Giáo án Lớp 4 đầy đủ các môn học - Từ tuần 31 đến tuần 35

Giáo án Lớp 4 đầy đủ các môn học - Từ tuần 31 đến tuần 35

 ĐẠO ĐỨC

14 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I.Mục tiêu:

 Học xong bài này, HS có khả năng:

 -Hiểu: Con người phải sống thân thiện với môi trường vì cuộc sống hôm nay và mai sau. Con người phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường trong sạch.

 -Biết bảo vệ, gìn giữ môi trường trong sạch.

 -Đồng tình, ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường.

II.Đồ dùng dạy học:

 -SGK Đạo đức 4.

 -Các tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng.

 -Phiếu giao việc.

III.Hoạt động trên lớp:

 

doc 266 trang Người đăng thanhlinh213 Ngày đăng 01/11/2018 Lượt xem 285Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 đầy đủ các môn học - Từ tuần 31 đến tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HÖÔNG LONG
THAØNH PHOÁ HUEÁ – TT HUEÁ
GIAÙO AÙN LÔÙP BOÁN
Ñaày ñuû caùc moân hoïc cho 5 tuaàn leã.
(TÖØ TUAÀN 31 ÑEÁN TUAÀN 35)
TUAÀN 31
c a b d o0oc a b
Thöù 2
 04 / 4 /2006 
Ñaïo ñöùc
Toaùn
Taäp ñoïc 
Khoa hoïc 
Kó thuaät 
Baûo veä moâi tröôøng ( t2 )
Thöïc haønh 
AÊng co vaùt 
Trao ñoåi chaát ôû thöïc vaät .
Laép xe coù thang ( t1 ) 
Thöù 3
 05 / 4 /2006 
Theå duïc
Toaùn
LTVC
Keå chuyeän
Baøi 61.
 Thöïc haønh ( tt)
Theâm traïng ngöõ cho caâu .
Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia . 
Thöù 4
06 / 4 /2006 
Taäp laøm vaên 
Toaùn
Taäp ñoïc 
Khoa hoïc 
Kó thuaät
Luyeän taäp mieâu taû caùc boä phaän cuûa con vaät .
OÂn taäp veà soá töï nhieân 
Con chuoàn chuoàn nöôùc .
Ñoäng vaät caàn gì ñeå soáng .
Laép xe coù thang ( t2 ). 
Thöù 5
07 / 4 /2006 
Theå duïc
Luyeän töø vaø caâu Toaùn
Chính taû
Baøi 62.
Theâm traïng ngöõ chæ nôi choán cho caâu .
 OÂn taäp veà soá töï nhieân ( tt)
Nghe lôøi chim noùi 
Thöù 6
08/ 4 /2006 
Toaùn 
Taäp laøm vaên 
Ñòa lí 
Lòch söû
Sinh hoaït 
OÂn taäp veà soá töï nhieân ( tt) 
Luyeän taäp xaây döïng ñoaïn vaên mieâu taû con vaät .
Thaønh phoá Ñaø Naüng .
Nhaø Nguyeãn thaønh laäp .
Nhaän xeùt cuoái tuaàn 
 Thöù hai ngaøy 04 thaùng 4 naêm 2006
 ÑAÏO ÑÖÙC 
14 BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG
I.Muïc tieâu:
 Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng:
 -Hieåu: Con ngöôøi phaûi soáng thaân thieän vôùi moâi tröôøng vì cuoäc soáng hoâm nay vaø mai sau. Con ngöôøi phaûi coù traùch nhieäm gìn giöõ moâi tröôøng trong saïch.
 -Bieát baûo veä, gìn giöõ moâi tröôøng trong saïch.
 -Ñoàng tình, uûng hoä nhöõng haønh vi baûo veä moâi tröôøng.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
 -SGK Ñaïo ñöùc 4.
 -Caùc taám bìa maøu xanh, ñoû, traéng.
 -Phieáu giao vieäc.
