Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 5

Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 5

Học vần

Bài 17 : u – ư (2 tiÕt)

 I. Mục tiêu

 -Hs đọc và viết được: u, ư, nụ, thư

 -Hs đọc được câu ứng dụng: thứ tư, bé hà thi vẽ.

 -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: thủ đô

II. Đồ dùng dạy học

 -Tranh minh họa cho từ khóa, câu, phần luyện nói

III. Các hoạt động dạy học – học

 

doc 25 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần học 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuÇn 5
Thø hai ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2008
Học vần
Bài 17 : u – ư (2 tiÕt)
 I. Mục tiêu
 -Hs đọc và viết được: u, ư, nụ, thư
 -Hs đọc được câu ứng dụng: thứ tư, bé hà thi vẽ.
 -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: thủ đô
II. Đồ dùng dạy học
 -Tranh minh họa cho từ khóa, câu, phần luyện nói
III. Các hoạt động dạy học – học
	t/g
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
15’
7’
5’
5
A/ KiÓm tra bµi cò:
- §äc viÕt: 
Đọc: Từ, tiếng và câu ứng dụng SGK:
B/ Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi: u-­
2. Dạy chữ ghi ©m:
** u - u
 a. Nhận diện chữ u 
+So sánh u với ©m i
b.Phát âm,§/v tiÕng: 
 u
 nụ
 nụ 
 ** ­ , th­
 (Tương tự như quy trình dạy chữ u)
c. Hướng dẫn viết: 
 u - ­ - nô - th­
4. §äc tiÕng, tõ øng dông:
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* GV viÕt:u , t« chữ trên bảng u
+ Ch÷ u gåm mÊy nÐt? (chữ u gồm 2 nét móc ngược và nét xiên
* GV ph¸t ©m mÉu u. (miệng mở hơi hẹp như i nhưng tròn môi)
* GV ? có âm u để ghép tiếng nụ ta lµm thÕ nµo? 
* GV ghi : nụ vµ ®äc nụ 
+TiÕng nụ gåm ©m nµo ghÐp víi ©m nµo?
*Gv cho hs quan s¸t tranh vµ
? BT vÏ g×.
- GV gضng tranh..
*GV viÕt ­ cho HS so s¸nh ­ víi u cã g× gièng vµ kh¸c?
- GV ph¸t ©m: ­
 - GV nªu: cã ­ muèn cã tiÕng th­ em ghÐp thªm ©m g×?
* GV HD HS quan s¸t ch÷ mÉu 
- GV HD quy tr×nh viÕt ch÷: l­u ý HS ®iÓm ®Æt bót, dõng bót , ®é cao , ®é réng cña ch÷.
* GV GT tiÕng, tõ kho¸ qua tranh. 
- GV y/c HS ®äc vµ t×m tiÕng 
- 4-5 HS ®äc, líp viết b¶ng 
- HS đọc SGK..
*HS TL: u gièng g×?
* 2-3 HS ph¸t ©m u
 - HS ghÐp u vµ ®äc u
 - HS ®äc theo d·y bµn..
* HS ph©n tÝch nụ
- HS ghÐp nụ 
- HS ®¸nh vÇn : nụ 
- HS ®äc nụ (c¸ nh©n, bµn..)
* HS QS tranh vÏ : 
- HS ®äc: n - nụ - nụ
*HS ghÐp ­ , th­
-HS ®äc c¸ nh©n , tæ..
* HS QS ch÷ mÉu
- HS viÕt trªn kh«ng trung
- HS viÕt b¶ng con..
*1HS ®äc tiÕng, tõ
- HS ®äc c¸ nh©n, 
- HS ®äc bµi + PT..( c¸ 
Thø t­ ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2007 
Häc vÇn 
Bµi 19: S – r (2 tiÕt)
I. Môc tiªu
 -Hs đọc và viết được: s, r, sẻ, rễ
 -Hs đọc được câu ứng dụng: Bé tô cho rõ chữ và số
 -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: rổ, rá
II. §å dïng d¹y häc
- Bé ghÐp ch÷ tiÕng viÖt, tranh minh ho¹ tõ kho¸ 
- Tranh minh ho¹ c©u øng dông- Tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi : 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu TiÕt 1(40 phót)
	 Néi dung d¹y häc chñ yÕu
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
A/ KiÓm tra bµi cò: 5’
- §äc viÕt:: x, ch, xe, chó
- Đọc: Từ, tiếng và câu ứng dụng SGK:
B/ Bµi míi: 15’
1.Giíi thiÖu bµi: s - r
2. Dạy chữ ghi ©m:
** s - s
 a. Nhận diện chữ s
+So sánh s với ©m x
b.Phát âm,§/v tiÕng: 
 s
 sÎ
sÎ
 ** r , rÔ
 (Tương tự như quy trình dạy chữ s)
c. Hướng dẫn viết: (7’)
s - r - sÎ - rÔ
4. §äc tõ øng dông: (5’)
- su su ræ r¸
 ch÷ sè c¸ r« 
C, Cñng cè: (2’)
A/ Bµi cò: (2’)
- Đọc: s r 
 sÎ rÔ
 sÎ rÔ
B. Bài míi: 
1. luyÖn ®äc: (15’)
a. luyÖn ®äc b¶ng :
 s - r - sÎ - rÔ
 su su ræ r¸...
