Bài giảng Toán Lớp 1- Chủ đề 2: Các số đến 10 - Bài: Các số 1, 2, 3

Bài giảng Toán Lớp 1- Chủ đề 2: Các số đến 10 - Bài: Các số 1, 2, 3

Bài giảng Toán Lớp 1- Chủ đề 2: Các số đến 10

 - Bài: Các số 1, 2, 3

Tập viết số 1

Tập viết số 2

Tập viết số 3

Điền số vào dấu ?

Hai gồm một và một

Ba gồm hai và một

Ba gồm một và hai

Thức ăn của các con vật được giấu trong hộp màu gì?

 

pptx 21 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 09/06/2022 Lượt xem 234Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1- Chủ đề 2: Các số đến 10 - Bài: Các số 1, 2, 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng tieåu hoïc ........... 
 Lôùp ............. 
 Giaùo vieân: ....................... 
Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán vôùi tieát Toaùn 
Khôûi ñoäng 
Các số 1, 2, 3 
Chủ đề 2: Các số đến 10 
Tập viết số 1 
2 
Số 2 
hai 
Tập viết số 2 
3 
Số 3 
ba 
Tập viết số 3 
Điền số vào dấu ? 
? 
? 
? 
3 
2 
1 
GIAÛI LAO 
Tách và nói. 
Tách và nói. 
Hai gồm một và một 
Tách 
Nói 
Tách và nói. 
Tách và nói. 
Ba gồm hai và một 
Tách 
Nói 
Tách và nói. 
Ba gồm một và hai 
Tách 
Nói 
Thức ăn của các con vật được giấu trong hộp màu gì? 
Cuûng coá 
Chaøo taïm bieät caùc con 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_chu_de_2_cac_so_den_10_bai_cac_so_1_2_3.pptx