Giáo án Tiếng việt 1: Vần ung- ưng

Giáo án Tiếng việt 1: Vần ung- ưng

- MÔN : TIẾNG VIỆT

- BÀI : Vần ung- ưng (T1)

- TIẾT :

I/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức : Học sinh hiểu được cấu tạo vần ung – ưng - bông súng – sừng hươu. Đọc , viết được đúng từ ngữ , câu ứng dụng . Luyện nói theo chủ đề “rừng, thung lũng , suối , đèo “

2/. Kỹ năng:Học sinh đọc to , rõ ràng,mạch lạc , viết đều nét , đẹp , đúng mẫu , khoảng cách. Phát triền lời nói tự nhiên theo chủ đề . Rèn kỹ năng giao tiếp

3/. Thái độ : Yêu thích môn Tiếng việt thông qua các hoạt động học , yêu thiên nhiên .

II/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên: Tranh minh họa/SGK, chữ mẫu, bộ thực hành .

2/. Học sinh: SGK, bảng con , bộ thực hành. Vở tập viết .

 

doc 6 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 16/11/2016 Lượt xem 541Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng việt 1: Vần ung- ưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
Thöù ...ngaøy thaùng naêm 2003
MOÂN	: TIEÁNG VIEÄT
BAØI 	: Vaàn ung- öng (T1)
TIEÁT 	: 
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc : Hoïc sinh hieåu ñöôïc caáu taïo vaàn ung – öng - boâng suùng – söøng höôu. Ñoïc , vieát ñöôïc ñuùng töø ngöõ , caâu öùng duïng . Luyeän noùi theo chuû ñeà “röøng, thung luõng , suoái , ñeøo “
2/. Kyõ naêngï:Hoïc sinh ñoïc to , roõ raøng,maïch laïc , vieát ñeàu neùt , ñeïp , ñuùng maãu , khoaûng caùch. Phaùt trieàn lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà . Reøn kyõ naêng giao tieáp
3/. Thaùi ñoä : Yeâu thích moân Tieáng vieät thoâng qua caùc hoaït ñoäng hoïc , yeâu thieân nhieân .
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân: Tranh minh hoïa/SGK, chöõ maãu, boä thöïc haønh .
2/. Hoïc sinh: SGK, baûng con , boä thöïc haønh. Vôû taäp vieát .
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (4’) 
a- Kieåm tra mieäng 
Yeâu caàu : 
-Hoïc sinh ñoïc caû baøi 53.
Noùi 1 caâu coù chuû ñeà “ Vaâng lôøi cha meï”
b-Kieåm tra vieát : 
-Giaùo vieân ñoïc, Hoïc sinh vieát chính taû vaøo baûng:
“Raëng döøa , naâng niu. “
Nhaän xeùt : Ghi ñieåm
3/. Baøi môùi ( 5 ‘)
Giôùi thieäu baøi:
Hoâm nay, coâ vaø caùc em hoïc 2 vaàn môùi ñoù laø vaàn :
ung– öng
Giaùo vieân ghi töïa : 
HOAÏT ÑOÄNG 1 (8’) Hoïc vaàn ung
Phöông phaùp : Thöïc haønh , tröïc quan, ñaøm thoaïi
Ñoà duøng :SGK , maãu chöõ , Tranh.
a- Nhaän dieän : Giaùo vieân gaén vaàn ung
Vaàn ung ñöôïc taïo bôûi nhöõng aâm naøo ? 
So saùnh ung vaø ong
Tìm vaø gheùp vaàn ung?
à Nhaän xeùt :
b- Ñaùnh vaàn :
Giao vieân phaân tích vaàn : ung
Giaùo vieân ñaùnh vaàn maãu: u - ng - ung
Coâ coù vaàn ung muoán coù tieáng suùng coâ theâm aâm gì? Daáu thanh gì ?
Giaùo vieân vieát baûng : suùng 
GV ñaùnh vaàn maãu: s – u –ng - daáu ‘ – suùng 
Giaùo vieân treo tranh hoûi :Tranh veõ caùi gì ? 
Giaùo vieân ghi baûng - ñoïc maãu : boâng suùng 
