Kế hoach bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 13 năm 2008

Kế hoach bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 13 năm 2008

HỌC VẦN

B ÀI 51 : ÔN TẬP

I/ Mục tiêu

- HS đọc viết một cách chắc chắn các vân có kết thúc bằng n

 ,- Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng trong bài .

- Hiểu nghĩa 2/3 số từ (cuồn cuộn , thôn bản ) và câu ứng dụng .

- Nghe hiểu và kể lại được câu chuyện : Chia phần

- HS yếu đọc được các vần , nhận biết các vần có trong từ và câu

II/ Đồ dùng dạy - học

Bảng ôn SGK phóng to

Tranh minh hoạ SGK

III/ Các hoạt động dạy - học

 

doc 26 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 92Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoach bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 13 năm 2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 13
Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2008
HỌC VẦN
B ÀI 51 : ÔN TẬP
I/ Mục tiêu 
- HS đọc viết một cách chắc chắn các vân có kết thúc bằng n
 ,- Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng trong bài .
- Hiểu nghĩa 2/3 số từ (cuồn cuộn , thôn bản ) và câu ứng dụng .
- Nghe hiểu và kể lại được câu chuyện : Chia phần 
- HS yếu đọc được các vần , nhận biết các vần có trong từ và câu 
II/ Đồ dùng dạy - học 
Bảng ôn SGK phóng to 
Tranh minh hoạ SGK 
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- Yêu cầu HS dọc , viết : uôn , chuồn chuồn 
 ươn , con lươn 
- Yêu cầu HS đọc từ và câu ứng dụng 
- Nhận xét , cho điểm 
 2. Bài mới 
* HĐ1: Giới thiệu bài 
- Yêu cầu HS nêu những vần vừa học trong tuần
- GV ghi phần trái bảng 
- GV cho HS xem bảng ôn 
*HĐ2: Ôn tập 
 + Các vần vừa học 
- Yêu cầu HS nêu các vần vừa học 
- GV đọc âm 
 + Ghép chữ thành vần 
 + Đọc từ ngữ ứng dụng 
- GV đọc , giải thích nghĩa từ ( cuồn cuộn , thôn bản ) 
- Gv chỉnh sửa phát âm cho HS 
 + Tập viết từ ngữ ứng dụng 
- GV viết mẫu , nêu quy trình hdẫn HS viết : cuồn cuộn , thôn bản .
- Nhận xét chỉnh sửa chữ viết cho HS 
* Luyện tập 
 + Luyện đọc 
Nhắc lại bài ôn tiết 1 
- GV nhận xét chỉnh sửa phát âm cho HS 
 + Đọc đoạn thơ ứng dụng 
- GV đọc , giải thích nội dung : 
- Gv chỉnh sửa phát âm , khuyến khích HS đọc trơn .- GV đọc lại bài 
 + Luyện viết 
- Hdẫn HS viết bài vào vở 
- Gv quan sát uốn nắn HS 
* HĐ3 : Kể chuyện 
- GV kể chuyện diễn cảm , có kèm theo tranh minh hoạ 
- GV kể lại lần 2 theo tranh để HS ghi nhớ 
- GV gợi ý để HS kể chuyện : mỗi nhóm kể theo nội dung của 1 tranh .
- GV gợi ý cho HS về ý nghĩa câu chuyện : Trong cuộc sống biết nhường nhịn nhau thì vẫn hơn .
3. Củng cố - dặn dò 
- GV chỉ bảng ôn cho HS theo dõi đọc theo 
- Dặn HS ôn lại bài 
- Nhận xét tiết học 
- 2 HS đọc , viết trên bảng lớp , cả lớp viết vào bảng con , đọc Đ T 
- 2 HS đọc từ , 1 HS nhìn sách đọc câu ứng dụng 
- HS nêu cá nhân
- HS chỉ chữ 
- HS chỉ chữ và đọc âm 
- HS lần lượt ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang .
- HS đọc các vần ghép được : cá nhân , tổ , lớp 