 b. LuyÖn ®äc c©u øng dông: 
BÐ t« cho râ ch÷ vµ sè.
c.luyÖn ®äc trong SGK
2. luyÖn viÕt: (7’)
s - r - sÎ - rÔ
3.LuyÖn nãi theo chñ ®Ò: (5) ræ, r¸
C. Cñng cè-dÆn dß: (2’)
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* GV viÕt: s , t« chữ trên bảng s 
+ Ch÷ s gåm mÊy nÐt?
 * GV ph¸t ©m mÉu s.(Uèn ®Çu l­ìi vÒ phÝa vßm häng h¬i tho¸t ra s¸t nhÑ, kh«ng cã tiÕng thanh) 
* GV ? có âm s để ghép tiếng sÎ
ta lµm thÕ nµo? 
* GV ghi : sÎ vµ ®äc sÎ
+TiÕng sÎ gåm ©m nµo ghÐp víi ©m nµo?
*Gv cho hs quan s¸t tranh vµ hái:
? BT vÏ g×.
- GV gضng tranh..
*GV viÕt r cho HS so s¸nh r víi s cã g× gièng vµ kh¸c?
 - GV ph¸t ©m: r
 - GV nªu: cã r muèn cã tiÕng rÔ em ghÐp thªm ©m g×?
* GV HD HS quan s¸t ch÷ mÉu 
- GV HD quy tr×nh viÕt ch÷: l­u ý HS ®iÓm ®Æt bót, dõng bót , ®é cao , ®é réng cña ch÷.
* GV GT tiÕng, tõ kho¸ qua tranh. 
- GV y/c HS ®äc vµ t×m tiÕng cã ©m míi
- GVg¹ch ch©n tiÕng chøa ©m míi
- GV ®äc mÉu vµ gi¶i nghÜa tõ 
- GV nhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
* GV y/c 1HS ®ọc lại bài trªn b¶ng
- Thi t×m tiÕng chøa ©m s, r ..
- GV nhËn xÐt.
TiÕt2(40phót)
* GV yªu cÇu HS ®äc vµ ph©n tÝch cÊu t¹o ch÷ :
* GV chØ HS ®äc theo thø tù vµ ®äc kh«ng theo thø tù..
*GV GT néi dung tranh 
 ? Bøc tranh vÏ g×.
- GV ®äc c©u øng dông vµ gi¶ng thÝch 
* GV ®äc mÉu
 - GV HD HS ®äc theo tõng phÇn
 - GV chỉnh sửa , nhËn xÐt..
*GV GT néi dung bµi viÕt 
- GV HD c¸ch TB bµi viÕt.
- GV HD HS viÕt bµi vµo vë 
- GV nh¾c HS t­ thÕ ngåi viÕt
- GV chÊm ®iÓm , nhËn xÐt
* HD hs QS tranh vµ TL theo CH;
+Trong tranh vÏ g×? (vÏ chiÕc ræ vµ chiÕc r¸)
+Ræ dïng lµm g×? (ræ dïng ®Ó ®ùng rau..)
+R¸ dïng lµm g×?( r¸ th­êng dïng ®Ó vo g¹o )
+ Ræ, r¸ kh¸c nhau nh­ thÕ nµo?(ræ cã nh÷ng chiÕc m¾t to h¬n r¸)
+ Ngoµi ræ, r¸ con cßn biÕt nh÷ng lo¹i nµo kh¸c ®an b»ng m©y tre?( lµn, tói , ..)
+ Ræ r¸ cã thÓ lµm b»ng g× nÕu kh«ng cã m©y tre?( lµm b»ng nhùa , ..)
