Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 3

Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 3

Học vần

Bài 8: l, h (2Tiết ).

I. Mục tiêu: - Học sinh đọc được: l, h, lê, hè; tõ vµ câu ứng dụng: ve ve ve, hè về. (HS kh¸ - giái nhËn biÕt nghÜa cña 1 sè tõ th«ng dông.)

- Học sinh viết được l, h, lê, hè ( viÕt ®­îc sè dßng theo quy ®inh trong vë TËp viÕt 1, tËp mét); HS kh¸ - giái viÕt toµn bµi

- LuyÖn nãi ®­îc 2-3 c©u theo chñ ®Ò “Le Le”. §èi HS (Kh¸ - giái) luyÖn nãi 4 - 5 c©u xoay quanh chñ ®Ò th«ng qua tranh vÏ trong SGK vµ dùa vµo c¸c CH gîi ý cña GV.

II. Đồ dùng dạy học:

 + Giáo viên: Tranh minh họa, mẫu vật: lê, hè; Tranh minh họa câu ứng dụng ; Tranh minh họa: le le

 + Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con và phấn trắng .

 

doc 18 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 82Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuÇn 3
Thø hai ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2009
Chµo cê
TËp trung häc sinh
Học vần
Bài 8: l, h (2Tiết ).
I. Mục tiêu: - Học sinh đọc được: l, h, lê, hè; tõ vµ câu ứng dụng: ve ve ve, hè về. (HS kh¸ - giái nhËn biÕt nghÜa cña 1 sè tõ th«ng dông.)
- Học sinh viết được l, h, lê, hè ( viÕt ®­îc sè dßng theo quy ®inh trong vë TËp viÕt 1, tËp mét); HS kh¸ - giái viÕt toµn bµi
- LuyÖn nãi ®­îc 2-3 c©u theo chñ ®Ò “Le Le”. §èi HS (Kh¸ - giái) luyÖn nãi 4 - 5 c©u xoay quanh chñ ®Ò th«ng qua tranh vÏ trong SGK vµ dùa vµo c¸c CH gîi ý cña GV. 
II. Đồ dùng dạy học: 
 + Giáo viên: Tranh minh họa, mẫu vật: lê, hè; Tranh minh họa câu ứng dụng ; Tranh minh họa: le le
 + Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con và phấn trắng.
III. Các hoạt động dạy học- học: TiÕt 1(35 phót)
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
A. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc ,viết: ª, v, bª ve
- Đọc bµi øng dông ..
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài: l, h
2.Dạy chữ ghi âm (15’)
** l - l
 a. Nhận diện chữ: l
 - HD HS so s¸nh ch÷ " l " gièng g×?
 b. Phát âm , §/v tiÕng: 
 l
 lª
 lª 
 ** h, hÌ
 (Tương tự như quy trình dạy chữ l)
Lưu ý: chữ h gồm 2 nét khuyÕt xuôi và nét móc 2 đầu.
* So sánh chữ l với chữ h
 Nghỉ giữa giờ (2’)
c. Hướng dẫn viết: (5’)
 l - h - lª - hÌ
4. Đọc tiếng, từ, ngữ ứng dụng (5’)
 Lª, lễ, lÔ
 he ,hè, hẹ
C. Củng cố dặn dò(2’)
 - Thi ghÐp n, m..
A. Kiểm tra bài cũ
- Đọc: l - h – lª - hÌ
B. Bài mới
1. Luyện đọc: (15’)
a. Luyện đọc b¶ng :
 l - h – lª - hÌ
 - GV Chỉ bảng ®Ó HS 
 b.Luyện đọc câu ứng dụng: 
 ve ve ve, hè vÒ 
c.Luyện đọc trong SGK
Nghỉ giữa giờ (2’)
 2. Luyện viết: (7’)
 l - h – lª – hÌ
3. Luyện nói: chủ đề: (7’)
le le
C. Củng cố dặn dò: (2’)
 - Đọc lại bài SGK 
 -Tìm chữ vừa học trong SGK (trong các tờ báo, văn bản bất kỳ)
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng.
* GV viÕt: l
- GV tô lại chữ trên bảng l 
+ Ch÷ l gåm mÊy nÐt?
- GV ph¸t ©m mÉu : l
* GV ghi : lª vµ ®äc lª 
+TiÕng lª gåm ©m nµo ghÐp víi ©m nµo?
* GV GT tr vÏ: ? BT vÏ g×?