è Nhaän xeùt : Chænh söûa .
c- Höôùng daãn vieát:
*- Giaùo vieân gaén maãu :vaàn ung
Giaùo vieân vieát maãu : vaàn ung
Con chöõ u – n cao maáy doøng li?
Con chöõ g cao maáy doøng li?
Höôùng daãn caùch vieát : 
*- Giaùo vieân gaén maãu :vaàn suùng 
Giaùo vieân vieát maãu : vaàn suùng 
Höôùng daãn caùch vieát : 
è Nhaän xeùt chung :
HOAÏT ÑOÄNG 2 :(10’) Hoïc vaàn öng 
Phöông phaùp : Tröïc quan, thöïc haønh, ñaøm thoaïi
Ñoà duøng : Maãu chöõ , Tranh , boä thöïc haønh 
a- Nhaän dieän : Giaùo vieân gaén vaàn öng 
( Quy trình töông töï nhö hoaït ñoäng 1)
Vaàn öng ñöôïc taïo bôûi nhöõng vaàn naøo?
So saùnh öngvaø ung
b- Ñaùnh vaàn :
Giao vieân phaân tích vaàn : öng
Giaùo vieân ñaùnh vaàn maãu: ö- n - öng
S – ö – ng – daáu ` - söøng 
Söøng höôu
c- Höôùng daãn vieát baûng :
*- Giaùo vieân gaén maãu :chöõ öng 
Giaùo vieân vieát maãu : chöõ öng 
Höôùng daãn caùch vieát : 
*- Giaùo vieân gaén maãu :chöõ söøng 
Giaùo vieân vieát maãu : chöõ söøng 
Löu yù:Neùt noái giöõa caùc con chöõ .
Höôùng daãn caùch vieát : 
àNhaän xeùt : Chænh söûa .
HOAÏT ÑOÄNG 3 :(10 ’) ÑOÏC TÖØ ÖÙNG DUÏNG 
Phöông phaùp : Tröïc quan, thöïc haønh,giaûng giaûi. 
Ñoà duøng : Maãu vaät , tranh 
Giaùo vieân duøng hình veõ , maãu vaät ñeå giôùi thieäu töø öùng duïng :
Caây sung : Caây to coù quaû moïc töøng chuøm treân thaân caây vaø caùc caønh to , khi chín quaû ñoû aên ñöôïc
Cuû göøng: Cuû coù vò cay, thöôøng duøng laøm thuoác hay laøm gia vò , coù hình cuû vaø nhieàu nhaùnh .
Giaùo vieân ñoïc maãu :
è Nhaän xeùt : 
Hoïc sinh neâu vaàn vöøa hoïc coù trong töø öùng duïng?
4- CUÛNG COÁ : (3’)
Yeââu caàu Hoïc sinh 
è Nhaän xeùt :
Thö giaõn chuyeån tieát.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Haùt 
Hoïc sinh môû SGK
1 Hoïc sinh ñoïc .
1 Hoïc sinh töï noùi caâu chuû ñeà .
Hoïc sinh vieát con moãi chöõ 1 laàn
Hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung baøi
Hoïc sinh quaùn saùt 
Gheùp bôûi 3 aâm: u– n – g 
Gioáng : ng ñöùng ñaøng sau 
Khaùc: ung baét ñaàu aâm u
HS tìm gheùp trong boä thöïc haønh
Hoïc sinh laéng nghe.
u ñöùng tröôùc vaø aâm ng ñöùng sau
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
Theâm aâm s vaø daáu saéc ta ñöôïc tieáng suùng
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
1 Hoïc sinh ñoïc : boâng suùng
Caù nhaân, nhoùm, toå ñoàng thanh 
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh vieát baûng con : ung
Hoïc sinh vieát 1 laàn 
Cao 2 doøng li 
Cao 5 doøng li 
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh vieát baûng con :suùng
Hoïc sinh vieát 1 laàn
Hoïc sinh quan saùt 
Gheùp bôûi 3 aâm: ö– n – g 
Gioáng : ñeàu coù vaàn ng
Khaùc : öng baét ñaàu baèng ö
 ungbaét ñaàu baèng u
Hoïc sinh laéng nghe.
oâ ñöùng tröôùc vaø ng ñöùng sau
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh vieát baûng: öng
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh vieát baûng: söøng
