Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 - Lê Thị Sang Xuân

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 - Lê Thị Sang Xuân

Mục Tiêu

- Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học.

 

ppt 20 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 169Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 - Lê Thị Sang Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo möøng caùc thaày coâ veà döï giôø 
Lôùp 1 /2 
Moân: Toaùn 
Giáo viên: Lê Thị Sang Xuân 
KHỞI ĐỘNG 
Ong 
non 
việc 
học 
Trò chơi:Ong non học việc 
 6 – 3 = ? 
A. 3 
B. 2 
C. 4 
D. 5 
 4 – 2 =? 
A. 3 
B. 2 
C. 1 
D. 0 
 3 – 2 =? 
A. 3 
B. 1 
C. 2 
D. 0 
 6 – 0 =? 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 
 6–3=3 
4–2=2 
6–0=6 
3– 2=1 
Toán 
BÀI : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (tiết 1) 
Mục tiêu : 
- Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10. 
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. 
- Phát triển các NL toán học. 
 7 – 1 = 
? ? 
 8 – 1 = 
? ? 
 9 – 6 = 
? ? 
 7 – 2 = 
? ? 
6 
5 
7 
3 
THƯ GIÃN 
* Luyeän taäp 
Vận dụng: Nêu tình huống 
Dặn dò 
Chúc các em chăm ngoan học giỏi! 
 10 – 3 = 
? ? 
 7 – 1 = 
? ? 
 9 – 5 = 
? ? 
 8 – 3 = 
? 
4 - 2= 
5- 3= 
3 -1 = 
6-3 = 
Trò chơi: Hái Táo 
4- 0= 
4 
2 
1 
3 
5 
Nêu kết quả phép tính 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_tiet_1_bai_phep_tru_trong_pham_vi_10_le.ppt