Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 133: Uynh uych - Năm học 2021-2022 - Chu Thị Vân Anh

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 133: Uynh uych - Năm học 2021-2022 - Chu Thị Vân Anh

I, Nội dung

Sau bài học, các con:

- Biết cách đọc và viết âm uynh uych

- Vận dụng bài học để sử dụng 1 cách hiệu quả

II,Chuẩn bị

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 1

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập.

 

ppt 17 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 750Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 133: Uynh uych - Năm học 2021-2022 - Chu Thị Vân Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xin ch à o tất cả c á c con! 
rçng tuÕch 
KHỞI ĐỘNG 
trèng huÕch 
huªnh hoang 
xuÒnh xoµng 
B à i 133: 
uynh uych 
Tiếng Việt 
uynh 
uych 
Làm quen 
1. Làm quen 
uynh 
y 
nh 
u - y - nh - uynh 
häp phô h uynh 
h uynh 
h 
uynh 
Em h·y ph©n tÝch vµ ®¸nh vÇn 
u 
häp phô h uynh 
1. Làm quen 
uych 
ch 
u - y- ch - uych 
ch¹y huúnh h uþch 
h uþch 
h uych 
Em h·y ph©n tÝch vµ ®¸nh vÇn 
y 
u 
ch¹y huúnh h uþch 
uynh 
häp phô h uynh 
uych 
ch¹y huúnh h uþch 
ng· huþch 
®Ìn huúnh quang 
huých tay 
2. tiÕng nµo cã vÇn uynh? TiÕng nµo cã vÇn uych ? 
Khuúnh tay 
uynh 
uych 
4. Tập viết 
Tập đọc 
Tập đọc 
1 
1 
Tập đọc 
1 
2 
3 
T¹m biÖt c¸c em 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_1_bai_133_uynh_uych_nam_hoc_2021_20.ppt