* GV h­íng dÉn HS vÒ häc bµi vµ viÕt tiÕng tõ cã ©m ®· häc vµ lµm BTTV
- ChuÈn bÞ bµi ë nhµ.
- 4-5 HS ®äc, líp viết b¶ng 
- HS đọc SGK..
*HS TL: s gièng g×?
* 2-3 HS ph¸t ©m s
 - HS ghÐp s vµ ®äc s
 - HS ®äc theo d·y bµn..
* HS ph©n tÝch sÎ
- HS ghÐp sÎ
- HS ®¸nh vÇn : sÎ
- HS ®äc sÎ (c¸ nh©n, bµn..)
* HS QS tranh vÏ : 
- HS ®äc: Õ- sÎ - sÎ
*HS ghÐp r , rÔ
-HS ®äc c¸ nh©n , tæ..
* HS QS ch÷ mÉu
- HS viÕt trªn kh«ng trung
- HS viÕt b¶ng con..
*1HS ®äc tiÕng, tõ
- HS ®äc c¸ nh©n, 
- HS ®äc bµi + PT...( c¸ nh©n, líp)
- 1 HS ®äc toµn bµi.
* C¶ líp ghÐp tiÕng cã ©m míi..
*1HS ®äc bµi trªn b¶ng líp 
*HS c¸ nh©n, tæ nhãm..(theo thø tù vµ kh«ng theo thø tù..)
*HS QS tranh vµ ®äc c©u øng dông,HS nªu tiÕng cã ©m võa häc 
-HS ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
*HS më SGK , ®äc bµi 
- HS ®äc c¸ nh©n..
- Thi ®äc trong tæ..
*HS ®äc néi dung bµi viÕt.
- HS viÕt bµi vµo vë theo HD cña GV.
*HS quan s¸t tranh 
- HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái gîi ý 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy, nãi c©u ®¬n
 ngắn gọn, ®ñ ý.
 -lớp NX, bổ sung(hs tự đặt c©u hái)
- HS kh¸c nhËn xÐt..
* Chơi trò chơi: Tìm nhanh tiếng có âm đứng đầu mới học
*HS ®äc l¹i bµi.
- C¶ líp ®äc.. 
Thø n¨m ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2007
Häc vÇn 
Bµi 20: k- kh (2 tiÕt)
I. Môc tiªu
 1. HS ®äc vµ viÕt ®­îc :k, kh, kÎ, khÕ.
 2. §äc ®­îc c©u øng dông: chÞ kha kÎ vë cho bÐ hµ vµ bÐ lª.
 3. Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò :ï ï, vo vo, vï vï, ro ro, tu tu 
II. §å dïng d¹y häc
1. Bé ghÐp ch÷ tiÕng viÖt, tranh minh ho¹ tõ kho¸ 
2. Tranh minh ho¹ c©u øng dông: chÞ kha kÎ vë cho bÐ hµ vµ bÐ lª
 3. Tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi : ï ï, vo vo, vï vï, ro ro, tu tu 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
tiÕt 1(40 phót)
	 Néi dung d¹y häc chñ yÕu
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
A/ KiÓm tra bµi cò: 5’
- §äc viÕt: Su su , ræ r¸ , ch÷ sè , rÔ l¸
-Đọc: câu ứng dụng SGK:
B/ Bµi míi: 15’
1. Dạy chữ ghi ©m:k - kh
** k - k
a. Nhận diện chữ k
+So sánh k với ©m b
b.Phát âm,§/v tiÕng: 
 k
 kÎ
kÎ
 ** kh- khÕ
 (Tương tự như quy trình dạy chữ s)
c. Hướng dẫn viết: (7’)
 k - kh - kÎ - khÕ
4. §äc tõ øng dông: (5’)
 kÏ hë khe ®¸
 k× cä c¸ kho 
C, Cñng cè: (2’)
1. luyÖn ®äc: (15’)
a. luyÖn ®äc b¶ng :
 k kh 
 kÎ khÕ
 kÎ khÕ
 kÏ hë khe ®¸
 k× cä c¸ kho 
b.LuyÖn ®äc c©u øng dông: 
chÞ kha kÎ vë cho bÐ hµ vµ bÐ lª 
c.luyÖn ®äc trong SGK
2. luyÖn viÕt: (7’)
k - kh - kÎ - khÕ 
3.LuyÖn nãi theo chñ ®Ò: (5) ï ï, vo vo, vï vï, ro ro, tu tu
C. Cñng cè-dÆn dß: (2’)
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* GV viÕt: k , t« chữ trên bảng k 
+ Ch÷ k gåm mÊy nÐt? 