III.Hoaït ñoäng treân lôùp:
Tieát: 2
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
*Hoaït ñoäng 1: Taäp laøm “Nhaø tieân tri” (Baøi taäp 2- SGK/44- 45)
 -GV chia HS thaønh 6 nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm moät tình huoáng ñeå thaûo luaän vaø baøn caùch giaûi quyeát: Ñieàu gì seõ xaûy ra vôùi moâi tröôøng, vôùi con ngöôøi, neáu:
òNhoùm 1 :
a/. Duøng ñieän, duøng chaát noå ñeå ñaùnh caù, toâm.
òNhoùm 2 :
b/. Söû duïng thuoác baûo veä thöïc vaät khoâng ñuùng quy ñònh.
òNhoùm 3 :
c/. Ñoá phaù röøng.
òNhoùm 4 :
d/. Chaát thaûi nhaø maùy chöa ñöôïc xöû lí ñaõ cho chaûy xuoáng soâng, hoà.
òNhoùm 5 :
ñ/. Quaù nhieàu oâtoâ, xe maùy chaïy trong thaønh phoá.
òNhoùm 6 :
e/. Caùc nhaø maùy hoùa chaát naèm gaàn khu daân cö hay ñaàu nguoàn nöôùc.
 -GV ñaùnh giaù keát quaû laøm vieäc caùc nhoùm vaø ñöa ra ñaùp aùn ñuùng:
a/. Caùc loaïi caù toâm bò tuyeät dieät, aûnh höôûng ñeán söï toàn taïi cuûa chuùng vaø thu nhaäp cuûa con ngöôøi sau naøy.
b/. Thöïc phaåm khoâng an toaøn, aûnh höôûng ñeán söùc khoûe con ngöôøi vaø laøm oâ nhieãm ñaát vaø nguoàn nöôùc.
c/. Gaây ra haïn haùn, luõ luït, hoûa hoaïn, xoùi moøn ñaát, saït nuùi, giaûm löôïng nöôùc ngaàm döï tröõ 
d/. Laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc, ñoäng vaät döôùi nöôùc bò cheát.
ñ/. Laøm oâ nhieãm khoâng khí (buïi, tieáng oàn)
e/. Laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc, khoâng khí.
*Hoaït ñoäng 2: Baøy toû yù kieán cuûa em (Baøi taäp 3- SGK/45)
 -GV neâu yeâu caàu baøi taäp 3.
 Em haõy thaûo luaän vôùi caùc baïn trong nhoùm vaø baøy toû thaùi ñoä veà caùc yù kieán sau: (taùn thaønh, phaân vaân hoaëc khoâng taùn thaønh)
a/. Chæ baûo veä caùc loaøi vaät coù ích.
b/. Vieäc phaù röøng ôû caùc nöôùc khaùc khoâng lieân quan gì ñeán cuoäc soáng cuûa em.
c/. Tieát kieäm ñieän, nöôùc vaø caùc ñoà duøng laø moät bieän phaùp ñeå baûo veä moâi tröôøng.
d/. Söû duïng, cheá bieán laïi caùc vaät ñaõ cuõ laø moät caùch baûo veä moâi tröôøng.
ñ/. Baûo veä moâi tröôøng laø traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi.
 -GV môøi moät soá HS leân trình baøy yù kieán cuûa mình.
 -GV keát luaän veà ñaùp aùn ñuùng:
a/. Khoâng taùn thaønh
b/. Khoâng taùn thaønh
c/. Taùn thaønh
d/. Taùn thaønh
ñ/. Taùn thaønh
*Hoaït ñoäng 3: Xöû lí tình huoáng (Baøi taäp 4- SGK/45)
 -GV chia HS thaønh 3 nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho töøng nhoùm.
 Em seõ laøm gì trong caùc tình huoáng sau? Vì sao?
òNhoùm 1 :
a/. Haøng xoùm nhaø em ñaët beáp than toå ong ôû loái ñi chung ñeå ñun naáu.
òNhoùm 2 :
b/. Anh trai em nghe nhaïc, môû tieáng quaù lôùn.