- GV gضng tranh..
*GV ViÕt h cho HS so s¸nh h víi l cã g× gièng vµ kh¸c?
- GV ph¸t ©m: h 
- GV nªu: cã h muèn cã tiÕng hÌ em ghÐp thªm ©m g×?
* GV HD HS quan s¸t ch÷ mÉu .
- GV HD quy tr×nh viÕt ch÷: l­u ý HS ®iÓm ®Æt bót, dõng bót , ®é cao , ®é réng cña c¸c ch÷.
- GV nhËn xÐt..
* GV GT tiÕng, tõ kho¸: 
- GV gäi HS ®äc vµ t×m tiÕng cã ©m míi.
- GVg¹ch ch©n tiÕng chøa ©m míi
- GV nhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
* GV y/c 1HS ®ọc lại bài trên bảng
- GV nhËn xÐt.
TiÕt2(40phót)
* GV yªu cÇu HS ®äc vµ phân tích cấu tạo chữ
* GV chØ HS ®äc theo thø tù vµ ®äc kh«ng theo thø tù..
*GV giíi thiÖu néi dung tranh 
- GV ®äc c©u øng dông vµ gi¶ng thÝch ..
* GV ®äc mÉu
 - GV HD HS ®äc theo tõng phÇn
 - GV chỉnh sửa , nhËn xÐt..
*GV GT néi dung bµi viÕt 
- GV HD c¸ch TB bµi viÕt.
- GV HD HS viÕt bµi vµo vë 
- GV nh¾c HS t­ thÕ ngåi viÕt
- GV chÊm ®iÓm , nhËn xÐt.
* HD hs QS tranh vµ TL theo CH;
 + Trong tranh em thấy gì? 
 + Ba con vật đang bơi giống con gì?
-Dành cho(HS Khá - giỏi)
+ Loài vật sống tự do không ai nuôi gọi là gì?
Giảng: con le le hình dáng giống con vịt trời nhưng nhỏ hơn, chỉ có ở một vài nơi
* GV h­íng dÉn HS vÒ häc bµi vµ viÕt tiÕng tõ cã ©m ®· häc vµ lµm BTTV
- ChuÈn bÞ bµi ë nhµ.
- 2-3 HS đọc, líp viết b¶ng 
- HS đọc SGK..
*HS TL: l gièng g×?
- 2-3 HS ph¸t ©m l
- HS ghÐp l vµ ®äc l
* HS ph©n tÝch lª 
- HS ghÐp lª 
- HS ®¸nh vÇn : lª 
- HS ®äc lª (c¸ nh©n, bµn..)
* HS QS tranh vÏ : 
- HS ®äc: l - lª - lª 
*HS ghÐp h , hÌ 
-HS ®äc c¸ nh©n , tæ..
Hát múa tập thể 
* HS QS ch÷ mÉu
- HS viÕt trªn kh«ng trung
- HS viÕt b¶ng con..
*1HS ®äc tiÕng, tõ
- HS ®äc c¸ nh©n, 
- HS ®äc bµi trªn b¶ng líp.( c¸ nh©n, líp)
- HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch tiÕng cã ©m míi...
* C¶ líp ghÐp tiÕng cã ©m míi..
*1HS ®äc bµi trªn b¶ng líp 
*Đọc c¸ nh©n, tæ nhãm..(theo thø tù vµ kh«ng theo thø tù..)
*HS QS tranh vµ ®äc c©u øng dông,HS nªu tiÕng cã ©m võa häc 
- HS ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
*HS më SGK , ®äc bµi 
- HS ®äc c¸ nh©n..
- Thi ®äc trong tæ..
Hát múa tập thể 
*HS ®äc néi dung bµi viÕt.
- HS viÕt bµi vµo vë theo HD cña GV.
*HS quan s¸t tranh 
- HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái gîi ý 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
- GV kh¸c nhËn xÐt..
*HS ®äc l¹i bµi.
- C¶ líp ®äc.. 
Thø t­ ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2009
Học vần
Bài 10 : «- ¬ (2Tiết ).
I. Mục tiêu:
- Học sinh đọc được: «, ¬, c«, cê; tõ vµ câu ứng dụng: bÐ cã vë vÏ. 
- Học sinh viết được «, ¬, c«, cê .
