Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 12 - Bài: Ò ... Ó ... O

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 12 - Bài: Ò ... Ó ... O

Ò ó o

Ò ó o

Tiếng gà

Tiếng gà

Giục quả na

Mở mắt

Tròn xoe

Giục hàng tre

Đâm măng

Nhọn hoắt

Giục buồng chuối

Thơm lừng

Trứng cuốc

Giục hạt đậu

Nảy mầm

Giục bông lúa

Uốn câu

Giục con trâu

Ra đồng

Giục đàn sao

Trên trời

Chạy trốn

Gọi ông trời

Nhô lên

Rửa mặt

Ôi bốn bề

Bát ngát

Tiếng gà

Ò ó o

Ò ó o.

pptx 19 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 167Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 12 - Bài: Ò ... Ó ... O", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾNG VIỆT: 
Tập đọc: 
Ò ... Ó ... O 
2 
ANH HÙNG BIỂN CẢ 
Người ta có thể dạy cá heo làm những việc gì? 
Đọc bài Anh hùng biển cả. 
Kiểm tra bài cũ: 
 Tập đọc 
Tập đọc: 
Ò ... ó ... o 
ÒÓO 
Ò ó o 
Ò ó o 
Tiếng gà 
Tiếng gà 
Giục quả na 
Mở mắt 
Tròn xoe 
Giục hàng tre 
Đâm măng 
Nhọn hoắt 
Giục buồng chuối 
Thơm lừng 
Trứng cuốc 
Giục hạt đậu 
Nảy mầm 
Giục bông lúa 
Uốn câu 
Giục con trâu 
Ra đồng 
Giục đàn sao 
Trên trời 
Chạy trốn 
Gọi ông trời 
Nhô lên 
Rửa mặt 
Ôi bốn bề 
Bát ngát 
Tiếng gà 
Ò ó o 
Ò ó o. 
Ò ó o 
Ò ó o 
Tiếng gà 
Tiếng gà 
Giục quả na 
Mở mắt 
Tròn xoe 
Giục hàng tre 
Đâm măng 
Nhọn hoắt 
Giục buồng chuối 
Thơm lừng 
Trứng cuốc 
Giục hạt đậu 
Nảy mầm 
Giục bông lúa 
Uốn câu 
Giục con trâu 
Ra đồng 
Giục đàn sao 
Trên trời 
Chạy trốn 
Gọi ông trời 
Nhô lên 
Rửa mặt 
Ôi bốn bề 
Bát ngát 
Tiếng gà 
Ò ó o 
Ò ó o. 
ÒÓO 
ÒÓO 
Ò ó o 
Ò ó o 
Tiếng gà 
Tiếng gà 
Giục quả na 
Mở mắt 
Tròn xoe 
Giục hàng tre 
Đâm măng 
Nhọn hoắt 
Giục buồng chuối 
Thơm lừng 
Trứng cuốc 
Giục hạt đậu 
Nảy mầm 
Giục bông lúa 
Uốn câu 
Giục con trâu 
Ra đồng 
Giục đàn sao 
Trên trời 
Chạy trốn 
Gọi ông trời 
Nhô lên 
Rửa mặt 
Ôi bốn bề 
Bát ngát 
Tiếng gà 
Ò ó o 
Ò ó o. 
Thi đọc 
NGHỈ GIỮA TIẾT 
CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC 
1. Tìm tiếng trong bài có vần oăt : 
ÔN VẦN: 
1 
Tiếng: hoắt 
Trên trời 
Chạy trốn 
Gọi ông trời 
Nhô lên 
Rửa mặt 
Ôi bốn bề 
Bát ngát 
Tiếng gà 
Ò ó o 
Ò ó o. 
Giục buồng chuối 
Thơm lừng 
Trứng cuốc 
Giục hạt đậu 
Nảy mầm 
Giục bông lúa 
Uốn câu 
Giục con trâu 
Ra đồng 
Giục đàn sao 
Ò ó o 
Ò ó o 
Tiếng gà 
Tiếng gà 
Giục quả na 
Mở mắt 
Tròn xoe 
Giục hàng tre 
Đâm măng 
Nhọn hoắt 
hoắt 
ÒÓO 
2 
ÔN VẦN: 
2. Nói câu chứa tiếng có vần oăt hoặc oăc . 
M: Măng nhọn h oắt 
M: Bé ng oặc tay 
Ò ó o 
Ò ó o 
Tiếng gà 
Tiếng gà 
Giục quả na 
Mở mắt 
Tròn xoe 
Giục hàng tre 
Đâm măng 
Nhọn hoắt 
Giục buồng chuối 
Thơm lừng 
Trứng cuốc 
Giục hạt đậu 
Nảy mầm 
Giục bông lúa 
Uốn câu 
Giục con trâu 
Ra đồng 
Giục đàn sao 
Trên trời 
Chạy trốn 
Gọi ông trời 
Nhô lên 
Rửa mặt 
Ôi bốn bề 
Bát ngát 
Tiếng gà 
Ò ó o 
Ò ó o. 
ÒÓO 
 Tiết 1 đến đây là kết thúc 
Mời quý thầy cô giáo tham dự tiết 2 
Ò ó o 
Ò ó o 
Tiếng gà 
Tiếng gà 
Giục quả na 
Mở mắt 
Tròn xoe 
Giục hàng tre 
Đâm măng 
Nhọn hoắt 
Giục buồng chuối 
Thơm lừng 
Trứng cuốc 
Giục hạt đậu 
Nảy mầm 
Giục bông lúa 
Uốn câu 
Giục con trâu 
Ra đồng 
Giục đàn sao 
Trên trời 
Chạy trốn 
Gọi ông trời 
Nhô lên 
Rửa mặt 
Ôi bốn bề 
Bát ngát 
Tiếng gà 
Ò ó o 
Ò ó o. 
ÒÓO 
Gà gáy vào lúc nào trong ngày? 
Tiếng gà gáy làm quả na, hàng tre, buồng chuối thay đổi như thế nào? 
Tiếng gà gáy làm hạt đậu, bông lúa, đàn sao, ông trời thay đổi như thế nào? 
Ò ó o 
Ò ó o 
Tiếng gà 
Tiếng gà 
Giục quả na 
Mở mắt 
Tròn xoe 
Giục hàng tre 
Đâm măng 
Nhọn hoắt 
Giục buồng chuối 
Thơm lừng 
Trứng cuốc 
Giục hạt đậu 
Nảy mầm 
Giục bông lúa 
Uốn câu 
Giục con trâu 
Ra đồng 
Giục đàn sao 
Trên trời 
Chạy trốn 
Gọi ông trời 
Nhô lên 
Rửa mặt 
Ôi bốn bề 
Bát ngát 
Tiếng gà 
Ò ó o 
Ò ó o. 
ÒÓO 
N: Nói về các con vật em biết. 
N 
Hoạt động nhóm đôi 

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tap_doc_lop_1_tuan_12_bai_o_o_o.pptx