òNhoùm 3 :
c/. Lôùp em thu nhaët pheá lieäu vaø doïn saïch ñöôøng laøng.
 -GV nhaän xeùt xöû lí cuûa töøng nhoùm vaø ñöa ra nhöõng caùch xöû lí coù theå nhö sau:
a/. Thuyeát phuïc haøng xoùm chuyeån beáp than sang choã khaùc.
b/. Ñeà nghò giaûm aâm thanh.
c/. Tham gia thu nhaët pheá lieäu vaø doïn saïch ñöôøng laøng.
*Hoaït ñoäng 4: Döï aùn “Tình nguyeän xanh”
 -GV chia HS thaønh 3 nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm nhö sau:
òNhoùm 1 : Tìm hieåu veà tình hình moâi tröôøng, ôû xoùm / phoá, nhöõng hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng, nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi vaø caùch giaûi quyeát.
òNhoùm 2 : Töông töï ñoái vôùi moâi tröôøng tröôøng hoïc.
òNhoùm 3 : Töông töï ñoái vôùi moâi tröôøng lôùp hoïc.
 -GV nhaän xeùt keát quaû laøm vieäc cuûa töøng nhoùm.
ï Keát luaän chung :
 -GV nhaéc laïi taùc haïi cuûa vieäc laøm oâ nhieãm moâi tröôøng.
 -GV môøi 1 vaøi em ñoïc to phaàn Ghi nhôù (SGK/44)
4.Cuûng coá - Daën doø:
 -Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng taïi ñòa phöông.
-HS thaûo luaän vaø giaûi quyeát.
-Töøng nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc.
- Caùc nhoùm khaùc nghe vaø boå sung yù kieán.
-HS laøm vieäc theo töøng ñoâi.
-HS thaûo luaän yù kieán .
-HS trình baøy yù kieán.
-Nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung.
-Töøng nhoùm nhaän moät nhieäm vuï, thaûo luaän vaø tìm caùch xöû lí.
-Ñaïi dieän töøng nhoùm leân trình baøy keát quaû thaûo luaän (coù theå baèng ñoùng vai)
-Töøng nhoùm HS thaûo luaän.
-Töøng nhoùm HS trình baøy keát quaû laøm vieäc. Caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán.
-HS caû lôùp thöïc hieän.
 TOAÙN :
 151 THÖÏC HAØNH 
A/ Muïc tieâu :
Giuùp HS : 
Bieát caùch ño doä daøi moät ñoaïn thaúng ( khoâng caùch giöõa 2 ñieåm ) trong thöïc teá baèng thöôùc daây , chaúng haïn : ño chieàu daøi , chieàu roäng phoøng hoïc , ño khoaûng caùch giöõa hai caây , giöõa hai coät ôû saân tröôøng .
- Bieát xaùc ñònh ba ñieåm thaúng haøng treân maët ñaát ( baèng caùch gioùng thaúng haøng caùc coïc tieâu )
B/ Chuaån bò : 
- Thöôùc daây cuoän hoaëc ñoaïn daây daøi coù ghi ñaùnh daáu töøng meùt .
- Moät soá coïc moác ( ñeå ño ñoaïn thaúng treân maët ñaát )
- Coïc tieâu ñeå gioùng thaúng haøng treân maët ñaát .
 C/ Leân lôùp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Kieåm tra baøi cuõ:
-Goïi 1 HS leân baûng laøm BT3 .
- GV nhaän xeùt ghi ñieåm töøng HS .
 2.Baøi môùi 
 a) Giôùi thieäu baøi:
- Hoâm nay chuùng ta seõ giuùp caùc em öùng duïng ño ñoä daøi treân thöïc teá . 
1 . Giôùi thieäu caùch ño ñoä daøi ñoaïn AB treân maët ñaát :
- GV höôùng daãn hoïc sinh caùch ño ñoä daøi treân maët ñaát nhö SGK : 
- Ñoä daøi thaät khoaûng caùch ( ñoaïn AB ) treân saân tröôøng ta thöïc hieän nhö sau : 
+ Coá ñònh ñaàu daây taïi ñieåm A sao cho vaïch0 cuûa thöôùc truøng vôùi ñieåm A .