- HS đọc các từ ngữ ứng dụng : cá nhân , tổ , lớp 
- HS tập viết vào bảng con 
- HS lần lượt đọc các vần trong bảng ôn và các từ ngữ ứng dụng theo : nhóm , bàn , cá nhân .
- HS đọc Đ T , cá nhân 1 
- HS viết bài vào vở 
- HS đọc tên câu chuyện : Chia phaàn
- HS lắng nghe , quan sát ghi nhớ .
- HS thảo luận , cử đại diện kể 
- HS tìm chữ có vần vừa học ôn : cài bảng 
* Rút kinh nghiệm : 
 2
ĐẠO ĐỨC 
BÀI : NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (T2 )
 I/Muïc tieâu
HS hieåu : 
- Treû em coù quyeàn coù quoác tòch . Quoác kì Vieät Nam laø laù côø ñoû , ngoâi sao naêm caùnh maøu vaøng .
- HS bbieát töï haøo mình laø ngöôøi VN , bieát toân kính Quoác kì Vieät nam vaø yeâu Toå quoác .
- Coù kó naêng nhaän bieát ñöôïc côø Toå quoác , phaân bieät ñöôïc tö theá ñöùngchaøo côø ñuùng .
II/Đồ dùng dạy - h ọc 
Vở bài tập đạo đức,màu vẽ .
III/ Các hoạt động dạy -học
 1. Kiểm tra 
- Yêu cầu HS nêu : Cần làm khi chào cờ ?
- Nhận xét đánh giá .
- Quốc tịch của ta là gì ?
 2 . Bài mới 
* HĐ1 : Giới thiệu bài 
* HĐ2 : Thực hiện bài tập 3 
- Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời : Bạn nào chưa nghiêm trang khi chào cờ ? 
- Nhận xét nhắc nhở HS .
=> Kết luận : Khi chào cờ phải đứng nghiêm không được nói chyện , làm việc riêng . để tỏ lòng tôn kính quốc kì , thể hiện tình yêu quê hương đất nước .
*HĐ4: Tập chào cờ 
- GV làm mẫu giảng giải 
- GV điều khiển 
- Nhận xét sửa sai cho HS , tuyên dương , nhắc nhở .
- Tổ chức HS thi tập chào cờ .
*HĐ5 : Vẽ , tô màu Quốc kì Việt Nam 
- Yêu cầu HS vẽ , tô màu vào BT trong VBT .
- GV gợi ý : 
 + Nền hình gì , màu gì ? 
 + Ngôi sao mấy cánh , màu gì ? 
- GV quan sát giúp đỡ HS .
- Nhận xét đánh giá .
 3. Củng cố - dặn dò 
- GV kết luận : Trẻ em có quyền có quốc tịch . Quốc tịch của chúng ta là VN . Phải nghiêm trang khi chào cờ để tỏ lòng tôn kính Quốc kì , thể hiện tình yêu đối với quê hương , Tổ quốc .
- Nhận xét tiết học 
- Một vài HS nêu trước lớp .
- Nhận xét .
- HS quan sát tranh vẽ VBT thảo luận nhóm đôi .
- Một vài HS trình bày tước lớp .
- Nhận xét , bổ sung .
- HS lần lượt tập chào cờ theo nhóm 4 .
- Nhận xét .
- HS thực hành theo yêu cầu .
* Rút kinh nghiệm : 
 3
Thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2008
HỌC VẦN
Bài 52 : ong – ông 
I/ Mục tiêu 
- HS đọc và viết được : ong , cái võng , ông , dòng sông .
 - Đọc được từ và câu ứng dụng .
- Hiểu nghĩa: 2/4 số từ ứng dụng ( cây thông , công viên ), hiểu được nghĩa câu ứng dụng câu ứng dụng .
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Đá bóng 
- HS yếu đọc , viết được vần mới , đánh vần chậm tiếng , từ khoá . Tìm được tiếng chứa vần mới trong bài .
II/ Đồ dùng dạy - học 
Tranh minh hoạ câu và phần Luyện nói SGK 
Bộ chữ học TV 
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- Yêu cầu HS đọc , viết: uôn , chuồn chuồn 
 ươn , vươn vai 
- Yêu cầu HS đọc từ ngữ ứng dụng , câu ứng dụng
- Nhận xét cho điểm 
 2. Bài mới 
* HĐ1 : Giới thiệu bài 
* HĐ2 : Dạy vần 
 *Vần ong 