- LuyÖn nãi ®­îc 2-3 c©u theo chñ ®Ò “Bê hå”. §èi HS (Kh¸ - giái) luyÖn nãi 4 - 5 c©u xoay quanh chñ ®Ò th«ng qua tranh vÏ trong SGK vµ dùa vµo c¸c CH gîi ý cña GV. 
II. Đồ dùng dạy học:
 + Giáo viên: Tranh minh họa, mẫu vật: c«, cê; Tranh minh họa câu ứng dụng ; Tranh minh họa: “Bê hå”. 
 + Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con và phấn trắng.
III. Các hoạt động dạy học- học:
TiÕt 1(35 phót)
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
A. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc ,viết:l, h, lª, hÌ
- Đọc bµi øng dông ..
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài: «, ¬
2.Dạy chữ ghi âm (15’)
** « -«
 a. Nhận diện chữ: «
 - HD HS so s¸nh ch÷ " « " gièng g×?
 b. Phát âm , §/v tiÕng: 
 « 
 c«
 c«
 ** ¬, cê
 (Tương tự như quy trình dạy chữ «)
Lưu ý: chữ “¬” gồm 2 nét .
*So sánh chữ“«”với chữ “¬”
 Nghỉ giữa giờ (2’)
c. Hướng dẫn viết: (5’)
 « - ¬ - c« - cê
4. Đọc tiếng, từ, ngữ ứng dụng (5’)
 h« , hå , hæ
 b¬ , bê , bë
C. Củng cố dặn dò(2’)
 - Thi ghÐp «, ¬
A. Kiểm tra bài cũ
- Đọc: « - ¬ - c« - cê
B. Bài mới
1. Luyện đọc: (15’)
a. Luyện đọc b¶ng :
 « - ¬ - c« - cê
 - GV Chỉ bảng ®Ó HS 
 b.Luyện đọc câu ứng dụng: 
bÐ cã vë vÏ
c.Luyện đọc trong SGK
Nghỉ giữa giờ (2’)
 2. Luyện viết: (7’)
« - ¬ - c« - cê
3. Luyện nói: chủ đề: (7’)
Bê hå
C. Củng cố dặn dò: (2’)
 - Đọc lại bài SGK 
 -Tìm chữ vừa học trong SGK (trong các tờ báo, văn bản bất kỳ)
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng.
* GV viÕt: “«” - GV tô lại chữ trên bảng “«”
+ Ch÷ “«” gåm mÊy nÐt?
- GV ph¸t ©m mÉu : “«”
* GV ghi : c« vµ ®äc c« 
+TiÕng c« gåm ©m nµo ghÐp víi ©m nµo?
* GV GT tr vÏ: ? BT vÏ g×?
- GV gضng tranh..
*GV ViÕt “¬” cho HS so s¸nh “¬” víi “«” cã g× gièng vµ kh¸c?
- GV ph¸t ©m: “¬”
- GV nªu: cã “¬” muèn cã tiÕng “cê” em ghÐp thªm ©m g×?
* GV HD HS quan s¸t ch÷ mÉu .
- GV HD quy tr×nh viÕt ch÷: l­u ý HS ®iÓm ®Æt bót, dõng bót , ®é cao , ®é réng cña c¸c ch÷.
- GV nhËn xÐt..
* GV GT tiÕng, tõ kho¸: 
- GV gäi HS ®äc vµ t×m tiÕng cã ©m míi.
- GVg¹ch ch©n tiÕng chøa ©m míi
- GV nhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
* GV y/c 1HS ®ọc lại bài trên bảng
- GV nhËn xÐt.
TiÕt2(40phót)
* GV yªu cÇu HS ®äc vµ phân tích cấu tạo chữ
* GV chØ HS ®äc theo thø tù vµ ®äc kh«ng theo thø tù..
*GV giíi thiÖu néi dung tranh 
- GV ®äc c©u øng dông vµ gi¶ng thÝch ..
* GV ®äc mÉu
 - GV HD HS ®äc theo tõng phÇn
 - GV chỉnh sửa , nhËn xÐt..
*GV GT néi dung bµi viÕt 
- GV HD c¸ch TB bµi viÕt.
- GV HD HS viÕt bµi vµo vë 
- GV nh¾c HS t­ thÕ ngåi viÕt
- GV chÊm ®iÓm , nhËn xÐt.
* HD hs QS tranh vµ TL theo CH:
+Tranh vÏ g×?(vÏ c¶nh ë bê hå)
+Ba mÑ con ®ang d¹o ch¬i ë ®©u? 