+ Ta keùo thaúng daây thöôùc cho ñeán ñieåm B.
+ Ñoïc soá ño ôû vaïch truøng vôùi ñieåm B .Soá ño ñoù chính laø ñoä daøi ñoaïn thaúng AB .
2 . Giôùi thieäu caùch gioùng thaúng haøng caùc coïc tieâu treân maët ñaát . 
- Cho HS quan saùt tranh minh hoaï saùch giaùo khoa .
+ Höôùng daãn HS gioùng coïc tieâu treân saân tröôøng .
b) Thöïc haønh :
*Baøi 1 :
 -Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñeà baøi .
- GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm .
- Giao vieäc cho töøng nhoùm :
- Nhoùm 1 : Ño chieàu daøi lôùp hoïc .
- Nhoùm 2 : Ño chieàu roäng lôùp hoïc .
- Nhoùm 3 : Ño khoaûng caùch giöõa 2 caây ôû saân tröôøng
-Nhaän xeùt baøi laøm hoïc sinh .
*Baøi 2 : 
 -Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñeà baøi .
- GV höôùng daãn HS böôùc ñi treân saân tröôøng ( 10 böôùc ) 
- Duøng kí hieäu laøm daáu choã xuaát phaùt vaø choã ñích ñeán .
- Neâu öôùc löôïng veà ñoä daøi cuûa ñoaïn vöøa môùi böôùc .
- Yeâu caàu HS duøng thöôùc daây thöïc haønh ño laïi vaø so saùnh vôùi keát quaû öôùc löôïng .
d) Cuûng coá - Daën doø:
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .
-Daën veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi.
- 1 HS laøm baøi treân baûng .
- Giaûi : 
- Quaõng ñöôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh - Quy nhôn daøi laø :
 27 x 2 500 000 = 675 00000 ( cm ) 
 675 00000 = 675km 
 Ñaùp soá : 675 km 
+ Nhaän xeùt baøi baïn .
+ Laéng nghe .
- HS quan saùt laéng nghe GV höôùng daãn .
- Thöïc haønh ño ñoä daøi ñoaïn thaúng AB .
- Ñoïc keát quaû ñoä daøi ñoaïn AB treân thöôùc .
- HS quan saùt laéng nghe GV höôùng daãn .
- Thöïc haønh duøng coïc tieâu gioùng thaúng haøng treân maët ñaát .
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng , lôùp ñoïc thaàm .
+ Laéng nghe GV höôùng daãn .
- HS tieán haønh chia nhoùm vaø thöïc hieän nhieäm vuï cuûa nhoùm .
- Cöû thö kí ghi keát quaû veà ñoä daøi cuûa moãi kích thöôùc vaøo tôø phieáu nhö baøi taäp 1 .
- Cöû ñaïi dieän ñoïc keát quaû ño .
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng , lôùp ñoïc thaàm .
- Laéng nghe GV höôùng daãn .
- Laàn löôït töøng HS böôùc ( 10 böôùc ) treân saân tröôøng .
- Neâu keát quaû öôùc löôïng .
- Duøng thöôùc kieåm tra laïi vaø ñoïc keát quaû so saùnh vôùi keát quaû öôùc löôïng .
+ Nhaän xeùt baøi baïn .
-Hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung baøi.
-Veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp coøn laïi 
TAÄP ÑOÏC
 AÊNG - CO VAÙT 
ÑOÏC THAØNH TIEÁNG:
Ñoïc ñuùng caùc tieáng, töø khoù hoaëc deã laãn do aûnh höôûng caùc phöông ngöõ vaø teân tieáng nöôùc ngoaøi : AÊng - co - vaùt ; Cam - pu - chia ) 
- Caùc chöõ soá La Maõ ( XII - möôøi hai ), ....