 + Nhận diện vần 
- Yêu cầu HS phân tích vầu ong 
- Yêu cầu HS so sánh ong và on 
- GV cài bảng , yêu cầu HS cài bảng vần : ong 
 + Đánh vần 
- GV đánh vần hdẫn HS 
 + Tiếng và từ khoá 
- Yêu cầu HS cài bảng : võng
- GV đánh vần hdẫn HS 
- GV giới thiệu từ khoá : cái võng 
- GV hdẫn HS đọc trơn tiếng và từ khoá 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS 
 * Vần ông
- Yêu cầu HS so sánh ong và ông 
( Hdẫn quy trình tương tự trên ) 
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài 
 * Đọc từ úng dụng 
- GV giới thiệu , đọc giải thích nghĩa từ : 
* Viết 
- GV viết mẫu , nêu quy trình hdẫn HS viết 
- Nhận xét chỉnh sửa lỗi cho HS 
- Yêu cầu HS đọc lại bài 
* HĐ3: Luyện tập 
 * Luyện đọc 
Luyện đọc lại bài học ở tiết 1 
- GV hỏi lại HS nghĩa 2 từ ứng dụng ( Cây thông , công viên ) 
 * Đọc câu ứng dụng 
- GV cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV nhận xét hỉnh sửa lỗi cho HS 
- GV đọc mẫu , giải thích nghĩa ( nội dung ) câu ứng dụng 
- Yêu cầu HS nêu tiếng có chứa vần mới trong từ và câu trong bài 
 * Luyện viết 
- GV hdẫn , yêu cầu HS viết bài vào vở 
- GV quan sát uốn nắn HS 
- Chấm tập , nhận xét 
* HĐ4 : Luyện nói - GV gợi ý : 
 + Tranh vẽ những gì ? 
 + Em có thường đá bóng không ? 
 + Em thường đá bóng ở đâu ? 
 + Em có thường xem đá bóng không , em thích cầu thủ nào nhất ? 
3. Củng cố - dặn dò 
- GV chỉ bảng hoặc chỉ sách cho HS theo dõi và đọc bài 
- Yêu cầu HS cài tiếng có chứa vần mới 
- Dặn HS ôn lại bài , xem trước bài 53 
- Nhận xét tiết học 
-2 HS viết trên bảng lớp , cả lớp viết vào bảng con . 
-2 HS nhìn sách từ, 1HS nhìn sách đọc câu ứng dụng
- 1 HS phân tích , cả lớp phát âm 
- HS cài bảng , nhìn bảng phát âm 
- HS đánh vần
- HS đánh vần cá nhân , tổ , lớp .
- HS cài bảng , phát âm 
- HS phân tích 
- HS đánh vần cá nhân , lớp 
- HS đánh vần (đọc trơn ) 
- HS luyện đọc theo nhóm , lớp 
- HS đọc trơn (đánh vần ) cá nhân , lớp 
- HS tìm tiếng chứa vần mới , phân tích 
- HS nhắc lại nghĩa từ 
-HS tập viết vào bảng con 
 4 
- HS lần lượt phát âm : ong , cái võng , ông ,dòng sông 
- HS đọc các từ ngữ ứng dụng 
- HS nhận xét tranh minh hoạ câu ứng dụng SGK 
- HS đọc trơn (đánh vần ) cá nhân , nhóm , lớp 
- 2- 3 HS đọc câu ứng dụng 
- HS nhắc lại nội dung câu vừa đọc 
- HS viết bài vào vở tập viết 
- HS đọc tên bài luyện nói : Đá bóng
- HS nói : cá nhân theo gợi ý 
*Rút kinh nghiệm : 
 5
TOAÙN
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7
I/Muïc tieâu 
Giuùp HS : 
- tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm veà pheùp coäng
- Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 7.
- Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 7.
- HS yếu không yêu cầu HS thuộc lòng bảng coäng tại lớp . HS thực hiện được bài tập 1 trong bài .
II/ Ñoà duøng daïy – hoïc 
Boä ñoà duøng hoïc toaùn .
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc 
 1.Kieåm tra 
- Yeâu caàu HS ñoïc thuoäc baûng coäng trong phaïm vi 6
 2. Baøi môùi 
* HÑ1 : Giôùi thieäu baøi 