+ GV ph¸t ©m mÉu k.
* GV ? có âm k để ghép tiếng kÎ
ta lµm thÕ nµo? 
* GV ghi : kÎ vµ ®äc kÎ
+TiÕng k gåm ©m nµo ghÐp víi ©m nµo?
*Gv cho hs quan s¸t tranh vµ hái:
? BT vÏ g×.
- GV gضng tranh..
*GV viÕt kh - HS so s¸nh kh víi k cã g× gièng vµ kh¸c?
 - GV ph¸t ©m: kh
 - GV nªu: cã kh muèn cã tiÕng khÕ em ghÐp thªm ©m g×?
* GV HD HS quan s¸t ch÷ mÉu 
- GV HD quy tr×nh viÕt ch÷: l­u ý HS ®iÓm ®Æt bót, dõng bót , ®é cao , ®é réng cña ch÷.
* GV GT tiÕng, tõ kho¸ qua tranh. 
- GV y/c HS ®äc vµ t×m tiÕng cã ©m míi
- GVg¹ch ch©n tiÕng chøa ©m míi
- GV ®äc mÉu vµ gi¶i nghÜa tõ 
- GV nhËn xÐt , ®¸nh gi¸.
* GV y/c 1HS ®ọc lại bài trªn b¶ng
- Thi t×m tiÕng chøa ©m s, r ..
- GV nhËn xÐt.
TiÕt2(40phót)
* GV yªu cÇu HS ®äc vµ ph©n tÝch cÊu t¹o ch÷ :
- GV chØ HS ®äc theo thø tù vµ ®äc kh«ng theo thø tù..
*GV GT néi dung tranh 
 ? Bøc tranh vÏ g×.
- GV ®äc c©u øng dông vµ gi¶ng thÝch 
* GV ®äc mÉu
 - GV HD HS ®äc theo tõng phÇn
 - GV chỉnh sửa , nhËn xÐt..
*GV GT néi dung bµi viÕt 
- GV HD c¸ch TB bµi viÕt.
- GV HD HS viÕt bµi vµo vë 
- GV nh¾c HS t­ thÕ ngåi viÕt
- GV chÊm ®iÓm , nhËn xÐt
* HD hs QS tranh vµ TL theo CH;
- Trong tranh vÏ g×?( cèi xay , tµu ho¶..)
- C¸c vËt,con vËt nµy cã tiÕng kªu ntn?
(c¸i cèi xay kªu ï ï, tiÕng giã kªu vï vï, tiÕng tµu ho¶ kªu tu tu....) 
- Em cßn biÕt tiÕng kªu cña c¸c con vËt nµo kh¸c kh«ng?
- TiÕng kªu nµo mµ khi nghe thÊy ng­êi ta ph¶i ch¹y vµo nhµ ngay?(TiÕng sÊm: ïng ïng)
- TiÕng kªu nµo khi nghe thÊy ng­êi ta rÊt vui?( tiÕng s¸o diÒu)
* GV h­íng dÉn HS vÒ häc bµi vµ viÕt tiÕng tõ cã ©m ®· häc vµ lµm BTTV
- ChuÈn bÞ bµi ë nhµ.
- 4-5 HS ®äc, líp viết b¶ng (mçi tæ 1 tõ)
- HS đọc SGK..
*HS TL: k gièng g×?
* 2-3 HS ph¸t ©m k 
 - HS ghÐp k vµ ®äc k
 - HS ®äc theo d·y bµn..
* HS ph©n tÝch kÎ
- HS ghÐp kÎ
- HS ®¸nh vÇn : kÎ
- HS ®äc kÎ (c¸ nh©n, bµn..)
* HS QS tranh vÏ : 
- HS ®äc: k - kÎ - kÎ
*HS ghÐp kh , khÕ
-HS ®äc c¸ nh©n , tæ..
* HS QS ch÷ mÉu
- HS viÕt trªn kh«ng trung
- HS viÕt b¶ng con..
*1HS ®äc tiÕng, tõ
- HS ®äc c¸ nh©n, 
- HS ®äc bµi + PT...( c¸ nh©n, líp)
- 1 HS ®äc toµn bµi.
* C¶ líp ghÐp tiÕng cã ©m míi..
*1HS ®äc bµi trªn b¶ng líp 
- HS c¸ nh©n, tæ nhãm..(theo thø tù vµ kh«ng theo thø tù..)
