng”
 - Giaùo vieân phaûi naém vöõng noäi dung vaø phöông phaùp ñaëc tröng của phaân moân. Giaùo vieân ñoïc kyõ SGK- SGV vaø taøi lieäu tham khaûo. Xaùc ñònh muïc ñích yeâu caàu, ñoà duøng tröïc quan vaø phöông phaùp giaûng daïy. Xaùc ñònh soá löôïng kieán thöùc.
 - Nghieân cöùu con ñöôøng chuyeån taûi kieán thöùc moät caùch hôïp lyù.
 - Giaùo vieân ñöa ra nhieäm vuï hoïc taäp, chæ ra caùch giaûi quyeát hay laø phöông phaùp chung ñeå giaûi quyeát nhieäm vuï.
 - Troø thöïc hieän nhieäm vuï hay laø laøm theo giaùo vieân höôùng daãn.
 - Giaùo vieân theo doõi hoïc sinh laøm vieäc, höôùng daãn kieåm tra ñaùnh giaù, ñieàu chænh kòp thôøi nhaèm coù saûn phaåm ñaït chuaån.
 - Hoïc sinh tìm ra caùi môùi (tính saùng taïo).
 - Tieán haønh baøi daïy phaân boá thôøi gian hôïp lyù, phaàn naøo laø troïng taâm caàn khaéc saâu kieán thöùc, xaùc ñònh ñöôïc hình thöùc baøi taäp, luyeän taäp vaø öùng duïng.
 - Giaùo vieân nghieân cöùu kó và ngh ...  chuyeän aâm nhaïc. 
 II. Noäi dung chương trình giaûng daïy : 
Chöông trình ñöôïc cuï theå hoaù nhö sau :
	a ) Hoïc haùt: 10 baøi haùt thieáu nhi (Trong ñoù coù 2 baøi daân ca, 1 baøi haùt nöôùc ngoaøi). Taàm cöõ gioïng trong moät quaõng 9 laø chuû yeáu (Coù theå löôùt qua quaõng 10). 
	- Tieáp tuïc taäp kyõ naêng ca haùt. Taäp haùt roõ lôøi, phaùt aâm goïn tieáng,roõ raøng. Taäp giöõ hôi ñeå haùt nhöõng caâu haùt daøi lieàn maïch. Taäp haùt nhöõng tieáng coù luyeán 2 – 3 aâm. Böôùc ñaàu taäp haùt dieãn caûm theo toác ñoä vaø saéc thaùi tình caûm cuûa baøi haùt.
	- Tieáp tuïc taäp haùt keát hôïp vôùi vaøi ñoäng taùc phuï hoaï, muùa ñôn giaûn hoaëc troø chôi aâm nhaïc. 
	Danh muïc 10 baøi haùt goàm :
	1. Reo vanh bình minh . Nhaïc vaø lôøi Löu höõu Phöôùc
	2. Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh. Nhaïc vaø lôøi Huy Traân
	3. Con chim hay hoùt. Nhaïc vaø lôøi Phan Huyønh Ñieåu
	4 .Nhöõng boâng hoa, nhöõng lôøi ca. Nhaïc vaø lôøi Hoaøng Long
	5. Öôùc mô . Nhaïc Trung Quoác , Lôøi Vieät : An Hoaø
	6. Haùt möøng. Daân ca Hueá, Lôøi : Leâ Toaøn Huøng
	7. Tre ngaø beân Laêng Baùc. Nhaïc vaø lôøi Haøn Ngoïc Bích
	8. Maøu xanh queâ höông. Daân ca Khô me Nam boä, Lôøi môùi : Nam Anh
	9. Em vaãn nhôù tröôøng xöa. Nhaïc vaø lôøi Thanh Sôn
	10.Daøn ñoàng ca muøa haï. Nhaïc Leâ Minh Chaâu, phoûng thô Nguyeãn Minh Nguyeân
	b ) Phaùt trieån khaû naêng aâm nhaïc : 
	Giôùi thieäu moät vaøi nhaïc cuï phöông taây thöôøng ñöôïc söû duïng phoå bieán nhö : Saxophone, Trompette, Flute, Clarinette.
	Giôùi thieäu vaø nghe 4,5 baøi nhaïc goàm : Daân ca, ca khuùc môùi, nhaïc khoâng lôøi.
	Qua moät soá taùc phaåm cuï theå, giôùi thieäu moät vaøi nhaïc sæ noåi tieáng trong nöôùc vaø theá giôùi.