Ñoïc troâi chaûy ñöôïc toaøn baøi , ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø, ñoïc ñuùng gioïng keå , chaäm raûi nheï nhaøng , tình caûm theå hieän söï kính phuïc - ngöôõng moä AÊng - co - vaùt - moät coâng trình kieán truùc vaø ñieâu khaéc tuyeät dieäu .
2Ñoïc - hieåu:
- Hieåu noäi dung baøi: Ca ngôïi AÊng - co - vaùt moät coâng trình kieán truùc vaø ñieâu khaéc tuyeät dieäu cuûa nhaân daân Cam - pu - chia . .
Hieåu nghóa caùc töø ng ... ng hoaït ñoäng saûn xuaát naøy” .
 -GV ñeà nghò HS ñoïc baûng: Teân ngaønh saûn xuaát vaø Moät soá ñieàu kieän caàn thieát ñeå saûn xuaát, sau ñoù yeâu caàu HS 4 nhoùm thay phieân nhau trình baøy laàn löôït töøng ngaønh saûn xuaát (khoâng ñoïc theo SGK) vaø ñieàu kieän ñeå saûn xuaát töøng ngaønh.
4.Cuûng coá : 
 -GV yeâu caàu HS:
 +Nhaéc laïi teân caùc daân toäc soáng taäp trung ôû duyeân haûi mieàn Trung vaø neâu lí do vì sao daân cö taäp trung ñoâng ñuùc ôû vuøng naøy.
 +Yeâu caàu 4 HS leân ghi teân 4 hoaït ñoäng saûn xuaát phoå bieán cuûa nhaân daân trong vuøng (neân keû 4 coät ñeå 4 HS nhaän nhieäm vuï vaø ñoàng thôøi ghi leân baûng nhö ví duï döôùi ñaây).
Troàng luùa
Troàng mía, laïc
Laøm muoái
Nuoâi, ñaùnh baét thuûy saûn
 +Tieáp tuïc yeâu caàu 4 HS khaùc leân ñieàn baûng caùc ñieàu kieän cuûa töøng hoaït ñoäng saûn xuaát.
 +Yeâu caàu moät soá HS ñoïc keát quaû vaø nhaän xeùt.
 -GV keát luaän: Maëc duø thieân nhieân thöôøng gaây baõo luït vaø khoâ haïn, ngöôøi daân mieàn Trung vaãn luoân khai thaùc caùc ñieàu kieän ñeå saûn xuaát ra nhieàu saûn phaåm phuïc vuï nhaân daân trong vuøng vaø caùc vuøng khaùc.
5.Toång keát - Daën doø:
 -Nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi tieáp theo.
-HS chuaån bò.
-HS traû lôøi.
-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.
-HS laéng nghe .
-HS quan saùt vaø traû lôøi .
-HS ñoïc vaø noùi teân caùc hoaït ñoäng sx .
-HS leân baûng ñieàn .
-HS thi ñieàn .
-Cho 2 HS ñoïc laïi keát quaû laøm vieäc cuûa caùc baïn vaø nhaän xeùt.
-HS trình baøy.
-HS traû lôøi.
-HS khaùc nhaän xeùt
-HS leân ñieàn vaøo baûng.
-3 HS ñoïc.
-HS caû lôùp.
LÒCH SÖÛ 
 NGHÓA QUAÂN TAÂY SÔN TIEÁN RA 
 THAÊNG LONG NAÊM 1786
I.Muïc tieâu :
 - HS bieát trình baøy sô löôïc dieãn bieán cuoäc tieán coâng ra Baéc dieät chính quyeàn hoï Trònh cuûa nghóa quaân Taây Sôn .
 - Vieäc nghóa quaân Taây Sôn laøm chuû ñöôïc Thaêng Long coù nghóa laø veà cô baûn ñaõ thoáng nhaát ñöôïc ñaát nöôùc , chaám döùt thôøi kì Trònh –Nguyeãn phaân tranh .
II.Chuaån bò :
 -Löôïc dñoà khôûi nghóa Taây Sôn .
 -Gôïi yù kòch baûn :Taây Sôn tieán ra Thaêng Long.