*HS QS tranh vµ ®äc c©u øng dông,HS nªu tiÕng cã ©m võa häc 
-HS ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
*HS më SGK , ®äc bµi 
- HS ®äc c¸ nh©n..
- Thi ®äc trong tæ..
*HS ®äc néi dung bµi viÕt.
- HS viÕt bµi vµo vë theo HD cña GV.
*HS quan s¸t tranh 
- HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái gîi ý 
- HS liªn hÖ víi thùc tÕ vµ tù tr¶ lêi theo ý hiÓu cña b¶n th©n.
- §¹i di ...  GV HD HS ®äc 
- GV nhËn xÐt chØnh söa..
- GV gi¶ng tõ “nhµ ga, ý nghÜ ”
* GV HD HS quan s¸t ch÷ mÉu 
- GV ®äc HS viÕt b¶ng: 
- GV nhËn xÐt
* GVgäi HS ®äc bµi.. 
TiÕt2(40phót)
* GV yªu cÇu HS ®äc vµ phân tích cấu tạo chữ.
- GV chØ HS ®äc theo thø tù vµ ®äc kh«ng theo thø tù..
*GV giíi thiÖu néi dung tranh 
- Bøc tranh vÏ g×?
- GV g¹ch ch©n c¸c ch÷ trªn..
- GV ®äc + gi¶ng tranh c©u øng dông..
* GV ®äc mÉu
 - GV HD HS ®äc tõ vµ c©u øng dông...
 - GV NX, chØnh söa..
*GV giíi thiÖu néi dung bµi viÕt 
- GV HD c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt.
- GV HD HS viÕt bµi trong vë 
- GV nh¾c HS ngåi ®óng t­ thÕ , h­íng dÉn HS c¸ch cÇm bót , ®Æt vë.
- GV chÊm ®iÓm , nhËn xÐt.
*GVHD HS QS tranh , K/C theo tranh..
Tr 1: Cã mét em bÐ lªn ba tuæi vÉn 
- HS ®äc bµi trong SGK vµ viÕt b¶ng con ( mçi tæ viÕt mét tõ)
* HS nªu âm ®· häc.
-HS ®äc ©m..
-HS chỉ chữ và đọc âm
*HS thảo luận nhóm ghép các chữ đã học thành tiếng có nghĩa.
-HS chØ vµ ®äc c¸c ©m ë b¶ng «n. (c¸ nh©n , líp)
*HS tù ®äc tiÕng ë b¶ng ghÐp ..(theo thø tù cho ®Õn hÕt...
- Hs ®äc tr¬n tõng tiÕng.
* HS ®äc tõ øng dông
- HS kh¸c nhËn xÐt..
* HS QS ch÷ mÉu 
- HS tù viÕt b¶ng theo HD cña GV..
- 1HS ®äc bµi.. 
* HS ghÐp c¸c tiÕng cã ©m võa häc vµ ®äc tiÕng ®ã.
* HS ®äc b¶ng líp 
- HS ®äc tõ vµ nªu tiÕng cã ©m võa «n..
*HS QS tranh minh ho¹ vµ ®äc c©u øng dông,HS nªu tiÕng cã ©m võa häc 
- HS ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
*HS më SGK , ®äc bµi 
- HS ®äc c¸ nh©n..
- Thi ®äc trong tæ..
*HS ®äc néi dung bµi viÕt.
- HS viÕt bµi vµo vë theo HD cña GV.
*HS quan s¸t tranh vµ nghe GV kÓ chuyÖn.
- HS kÓ chuyÖn theo nhãm
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt..
- C¸ nh©n HS lªn kÓ theo tranh..
- 1 HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn..
*HS ®äc l¹i bµi.
- C¶ líp ®äc..
- ChuÈn bÞ bµi sau.
Thø s¸u ngµy17 th¸ng10 n¨m 2007
TËp viÕt
 Bµi tuÇn 5 vµ tuÇn 6: Cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, 
 nho kh«, nghÐ ä, chó ý, c¸ trª
I. Mục tiêu
 - Hs viết đúng các chữ : cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô vµ nho kh«, nghÐ ä, chó ý, c¸ trª.
 - Hs viết đúng cỡ chữ, khoảng cách giữa cá con chữ, nối đúng các con chữ
 - Hs giữ vở sạch, đúng chữ đẹp
II. Đồ dùng dạy học
 - Phấn màu , chữ mÉu
 - Hs : Bảng con , vở tập viết
III. Các hoạt động dạy học – học
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc 
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
A. Kiểm tra bài cũ
-HS viÕt b¶ng:da thá, bê hå, chó ý, c¸ trª
B. Bài mới
 1. Giới thiệu bài
Cử tạ, , thợ xẻ, chữ số, cá rô,.... 