 Caây sung – vui möøng 
Trung thu – cuû göøng 
Trung thu: Ngaøy teát cuûa thieáu nhi
Vui möøng : thích thuù, moïi vieäc dieãn ra nhö momg muoán .
Caù nhaân , daõy baøn ñoàng thanh .
Ung: Sung , trung 
Öng: göøng , möøng 
1 em ñoïc trang tím 
TIEÁT 
LUYEÄN TAÄP (T2)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
HOAÏT ÑOÄNG 1 (8 ’) Luyeän ñoïc
Phöông phaùp : Thöïc haønh, tröïc quan, ñaøm thoaïi
Ñoà duøng : SGK – tranh minh hoaï 
Nhaän xeùt chænh söûa cho Hoïc sinh .
Giaùo vieân treo tranh hoûi : Tranh veõ gì ?
Giôùi thieäu caâu öùng duïng :
“ Khoâng sôn maø ñoû
Khoâng goõ maø keâu
Khoâng kheàu maø duïng “
Giaùo vieân ñoïc maãu .
è Nhaän xeùt : Söûa sai .
HOAÏT ÑOÄNG 2 : (12) Luyeän vieát vôû 
Phöông phaùp : Thöïc haønh, tröïc quan, ñaøm thoaïi 
Ñoà duøng : Maãu chöõ , vôû taäp vieát .
Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung luyeän vieát:
“ung – öng - boâng suùng – söøng höôu “
Giaùo vieân vieát maãu :
Ung– boâng suùng 
öng – söøng höôu
Löu yù: Neùt noái giöõa caùc con chöõ 
Giaùo vieân höôùng daãn caùch vieát vaøo vôû .
è Nhaän xeùt : Phaàn vieát vôû – Söûa sai.
HOAÏT ÑOÄNG 3:10 ’) LUYEÄN NOÙI 
Phöông phaùp : Thöïc haønh, ñaøm thoaïi .
Ñoà duøng : SGK, Tranh 
Yeâu caàu Hoïc sinh :
Giaùo vieân treo tranh gôïi yù :
Trong Röøng thöôùng coù nhöõng gì ?
Em thích nhaát thöù gì ôû trong röøng ?
Em coù bieát , thung luõng, suoái , ñeøo ôû ñaâu khoâng?
Lôùp mình ñaõ coù ai ñöôïc vaøo röøng , loäi qua suoát ? 
Haõy keå laïi cho moïi ngöôøi cuøng nghe ?
Chuùng ta phaûi laøm gì ñeå baûo veä röøng ?
è Nhaän xeùt :
4/CUÛNG COÁ (5’) Troø chôi
Phöông phaùp : Thöïc haønh, ñaøm thoaïi .
Ñoà duøng : Troø chôøi .
Troø chôi: Nhoùm naøo ñieàn nhanh , ñuùng à Thaéng 
Noäi duïng: Ñieàn vaàn thích hôïp vaøo choã chaám 
Thôøi gian : Döùt 1 baøi haùt .
Ñoïc laïi nhöõng vaàn vöøa ñieän trong troø chôi
è Nhaän xeùt :Tuyeân dông
5/. DAËN DOØ(1’):
Veà nhaø : Ñoïc laïi baøi vöøa hoïc laøm baøi taäp /SGK
Chuaån bò : Baøi uoâng – öông 
Nhaän xeùt tieát hoïc 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
 Haùt 
Hoïc sinh luyeän ñoïc caùc nhaân , daõy baøn , nhoùm ñoàng thanh.
OÂâng maët trôøi . saám , seùt , möa .
Hoïc sinh giaûi caâu ñoá.
Caù nhaân , daõy baøn ñoàng thanh 
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh neâu quy trình vieát .
Neâu tö theá ngoài vieát .
Neâu khoaûng caùch giöõa chöõ vôùi chöõ ?
Giöõa töø vôùi töø ?
Hoïc sinh vieát vaøo vôû .
Moãi chöõ 1 haøng 
Hoïc sinh ñoïc baøi luyeän noùi röøng, thung luõng , suoái , ñeøo 
Hoïc sinh quan saùt 
Caùc baïn Hoïc sinh ñang ñaù boùng 
Hoïc sinh noùi theo gôïi yù cuûa Giaùo vieân . Luyeän noùi moät caùch töï nhieân vaø noùi theo söï suy nghó cuûa mình.
Ñaïi dieän nhoùm, 3 baïn leân tham gia troø chôi 
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh
.
RUÙT KINH NGHIEÄM 

Tài liệu đính kèm:

  • docung - ung - T 12.doc