III.Hoaït ñoäng treân lôùp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.OÅn ñònh:
 GV cho HS chuaån bò SGK.
2.KTBC :
 -Trình baøy teân caùc ñoâ thò lôùn hoài theá kæ XVI-XVII vaø nhöõng neùt chính cuûa caùc ñoâ thò ñoù .
 -Theo em, caûnh buoân baùn soâi ñoäng ôû caùc thaønh thò noùi leân tình hình kinh teá nöôùc ta thôøi ñoù nhö theá naøo ?
 GV nhaän xeùt ,ghi ñieåm .
3.Baøi môùi :
 a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa
 b.Phaùt trieån baøi :
 *Hoaït ñoäng caû lôùp :
 GV döïa vaøo löôïc ñoà, trình baøy söï phaùt trieån cuûa khôûi nghóa Taây Sôn tröôùc khi tieán ra Thaêng Long: Muøa xuaân naêm 1771, ba anh em Nguyeãn Nhaïc, Nguyeãn Hueä, Nguyeãn Löõ xaây döïng caên cöù khôûi nghóa taïi Taây Sôn ñaõ ñaùnh ñoå ñöôïc cheá ñoä thoáng trò cuûa hoï Nguyeãn ôû Ñaøng Trong (1771), ñaùnh ñuoåi ñöôïc quaân xaâm löôïc Xieâm (1785). Nghóa quaân Taây Sôn laøm chuû ñöôïc Ñaøng Trong vaø quyeát ñònh tieán ra Thaêng Long dieät chính quyeàn hoï Trònh .
 -GV cho HS leân baûng tìm vaø chæ treân baûn ñoà vuøng ñaát Taây Sôn.
 -GV giôùi thieäu veà vuøng ñaát Taây Sôn treân baûn ñoà.
 *Hoaït ñoäng caû lôùp: (Troø chôi ñoùng vai )
 -GV cho HS ñoïc hoaëc keå laïi cuoäc tieán quaân ra Thaêng Long cuûa nghóa quaân ra Taây Sôn .
 -GV döïa vaøo noäi dung trong SGK ñeå ñaët caâu hoûi:
 +Sau khi laät ñoå chuùa Nguyeãn ôû Ñaøng Trong, Nguyeãn Hueä coù quyeát ñònh gì ?
 +Nghe tin Nguyeãn Hueä tieán quaân ra Baéc,thaùi ñoä cuûa Trònh Khaûi vaø quaân töôùng nhö theá naøo?
 +Cuoäc tieán quaân ra Baéc cuûa quaân Taây Sôn dieãn ra theá naøo ?
 -Sau khi HS traû lôøi ,GV cho HS ñoùng vai theo noäi dung SGK töø ñaàu ñeán ñoaïn  Quaân Taây Sôn .
 -GV theo doõi caùc nhoùm ñeå giuùp HS taäp luyeän.Tuøy thôøi gian GV toå chöùc cho HS ñoùng tieåu phaåm “Quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long” ôû treân lôùp .
 GV nhaän xeùt .
 *Hoaït ñoäng caù nhaân:
 -GV cho HS thaûo luaän veà keát quaû vaø yù nghóa cuûa söï kieän nghóa quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long.
 -GV nhaän xeùt ,keát luaän .
4.Cuûng coá :
 -GV cho HS ñoïc baøi hoïc trong khung .
 -Nghóa quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long nhaèm muïc ñích gì ?
 -Vieäc Taây Sôn laät ñoå taäp ñoaøn PK hoï Trònh coù yù nghóa gì ?
5.Toång keát - Daën doø:
 *Vieäc tieâu dieät hoï Trònh ,taïo tieàn ñeà quan troïng cho vieäc thoáng nhaát ñaát nöôùc sau hôn 200 naêm chia caét laø coâng lao voâ cuøng to lôùn cuûa nhaø Taây Sôn .
 -Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : “Quang Trung ñaïi phaù quaân thanh naêm 1789”.
 -Nhaän xeùt tieát hoïc .
-HS chuaån bò .