* HÑ2 : Höôùng daãn HS thaønh laäp baûng coäng trong phaïm vi 7 .
 * Höôùng daãn thaønh laäp coâng thöùc 6 + 1 = 7 , 
1 + 6 = 7 
- GV ñính 6 hình tam giaùc hoûi : Coù maáy hình
 tam giaùc ? 
- GV ñính theâm 1 hình : Theâm maáy hình ? 
- Yeâu caàu HS neâu ñeà toaùn .
- Ta phaûi thöïc hieän pheùp tính gì ? 
- Yeâu caàu HS neâu pheùp tính .
- Yeâu caàu HS ñeám soá hình tam giaùc neâu keát quaû pheùp tính .
- Gv vieát pheùp tính , ñoïc . 6 + 1 = 7
- Yeâu caàu HS döïa vaøo 3 soá treân vieát 1 pheùp tính khaùc .
- Yeâu caàu HS nhaän xeùt keát quaû cuûa 2 pheùp tính
6 + 1 = 7 , 1 + 6 = 7 treân ñeå nhaän bieát tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng .
 * Höôùng daãn HS hình thaønh caùc coâng thöùc 
 5 2 = 7 , 2 + 5 = 7 , 4 + 3 = 7 , 3 + 4 = 7 ( Höôùng daãn töông töï treân ) 
- GV ñoïc laïi töøng pheùp tính vaø noùi ñaây laø pheùp coäng , giôùi thieäu baûng coäng .
* HÑ3 : Höôùng daãn HS hoïc thuoäc loøng baûng coäng 
- GV xoaù baûng daàn höôùng daãn HS 
* HÑ4 : Thöïc haønh 
- Höôùng daãn HS thöïc hieän laàn löôït töøng pheùp tính 
 + Baøi 1 : Tính
- Nhaän xeùt 
 + Baøi 2 : Tính 
- Nhaän xeùt , chaán ñieåm .Söûa baøi .
 + Baøi 4 : Vieát pheùp tính thích hôïp 
- Yeâu caàu HS quan saùt tranh SGK neâu ñeà toaùn .
- GV gôïi yù : 
 a/ Coù maáy con böôùm ? 
 Bay ñeán theâm maáy con ? 
 Baøi toaùn hoûi gì ? Thöïc hieän pheùp tính gì ?
 b/ Höôùng daãn töông töï treân .
 + Baøi 3 : Tính
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch thöïc hieän .
- Nhaän xeùt , söûa baøi .
 3. Cuûng coá – daën doø 
- Goïi HS ñoïc laïi baûng coäng .
- Daën HS hoïc thuoäc loøng laïi baûng coäng : Chuaån bò baøi sau . 
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- 3 HS ñoïc laàn löôït töøng baûng .
-HS quan saùt neâu : caù nhaân
- Coù 6 hình 
- Theâm 1 hình 
- HS vieát pheùp tính vaøo baûng con , ñoïc .
- HS vieát vaøo baûng con : 1 + 6 = 7 
- HS ñoïc laïi baûng coäng 
-HS hoïc thuoäc loøng baûng coäng theo höôùng daãn . 6
- HS thi ñoïc thuoäc loøng .
- HS thöïc hieän laàn löôït vaøo baûng con 
- HS laøm baøi vaøo saùch , neâu mieäng keát quaû . 
- 2 HS thöï ... h vẽ , nêu đề toán .
- HS viết phép tính vào bảng con . 1 HS viết phép tính vào bảng lớp .
- Nhận xét .
- HS nêu miệng kết quả .
* Rút kinh nghiệm : .
 17
 THỦ CÔNG
Bài : CÁC QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ GẤP GIẤY VÀ GẤP HÌNH
I/ Mục tiêu 
- HS hiểu các ký hiệu , quy ước về gấp giấy , gấp hình .
- Gấp hình theo ký hiệu quy ước .
II/ Đồ dùng dạy - học 
Hình vẽ những kí hiệu quy ước về gấp giấy , gấp hình .
Giấy nháp .
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 
- Nhận xét .
 2 . Bài mới 
* HĐ1 : Giới thiệu bài 
* HĐ2 : Giới thiệu một số kí hiệu .
 + Kí hiệu đường giữa .
 GV vừa vẽ vừa nói : Đường dấu giữa hình là đường có nét gạch chấm()
 + Kí hiệu đường dấu gấp 
Đường dấu gấp là đường có nét dứt : ( - - - - - - - - - ) 
 + Kí hiệu đường dấu gấp vào :
Trên đường dấu gấp có mũi tên chỉ hướng gấp vào :