	- Nghe 2 truyeän keå veà aâm nhaïc qua ñoù bieát moät vaøi danh nhaân aâm nhaïc vaø thaáy ñöôïc moái quan heä aâm nhaïc vôùi ñôøi soáng 
	c ) Taäp ñoïc nhaïc :
	Coù 8 baøi TÑN, trong 8 baøi TÑN coù 6 baøi ñöôïc duøng ôû nhòp 2/4, 2 baøi nhòp 3/4. Nhöõng baøi taäp ñoïc nhaïc ñöôïc trích töø nhöõng baøi haùt caùc em ñaõ ñöôïc hoïc ôû lôùp döôùi, tieát taáu ñôn giaûn hình noát chuû yeâuù laø noát traéng, noát ñen, noát moùc ñôn, noát traéng chaám doâi.
	Caùc baøi taäp ñoïc nhaïc duøng 5 aâm goàm Ñoâ- Reâ- Mi- Son- La hoaëc 7 aâm Ñoâ- Reâ- Mi- Pha-Son- La-Si .
	-Caùc baøi taäp ñoïc nhaïc ñeàu coù lôøi ca, khoâng daùi quaù 16 nhòp.
	- Troïng taâm chöông trình SGK Aâm nhaïc 5 noäi dung chuû yeáu laø 10 baøi haùt vaø 8 baøi taäp ñoïc nhaïc.
	II. Phöông phaùp giaûng daïy : 
	a ) Phöông phaùp daïy haùt 
	Nhöõng yeâu caàu cô baûn : 
	- Giaùo vieân naém vöõng baøi haùt ( thuoäc lôøi ca, giai ñieäu,..). 
	- Daïy haùt theo trình töï : haùt maãu, ñoïc lôøi ca, taäp haùt töøng caâu ngaén, lieân keát caùc caâu, ñoaïn, haùt caù nhaân – toå –nhoùm – daõy baøn,.. 
	- Khi daïy haùt GV keát hôïp cho HS nghe giai ñieäu qua tieáng ñaøn ( neáo coù khaû naêng söû duïng nhaïc cuï). 
	* Nhöõng löu yù khi daïy haùt :
	Trong 10 haùt moät vaøi baøi coù aâm vöïc hôi cao ( Baøi Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca, Baøi Haùt möøng).Khi daïy cho HS, GV caàn dòch gioïng thaáp xuoáng cho phuø hôïp vôùi ñoái töôïng hoïc sinh. Baøi Maøu xanh queâ höông toác ñoä hôi nhanh vì vaäy khi daïy cho HS, GV caàn nhgieân cöùu kyõ ñeå HS laáy hôi theo caâu haùt cho hôïp lyù.
	Trong hoaït ñoäng daïy haùt, khi baét nhòp coù luùc GV ñeám hieäu leänh 1-2, coù luùc ñeám 2-1, 2-3. Ñeå thoáng nhaát gôïi yù caùch ñeám sao :
	1. Reo vanh bình minh . Ñeám phaùch laø 2 - 1
	2. Haûy giöõ cho em baàu trôøi xanh. Ñeám phaùch laø 2 - 1
	3. Con chim hay hoùt. Ñeám phaùch laø 1 - 2
	4.Nhöõng boâng hoa, nhöõng lôøi ca. Ñeám phaùch laø 2 - 1
	5. Öôùc mô . Ñeám phaùch laø 1 - 2
	6. Haùt möøng. Ñeám phaùch laø 1 - 2
	7. Tre ngaø beân Laêng Baùc. Ñeám phaùch laø 2 - 3
	8.Maøu xanh queâ höông. Ñeám phaùch laø 2 - 1
	9.Em vaãn nhôù tröôøng xöa. Ñeám phaùch laø 2 - 1
	10.Daøn ñoàng ca muøa haï. Ñeám phaùch laø 1 - 
	b ) Phöông phaùp daïy hoaït ñoäng keát hôïp vôùi baøi haùt
	Nhöõng yeâu caàu cô baûn: 
	- GV caàn giuùp HS phaâân bieät caùc kieåu goõ ñeäm theo baøi haùt (goõ ñeäm theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca). 
	- Khi taäp vaän ñoäng theo baøi haùt, GV caàn laøm maãu hoaëc gôïi yù ñeå hoïc sinh töï nghó ra ñoäng taùc, khoâng ñöa ra nhöõng ñoäng taùc khoâng phuø hôïp vôùi baøi haùt. 