+ C¸c em cã thÝch ch¬i bê hå kh«ng? 
-Dành cho(HS Khá - giỏi)
+Ngoµi ba mÑ con ra, trªn bê hå cßn cã ai?
+Em cã ®­îc bè mÑ dÉn ra bê hå ch¬i kh«ng?
* GV h­íng dÉn HS vÒ häc bµi vµ viÕt tiÕng tõ cã ©m ®· häc vµ lµm BTTV
- ChuÈn bÞ bµi ë nhµ.
- 2-3 HS đọc, líp viết b¶ng 
- HS đọc SGK..
*HS TL: “«”gièng g×?
- 2-3 HS ph¸t ©m “«”
- HS ghÐp “«” vµ ®äc “«”
* HS ph©n tÝch c«
- HS ghÐp c« 
- HS ®¸nh vÇn : c« 
- HS ®äc c« (c¸ nh©n, bµn..)
* HS QS tranh vÏ : 
- HS ®äc: « - c« - c« 
*HS ghÐp ¬ , cê
-HS ®äc c¸ nh©n , tæ..
Hát múa tập thể 
* HS QS ch÷ mÉu
- HS viÕt trªn kh«ng trung
- HS viÕt b¶ng con..
*1HS ®äc tiÕng, tõ
- HS ®äc c¸ nh©n, 
- HS ®äc bµi trªn b¶ng líp.( c¸ nh©n, líp)
- HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch tiÕng cã ©m míi...
* C¶ líp ghÐp tiÕng cã ©m míi..
*1HS ®äc bµi trªn b¶ng líp 
*Đọc c¸ nh©n, tæ nhãm..(theo thø tù vµ kh«ng theo thø tù..)
*HS QS tranh vµ ®äc c©u øng dông,HS nªu tiÕng cã ©m võa häc 
- HS ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
*HS më SGK , ®äc bµi 
- HS ®äc c¸ nh©n..
- Thi ®äc trong tæ..
Hát múa tập thể 
*HS ®äc néi dung bµi viÕt.
- HS viÕt bµi vµo vë theo HD cña GV.
*HS quan s¸t tranh 
- HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái gîi ý 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
- GV kh¸c nhËn xÐt..
*HS ®äc l¹i bµi.
- C¶ líp ®äc..
tuÇn 4
Thø hai ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2009
Học vần
	 Bài 13: n, m (2Tiết ).	
I. Mục tiêu
- Học sinh đọc và viết được n, m, nơ, me; Đọc được các từ và câu ứng dụng: bò bê có cỏ, bò bê no nê
- Học sinh viết được n, m, nơ, me.
 - LuyÖn nãi tõ 2-3 c©u theo chủ đề: bố mẹ, ba má. §èi HS (Kh¸ - giái) luyÖn nãi 4 - 5 c©u xoay quanh chñ ®Ò “bố mẹ, ba má” th«ng qua tranh vÏ trong SGK vµ dùa vµo c¸c CH gîi ý cña GV. 
II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: + Tranh (hoặc mẫu vật) minh họa các tiếng: nơ, me 
và câu ứng dụng: bò bê có cỏ, bò bê no nê ; tranh minh họa chủ đề luyện nói: bố mẹ, ba má.
 + Học sinh: SGK, vở tập viết, bảng con, phấn trắng.
III. Các hoạt động dạy học – học 
TiÕt 1(35 phót)
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
A. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc ,viết: i, a, bi, cá
- Đọc bµi øng dông ..
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài: n, m
2.Dạy chữ ghi âm (15’)
** n - n
 a. Nhận diện chữ: n
 - HD HS so s¸nh ch÷ " n " gièng g×?
 b. Phát âm , §/v tiÕng: 
 n 
 nơ
 nơ 
 ** m, me
 (Tương tự như quy trình dạy chữ n)
Lưu ý: chữ m gồm 2 nét móc xuôi và nét móc 2 đầu.
* So sánh chữ n với chữ m
 Nghỉ giữa giờ (2’)
c. Hướng dẫn viết: (5’)
 n - m - nơ - me
4. Đọc tiếng, từ, ngữ ứng dụng (5’)
 no , n«, n¬
 mo , m«, m¬
ca n« bã m¹
C. Củng cố dặn dò(2’)
 - Thi ghÐp n, m..
A. Kiểm tra bài cũ
- Đọc: n - m - n¬ - me.
B. Bài mới
1. Luyện đọc: (15’)
a. Luyện đọc b¶ng :
 n - m - n¬ - me..