 + Kí hiệu đường dấu gấp ngược ra phía sau là mũi tên
- GV thao tác gấp hình theo kí hiệu đã hướng dẫn 
- Quan sát giúp đỡ HS .
 3. Củng cố - dặn dò 
- Chuẩn bị dụng cụ học tập để học tốt bài sau : Gấp đoạn thẳng cách đều .
- Nhận xét tiết học .
- HS quan sát những mẫu kí hiệu GV giới thiệu .
- HS quan sát thao tác của GV .
- HS thực hành vẽ các kí hiệu theo yêu cầu của GV .
* Rút kinh nghiệm : 18
THỂ DỤC
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
I/ Mục tiêu 
- Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB . Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính 
xác . 
- Học động tác đứng đưa một chân sang ngang , hai tay giơ cao thẳng hướng . Yêu cầu biết thực hiện ở mức cơ bản đúng .
- Ôn trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức “ . Yêu cầu tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động .
II/ Địa điểm - phương tiện .
Trên sân trường . Dọn vệ sinh nơi tập .
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp .
 1. Phần mở đầu 
- GV phổ biến nội dung , yêu cầu bài học : 1 – 2 phút .
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường , sau đó đi thường hít thở sâu : 2 – 3 phút .
 x x x x x x x x x x x x
- Ôn đứng nghiêm , đứng nghỉ , quay phài , quay trái : 1 – 2 phút .
 X x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 2. Phần cơ bản 
- Học :Đứng đưa một chân sang ngang , hai tay chống hông :3 – 5 lần , 2 x 4 nhịp
 X x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x 
 + Nhíp 1: Đưa chân trái sang ngang , hai tay chống hông 
 + Nhịp 2: Về TTĐCB .
 + Nhịp 3 : Đưa chân phải sang ngang , hai tay chống hông .
 + Nhịp 4 : Về TTĐ CB .
- Ôn phối hợp : 1 – 2 lần 
 + Nhíp 1: Đưa chân trái ra trước , hai tay chống hông 
 + Nhịp 2: Về TTĐCB .
 + Nhịp 3 : Đưa chân phải ra trước , hai tay chống hông .
 + Nhịp 4 : Về TTĐ CB .
- Ôn phối hợp : 1 lần 
 + Nhíp 1: Đưa chân trái ra sau , hai tay giơ cao thẳng hướng 
 + Nhịp 2: Về TTĐCB .
 + Nhịp 3 : Đưa chân phải ra sau , hai tay giơ cao thẳng hướng 
 + Nhịp 4 : Về TTĐ CB .
- Ôn trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức “ : 5 – 6 phút .
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 3 . Phần kết thúc .
- Đứng vỗ tay , hát: 1 – 2 phút .
 x x
 x x
 x x
 x X x
 x x 
 x x x 19
- GV cùng HS hệ thống bài : 1 – 2 phút .
- Nhận xét giờ học : 1 – 2 phút .
* Rút kinh nghiệm : .
 20
Thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2008
 TẬP VIẾT
TUẦN 11 : NỀN NHÀ , NHÀ IN , CÁ BIỂN , YÊN NGỰA , CUỘN DÂY , VƯỜN NHÃN
I / Mục tiêu 
 - Viết đúng các từ trên , viết đúng độ cao, cỡ chữ .
 -Viết đúng khoảng cách giữa các chữ 
 - Trình bày sạch đẹp .
- HS yếu viết đúng các từ trên .
II / Đồ dùng dạy học 
Bảng phụ kẻ ô li viết mẫu các từ trên 
III / Các hoạt động dạy - học 
 1.Kiểm tra 
 Kiểm tra một số tập viết tuần trước còn dang dở .
 - Nhận xét 
 2. Bài mới 
*HĐ1 : Giới thiệu bài 
*HĐ2 : Hdẫn viết chữ 
- Yêu cầu HS đọc các từ trên bảng 
- Yêu cầu HS phân tích từng tiếng trong từ 