2. Phân tích cấu tạo chữ
 3. Luyện viết bảng
4. Luyện viết vở
C. Củng cố, dặn dò
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
Khen hs viết đẹp, nhắc nhở hs viết chưa đẹp
 * GV ®ọc nội dung bài viết : 
* Gv giảng cử tạ là người đang dùng 2 tay nhấc quả tạ lên cao
 ? Cử tạ gồm mấy chữ ghép lại.
* Viết mẫu : GV vừa nói, vừa viết mẫu
Lưu ý: Nét nối c với ư, râu chữ ư viết nhỏ, chữ cử cách chữ tạ 1 con chữ o tưởng tượng. Điểm xuất phát và điểm dừng bút của chữ 
* HD HS viÕt b¶ng: cử tạ
- Chữ “ thợ xẻ, chữ số, cá rô “ (hướng dẫn tương tự như chữ cử tạ)
Gv giảng kĩ nội dung từ, hướng dẫn hs thật kĩ cách viết
** C¸c tõ: nho kh«, nghÐ ä, chó ý, c¸ trª GV HD “t­¬ng tù nh­ trªn ”
* GV HD c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt 
- Gv cho hs nhắc lại cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Gv chØnh söa cho HS
* G v chấm 1 sè quyển vở, nhận xét
 - Thi viết chữ đẹp
 - Nhận xét tiết học
- 1 HS lªn b¶ng
- Líp viÕt b¶ng con
- 2 HS KT vë..
-Cả lớp viết bảng con
-2 hs viết bảng lớp 
* hs đọc néi dung bµi viÕt..
- HS nªu c¸c ch÷ cã ®é cao 5 dßng li..
* Hs tự phân tích
* Hs viết bảng con mét sè tõ: cö t¹ , thî xÎ, chữ số..
* HS ®äc l¹i néi dung bµi viÕt 
- HS viÕt bµi vµo vë theo sù HD cña GV.
* VÒ viÕt l¹i bµi viÕt vµo vë li.
Thø s¸u ngµy26 th¸ng 9 n¨m 2007
TËp viÕt
 Bµi tuÇn 3 vµ tuÇn 4: lÔ- cä - bê- hå
 m¬ - do - ta - th¬
I. Mục tiêu	
 - Hs viết đúng các chữ: tiÕt 1 : lÔ- cä - bê- hå vµ tiÕt 2: m¬ - do - ta - th¬
 - Hs viết đúng cỡ chữ, khoảng cách giữa cá con chữ, nối đúng các con chữ
 - Hs giữ vở sạch, đúng chữ đẹp
II. Đồ dùng dạy học
 - Phấn màu , chữ mÉu
 - Hs : Bảng con , vở tập viết
III. Các hoạt động dạy học – học
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc 
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
A. Kiểm tra bài cũ(3)'
-HS viÕt b¶ng:be bÐ, bê hå, th­ ca..
B. Bài mới: (25)'
 1. Giới thiệu bài
lÔ- cä - bê- hå m¬ - do - ta - th¬
2. Phân tích cấu tạo chữ
 3. Luyện viết bảng
4. Luyện viết vở
C. Củng cố, dặn dò
(3)'
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
Khen hs viết đẹp, nhắc nhở hs viết chưa đẹp
 * GV ®ọc nội dung bài viết : 
? trong bµi viÕt trªn nh÷ng ch÷ nµo cã ®é cao 5 dßng li?....
 * Gv giảng "lÔ" 
? "lÔ" gồm mấy con chữ.
* Viết mẫu : GV vừa nói, vừa viết mẫu
Lưu ý: Nét nối l với ª, dÊu ~ ®Æt trªn ®Çu ©m ª
* HD HS viÕt b¶ng: "lÔ"
** C¸c ch÷: cä - bê- hå m¬ - do - ta - th¬ HD “t­¬ng tù nh­ trªn ”
- GV nhËn xÐt chØnh söa.
* GV HD c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt vµ cachs ®Æt dÊu ghi thanh..
- Gv cho hs nhắc lại cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Gv chØnh söa cho HS
* G v chấm 1 sè quyển vở, nhận xét
 - Thi viết chữ đẹp
 - Nhận xét tiết học
- 1 HS lªn b¶ng
- Líp viÕt b¶ng con
- 2 HS KT vë..