 - GV Chỉ bảng ®Ó HS 
 b.Luyện đọc câu ứng dụng: 
 bò bê có cỏ, bò bê no nê.
c.Luyện đọc trong SGK
Nghỉ giữa giờ (2’)
 2 ... nh bµy.
-Nhãm kh¸c nhËn xÐt..
- C¸ nh©n HS lªn kÓ theo tranh mỗi em 1 đoạn
- HS khá- giỏi kể 2- 3 đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện.
*HS ®äc l¹i bµi.
- C¶ líp ®äc..
tuÇn 5
Thø hai ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2009
Học vần
Bài 17 : u - ư (2 tiÕt)
 I. Mục tiêu
 - Hs đọc được: u, ư, nụ, thư; từ và câu ứng dụng: thứ tư, bé hà thi vẽ.
 - Hs viết được: u, ư, nụ, thư
 - LuyÖn nãi tõ 2-3 c©u theo chủ đề: Thủ đô. §èi HS (Kh¸ - giái) luyÖn nãi 4 - 5 c©u xoay quanh chñ ®Ò “Thủ đô ” th«ng qua tranh vÏ trong SGK vµ dùa vµo c¸c CH gîi ý cña GV.
II. Đồ dùng dạy học
 -Tranh minh họa cho từ khóa, câu, phần luyện nói
III. Các hoạt động dạy học - học: Tiết 1: (40 phót)
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
A. Kiểm tra bài cũ : (5’)
- Đọc ,viết: tổ cò, lá mạ, da cá, thợ nề
- Đọc SGK:
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài: u, ­
2. Dạy chữ ghi âm: (15’)
** u - u
 a. Nhận diện chữ u 
+So sánh u với ©m i
b. Phát âm , §/v tiÕng: 
 u
 nụ
 nụ 
 ** ­ , th­
 (Tương tự như quy trình dạy chữ u)
Nghỉ giữa giờ (2’)
c. Hướng dẫn viết: (7’)
u - ­ - nô - th­
4. Đọc tiếng, từ, ngữ ứng dụng: (5’)
 cá thu thứ tự 
 đu đủ cử tạ
 Gv giải nghĩa từ ứng dụng 
C. Củng cố dặn dò: (2’)
A. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Đọc: u ­ 
 nô th­
 nô th­
B. Bài mới
1. Luyện đọc: (15’)
 a. Luyện đọc b¶ng :
 u - ­ - nô - th­
 cá thu thứ tự 
 đu đủ cử tạ
 b.Luyện đọc câu ứng dụng: 
Thø t­ bÐ Hµ ®i thi vÏ.
c.Luyện đọc trong SGK
Nghỉ giữa giờ (2’)
 2. Luyện viết: (7’)
u - ­ - nô - th­
3. Luyện nói: chủ đề: (7’)
Thủ đô
C. Củng cố dặn dò: (2’)
- Đọc lại bài SGK 
 -Tìm chữ vừa học trong SGK 
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* GV viÕt: u , tô lại chữ trên bảng u
+ Ch÷ u gåm mÊy nÐt? (chữ u gồm 2 nét móc ngược và nét xiên
+ GV ph¸t ©m mÉu u. (miệng mở hơi hẹp như i nhưng tròn môi)
* GV ? có âm u để ghép tiếng nụ ta lµm thÕ nµo? 
* GV ghi : nụ vµ ®äc nụ +TiÕng nụ gåm ©m nµo ghÐp víi ©m nµo?
*Gv cho hs quan s¸t tranh vµ
? BT vÏ g×.
- GV gضng tranh..
**GV viÕt ­ cho HS so s¸nh ­ víi u cã g× gièng vµ kh¸c?
- GV ph¸t ©m: ­
 - GV nªu: cã ­ muèn cã tiÕng th­ em ghÐp thªm ©m g×?
* GV HD HS quan s¸t ch÷ mÉu 
- GV HD quy tr×nh viÕt ch÷: l­u ý HS ®iÓm ®Æt bót, dõng bót , ®é cao , ®é réng cña ch÷.
* GV GT tiÕng, tõ kho¸ qua tranh. 
- GV y/c HS ®äc vµ t×m tiÕng cã ©m míi
- GVg¹ch ch©n tiÕng chøa ©m míi
- GV ®äc mÉu vµ gi¶i nghÜa tõ - GV nhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
* GV y/c 1HS ®ọc lại bài trên bảng.