	- Cho töøng nhoùm HS töï saùng taïo caùc ñoäng taùc khi bieåu dieãn baøi haùt,
	c ) Daïy troø chôi aâm nhaïc 
	Nhöõng yeâu caàu cô baûn : 
	- GV phaûi naém vöõng nhöõng yeâu caàu cuûa troø chôi, hieåu ñöôïc taùc duïng giaùo duïc aâm nhaïc qua troø chôi. 
	- Höôùng daãn cuï theå tröôùc kôùctor chöùc cho HS thöïc hieän troø chôi. 
	- Moät soá troø chôi caàn coù ñaïo cuï, GV phaûi chuaån bò ñaày ñuû tröôùc. 
	- Ñoäng vieân taát caû HS ñeàu tham gia troø chôi, sau khi taäp theå lôùp cuøng chôi coù theå chia thaønh töøng nhoùm nhoû ñeå caùc hoaït ñoäng.
	d ) Daïy nghe nhaïc :
	Nhöõng yeâu caàu cô baûn : 
	- HS phaûi taäp trung, traät töï, chaêm chuù laéng nghe. 
	- Tröôùc khi nghe, GV phaûi giôùi thieäu baøi haùt, lôøi ca, taùc giaû, hoaøn caûnh ra ñôøi( neáu bieát) 
	- Sau khi nghe 1 laàn, GV gôïi yù cho hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán nhaän xeùt, caûm nhaän aâm nhaïc roài tieáp tuïc cho nghe laàn thöù 2. 
	- Cho HS nghe nhaïc qua baêng nhaïc, neáu coù theå GV töï trình baøy cho caùc em nghe caùc taùc phaåm baèng tieáng haùt - ñaøn cuûa mình. 
 e) Daïy Taäp ñoïc nhaïc : 
	- Quy trình daïy TÑN :
	+ Giôùi thieäu baøi 
	+ Xaùc ñònh ten hình noát.
	+ Taäp tieát taáu cuûa baøi TÑN
	+ Taäp ñoïc cao ñoä theo thang aâm.
	+ GV ñaøn giai ñieäu baøi TÑN ( GV bieát ñaøn ) Ñoïc giai ñieäu baøi TÑN.
	+ HS taäp ñoïc töøng chuoãi ngaén sau khi nghe ñaøn ( khi ñoïc keát hôïp roõ phaùch ).
	+ Gheùp lôøi ca.
	+ Kieåm tra nhoùm, caù nhaân.
	* Nhöõng löu yù khi daïy taäp ñoïc nhaïc : 
	Caùc baøi taäp ñoïc nhaïc trong SGK thöôøng ghi Luyeän taäp cao ñoä sau ñoù Luyeän taäp tieát taáu, trình töï naøy GV coù theå ñaûoLuyeän taäp tieát taáu truôùc sau ñoù môùi Luyeän taäp cao ñoä vaå khoâng aûnh höôûng ñeán noäi dung baøi hoïc.
	Daïy taäp ñoïc nhaïc khi ñeám hieäu leänh cho HS baét vaøo 8 baøi taäp ñoïc nhaïc thì coù 6 baøi ñeám 1 -2 goàm Baøi TÑN soá 1,3,4,5,6,7 vaø baøi ñeám 2 – 3 laø baøi TÑN soá 2 , soá 8.
	h ) Daïy keå chuyeän aâm nhaïc vaø baøi ñoïc theâm:
	SGK AÂm nhaïc 5 coù 2 truyeän keå :
	- Ngheä só Cao Vaên Laàu ( Tieát 15).
	- Khuùc nhaïc döôùi traêng ( Tieát 28).
	Qua caâu chuyeän keå nhaèm giôùi thieäu 2 danh nhaân aâm nhaïc trong nöôc vaø theá giôùi : Ngheä só Cao Vaên Laàu thuoäc doøng nhaïc daân gian Vieät Nam vaø nhaïc só Beùt-toâ-ven thuoäc doøng nhaïc coå ñieån Chaâu aâu.
Ngoaøi 2 truyeän keå trong SGK GV tröïc tieáp giaûng daïy coøn 3 maåu chuyeän aâm nhaïc ñöa vaøo baøi ñoïc theâm. Ñoù laø baøi Baùc Hoà vôùi baøi haùt Keát ñoaøn.(Tieát 1) Baøi Chieác coàng cuûa nöõ thaàn A-teâ-na (Tieát 7).Baøi Ngöôøi baïn thaân thieát cuûa chuùng ta.(Tieát 31).Vôùi caùc baøi ñoïc theâm, GV khoâng daïy treân lôùp nhöng caàn nhaéc hoïc sinh ñoïc theâm vaø giaûi ñaùp thaéc maéc khi coù yeâu caàu cuûa caùc em.