- Gv viết mẫu – nêu quy trình hdẫn HS viết
- Nhận xét - sửa sai cho HS 
*HĐ3 : Viết bài vào vở 
- GV hdẫn - yêu cầu HS viết từng từ vào vở 
- GV quan sát - uốn nắn HS 
- Nhắc nhở HS cách ngồi , cách cầm bút
- Chấm tập - nhận xét - Nhắc nhở
3 . Củng cố - dặn dò
Dặn HS về nhà luyện viết bài , viết lại bài ( những HS viết chưa đạt yêu cầu
nhận xét tiết học
- 3 HS viết vào bảng lớp , cả lớp viết vào bảng con 
- HS đọc cá nhân , Đ T 
- HS phân tích từng tiếng
- HS tập viết vào bảng con
- HS viết bài vào vở theo yêu cầu
* Rút kinh nghiệm:
 21
 TẬP VIẾT
TUẦN 12 :CON ONG , CÂY THÔNG , VẦNG TRĂNG , CÂY SUNG , 
CỦ GỪNG , CỦ RIÊNG.
I/ Mục tiêu
- Viết đúng các từ trên , viết đúng độ cao , cỡ chữ . ( HS nhìn mẫu viết từ : củ riềng )
- Viết đúng khoảng cách giữa các chữ .
- Trình bày bài viết sạch đẹp 
- HS yếu viết đúng các từ trên .
II /Đồ dùng dạy - học 
Bảng phụ viết sẵn các từ trên
III/ Các hoạt động dạy - học
1. Kiểm tra 
- Yêu cầu HS viết :nề nhà , nhà in , cuộn dây , yên ngựa .
- Nhận xét 
2. Bài mới
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2 : Hdẫn viết chữ
- GV treo bảng phụ đã chuẩn bị - yêu cầu HS đọc 
- Yêu cầu HS phân tích 
- Yêu cầu HS nhắc lại độ cao của một số con chữ 
- GV tô lại từng chữ , từ trên bảng nêu quy trình , Hdẫn HS viết 
- Nhận xét sửa sai cho HS 
*HĐ3: Viết bài vào vở 
- GV hdẫn – yêu cầu HS viết bài vào vở 
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi , cách cầm bút 
- Quan sát -uốn nắn HS 
- Chấm tập - Nhận xét - nhắc nhở 
3 Củng cố - dặn dò
Dặn HS về luyện viết lại bài ( HS viết chưa đạt yêu cầu ) 
Nhận xét tiết học 
 - 4 HS viết trên bảng lớp , cả lớp viết vào bảng con 
- HS đọc Đ T , cá nhân 
- HS phân tích tiếng , từ : cá nhân
-HS tập viết vào bảng con
- HS viết bài vào vở theo yêu cầu 
* Rút kinh nghiệm : 
 22
TOAÙN
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8
I/Muïc tieâu 
Giuùp HS : 
- tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm veà pheùp coäng
- Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 8
- Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 8
- HS yếu không yêu cầu HS thuộc lòng bảng coäng tại lớp . HS thực hiện được bài tập 1 trong bài .
II/ Ñoà duøng daïy – hoïc 
Boä ñoà duøng hoïc toaùn .
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc 
 1.Kieåm tra 
- Yeâu caàu HS ñoïc thuoäc baûng coäng trong phaïm vi 7
 2. Baøi môùi 
* HÑ1 : Giôùi thieäu baøi 
* HÑ2 : Höôùng daãn HS thaønh laäp baûng coäng trong phaïm vi 8
 * Höôùng daãn thaønh laäp coâng thöùc 7 + 1 = 8 , 
1 + 7 = 8 
- GV ñính 8 quả cam hoûi : Coù maáy hình quả cam?
 - GV thêm 1 quả cam : Theâm mấy quả cam ? 
- Yeâu caàu HS neâu ñeà toaùn .
- Ta phaûi thöïc hieän pheùp tính gì ? 
- Yeâu caàu HS neâu pheùp tính .
- Yeâu caàu HS ñeám soá hình tam giaùc neâu keát quaû pheùp tính .
- Gv vieát pheùp tính , ñoïc . 7+ 1 = 8
- Yeâu caàu HS döïa vaøo 3 soá treân vieát 1 pheùp tính khaùc .
- Yeâu caàu HS nhaän xeùt keát quaû cuûa 2 pheùp tính