* Thi t×m tiÕng chøa ©m u, ­ ..
- GV nhËn xÐt.
TiÕt2(40phót)
* GV yªu cÇu HS ®äc vµ phân tích cấu tạo chữ
* GV chØ HS ®äc theo thø tù vµ ®äc kh«ng theo thø tù..
*GV GT néi dung tranh 
 ? Bøc tranh vÏ g×.
- GV ®äc c©u øng dông vµ gi¶ng thÝch ..
* GV ®äc mÉu
 - GV HD HS ®äc theo tõng phÇn
 - GV chỉnh sửa , nhËn xÐt..
*GV GT néi dung bµi viÕt 
- GV HD c¸ch TB bµi viÕt.
- GV HD HS viÕt bµi vµo vë 
- GV nh¾c HS t­ thÕ ngåi viÕt
- GV chÊm ®iÓm , nhËn xÐt.
* HD hs QS tranh vµ TL theo CH;
+ Trong tranh cô giáo dẫn HS đi thăm cảnh gì?
+ Chùa Một Cột ở đâu?
+ Hà nội còn gọi là gì?
+ D ành cho HS (khá- giỏi)
- Em ®· ra thñ ®« ch­a?
- Mçi n­íc cã mÊy thñ ®«?
* GV h­íng dÉn HS vÒ häc bµi vµ viÕt tiÕng tõ cã ©m ®· häc vµ lµm BTTV
- ChuÈn bÞ bµi ë nhµ.
- 4-5 HS đọc, líp viết b¶ng 
- HS đọc SGK Từ, tiếng và câu ứng dụng .
*HS TL: u gièng g×?
 - 2-3 HS ph¸t ©m u
 - HS ghÐp u vµ ®äc u
 - HS ®äc theo d·y bµn..
* HS ph©n tÝch nụ
- HS ghÐp nụ - HS ®¸nh vÇn : nụ - HS ®äc nụ (c¸ nh©n, bµn..)
* HS QS tranh vÏ : 
- HS ®äc: n - nụ - nụ
**HS ghÐp ­ , th­
-HS ®äc c¸ nh©n , tæ..
Hát múa tập thể 
* HS QS ch÷ mÉu
- HS viÕt trªn kh«ng trung
- HS viÕt b¶ng con..
*1HS ®äc tiÕng, tõ
- HS ®äc c¸ nh©n, 
- HS ®äc bµi + PT...( c¸ nh©n, líp)
- 1 HS ®äc toµn bµi.
* C¶ líp ghÐp tiÕng cã ©m míi..
*1HS ®äc bµi trªn b¶ng líp 
*HS c¸ nh©n, tæ nhãm..(theo thø tù vµ kh«ng theo thø tù..)
*HS QS tranh vµ ®äc c©u øng dông,HS nªu tiÕng cã ©m võa häc 
-HS ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
*HS më SGK , ®äc bµi 
- HS ®äc c¸ nh©n..
- Thi ®äc trong tæ..
Hát múa tập thể 
*HS ®äc néi dung bµi viÕt.
- HS viÕt bµi vµo vë theo HD cña GV.
*HS quan s¸t tranh 
- HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái gîi ý 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy HS nói câu đơn gi ản, ngắn gọn, rõ ý 
 - Lớp NX, bổ sung ((khá- giỏi), tự đặt câu hỏi và TL)
- HS kh¸c nhËn xÐt..
*Chơi trò chơi: Tìm nhanh tiếng có âm đứng đầu mới học
*HS ®äc l¹i bµi.
- C¶ líp ®äc.. 
 Thø ba ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2009
 Häc vÇn	
Bµi 18 : x - ch
I. Môc tiªu:
 - HS ®äc ®­îc : x, ch, xe, chã; tõ ng÷: thî xÎ, ch× ®á, xa xa, ch¶ c¸ vµ c©u øng dông: xe « t« chë c¸ vÒ thÞ x·.
 - HS ®äc vµ viÕt ®­îc : x, ch, xe, chã
 - LuyÖn nãi tõ 2-3 c©u theo chủ đề: xe bß, xe lu, xe « t«. §èi HS (Kh¸ - giái) luyÖn nãi 4 - 5 c©u xoay quanh chñ ®Ò “xe bß, xe lu, xe « t« ” th«ng qua tranh vÏ trong SGK vµ dùa vµo c¸c CH gîi ý cña GV.