-HS hoûi ñaùp nhau vaø nhaän xeùt .
-HS laéng nghe.
-HS theo doõi .
-HS leân baûng chæ.
-HS theo doõi.
-HS keå hoaëc ñoïc .
-HS chia thaønh caùc nhoùm,phaân vai,taäp ñoùng vai .
-HS ñoùng vai .
-HS ñoùng tieåu phaåm .
-HS thaûo luaän vaø traû lôøi:Nguyeãn Hueä laøm chuû ñöôïc Thaêng Long, laät ñoå hoï Trònh, giao quyeàn cai trò Ñaøng Ngoaøi cho vua Leâ, môû ñaàu vieäc thoáng nhaát ñaát nöôùc sau hôn 200 naêm bò chia caét.
-3 HS ñoïc vaø traû lôøi.
-Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung.
-HS caû lôùp. 
TAÄP LAØM VAÊN
 OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ II
I/ Muïc tieâu : 
- Kieåm tra ñoïc - vieát ( laáy ñieåm ) 
* Noäi dung :
-Hoïc sinh ñoïc thoâng caùc baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc töø ñaàu naêm lôùp 4 ñeán nay (goàm 17 tuaàn ) 
* Kó naêng ñoïc thaønh tieáng : Phaùt aâm roõ toác ñoä ñoïc toái thieåu 120 chöõ / phuùt bieát ngöøng nghæ hôi sau caùc daáu caâu , giöõa caùc cuïm töø bieát ñoïc dieãn caûm theå hieän ñuùng noäi dung vaên baûn ngheä thuaät .
Kæ naêng ñoïc hieåu : -Hoïc sinh traû lôøi ñöôïc 1 hoaëc 2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc 
* Kó naêng ñoïc thaønh tieáng : Phaùt aâm roõ toác ñoä ñoïc toái thieåu 120 chöõ / phuùt bieát ngöøng nghæ hôi sau caùc daáu caâu , giöõa caùc cuïm töø bieát ñoïc dieãn caûm theå hieän ñuùng noäi dung vaên baûn ngheä thuaät .
* OÂn luyeän veà vaên mieâu taû ñoà vaät .
II / Chuaån bò 
Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng theo ñuùng yeâu caâu .
Baûng phuï vieát saün noäi dung oân taäp .
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
 Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
 1) Phaàn giôùi thieäu :
* Neâu muïc tieâu tieát hoïc oân taäp vaø kieåm tra laáy ñieåm hoïc kì I. 
2) Kieåm tra taäp ñoïc : 
-Kieåm tra soá hoïc sinh coøn laïi .
 3) Tieáp tuïc oân luyeän veà vaên mieâu taû : 
- GV goïi HS ñoïc noäi dung vaø yeâu caàu .
- Yeâu caàu HS ñoïc phaàn ghi nhôù treân baûng phuï .
-Yeâu caàu hoïc sinh töï laøm baøi GV nhaéc HS :
- Ñaây laø baøi vaên mieâu taû ñoà vaät .
- Haõy quan saùt thaät kó chieác caëp ñöïng saùch vôû , tìm nhöõng ñaëc ñieåm rieâng maø khoâng theå laãn vôùi chieác caëp cuûa baïn khaùc .
- Khoâng neân taû quaù chi tieát , röôøm raø .
+ Goïi HS trình baøy , GV ghi nhanh yù chính leân daøn yù treân baûng lôùp .
+ Yeâu caàu HS ñoïc phaàn môû baøi vaø keát baøi . GV söûa loãi duøng töø , dieãn ñaït cho töøng HS .
ñ) Cuûng coá daën doø : 
* Nhaéc veà nhaø tieáp tuïc ñoïc laïi caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc .
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .
- Daën doø hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi 
-Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi töïa baøi
- 1 Hoïc sinh ñoïc thaønh tieáng , caû lôùp ñoïc thaàm 
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng .
+ HS töï laäp daøn yù, vieát môû baøi , keát thuùc .
a/ Môû baøi : Giôùi thieäu chieác caëp : ñöôïc taëng nhaân dòp naêm hoïc môùi ( do ba taëng nhaân dòp leân lôùp 4 ...)
b/ Thaân baøi : - Taû bao quaùt beân ngoaøi :
-Hình daùng goïn , coù quai ñeo , xaùch ...
- Chaát lieäu : Baèng chaát lieäu ( nhöïa , da , vaûi ...)
- Maøu : naâu , ñen , ( xanh , ñoû ,...) khoâng theå laãn vôùi baát kì chieác caëp cuûa ai .
- Hoa vaên trang trí laø nhöõng chuù thoû , Ma - su - pi - la - mi ( sieâu nhaân , em beù , con gaáu , luyõ tre ,...)
- Caùi khoaù baèng theùp traéng ( nhöïa ñen , nhöïa ñoû )
- Taû beân trong : 
+ Coù maáy ngaên , loùt vaûi , tieän lôïi 
c/ Keát baøi : Tình caûm cuûa mình ñoái vôùi chieác caëp saùch .
+ 3 - 5 HS trình baøy .
+ Nhaän xeùt , chöõa baøi .
-Veà nhaø taäp ñoïc laïi caùc baøi taäp ñoïc nhieàu laàn .
-Hoïc baøi vaø xem tröôùc baøi môùi .
 Sinh hoaït lôùp : 
 .NHAÄN XEÙT CUOÁI TUAÀN.
 A/ Muïc tieâu :
¡ Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng tuaàn 28 phoå bieán caùc hoaït ñoäng tuaàn 29.
* Hoïc sinh bieát ñöôïc caùc öu khuyeát ñieåm trong tuaàn ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc hoaëc phaùt huy .
B/ Chuaån bò :
Giaùo vieân : Nhöõng hoaït ñoäng veà keá hoaïch tuaàn sau .
Hoïc sinh : Caùc baùo caùo veà nhöõng hoaït ñoäng trong tuaàn vöøa qua .
 C/ Leân lôùp :	
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Kieåm tra baøi cuõ:
-Giaùo vieân kieåm tra veà söï chuaån bò cuûa hoïc sinh .
 2.Baøi môùi:
a) Giôùi thieäu :
-Giaùo vieân giôùi thieäu tieát sinh hoaït cuoái tuaàn .
1*/ Ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn qua.
-Giaùo vieân yeâu caàu lôùp chuû trì tieát sinh hoaït .
-Giaùo vieân ghi cheùp caùc coâng vieäc ñaõ thöïc hieän toát vaø chöa hoaøn thaønh .
-Ñeà ra caùc bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng toàn taïi coøn maéc phaûi .
2*/ Phoå bieán keá hoaïch tuaàn tôùi .
-GV phoå bieán keá hoaïch hoaït ñoäng cho tuaàn tôùi :
-Veà hoïc taäp , veà lao ñoäng , veà caùc phong traøo khaùc theo keá hoaïch cuûa ban giaùm hieäu 
 d) Cuûng coá - Daën doø:
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc.
-Daën xem tröôùc baøi môùi .
-Caùc toå tröôûng laàn löôït baùo caùo veà söï chuaån bò cuûa caùc toå cho tieát sinh hoaït 
-Caùc toå oån ñònh ñeå chuaån bò cho tieát sinh hoaït.
-Lôùp truôûng yeâu caàu caùc toå laàn löôït leân baùo caùo 
caùc hoaït ñoäng cuûa toå mình .
-Caùc lôùp phoù :phuï traùch hoïc taäp , phuï traùch lao ñoäng , chi ñoäi tröôûng baùo caùo hoaït ñoäng ñoäi trong tuaàn qua .
-Lôùp tröôûng baùo caùo chung veà hoaït ñoäng cuûa lôùp trong tuaàn qua.
-Caùc toå tröôûng vaø caùc boä phaâïn trong lôùp ghi keá hoaïch ñeå thöïc hieän theo keá hoaïch.
-Ghi nhôù nhöõng gì giaùo vieân Daën doø vaø chuaån bò tieát hoïc sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 35.doc