-Cả lớp viết bảng con
-2 hs viết bảng lớp 
* HS đọc néi dung bµi viÕt..
- HS nªu c¸c ch÷ cã ®é cao 5 dßng li lµ: Ch÷: l, b, h cßn l¹i lµ 2 dßng li hÕt.
* Hs tự phân tích
- HS tù nªu...
* Hs viết bảng con "lÔ".
- HS viÕt b¶ng c¾c ch÷ trªn..
* HS ®äc l¹i néi dung bµi viÕt 
- HS viÕt bµi vµo vë theo sù HD cña GV.
* VÒ viÕt l¹i bµi viÕt vµo vë li.
tuÇn 7
Thø hai ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2007
Häc vÇn 
Bµi 27: ¤n tËp
I. Môc tiªu
 1. HS ®äc vµ viÕt ®­îc ch¾c ch¾n ©m vµ ch÷ võa häc trong tuÇn : ph, nh, gi, tr, g, gh ,ng, ngh, qu.
 2. Nghe, hiÓu vµ kÓ l¹i theo tranh chuyÖn kÓ : tre ngµ	
II. §å dïng d¹y häc
 1. B¶ng «n trang 56 SGK.
 2. Tranh minh ho¹ c©u øng dông: quª bÐ hµ cã nghÒ xÎ gç, phè bÐ nga cã nghÒ gi· giß.
 3. Tranh minh ho¹ cho truyÖn kÓ tre ngµ
III. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
TiÕt 1(40 phót)
Néi dung d¹y häc
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc 
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
A. Kiểm tra bài cũ: (5)'
- Đọc ,viết : y t¸ , y sÜ , trÝ nhí , tre ngµ. 
- Đọc SGK
B. Bài mới(35)'
1. Giíi thiÖu bµi :
2. ¤n tËp:
a. C¸c ch÷ vµ ©m ®· häc.
b. GhÐp ch÷ thµnh tiÕng. * B¶ng «n 1
- pho, ph«, pha, ..
- nho, nh«, nha, ..
-gio, gi«, gia, ....
- tro, tr«, tra, tre, trª.
- go, g«, ga.
- ngo, ng«, nga. 
-ghe, ghª
* B¶ng «n 2...
Ý íi: lîn Ø: × ¹ch 
(Çm Ü, bÐo Þ ý chÝ, û l¹i)
c. §äc tõ øng dông :
 nhµ ga qu¶ nho
 tre giµ ý nghÜ 
d. TËp viÕt tõ øng dông: 
 tre giµ qu¶ nho
2. Củng cố- dặn dò
 (2)'
3. LuyÖn tËp
a. LuyÖn ®äc b¶ng
* §äc b¶ng tiÕt 1:
* §äc c©u øng dông
quª bÐ hµ cã nghÒ xÎ gç, phè bÐ nga cã nghÒ gi· giß.
* §äc SGK:
2. LuyÖn viÕt 
tre giµ, qu¶ nho 
3. KÓ chuyÖn: 
tre ngµ
* ý nghÜa c©u chuyÖn: TruyÒn thèng ®¸nh giÆc cøu n­íc cña trÎ n­íc Nam.
C. Củng cố- dặn dò
 (2)'
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng.
? Trong tuÇn võa qua c¸c em ®· häc ©m nµo? GV ghi gãc b¶ng.
- GV g¾n bảng ôn:
- GV chØ ©m cho HS ®äc
- GV chỉnh sửa cách phát âm 
* GV H§ Đọc các tiếng do các chữ ở cột dọc kết hợp với các chữ ở dòng ngang của bảng ôn (bảng 1)
- lÊy ch÷ ph ë cét däc ghÐp víi ch÷ o ë dßng ngang th× sÏ ®­îc tiÕng g×?(pho)
?Trong tiÕng ghÐp ®­îc, c¸c ch÷ ë cét däc ®øng ë vÞ trÝ nµo?
? C¸c ch÷ dßng ngang ®øng ë vÞ trÝ nµo? NÕu ghÐp ch÷ ë dßng ngang ®øng tr­íc vµ ch÷ ë cét däc ®øng sau cã ®­îc kh«ng?
- GV l­u ý HS ©m gh chØ ghÐp e, ª, i
* GV HD HS ®äc 
- GV nhËn xÐt chØnh söa..
- GV gi¶ng tõ “nhµ ga, ý nghÜ ”
* GV HD HS quan s¸t ch÷ mÉu 
- GV ®äc HS viÕt b¶ng: 
- GV nhËn xÐt
* GVgäi HS ®äc bµi.. 