II. §å dïng d¹y häc: + GV: - Bé ghÐp ch÷ tiÕng ViÖt, tranh minh ho¹ tõ kho¸ xe, chã; tranh minh ho¹ c©u øng dông: “xe « t« chë c¸ vÒ thÞ x·”; tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi : xe bß, xe lu, xe « t« + HS : Bộ đồ dùng TV; bảng phấn
III. Các hoạt động dạy học - học:
Tiết 1: (40 phót)
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
A. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Đọc ,viết: thø tù , c¸ thu, ®u ®ñ , cñ tõ 
-Đọc bµi øng dông ..
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài: x, ch
2. Dạy chữ ghi âm:(15’)
** x - x
 a. Nhận diện chữ: t 
+ So sánh âm x và âm c
b. Phát âm , §/v tiÕng: 
 x
 xe
 xe
 ** ch , chã
 (Tương tự như quy trình dạy chữ x)
Lưu ý: chữ ch gồm 2 con ch÷..
Nghỉ giữa giờ (2’)
c. Hướng dẫn viết: (7’)
x - ch - xe - chã
4. Đọc tiếng, từ, ngữ ứng dụng : (5’)
thî xÎ ch× ®á
 xa xa ch¶ c¸
C. Củng cố dặn dò: (2’)
- T×m tiÕng chøa ©m x, ch ..
A. Kiểm tra bài cũ: (2’)
- Đọc: x-ch - xe - chã
B. Bài mới
1. Luyện đọc: (15’)
 a. Luyện đọc b¶ng :
 x - ch - xe - chã thî xÎ ch× ®á
 xa xa ch¶ c¸
b.Luyện đọc câu ứng dụng: 
xe « t« chë c¸ vÒ thÞ x·.
c.Luyệnđọc trong SGK
Nghỉ giữa giờ (2’)
2. Luyện viết: (7’)
x - ch - xe - chã
3. Luyện nói: (5’)
Chủ đề: +KÓ tªn c¸c lo¹i xe trong tranh?( xe « t«, xe bß , xe lu)
C. Củng cố dặn dò: (5’)
- Đọc lại bài SGK 
 - Tìm chữ vừa học trong SGK (trong các tờ báo, văn bản bất kỳ)
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* GV viÕt: x - GV tô lại chữ x trên bảng và hỏi: 
+ Ch÷ x gièng g×?
+ Ch÷ x gåm mÊy nÐt? 
 + GV ph¸t ©m mÉu x. (Ph¸t ©m x ®Çu l­ìi t¹o víi m«i r¨ng mét khe hÑp, h¬i tho¸t ra x¸t nhÑ, kh«ng cã tiÕng thanh)
* GV ghi : xe vµ ®äc xe +TiÕng xe gåm ©m nµo ghÐp víi ©m nµo?
* GV GT tr vÏ: ? BT vÏ g×?
- GV gضng tranh..
**GV ViÕt ch cho HS so s¸nh ch víi c cã g× gièng vµ kh¸c?
 - GV ph¸t ©m: ch
 - GV nªu: cã ch muèn cã tiÕng ch em ghÐp thªm ©m g×?
* GV HD HS quan s¸t ch÷ mÉu .
- GV HD quy tr×nh viÕt ch÷: l­u ý HS ®iÓm ®Æt bót, dõng bót , ®é cao , ®é réng cña c¸c ch÷.
* GV GT tiÕng, tõ kho¸: 
- GV gäi HS ®äc vµ t×m tiÕng cã ©m míi vµg¹ch ch©n tiÕng chøa ©m míi.
- GV ®äc mÉu vµ gi¶i thÝch tõ..
- GV nhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
TiÕt2(40phót)
* GV yªu cÇu HS ®äc vµ phân tích cấu tạo chữ
* GV chØ HS ®äc theo thø tù vµ ®äc kh«ng theo thø tù..
*GV GT néi dung tranh 
 ? Bøc tranh vÏ g×.
- GV ®äc c©u øng dông vµ gi¶ng thÝch ..
* GV ®äc mÉu
 - GV HD HS ®äc theo tõng phÇn
 - GV chỉnh sửa , nhËn xÐt..
*GV GT néi dung bµi viÕt 
- GV HD c¸ch TB bµi viÕt.
- GV HD HS viÕt bµi vµo vë 
- GV nh¾c HS t­ thÕ ngåi viÕt
- GV chÊm ®iÓm , nhËn xÐt.
