Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 47: en, ên - Phạm Thị Mùa

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 47: en, ên - Phạm Thị Mùa

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 47: en, ên

áo len

khen ngợi

mũi tên

nền nhà

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 47: en, ên

áo len

khen ngợi

mũi tên

nền nhà

 

ppt 7 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 204Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 47: en, ên - Phạm Thị Mùa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG 
HỌC VẦN LỚP MỘT 
Giáo viên : PHẠM THỊ MÙA 
Kh ôn lớn mơn mởn 
con chån 	 c¬n m­a 
KiÓm tra bµi cò 
Bµi 47 
en - ªn 
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG 
Thứ sáu , ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2013 
 Häc vÇn 
Bµi 47 
en 
en 
 l¸ sen 
 ªn 
 con nhÖn 
ªn 
s 
nh 
. 
 ¸o len 
khen ngîi 
 mòi tªn 
 nÒn nh µ 
ViÕt b¶ng con 
en 
ên 
sen 
nhện 
 en 
 ai 
 dÕ mÌn 
Trß ch¬i 
 ªn 
 que kem 
 th©n quen 
 thæi kÌn 
 bªn trªn 
 no nª 
 yªu mÕn 
 yªu mÑ 
®an len 
 c©y nÕn 
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ 
 vµ c¸c em häc sinh ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_47_en_en_pham_thi_mua.ppt