Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 113: Oa-oe

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 113: Oa-oe

I, Nội dung

Sau bài học, các con:

- Biết cách đọc và viết oa, oe

- Vận dụng bài học để sử dụng 1 cách hiệu quả

II,Chuẩn bị

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 1

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập.

 

pptx 22 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 694Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 113: Oa-oe", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 113 : 
oa - oe 
oa 
o 
a 
c aùi loa 
l 
oa 
l oa 
 oa 
 oe 
o 
e 
c hích choe 
ch 
oe 
ch oe 
oe 
oa 
oe 
o 
a 
o 
e 
THƯ GIÃN 
oe 
oa 
 l oa 
c aùi l oa 
ch oe 
c hích ch oe 
2.Tieáng naøo coù vaàn oa ? Tieáng naøo coù vaàn oe ? 
lãe s¸ng 
t r ß n xoe 
ch ìa khãa 
h oa sen 
t µu háa 
Tranh veõ gì? 
Tìm tieáng ngoaøi baøi coù vaàn oa, coù vaàn oe 
5. Taäp vieát 
3. Tập đọc 
 Trong vöôøn, muoân hoa khoe saéc. 
 Cuùc ñaïi ñoaùxoeø nhöõng ngoùn tay maäp, khoeû ñoùn naéng mai. Hoa hoàng cheâ:” Thoâ quaù!“. Loa keøn nghe vaäy raát buoàn. Noù neùp saùt bôø raøo. 
 Luùc aáy , baùc laøm vöôøn tôùi. Ñeán beân loa keøn, thaáy noù vaãn ngaém nuï, baùc thì thaàm:” Daäy ñi naøo!“. Loa keøn baät nôû. Nhöõng ñoaù hoa nhö nhöõng chieác loa xinh xaén baét ñaàu toaû höông. 
	 	 THANH CHÖÔNG 
Hoa loa keøn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 Trong vöôøn, muoân hoa khoe saéc. 
 Cuùc ñaïi ñoaù xoeø nhöõng ngoùn tay maäp, khoeû ñoùn naéng mai. Hoa hoàng cheâ:” Thoâ quaù!“. Loa keøn nghe vaäy raát buoàn. Noù neùp saùt bôø raøo. 
 Luùc aáy , baùc laøm vöôøn tôùi. Ñeán beân loa keøn, thaáy noù vaãn ngaém nuï, baùc thì thaàm:” Daäy ñi naøo!“. Loa keøn baät nôû. Nhöõng ñoaù hoa nhö nhöõng chieác loa xinh xaén baét ñaàu toaû höông. 
	 	 THANH CHÖÔNG 
Hoa loa keøn 
11 
 Trong vöôøn, muoân hoa khoe saéc. 
 Cuùc ñaïi ñoaù xoeø nhöõng ngoùn tay maäp, khoeû ñoùn naéng mai. Hoa hoàng cheâ:” Thoâ quaù!“. Loa keøn nghe vaäy raát buoàn. Noù neùp saùt bôø raøo. 
 Luùc aáy , baùc laøm vöôøn tôùi. Ñeán beân loa keøn, thaáy noù vaãn ngaém nuï, baùc thì thaàm:” Daäy ñi naøo!“. Loa keøn baät nôû. Nhöõng ñoaù hoa nhö nhöõng chieác loa xinh xaén baét ñaàu toaû höông. 
	 	 THANH CHÖÔNG 
Hoa loa keøn 
 Trong vöôøn, muoân hoa khoe saéc. 
 Cuùc ñaïi ñoaù xoeø nhöõng ngoùn tay maäp, khoeû ñoùn naéng mai. Hoa hoàng cheâ:” Thoâ quaù!“. Loa keøn nghe vaäy raát buoàn. Noù neùp saùt bôø raøo. 
 Luùc aáy , baùc laøm vöôøn tôùi. Ñeán beân loa keøn, thaáy noù vaãn ngaém nuï, baùc thì thaàm:” Daäy ñi naøo!“. Loa keøn baät nôû. Nhöõng ñoaù hoa nhö nhöõng chieác loa xinh xaén baét ñaàu toaû höông. 
	 	 THANH CHÖÔNG 
Hoa loa keøn 
 YÙ naøo ñuùng? 
? 
CHÀO TẠM BIỆT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_113_oa_oe.pptx