Ñeå giaûng daïy hieäu quaû caâu chuyeän keå GV caàn söu taàm tranh aûnh minh hoaï, baøi nhaïc cuûa caùc ngheä só ñeå giuùp HS caûm thuï.
f ) Phaàn giôùi thieäu nhaïc cuï nöôùc ngoaøi : Flute, Clarinette, Trompette, Saxophone.
GV chæ caàn cho caùc em bieát veà hình daïng, aâm saéc vaø ñoâi neùt sô löôïc veà töøng nhaïc cuï, nhaát thieát khoâng ñi saâu vaøo tính naêng nhaïc cu laøm cho noäi dung naëng neà, khoâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu giaûng daïy.
Gv caàn tìm tranh aûnh phoùng to, baêng ñóa, nhaïc cuï thaät ( neáu coù) vaø duøng aâm saéc ñaøn phím ñieän töû cho HS bieát.
* Löu yù veà phöông phaùp daïy hoïc :
	SGV ñaõ phaàn naøo theå hieän nhöõng ñoåi môùi veà phöông phaùp daïy hoïc aâm nhaïc lôùp 5. Tuy nhieân nhöõng ñieàu vieát trong saùch giaùo vieân cuõng chæ mang tính ñònh höôùng, gôïi yù, khoâng aùp ñaët cuõng khoâng phaûi laø caùch daïy duy nhaát.GV caàn nghieân cöùu kyõ töøng noäi dung, moãi hoaït ñoäng cuûa töøng tieát ñeå töø ñoù coù nhöõng yù töôûng rieâng bieät xaây döïng cho giôø hoïc aâm nhaïc theâm phong phuù, nheï nhaøng, töï nhieân, hieäu quaû.
	IV. Thieát bò daïy hoïc
	Nhöõng thieát bò daïy hoïc lôùp 5 ñöôïc Boä GD&ÑT quy ñònh theo danh muïc toái thieåu nhö sau :
	- Baêng , ñóa giôùi thieäu caùc baøi haùt vaø baøi nghe trong SGK.
	- Boä tranh nhaïc goàm 8 baøi TÑN trong SGK.
	- Ñaàu ñóa CD,VCD,DVD. 
	- Ñaøn phím ñieän töû ,ñaøn phím Melodion.
	- Caùc loaïi nhaïc cuï ( Thanh phaùch , song loan) 
	Ngoaøi ra GV söu taàm tranh aûnh vaø töï laøm ñoà giaûng daïy
ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC
( Theo công văn số : 5842/BGDĐT – VT ngày 01/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo)
Tuần
Tên bài Học
Nội dung điều chỉnh
24
Học hát :Bài Màu xanh quê hương(tr 8)
Không dạy bài hát Màu xanh quê hương vì bài hát này rất khó thể hiện,địa phương có thể thay thế bài hát này bằng bài hát khác trong phần phụ lục tập bài hát lớp 5.
34
- Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát Em nhớ trương xưa,Dàn đồng ca mùa hạ
- Ôn TĐN số 8 (tr.54)
Thay bằng tập biễu diễn các bài hát
35
Tập biểu diễn các bài hát (tr.55)
Thay bằng tập biểu diễn các bài hát đã học.
THEO DOÕI KEÁT QUAÛ HOÏC LÖÏC MOÂN
Thôøi ñieåm
Lớp
TSHS
HT
CHT
So vôùi chæ tieâu ñaït
SL
%
SL
%
HKI
5A
5B
5C
Tổng
HKII (CN)
5A
5B
5C
Tổng
Trên đây là kế hoạch dạy học môn âm nhạc của tôi, trong quá trình xây dựng kế hoạch không thể tránh khỏi thiếu sót. Vậy kính mong BGH xem xét, sửa chữa, bổ sung thêm để kế hoạch được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin ghi nhận mọi sự đóng góp chỉnh sửa của BGH và xin chân thành cảm ơn.
 Tân Ân , ngày 05 tháng 09 năm 2015
 Người làm kế hoạch.
 DUYỆT CỦA BGH TRƯỜNG.
..............................................................
..............................................................
..............................................................
............................................................. Lê Văn Quẩn

Tài liệu đính kèm:

  • docKE HOACH GIAN DAY PHAN MON.doc