7 + 1 = 8 , 1 + 7 = 8 treân ñeå nhaän bieát tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng .
 * Höôùng daãn HS hình thaønh caùc coâng thöùc 
 6 + 2 = 8 , 2 + 6 = 8 , 5 + 3 = 8 , 3 + 5 = 8 , 4 + 4 = 8 ( Höôùng daãn töông töï treân ) 
- GV ñoïc laïi töøng pheùp tính vaø noùi ñaây laø pheùp coäng , giôùi thieäu baûng coäng .
* HÑ3 : Höôùng daãn HS hoïc thuoäc loøng baûng coäng 
- GV xoaù baûng daàn höôùng daãn HS 
* HÑ4 : Thöïc haønh 
- Höôùng daãn HS thöïc hieän laàn löôït töøng pheùp tính 
 + Baøi 1 : Tính
- Nhaän xeùt 
 + Baøi 2 : Tính 
- Nhaän xeùt , chaán ñieåm .Söûa baøi .
 + Baøi 4 : Vieát pheùp tính thích hôïp 
- Yeâu caàu HS quan saùt tranh SGK neâu ñeà toaùn .
- GV gôïi yù : 
 a/ Coù maáy con cua ? 
 Theâm maáy con cua nöõa ? 
 Baøi toaùn hoûi gì ? Thöïc hieän pheùp tính gì ?
 b/ Höôùng daãn töông töï treân .
 + Baøi 3 : Tính
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch thöïc hieän .
- Nhaän xeùt , söûa baøi .
 3. Cuûng coá – daën doø 
- Goïi HS ñoïc laïi baûng coäng .
- Daën HS hoïc thuoäc loøng laïi baûng coäng : Chuaån bò baøi sau . 
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- 3 HS ñoïc laàn löôït töøng baûng .
-HS quan saùt neâu : caù nhaân
- Coù 7 quả cam 
- Theâm 1 quả cam
- HS vieát pheùp tính vaøo baûng con , ñoïc .
- HS vieát vaøo baûng con : 1 + 6 = 7 
- HS ñoïc laïi baûng coäng 
-HS hoïc thuoäc loøng baûng coäng theo höôùng daãn . 23
- HS thi ñoïc thuoäc loøng .
- HS thöïc hieän laàn löôït vaøo baûng con 
- HS laøm baøi vaøo saùch , neâu mieäng keát quaû . 
- 2 HS thöïc hieän treân baûng lôùp 
- Nhaän xeùt , söûa baøi .
- HS neâu ñeà toaùn caù nhaân 
- HS vieát pheùp tính vaøo baûng con .
- 1 HS vieát treân baûng lôùp .
- HS nhaéc caù nhaân .
- HS laøm baøi treân baûng lôùp .
* Ruùt kinh nghieäm : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 24
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 13
I/ Mục tiêu 
 -HS nhận ra ưu khuyết điểm 4 mặt giáo dục trong tuần .
 - Nắm được phương hướng tuần sau .
II / Tiến hành sinh hoạt 
 1. Tổng kết tuần .
 * Lớp trưởng điều khiển 
 - Các tổ thảo luận 
 - Tổ trưởng các tổ báo cáo
 - Tổ viên nhận xét bổ sung .
 * Gv nhận xét 
 - Được , Đông còn làm việc riêng trong giờ học , đồ dùng học tập chưa đầy đủ .
 - Hồng Nguyên , Mĩ nguyên , Kiều chưa quan tâm đến việc học , đọc viết bài rất chậm .
 - Lớp làm vệ sinh lớp chưa sạch sẽ .
 2 . Phương hướng tuần sau :
 - Phát thư mời PHHS em Được bàn về việc học tập của em .
 - Đi học đều , đúng giờ , nghỉ học phải có giấy phép. 
 - Thuộc bài , làm bài đầy đủ khi đến lớp .
 - Nhắc Khánh và Bình tập vẽ chuẩn bị thi vòng trường .
 - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập , sách vở khi đến lớp .
 - Đi học buổi chiều đầy đủ ( kiều ) , mang đầy đủ tập vở , dụng cụ học tập .
 - Giáo dục đạo đức HS .
 - Nhắc HS đóng tiền XHHGD .
 - Phân công tổ 4 làm vệ sinh lớp tuần 14 .
 - Nhắc lớp trưởng và lớp phó kiểm tra bài bạn đầu giờ . 
 25

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1 Tuan 13(12).doc