* HD hs QS tranh vµ TL theo CH:
+ T¹i sao gäi lµ xe bß? 
+ Xe lu dïng ®Ó lµm g×? 
( xe lu dïng ®Ó san ph¼ng ®­êng)
+ H·y kÓ tªn c¸c lo¹i xe « t« mµ em biÕt? (xe t¶i,xe buýt, xe kh¸ch)
+ D ành cho HS (khá- giỏi)
- Em thÝch ®i lo¹i xe nµo nhÊt ? V× sao? ( tr¶ lêi theo ý thÝch)
* GV h­íng dÉn HS vÒ häc bµi vµ viÕt tiÕng tõ cã ©m ®· häc vµ lµm BTTV
- ChuÈn bÞ bµi ë nhµ.
- 4-5 HS đọc, líp viết b¶ng 
- HS đọc SGK..
*HS TL: x gièng g×?
- 2-3 HS ph¸t ©m x
- HS ghÐp x vµ ®äc x 
- HS ®äc theo d·y bµn..
* HS ph©n tÝch xe 
- HS ghÐp xe
- HS ®¸nh vÇn : xe 
- HS ®äc xe (c¸ nh©n, bµn..)
** HS QS tranh vÏ: 
- HS ®äc: x- xe - xe
*HS ghÐp ch , chã
- HS ®äc c¸ nh©n , tæ..
Hát múa tập thể
* HS QS ch÷ mÉu
- HS viÕt trªn kh«ng trung
- HS viÕt b¶ng con..
*1HS ®äc tiÕng, tõ
- HS ®äc c¸ nh©n, 
- HS ®äc bµi mçi d·y 1 tõ
- HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch tiÕng cã ©m míi...
- 1HS ®ọc lại bài trên bảng
* C¶ líp ghÐp tiÕng cã ©m míi..
*1HS ®äc bµi trªn b¶ng líp 
*HS c¸ nh©n, tæ , theo thø tù vµ kh«ng theo thø tù..)
*HS QS tranh vµ ®äc c©u øng dông,HS nªu tiÕng cã ©m võa häc 
-HS ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
*HS më SGK , ®äc bµi 
- HS ®äc c¸ nh©n..
- Thi ®äc trong tæ..
Hát múa tập thể
*HS ®äc néi dung bµi viÕt.
- HS viÕt bµi vµo vë theo HD cña GV.
*HS quan s¸t tranh 
- HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái gîi ý 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
- HS kh¸c nhËn xÐt..
*HS ®äc l¹i bµi.
- C¶ líp ®äc..
sinh hoạt
Tæng KÕt tuÇn 
I.Mục tiêu : 
 Hình thành nền nếp đầu năm học. 
 Sắp xếp chỗ ngồi, chia tổ, chia nhóm cho học sinh. 
 Phổ biến kế hoạch tuần 5
 II. Đồ dùng GV: Chuẩn bị bài hát: cã néi dung vÒ tr­êng líp vµ thµy c«
 Nhận xét lớp tuần 4
 HS: Chuẩn bị các ý kiến để nhận xét
III Các hoạt động dạy học- học
T g
Các hoạt động dạy học
Phương pháptổ chức hoạt 
5’
15’
5’
10’
 1. Ổn định 
 2.Nhận xét nền nếp tuần qua:
GVHD cho từng tổ nhận xét các bạn và tự nhận xét mình về kỷ luật, học tập tuần qua
GV nhận xét:
 GV tổng hợp tình hình:Học tập, kỉ luật, đạo đức, tuần qua
 +Khen những học sinh ngoan, chăm học giỏi.
 +Nhắc nhở HS còn yếu, hay nói chuyện trong lớp
 3. Phổ biến tiêu chuẩn thi đua tuần sau:
 - Có nhiều điểm 9, 10
 - chú ý nghe giảng, không mất trật tự
 - Hăng hái phát biểu, xây dựng bài
 - Nói năng to tát, rõ ràng
 - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ
 -Nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo
 4.Các hoạt động khác:
Gọi cá nhân lên hát, kể chuyện, đọc thơ
Dạy bài hát : cã néi dung vÒ tr­êng líp vµ thµy c«.
Lớp hát 1 bài
Thảo luận
Lớp trưởng, tổ trưởng làm việc 
Tuyên dương 
Phê bình
3- 5 HS nhắc lại
5-7 HS
Cả lớp

Tài liệu đính kèm:

  • docT 2.doc