- T/C HS ghÐp tiÕng cos ©m võa «n.
TiÕt2(40phót)
* GV yªu cÇu HS ®äc vµ phân tích cấu tạo chữ.
- GV chØ HS ®äc theo thø tù vµ ®äc kh«ng theo thø tù..
*GV giíi thiÖu néi dung tranh 
- Bøc tranh vÏ g×?
- GV g¹ch ch©n c¸c ch÷ trªn..
- GV ®äc + gi¶ng tranh c©u øng dông..
* GV ®äc mÉu
 - GV HD HS ®äc tõ vµ c©u øng dông...
 - GV NX, chØnh söa..
*GV giíi thiÖu néi dung bµi viÕt 
- GV HD c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt.
- GV HD HS viÕt bµi trong vë 
- GV nh¾c HS ngåi ®óng t­ thÕ , h­íng dÉn HS c¸ch cÇm bót , ®Æt vë.
- GV chÊm ®iÓm , nhËn xÐt.
*GVHD HS QS tranh , K/C theo tranh..
Tr 1: Cã mét em bÐ lªn ba tuæi vÉn K0 biÕt nãi, biÕt c­êi.
Tr 2: Bçng mét h«m cã ng­êi rao: vua ®ang cÇn ng­êi ®¸nh giÆc.
Tr 3: Tõ ®ã chó bçng lín nhanh nh­ thæi.
Tr 4:Chó vµ ngùa ®i ®Õn ®©u, giÆc chÕt nh­ r¹, trèn ch¹y tan t¸c.
Tr 5: GËy s¾t g·y, tiÖn tay, chó liÒn nhæ ngay côm tre gÇn ®ã thay gËy, tiÕp tôc chiÕn ®Êu víi kÎ thï.
Tr 6: §Êt n­íc trë l¹i yªn b×nh. Chó dõng tay, bu«ng côm tre xuèng, Tre gÆp ®Êt trë l¹i t­¬i tèt l¹ th­êng.v× tre ®· nhuém khãi löa chiÕn trËn nªn vµng ãng....Ngùa s¾t l¹i hÝ vang, mãng ®Ëp ®Ëp xuèng ®¸ råi nhón mét c¸i, ®­a chó bÐ bay th¼ng vÒ trêi.
* Gv chØ b¶ng «n cho Hs theo dâi vµ ®äc theo.
- HS thi t×m nhanh nh÷ng ch÷ võa häc trong SGK hoÆc trong b¸o, truyÖn råi viÕt vµo vë ly.
- HS ®äc bµi trong SGK vµ viÕt b¶ng con ( mçi tæ viÕt mét tõ)
* HS nªu âm ®· häc.
-HS ®äc ©m..
-HS chỉ chữ và đọc âm
*HS thảo luận nhóm ghép các chữ đã học thành tiếng có nghĩa.
-HS chØ vµ ®äc c¸c ©m ë b¶ng «n. (c¸ nh©n , líp)
*HS tù ®äc tiÕng ë b¶ng ghÐp ..(theo thø tù cho ®Õn hÕt...
- Hs ®äc tr¬n tõng tiÕng.
* HS ®äc tõ øng dông
- HS kh¸c nhËn xÐt..
* HS QS ch÷ mÉu 
- HS tù viÕt b¶ng theo HD cña GV..
- 1HS ®äc bµi.. 
* HS ghÐp c¸c tiÕng cã ©m võa häc vµ ®äc tiÕng ®ã.
* HS ®äc b¶ng líp 
- HS ®äc tõ vµ nªu tiÕng cã ©m võa «n..
*HS QS tranh minh ho¹ vµ ®äc c©u øng dông,HS nªu tiÕng cã ©m võa häc 
- HS ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
*HS më SGK , ®äc bµi 
- HS ®äc c¸ nh©n..
- Thi ®äc trong tæ..
*HS ®äc néi dung bµi viÕt.
- HS viÕt bµi vµo vë theo HD cña GV.
*HS quan s¸t tranh vµ nghe GV kÓ chuyÖn.
- HS kÓ chuyÖn theo nhãm
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt..
- C¸ nh©n HS lªn kÓ theo tranh..
- 1 HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn..
*HS ®äc l¹i bµi.
- C¶ líp ®äc..
- Lµm vë bµi tËp TV
- ViÕt c¸c ©m tõ, c©u ®· häc 
- ChuÈn bÞ bµi sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 5.doc