Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 12 - Bài: Sự tích quả dưa hấu

Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 12 - Bài: Sự tích quả dưa hấu


MỤC TIÊU BÀI GIẢNG

Kiến thức:

 Trẻ nhớ tên truyện, lời thoại của các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện.

*Kỹ năng:

 Thể hiện đúng ngữ điệu giọng các nhân vật trong truyện.

 Kể lại nội dung từng đoạn truyện rõ ràng, mạch lạc dưới sự hướng dẫn của cô giáo.

*Thái độ:

 Cần cù chịu khó và chăm chỉ lao động, biết quý trọng sản phẩm được làm ra, không nên ích kỷ nói xấu người khác.

 

pptx 28 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 340Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 12 - Bài: Sự tích quả dưa hấu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* Kiến thức: 
	 Trẻ nhớ tên truyện, lời thoại của các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện. 
*Kỹ n ă ng: 
	 Thể hiện đ úng ngữ đ iệu giọng các nhân vật trong truyện. 
	Kể lại nội dung từng đ oạn truyện rõ ràng, mạch lạc d ư ới sự h ư ớng dẫn của cô giáo. 
*Thái đ ộ: 
	 Cần cù chịu khó và ch ă m chỉ lao đ ộng, biết quý trọng sản phẩm đư ợc làm ra, không nên ích kỷ nói xấu ng ư ời khác. 
 MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 
SỰ TÍCH QUẢ DƯA HẤU 
ĐÀM THOẠI 
Cô vừa kể câu chuyện gì? 
Trong câu truyện có những nhân vật nào? 
Mai An Tiêm là ng ư ời nh ư thế nào? 
Vì sao gia đ ình Mai An Tiêm lại bị đ ầy ra đ ảo hoang? 
Chuyện gì đ ã xảy ra trên đ ảo? 
Vì sao nhà vua lại cho gọi gia đ ình An Tiêm trở về? 
Thứ quả đ ó đư ợc đ ặt tên là gì? 
 QUẢ DƯA HẤU 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ke_chuyen_lop_1_tuan_12_bai_su_tich_qua_dua_hau.pptx